UBS: Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i årskurs 1 till 6 (1 sp) 15.2.2023 Helsingfors

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN

MÅLGRUPP
Lärare i grundskolan (främst åk F-6), talterapeuter och psykologer

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter.
Identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning.
Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB. Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter.

Fortbildningen består av en närstudiedag med en kort förberedelse inför dagen.

Förberedelse: Sätt upp tre individuella målsättningar för fortbildningen som du utvärderar efter deltagandet.

Bekanta dig gärna med följande artiklar före fortbildningen:
Vataja, P., Risberg, A.-K., Lerkkanen, M.-K., Aro, M. & Salmi. P. (2019). ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning.
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_09_ils_ett_nytt_finlandssvenskt_material_for_kartlaggning_av_lasning_och_skrivning-1.pdf
Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A.-K., Vataja, P., & Laine, M (2019). SSB och VBT – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12-åringar.
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_08_ssb_och_vbt_tva_nya_benamningstest_for_finlandssvenska_6_12_aringar.pdf

UTBILDARE
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag för fortbildningen är tre veckor före utbildningsdatum

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/