HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma: Kielenkehityksen ja lukutaidon tukivälineitä tunnistamiseen, arviointiin ja tukeen

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

Koulutuskokonaisuus sisältää kaikki alla mainitut tallenteet sekä webinaareina toteutettavat luennot ja työpajat. Voit valita niistä sinua kiinnostavat sisällöt. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet kokonaisuuden verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun luentoon tai työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Koulutuksen tallenteet ja materiaalit ovat verkkoympäristössä katsottavissa 31.12.2021 saakka, jollei toisin mainita.

KOHDERYHMÄT
HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusikäisten ja alakoululaisten kanssa työskenteleville. Tämän osion koulutukset ovat erityisesti kohdistettuja esi- ja alkuopetusikäisten ja alakoululaisten kanssa työskenteleville.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat työssä olevat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuskokonaisuuteen voit ilmoittautua sivun alaosasta löytyvällä lomakkeella. Ilmoittauduttuasi saat ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Koulutusosion sisällöt

S2-oppilaiden sanavaraston kehittäminen kaunokirjallisuuden avulla, työpajatallenne (90 min) katsottavissa 9.9.2021 alkaen
Työpaja sisältää tallenteen sekä itsenäistä työskentelyä. Työpajassa esitellään monipuolisia tutkimuksiin perustuvia sanojen merkitysten oppimistekniikoita ja sananselitystapoja. Koulutukseen kuuluu käytännön osuus, jossa annetaan runsaasti esimerkkejä kielellisten taitojen ja sanaston kehittämiseen sopivista aktiviteeteista. Annetaan välineitä ja ohjeita toteutettavaksi omassa luokassa  sanavaraston tukemiseen kaunokirjallisen tekstin avulla ja esitellään hankkeessa kehitettyä sananselityspeliä.

Kouluttajat:
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM, Niilo Mäki Instituutti


Kielenkehityksen vaikeudet ja lukemaan oppiminen, luentotallenne (90 min) katsottavissa 31.8.2021 alkaen
Tässä esityksessä käsitellään kielenkehityksen vaikeuksien erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden yhteyksiä luku- ja kirjoitustaitojen omaksumiseen. Kielenkehityksen vaikeuksilla voidaan tarkoittaa laajaa kirjoa vaikeusasteeltaan ja luonteeltaan erilaisia vaikeuksia, jotka näkyvät myös luku- ja kirjoitustaitojen kehittymisessä eri tavoin.

Kouluttaja:
Tiina Siiskonen, KT, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto


Kun lukemaan oppiminen ei suju,  webinaarityöpaja 28.10.2021 klo 13.00-13.45
Työpajassa tarkastellaan lukemaan oppimisen pulmakohtia silloin, kun lapsella on kielellisiä vaikeuksia.
Lukemaan oppimisen yksilöllistä tukemista mallinnetaan käytännön esimerkein.

Kouluttajat:
Ohjaavat opettajat Sari Ahila ja Pia Pirinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUOM! Webinaariin on rajoitettu osallistujamäärä (30 ensin ilmoittautunutta). Ilmoittautuminen verkkoympäristössä, johon kirjautumiseen saat ohjeet ilmoittautumisvahvistuksessa. Webinaarista ei tehdä tallennetta.


Uusia välineitä luetun ymmärtämisen arviointiin, luentotallenne (45 min) katsottavissa 23.8.2021 alkaen

Luetun ymmärtäminen on moniulotteinen taito, jonka arviointi perinteisin menetelmin on ollut työlästä. Osana DigiLukiSeula ja ReadDrama -hankkeita olemme kehittäneet nopean verkkovälitteisen tehtävän luetun ymmärtämisen arviointiin. Luennolla esittelemme kehitystyön tuloksia ja kliinisiä havaintojamme tehtävätyypin soveltuvuudesta myös luetun ymmärtämisen harjoituksiin.

