HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma: Myönteisen kehityksen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

Koulutuskokonaisuus sisältää kaikki alla mainitut tallenteet sekä webinaareina toteutettavat luennot ja työpajat. Voit valita niistä sinua kiinnostavat sisällöt. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet kokonaisuuden verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun luentoon tai työpajaan, voit varata paikan verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Koulutuksen tallenteet ja materiaalit ovat verkkoympäristössä katsottavissa 31.12.2021 saakka, jollei toisin mainita.

KOHDERYHMÄT
HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusikäisten ja alakoululaisten kanssa työskenteleville. Tämän osion koulutukset ovat erityisesti kohdennettuja varhaiskasvatuksen ja esiopetusikäisten kanssa työskenteleville.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat työssä olevat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuskokonaisuuteen voit ilmoittautua sivun alaosasta löytyvällä lomakkeella. Ilmoittauduttuasi saat ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Koulutusosion sisällöt

Aikuinen tukemassa lapsen itsesäätelytaitojen kehitystä, luentotallenne (90 min)
Luennon sisällöt: Esityksessä tarkastellaan lapsen itsesäätelyn kehitystä eli lapsen kehittyviä taitoja säädellä tunteitaan, toimintaansa ja kognitioitaan. Avainasemassa lapsen itsesäätelyn kehityksessä ovat lasta hoitavat ja kasvattavat aikuiset. Esityksessä pohditaan aikuisen vuorovaikutuksellisia keinoja tukea lasten kehitystä näissä taidoissa. Oman toiminnan ja tunteiden säätely ovat tärkeitä ja samalla vaativia lapsuuden kehitystehtäviä. Toiminnan säätelyyn voidaan ajatella kuuluvan esimerkiksi kyky mukauttaa omaa toimintaa joustavasti eri tilanteiden vaatimusten mukaisesti sekä kyky noudattaa näihin tilanteisiin kuuluvia sääntöjä. Tunnesäätelyllä puolestaan tarkoitetaan lapsen taitoja tunnistaa omia ja toisten tunteita sekä säädellä omaa tunneilmaisuaan.

Itsesäätelytaitojen oppiminen on kytköksissä sekä lapsen neurobiologisiin tekijöihin että ympäristön hoiva- ja vuorovaikutuskäytäntöihin. Jotta ympäristön aikuiset voivat tukea lasta omien ja toisten tunteiden tunnistamisessa, tunteiden säätelyssä sekä oman käyttäytymisen hallinnassa, on tärkeää tiedostaa itsesäätelyyn liittyvät erilaiset osatekijät, niiden kehitykselliset piirteet sekä ympäristölliset keinot tukea lapsen tasapainoista kehitystä. Esityksessä tarkastellaan itsesäätelytaitojen kehitystä sekä ympäristön että yksilön näkökulmasta, jäsennetään mahdollisia itsesäätelyn pulmakohtia, sekä erityisesti pohditaan vuorovaikutuksellisia keinoja tukea itsesäätelytaitojen kehitystä.

Kouluttaja: Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

HUOM! Luentotallenne avautuu katsottavaksi 13.9.2021 ja se on katsottavissa koko verkkotapahtuman ajan 31.12.2021 saakka.


Yhteisopettajuus ja yhteistyö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa, webinaariluento 13.9.2021 klo 9.00-10.30
Luennon sisällöt: Opetetaan ja opitaan yhdessä – yhteisopettajuutta rakentamassa, yhteistyön vahvistaminen hyvinvointitaitojen avulla: 

  • tunnetaidot
  • vuorovaikutustaidot
  • ihmissuhdetaidot
  • itsensä johtaminen

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUOM! Webinaariin on rajoitettu osallistujamäärä (25 ensin ilmoittautunutta). Ilmoittautuminen verkkoympäristössä.


Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa, webinaariluento 20.9.2021 klo 9.00-10.30
Luennon sisältö: Sosiaalisen kehityksen tukeminen ja  sosiaalisten taitojen opettaminen ennen kouluikää ja ensimmäisten kouluvuosien aikana. Mitä sosiaaliset taidot ovat? Miten tunnetaidot, itsesäätelytaidot ja kielelliset taidot liittyvät sosiaalisiin taitoihin?

Kouluttajat:
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUOM! Luentoon ei ole erillistä ilmoittautumista. Siitä ei tehdä tallennetta.


Kouluvalmiudet varhaiskasvatuksessa, webinaarityöpaja 24.9.2021 klo 11.00-11.45
Työpajan sisältö: Työpajassa pohditaan sitä, millaisten asioiden harjoittelu ja tukeminen antaa lapselle parhaat eväät varhaiskasvatuksesta esiopetuksen ja perusopetuksen toimintaympäristöihin siirryttäessä.

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUOM! Työpajaan ei ole erillistä ilmoittautumista. Siitä ei tehdä tallennetta.


