UBS: KARTLÄGGNING AV OCH STÖDÅTGÄRDER VID INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I SKOLOR OCH DAGHEM (1sp) 13.11.2019 Vasa

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18, Vasa

MÅLGRUPP
Lärare i grundskolan (främst åk F-6), talterapeuter och psykologer

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Läs,- skriv- och benämningsutvecklingen hos 7-11-åringar
Benämningssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter
Material för kartläggning och uppföljning av läsning och skrivning för årskurserna 1, 2, 3 och 5
Material för kartläggning och uppföljning av benämningsförmåga för 6-11 åriga barn

Program
9.00 – 10.00 Vad säger senaste forskning om läs- och skrivutvecklingen hos finlandssvenska barn?
10.00 – 11.00 Kartläggningsmaterialet ILS – Individuell Läsning och Skrivning.
Hur kan vi med hjälp av kartläggningsmaterialet ILS bättre stöda elevers läs- och skrivutveckling samt upptäcka eventuella svårigheter i den?
11.00 – 12.00 Lunchpaus
12.00 – 13.00 Praktiska övningar med kartläggningsmaterialet ILS
13.00 – 13.30 Vad är benämningsförmåga och benämningssvårigheter?
13.30 – 13.45 Paus
13.45 – 14.30 Materialet SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
Praktiska övningar med materialet SSB
14.30 – 15.00 Sammanfattning och avslutning

UTBILDARE
Ann-Katrine Risberg, projektforskare, speciallärare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/