Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi, 5.11.2020 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Ennakkotiedosta poiketen koulutus järjestetään webinaarina 5.11.2020.

KOHDERYHMÄT
Puheterapeutit ja psykologit sekä erityisopettajat, joiden oppilailla on sosiaalisen kommunikaation vaikeuksia.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Pragma-testillä arvioidaan lapsen kykyä hyödyntää kontekstuaalisia vihjeitä, yleistietoa sekä sosiaalista tietämystään ilmausten merkitysten ymmärtämisessä. Pragma-testi voidaan tehdä 4–8-vuotiaille lapsille, joilla epäillään olevan vaikeutta kielen sosiaalisessa ja tilannesidonnaisessa ymmärtämisessä, esimerkiksi lapsille, joilla on autismikirjon häiriö, ADHD tai pragmaattiseen kieleen painottuva kehityksellinen kielihäiriö.

Testiä voi käyttää apuna pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisvaikeuksien tunnistamisessa, kehityksen seurannassa sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi Pragma-testi antaa viitteitä siihen, millaisiin pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisen osatekijöihin kuntoutusta kannattaa suunnata.

Koulutuksessa perehdytään uuteen Pragma-testiin ja sen käyttöön. Koulutuspäivän aikana käsitellään myös kielen sosiaalista ja tilannesidonnaista ymmärtämisessä sekä kuvataan kuinka nämä taidot tyypillisesti kehittyvät. Lisäksi perehdytään lyhyesti pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisvaikeuksiin kehityksellisessä kielihäiriössä, autismikirjossa ja aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriössä sekä kuvataan pääpiirteissään kuntoutuksen suuntaviivoja.

TYÖTAVAT
Luennointi sekä arviointimenelmän pisteytyksen harjoitteleminen esimerkkitapausten avulla.

KOULUTTAJAT
Soile Loukusa, puheterapeutti, yliopistonlehtori

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Webinaari alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 190 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista viimeistään 15.10.2020 mennessä, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan myös tämän jälkeen. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.