Kouluttajat:
Maria Niskakoski, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti
Jarkko Hautala, PsT, akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti


Aikamatkalla – sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma, luentotallenne (45 min) katsottavissa 31.8.2021 alkaen
Kouluttaja:
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti


Ekapelin käyttö mobiililaitteella, työpajatallenne (90 min) katsottavissa 23.8.2021 alkaen
Työpajassa tutustutaan Ekapelin ominaisuuksiin sekä sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena.

Kouluttajat:
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti
Marika Peltonen, FM, Gradia


Poiminta Hyvä Alku -tapahtuman esiwebinaarisarjasta: Lukusujuvuuden ja lukumotivaation tukeminen, luentotallenne (140 min) katsottavissa 23.8.2021 alkaen

Lukumotivaatio ja sen tukeminen (45 min)
Heikkoon lukutaitoon liittyy usein motivaatio-ongelmia. Heikosti lukevat lapset eivät ehkä luota kykyihinsä tai lukeminen voi herättää heissä kielteisiä tunteita. Luennossa käsitellään DysGeBra ja ReadDrama -hankkeissa kerättyjen aineistojen pohjalta lukumotivaation ja lukutaidon yhteyttä sekä pohditaan keinoja lukumotivaation tukemiseen.

Kouluttaja: Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena ja Lukuteatterin esittely (45 min)
Perehdymme lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lukuteatterissa lukemisen päämäärä on oppia tulkitsemaan ja ilmaisemaan näytelmätekstejä, mikä harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneenlukemisen taitoja. Taitojen lisäksi lukuteatteri tukee oppimismotivaatiota tarjoamalla merkittävän oppimiskokemuksen tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn ja itsensä ylittämisen muodossa. Nämä tekijät saattavat kohentaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja lukijana ja parempaan oppimismotivaation pitkällä aikavälillä.

Kouluttaja: Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti

Nykykäsitys lukemisen taidoista ja niiden tukemisesta (45 min)
Lukemisen taidot ovat jatkuvan psykologisen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteina. Esitys on katsaus nykyiseen tieteelliseen ymmärrykseen koskien lukusujuvuutta ja luetun ymmärtämistä.

Kouluttaja: Jarkko Hautala, PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti


Poiminta esiwebinaarisarjasta: LUKINO-hanke – uusia välineitä luku- ja kirjoitustaidon sekä nimeämisen arviointiin, luentotallenne (55 min) katsottavissa 23.8.2021 alkaen
LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tämän Niilo Mäki Instituutin rahoittaman hankkeen tavoitteena on

  • kehittää tutkimusperustainen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä, joka sisältää kattavat normit 3-6-luokille
  • kehittää 3-6-luokille oppimisen seurannan välineitä, joilla voi seurata yksilökohtaisesti lukemisen ja kirjoittamisen edistymistä harjoitelluissa taidoissa tuen aikana
  • uudistaa Nopean sarjallisen nimeämisen testi ja laajentaa sen normeja koskemaan 5-16-vuotiaita
  • kirjoittaa opas nimeämisen taidoista, arvioinnista ja tukemisesta nimeämisvaikeuksien parissa työskenteleville ammattilaisille
  • tuottaa tutkimustietoa 5-16-vuotiaiden lasten ja nuorten nimeämisestä, lukitaidoista, laskusujuvuudesta ja tarkkaavuudesta.

Tallenteessa kerrotaan hankkeesta ja sen etenemisestä sekä hankkeessa kehitettävistä arvioinnin välineistä. Tallenne sisältää lyhyen perehdytyksen lukivaikeuksien ja nimeämisvaikeuksien ilmenemiseen ja niiden merkitykseen oppimisessa.

Kouluttaja: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi


Ilmoittaudu Hyvä Alku -verkkotapahtuman osioon:
Kielenkehityksen ja lukutaidon tukivälineitä tunnistamiseen, arviointiin ja tukeen

Käytetään vain ilmoittautumisvahvistuksessa, jos on tarve.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Ilmoittautuminen työpajoihin ja luentoihin

Koulutuskokonaisuus sisältää sekä tallenteita että webinaareina toteutettavia luentoja/työpajoja. Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.