OPH: ITSESÄÄTELYTAITOJEN KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA (2 op) verkkokoulutus 3.2.- 31.12.2020 (KOULUTUS ON TÄYNNÄ)

Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

 

Kuvaus

Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt. Olemme saaneet rahoituksen Opetushallitukselta tämän koulutuksen toteuttamiseen uudelleen. Koulutus tullaan toteuttamaan 2021. Ilmoittautuminen uuteen koulutusryhmään avataan myöhemmin.

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen työtekijät, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, sosiaalitoimen työntekijät, lastenkotien henkilökunta, psykologit

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Lisätietoa kouluttajasta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen.

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU
Verkkokoulutus toteutetaan 3.2.- 31.12.2020. Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (noin 6 h) ja oppimistehtävän, jonka vaihtoehtoiset palautuspäivät ovat 5.4.2020, 5.6.2020 tai 30.10.2020 mennessä.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.