Runoriemua ja tarinaleikkiä – Sanataiteen menetelmistä iloa ja intoa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, webinaarityöpaja 24.9.2021 klo 14.00-15.30
Työpajan sisältö: Työpajassa tutustutaan sanataidekasvatuksen tavoitteisiin, mahdollisuuksiin ja menetelmiin osana varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Kouluttaja: Elina Mäkinen, lo, sanataideopettaja, LUKILOKI-hanke, Jyväskylän yliopisto

HUOM! Työpajaan ei ole erillistä ilmoittautumista. Luento-osuuksista tulee lyhyt tallenne jälkikäteen katsottavaksi.


Ylivilkkaiden ja tarkkaamattomien lasten tuki varhaiskasvatuksessa Tomera-konsultaatiomallin avulla, webinaarityöpaja 14.10.2021 klo 13.00-14.00
Työpajan sisältö: Työpajassa käsitellään Tomera-konsultaatiomallin toteutukseen liittyviä kokemuksia, hyötyjä ja haasteita verkkokoulutuksen käyneiden näkökulmasta. Ylivilkkaiden ja tarkkaamattomien lasten tuen suunnittelussa tärkeäksi nousevat selkeä työnjako, riittävän konkreettiset tavoitteet sekä positiivinen ja kannustava palaute.

Kouluttaja: Satu Peitso, PsM, psykologi

HUOM! Työpajaan on rajoitettu osallistujamäärä (45 ensin ilmoittautunutta). Ilmoittautuminen verkkoympäristössä.


Liikkuva varhaiskasvatus – näin me sen teimme!, webinaarityöpaja 14.10.2021 klo 14.00-14.45
Luennon sisältö: Mitä hyötyä on liikkuvasta varhaiskasvatuspäivästä? Kuinka arjen pienillä muutoksilla kehität toimintakulttuuria liikkuvampaan suuntaan? Työpajassa kuulet konkreettisia ideoita ja kokemuksia Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteutuksesta.

Kouluttajat:
Nina Korhonen, Johtava asiantuntija, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
Essi Kaipainen, Liiku mun kanssa! -hankekoordinaattori, Kirkkonummen kunta
Kirsi Kreutzman, Päiväkodin johtaja, Vuorenmäen päiväkoti ja Koskentorin päiväkoti, Veikkola

HUOM! Työpajaan ei ole erillista ilmoittautumista. Siitä ei tehdä tallennetta.


Erityinen tuki esiopetuksessa, webinaarityöpaja 25.10.2021 klo 10.45-11.30
Työpajan sisältö: Työpajassa kerrotaan erityisen tuen päätöksen sisällöstä sekä päätösprosessista. Lisäksi pohditaan pidennetyn oppivelvollisuuden eri toteuttamismahdollisuuksia.

Kouluttajat: ohjaavat opettajat Päivi Lång ja Riina Niutanen


Itsesäätelytaitojen myönteisen kehityksen vahvistaminen (työpaja 90 min)
Työpajan sisältö: Työpajassa käydään läpi itsesäätelyn kehityksen tukemisen perusperiaatteet ja harjoitellaan tukitoimien suunnittelua käytännössä käytännön esimerkkien perusteella. Työpaja tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen oman työn tueksi.

Itsesäätelytaito on kykyä säädellä tunteita ja käyttäytymistä. Se on perusta lapsen sosiaalisille suhteille ja taidoille. Itsesäätelytaidot kehittyvät päivähoitoiässä kovaa vauhtia. Lasten välillä on kuitenkin suuria yksilöllisiä eroja taitojen kehittymisessä. Taitojen kehittymiseen vaikuttavat kognitiiviset taidot, lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus ja kasvatuskeinot. Itsesäätelytaitojen vaikeudet voivat näyttäytyä lapsen toiminnassa esimerkiksi levottomuutena, impulsiivisuutena, arkuutena, vetäytymisenä tai aggressiivisena toimintana. Haasteet itsesäätelyssä tuovat ongelmia kaverisuhteisiin ja arjen tilanteissa toimimiseen kuormittaen myös vanhempia ja päivähoidon ammattilaisia. Aikuiset voivat kuitenkin omalla toiminnallaan vahvistaa itsesäätelytaitojen myönteistä kehitystä.

Työpajassa käydään läpi itsesäätelyn kehityksen tukemisen perusperiaatteet ja harjoitellaan tukitoimien suunnittelua käytännössä käytännön esimerkkien perusteella. Työpaja tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen oman työn tueksi.

Kouluttaja: Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

HUOM! Työpajaan on erillinen ilmoittautuminen (30 ensin ilmoittautunutta). Ilmoittautuminen verkkoympäristössä.


Ilmoittaudu Hyvä Alku -verkkokoulutuksen osioon:
Myönteisen kehityksen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa

Käytetään vain ilmoittautumisvahvistuksessa, jos on tarve.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Ilmoittautuminen työpajoihin ja luentoihin

Koulutuskokonaisuus sisältää sekä tallenteita että webinaareina toteutettavia luentoja/työpajoja. Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.