OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 op), 31.8., 29.9. ja 2.11. 2021 Savonlinna

 

 

 

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Savonlinna, tarkentuu myöhemmin.

KOHDERYHMÄ
Varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuspäivien tavoitteena on syventää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvattajien osaamista kehityksellisestä kielihäiriöstä ja sen vaikutuksista. Koulutuksessa käsitellään, miten kehityksellinen kielihäiriö näkyy lasten arjessa, vuorovaikutuksessa ja oppimisessa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin keinoihin tukea lapsen kohtaamista ja ymmärtämistä erilaisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa.

Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää ja oppimistehtävän. Ensimmäinen koulutuspäivä sisältää teoriaosuuden kehityksellisestä kielihäiriöstä ja muista lapsuusiän kehityksellisistä vaikeuksista, joihin kielelliset vaikeudet usein myös liittyvät. Käydään läpi kielellisen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeuksiin liittyviä tapausesimerkkejä teorian tueksi. Lisäksi pohditaan, miten tunnistaa lapsen kielelliset vaikeudet ja tuen tarpeet. Toisen koulutuspäivän aikana syvennytään vaihtoehtoisiin tukikeinoihin, viittomiin ja käytännön ratkaisuihin, joilla vahvistetaan esteettömyyttä ja osallisuutta. Kolmannen koulutuspäivän aikana tutustutaan käytännössä erilaisiin tuen keinoihin ja pohditaan, kuinka jäsentää lapselle kielellistä ympäristöä, puhuttuja viestejä ja vuorovaikutustilanteita omassa toimintaympäristössä.

  • Kielen kehityksen vaiheet/ kehityksellinen kielihäiriö
  • Miten kielihäiriö näkyy? esimerkkejä ja avauksia, huolen herääminen ja mitä sitten tehdään
  • Luki-valmiudet, työkaluja ja välineitä
  • Vinkit kontaktiin, kommunikaatioon: punaisen langan löytyminen lapsesta
  • Vinkit opetustilanteisiin: käsitekartat, kuvien käyttö, käsitteiden aukaiseminen, tehtävätyypit, tehtävätyyppien harkinta: selkeä struktuuri
  • Vaihtoehtoiset menetelmät ja tukikeinot: kuvat, viittomat, jne.
  • Ymmärrys puuttuu – kenen ongelma se on? tapausten kuvaus

KOULUTTAJAT
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

1. päivä 31.8.2021 Riina Niutanen
2. päivä 29.9.2021 Riina Niutanen ja Tiina Heikkinen
3. päivä 2.11.2021 Riina Niutanen ja Tiina Heikkinen

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.