OPH: Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja puuttuminen – työpaja rehtoreille (1 op) 13.6.2023 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Rehtorit, apulais- ja vararehtorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Rehtoreiden työ on haastavaa ihmissuhdetyötä. Työn lisääntyneet vaatimukset näkyvät mm. tuoreimmassa rehtoribarometrissa (2021), jossa havaittiin kohtalaista ja voimakasta uupumusta 26 prosentilla kyselyyn vastanneista. Barometrista selviää, että rehtoreiden työtahti, työn kognitiiviset ja emotionaaliset vaatimukset ovat kasvaneet, työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on käynyt haastavammaksi ja koronastressi on tuonut haastavan työn päälle lisäkuormaa. Rehtorit kohtaavat omassa arkityössään päivittäin erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitatilanteita, joihin puuttuminen on emotionaalisesti kuormittavaa. Tilanteet voivat liittyä oppilaiden välisiin suhteisiin, opettajan ja oppilaan välisiin suhteisiin, opettajien keskinäisiin suhteisiin tai opettajien ja huoltajien välisiin suhteisiin. Erilaisiin suhteisiin liittyvät haasteet, ristiriidat ja konfliktit ovat oppilaitosyhteisön normaaliin arkeen kuuluvia ilmiöitä. Kuitenkin niihin puuttumiseen ja niiden käsittelyyn voi kulua merkittävän suuri osa työaikaa, sillä puuttuminen on eri lakeihin kirjattu velvoite.

Oppilaiden välisten ristiriitojen ratkaisemiseen on olemassa paljon erilaisia tutkimukseen pohjaavia puuttumisen keinoja ja niitä sovelletaankin kouluissa ahkerasti. Näitä ristiriitoja myös ratkaistaan useamman aikuisen voimin, usein myös huoltajien tuella. Kognitiivisen ja emotionaalisen kuormittumisen kokemus voi kuitenkin merkittävästi lisääntyä, mikäli rehtori kohtaa työyhteisössään alaisen taholta vastuutonta työkäyttäytymistä, joka heijastelee pahimmillaan kielteisesti koko yhteisöön. Vastuuton työkäyttäytyminen on sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä. Näihin tilanteisiin puuttumisessa ja niiden selvittelyssä rehtori voi kokea arjen kiireessä jäävänsä yksin, vaille riittävää tukea ja työkaluja. Erilaisia puuttumisen toimenpidemalleja on saatavilla – niissä kerrotaan, millaiseen käyttäytymiseen tulee puuttua, mitkä ovat kunkin toimijan vastuut puuttumistilanteissa ja miten selvittelyprosessi etenee vaiheittain. Toimenpidemalleissa harvoin vastataan konkreettisesti ja selkeäsi kysymyksiin: miten puuttuminen käytännössä tehdään, mitä keinoja puuttumisen rinnalle tarvitaan, millä tavoin palautetta voidaan opetella antamaan rakentavasti ja miten puuttumisen vaikuttavuutta voidaan seurata?

Tässä vertaistuellisessa työpajassa käydään läpi osallistujien itsensä valitsemia konkreettisia esimerkkejä vastuuttomasta työkäyttäytymisestä sekä kysellään ja pohditaan yhdessä ratkaisuideoita niihin. Huom! Koulutuksessa ei perehdytä mihinkään spesifiin toimenpidemalliin (esim. kiusaamisen vastaiset ohjelmat), vaan luodaan pikemminkin suotuisaa maaperää erilaisten toimenpidemallien joustavalle ja konkreettiselle jalkauttamiselle. Käytännössä pyrimme vastaamaan yksinkertaiseen kysymykseen: MITEN puuttuminen käytännössä tehdään? Työpajan näkökulma päivän teemoihin ei ole juridinen, vaan pikemminkin työnohjauksellinen ja keskusteleva.

Esimerkkitapausten käsittelyn ohessa saat koulutuspäivän aikana välineitä ja näkökulmia mm. seuraaviin osa-alueisiin
• Osaat erottaa kiusaamisen, vastuuttoman työkäyttäytymisen, ongelman ja konfliktin toisistaan ja ymmärrät millä välineillä kuhunkin niistä voidaan puuttua
• Osaat muuttaa haastavaan työkäyttäytymiseen liittyvät, puuttumista vaativat ongelmat muutostoiveiksi sanoittamisen ja tavoitteistamisen keinoin
• Ymmärrät, millainen on hyvä tavoite / muutostoive ja kuinka tavoitteistaminen etenee askeleittain
• Osaat käyttää ratkaisukeskeistä työkalua ongelmallisen tilanteen määrittelyyn, muutostoiveen tavoitteistamiseen, motivointiin, ratkaisujen etsimiseen sekä muutoksen seurantaan
• Osaat käyttää ratkaisuanalyysiä puuttumisen ja seurannan työkaluna
• Jaat muiden osallistujien kanssa kokemuksia haastavasta työkäyttäytymisestä ja siihen puuttumisesta. Mikä on toiminut, mihin olisit kaivannut lisää tukea? Kuinka toimisit nyt?
• Osaat antaa rakentavaa palautetta haastavissakin tilanteissa huomioimalla rakentavan palautteen elementit. Harjoittelet rakentavan palautteen antamista kuvitteellisen tapauksen avulla yhdessä muiden osallistujien kanssa.

KOULUTTAJA
Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivä alka klo 9.00 ja päättyy klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän