LUKILOKI: Läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska barn (2 sp)

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
Radisson Blu Grand Hotel Tammer, Tammerfors

MÅLGRUPP
Klasslärare och speciallärare

INNEHÅLL
Det centrala innehållet i fortbildningen baseras på forskningsbaserad kunskap om läs- och skrivutvecklingen samt om hinder och svårigheter i denna hos finlandssvenska barn och ungdomar. Därtill fokuseras på hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig samt vilka bakgrundsrelaterade färdigheter som kan förutspå svårigheterna. Fortbildningen grundar sig på resultat från en longitudinell undersökning som genomförts av lnlärning och Stöd projektet vid NMI. Under kursen bekantar och fördjupar sig deltagarna i forskningsbaserat finlandssvenskt kartläggningsmaterial för läsning, skrivning och benämning samt i praktisk användning av materialen och tolkning av testresultat. Testresultaten utgör grund för planering av individuella stödåtgärder för berörda elever. Kursdeltagarna planerar därtill en verksamhetsmodell gällande testning anpassad för den egna skolan. Fortbildningshelheten förverkligas genom närstudiedag och via Peda.net. Deltagarna gör olika uppgifter i anslutning till kursinnehållet.

Närstudiedag börjar klockan 9.00 och slutar klockan 15.00.

UTBILDARE
Ann-Katrine Risberg, projektforskare, speciallärare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagarna eller deltagarnas arbetsplats står för rese-, övernattnings och måltidskostnader.

ANMÄLAN
Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/