OPH: Hyvä Alku -tapahtuman esiwebinaarisarja: Oppimisen polkuja ja tuen portaita – tutkimusperustainen tuki kasvatus- ja opetustyössä

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

Hyvä Alku -tapahtuma järjestetään 17.–18.11.2021 Jyväskylässä. Hyvä Alku-tapahtuman esiwebinaarisarjassa on tarjolla mielenkiintoisia ja ajankohtaisia maistiaisia tapahtuman aiheista.

Webinaarit ovat jo menneet, mutta voit ilmoittautua katsomaan webinaarien tallenteet. Ne ovat katsottavissa koulutuksen verkkoympäristössä 17.11.2021 asti.

Esiwebinaarisarjaan voi ilmoittautua lomakkeella tämän sivun alaosassa. Ilmoittautuminen Hyvä Alku -tapahtumaan avataan tapahtuman sivuilla keväällä 2021.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusikäisten ja alakouluikäisten kanssa työskentelevä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstö.

1. osa: Oppimista ymmärtämään, 14.12.2020 klo 13.30–15.00

Niilo Mäki Instituutti – tutkimus kohtaa käytännön (45 min.)
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

Oppimisvaikeuksien ymmärtämisestä: esimerkkinä lukivaikeus – vuorovaikutteinen kyselytunti (45 min.)
Timo Ahonen, Professori, emeritus, PsT, Jyväskylän yliopisto

Koulutuksen verkkoympäristössä on katsottavissa kaksi viikkoa ennen ensimmäistä webinaaripäivää alla olevat luentotallenteet, joista on mahdollista lähettää kysymyksiä ennakkoon koulutuksen verkkoympäristössä tai esittää kysymyksiä webinaarin aikana.
Osa I: Geneettiset tekijät ja aivomekanismit (21 min.)
Osa II: Kognitiiviset prosessit ja lukivaikeuksien pysyvyys (24 min.)
Osa III: Geenien ja ympäristön vuorovaikutus (10 min.)
Luentotallenteet on kuvattu Jyväskylän yliopiston LUKILOKI-hankkeessa.

2. osa: Uusia välineitä lukitaitojen arviointiin, 14.1.2021 klo 15.00–16.00

LUKINO-hanke – uusia välineitä luku- ja kirjoitustaidon sekä nimeämisen arviointiin (60 min.)

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tämän Niilo Mäki Instituutin rahoittaman hankkeen tavoitteena on

  • kehittää tutkimusperustainen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä, joka sisältää kattavat normit 3-6-luokille
  • kehittää 3-6-luokille oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana
  • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testi ja laajentaa sen normeja koskemaan 5-16-vuotiaita
  • kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille
  • tuottaa tutkimustietoa 5-16-vuotiaiden lasten ja nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.

Webinaarissa kerromme hankkeesta ja sen etenemisestä sekä hankkeessa kehitettävistä arvioinnin välineistä. Webinaari sisältää lyhyen perehdytyksen lukivaikeuksien ja nimeämisvaikeuksien ilmenemiseen ja niiden merkitykseen oppimisessa.

Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

3. osa: Lukeminen alakoulussa, 26.1.2021 klo 13.30–15.45

Lukumotivaatio ja sen tukeminen (45 min.)
Heikkoon lukutaitoon liittyy usein motivaatio-ongelmia. Heikosti lukevat lapset eivät ehkä luota kykyihinsä tai lukeminen voi herättää heissä kielteisiä tunteita. Luennossa käsitellään DysGeBra ja ReadDrama -hankkeissa kerättyjen aineistojen pohjalta lukumotivaation ja lukutaidon yhteyttä sekä pohditaan keinoja lukumotivaation tukemiseen.

Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena
Lukuteatterin esittely (45 min.)
Perehdymme lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lukuteatterissa lukemisen päämäärä on oppia tulkitsemaan ja ilmaisemaan näytelmätekstejä, mikä harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneenlukemisen taitoja. Taitojen lisäksi lukuteatteri tukee oppimismotivaatiota tarjoamalla merkittävän oppimiskokemuksen tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn ja itsensä ylittämisen muodossa. Nämä tekijät saattavat kohentaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja lukijana ja parempaan oppimismotivaation pitkällä aikavälillä.

Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti

Nykykäsitys lukemisen taidoista ja niiden tukemisesta (45 min.)
Lukemisen taidot ovat jatkuvan psykologisen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteina. Esitys on katsaus nykyiseen tieteelliseen ymmärrykseen koskien lukusujuvuutta ja luetun ymmärtämistä.

Jarkko Hautala, PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti

4. osa: Itsesäätely ja toiminnanohjaus, 1.2.2021 klo 13.30–15.00

Itsesäätely ja toiminnanohjaus – suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa (90 min.)

Webinaarissa käydään läpi itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteitä ja näiden taitojen kehitystä ja vaikeuksia kouluiässä. Webinaarissa esitellään tukitoimien järjestämisen mallii itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen, erityisesti käyttäytymisen ja oppimisen säätelyn, tukemiseksi kouluissa. Toimintamalli antaa raamit tukitoimien johdonmukaiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle. Tuen muodot jaetaan mallissa kolmeen askeleeseen, joissa huomio kiinnitetään toisaalta ympäristön muokkaamiseen itsesäätelyä tukevaksi, toisaalta yksilön taitojen tukemiseen: 1. Toiminnan suunnan tukeminen – Mitä minulta odotetaan?, 2. Motivaation tukeminen – Mitä toiminnastani seuraa?, 3. Kapasiteetin tukeminen – Mitä taitoja tarvitsen?

Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

5. osa: Ideoita varhaiskasvatukseen, 3.2.2021 klo 13.30–15.00

Tartu tarinaan – Toiminnallista lukuiloa! (45 min.)
Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsiperheille ja millaista varhaiskasvatuksen jaesiopetuksen toiminnallinen lukeminen on? Miten lastenkirjallisuus voidaan ottaa osaksi varhaiskasvatuksen jaesiopetuksen pedagogista toimintaa? Saat kuulla myös Tartu tarinaan -hankkeessa kehitetystä Lukuboksi-toimintamallista. Tule kuulemaan, miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsiperheille ja millaista varhaiskasvatuksen jaesiopetuksen toiminnallinen lukeminen on!

Suvi Ylönen, YTM, KM, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti

Monikielisten lasten sanavaraston kehittäminen varhaiskasvatuksessa (45 min.)
Webinaarissa pohditaan, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää, ja millä keinolla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten sanavaraston kehittämisen lisäksi käsitellään myös vanhempien tukemisen keinoja kielikasvatustyössään. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia monikielisten lasten kielen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen.

Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

Webinaarit ovat jo menneet, mutta voit ilmoittautua katsomaan webinaarien tallenteet. Ne ovat katsottavissa koulutuksen verkkoympäristössä 17.11.2021 asti.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Esiwebinaariin ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, josta löytyy ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.