OPH: Matematiikan opetus ja oppiminen (2 op) verkkokoulutus 1.1.–31.5.2023

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Esi- ja perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Vanha käsitys koulun toiminnasta oli, että opettaja opetti ja oppilaan tehtävä oli oppia. Nykykäsityksen mukaan oppija on aktiivinen toimija vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja oppiminen nähdään yhteisöllisenä toimintana. Matematiikan oppiminen ei luonnollisestikaan ole pelkästään tiedollinen prosessi. Kaikki eivät koe matematiikkaa samoin, eivät suhtaudu siihen samoin, eivätkä opi sitä samalla tavoin. Siksi nykyaikainen matematiikan opetus ottaa monin eri tavoin huomioon myös oppijoiden erilaisuuden. Kaikille meille oppimistilanteet inhimillisinä vuorovaikutustilanteina synnyttävät sekä hetkellisiä, ohimeneviä tunteita että pysyvämpiä tuntemuksia, asenteita ja uskomuksia.

Koulutuksessa perehdytään matematiikan taitojen kehitykseen, oppimisen pulmiin ja erilaisiin opetusmenetelmiin esi- ja perusopetuksen näkökulmasta.

  • Varhaiset matemaattiset taidot
  • Matemaattisten taitojen kehitys kouluiässä
  • Tavoitteena sujuva yhteen- ja vähennyslaskutaito
  • Oppilaan matematiikkakuva oppimistuloksena ja oppimisen taustatekijänä
  • Matemaattiset taidot kansainvälisten arviointitutkimusten valossa?
  • Matematiikan oppimisvaikeudet ja päällekkäistyminen muiden oppimisvaikeuksien kanssa
  • Ongelmanratkaisun opettaminen
  • Matematiikan kielentäminen ja peruskoulun matematiikan oppikirjat osana oppimateriaalitutkimusta

Verkkokoulutus pohjautuu Niilo Mäki Instituutin julkaisuun Matematiikan opetus ja oppiminen (2018). Osa kirjan luvuista sisältyy koulutuksen materiaaleihin ja on luettavissa verkkoympäristössä.

Verkkokoulutus toteutetaan 1.1.–31.5.2023. Koulutus sisältää noin kahden koulutuspäivän verran luentotallenteita, itsenäisesti luettavaa materiaalia sekä reflektoivan oppimispäiväkirjan, jossa opittua pohditaan suhteessa omaan työhön. Luentotallenteet voi katsoa itselle sopivassa tahdissa.

KOULUTTAJAT
Markku Hannula, KT, dosentti, matematiikan didaktiikan professori Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
Jenna Hiltunen, FM, väitöskirjatutkija, projektitutkija Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
Marja Hytönen, FM tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
Jorma Joutsenlahti, FT, dosentti, matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Tuire Koponen, PsT, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
Heidi Korpipää,  PsT, Yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Pekka Kupari, FT professori emeritus Jyväskylän yliopisto
Henry Leppäaho, KT, rehtori, Seinäjoen kaupunki
Päivi Perkkilä, KT, dosentti, Yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Luokanopettajien aikuiskoulutus
Jonna Salminen, KT, erityisopettaja, Puistokadun päiväkotikoulu, Jyväskylän kaupunki
Riikka Sorvo, KM, tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, erityisluokanopettaja, Kouvolan kaupunki

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 50 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saat ohjeet verkkoympäristön käyttöön ilmoittautuessasi koulutukseen.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän