OPH: Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja puuttuminen – työpaja rehtoreille (1 op) 13.6.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Rehtorit, apulais- ja vararehtorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Rehtoreiden työ on haastavaa ihmissuhdetyötä. Työn lisääntyneet vaatimukset näkyvät mm. tuoreimmassa rehtoribarometrissa (2021), jossa havaittiin kohtalaista ja voimakasta uupumusta 26 prosentilla kyselyyn vastanneista. Barometrista selviää, että rehtoreiden työtahti, työn kognitiiviset ja emotionaaliset vaatimukset ovat kasvaneet, työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on käynyt haastavammaksi ja koronastressi on tuonut haastavan työn päälle lisäkuormaa.

Rehtorit kohtaavat omassa työssään erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitatilanteita, joihin puuttuminen on emotionaalisesti kuormittavaa. Erilaisiin suhteisiin liittyvät haasteet, ristiriidat ja konfliktit ovat oppilaitosyhteisön normaaliin arkeen kuuluvia ilmiöitä. Kuitenkin niihin puuttumiseen ja niiden käsittelyyn voi kulua merkittävän suuri osa työaikaa, sillä puuttuminen on eri lakeihin kirjattu velvoite.

Oppilaiden välisten ristiriitojen ratkaisemiseen on olemassa paljon erilaisia tutkimukseen pohjaavia puuttumisen keinoja ja niitä sovelletaankin kouluissa ahkerasti. Näitä ristiriitoja myös ratkaistaan useamman aikuisen voimin, usein myös huoltajien tuella. Kognitiivisen ja emotionaalisen kuormittumisen kokemus voi kuitenkin merkittävästi lisääntyä, mikäli rehtori kohtaa työyhteisössään alaisen taholta vastuutonta työkäyttäytymistä, joka heijastelee pahimmillaan kielteisesti koko kouluyhteisöön. Vastuuton työkäyttäytyminen on sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä.

Vastuuttomaan työkäyttäytymiseen puuttumisessa rehtori voi kokea jäävänsä yksin, vaille riittävää tukea ja työkaluja. Erilaisia puuttumisen toimenpidemalleja on saatavilla – niissä kerrotaan, millaiseen käyttäytymiseen tulee puuttua, mitkä ovat kunkin toimijan vastuut puuttumistilanteissa ja miten selvittelyprosessi etenee vaiheittain. Toimenpidemalleissa harvoin vastataan konkreettisesti ja selkeäsi kysymyksiin: miten puuttuminen käytännössä tehdään, mitä keinoja puuttumisen rinnalle tarvitaan, millä tavoin palautetta voidaan opetella antamaan rakentavasti ja miten puuttumisen vaikuttavuutta voidaan seurata?

Koulutuksen tavoite
Koulutus on suunnattu esihenkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa osaamistaan vastuuttoman työkäyttäytymisen puuttumisessa ja saada lisää varmuutta tilanteisiin, jotka haastavat esihenkilön omia vuorovaikutustaitoja. Koulutukseen kuuluu pieni ennakkotehtävä, jossa osallistuja kuvaa jonkin haastavaan käyttäytymiseen liittyvän arjen työtilanteen, jota hän on jäänyt pohtimaan tai jonka ratkaisemiseen hän kaipaisi lisää työkaluja. Tapausesimerkit kuvaillaan ja käsitellään siten, että niiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Pyrimme löytämään vastauksia kysymykseen: MITEN puuttuminen käytännössä tehdään? Koulutuksen näkökulma on ohjauksellinen ja keskusteleva, ei juridinen.

Koulutuspäivän aikana

  • Pohdimme, mitä eroa on vastuuttomalla työkäyttäytymisellä, ongelmalla ja konfliktilla ja millä välineillä niihin voidaan puuttua.
  • Tunnistamme vastuuttomaan työkäyttäytymiseen liittyvät esihenkilön vastuut.
  • Harjoittelemme muuttamaan ongelmalliseksi koettua käyttäytymistä toivotun käyttäytymisen kuvaukseksi eli saavutettavissa olevaksi tavoitteeksi. Pilkomme tavoitteita osiin siten, että myönteinen käyttäytymisen muutos ja sen seuranta on aidosti mahdollista.
  • Tutustumme ratkaisukeskeiseen työotteeseen ja muutamiin työkaluihin, joita voit suoraan hyödyntää haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja kokoamme yhteen rakentavan palautteen elementtejä.
  • Jaat muiden osallistujien kanssa kokemuksia haastavasta työkäyttäytymisestä ja siihen puuttumisesta. Mikä on toiminut, mihin olisit kaivannut lisää tukea? Kuinka toimisit nyt?

KOULUTTAJA
Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija
Olen Tiina ja minulla on yli 25 vuoden työkokemus erityisopettajana haastavista vuorovaikutustilanteista koulumaailmassa. Olen toiminut 13 vuotta aikuiskouluttajana Niilo Mäki Instituutissa, jossa olen kouluttanut opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstöä kohtaamaan haastavaa käyttäytymistä ja käyttämään ratkaisukeskeistä työotetta. Työnohjaajana minulla on runsaasti kokemusta eri tavoin konfliktoituneista työyhteisöistä sekä kokemusta esihenkilöiden kanssa työskentelystä eri kokoisissa ja eri alojen yhteisöissä. Ratkaisukeskeisenä työyhteisösovittelijana ymmärrän haastavan työkäyttäytymisen erilaisia ilmenemismuotoja, niiden takana olevia tarpeita sekä erityisesti sitä, millä tavoin näihin pulmiin voidaan yhdessä löytää kestäviä, toimivia ja kaikkia yhteisön jäseniä hyödyttäviä ratkaisuja.

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivä alka klo 9.00 ja päättyy klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa. Koulutusryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalla koulutukseen alla olevalla lomakkeella.
Sama koulutus järjestetään myös 31.8. ja 12.9.2023 webinaarina. Ilmoittautumissivun elokussa alkavaan koulutukseen löydät täältä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän