UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och uppföljning (1 sp) 23.3.2023 webbinarium

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
fortbildningen ordnas på distans

MÅLGRUPP
Klasslärare och speciallärare

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFT
Under kursen presenteras teori och de senaste rönen om matematiksvårigheter. Vi går igenom hur man kan främja barns och ungdomars utveckling och lärande inom matematik samt hur man kartlägger matematiksvårigheter, vilka material det finns nu och vad som är på kommande för screening och testning.
Under kursen går vi också igenom framgångsrika metoder och förhållningssätt som stöttar och främjar elevers engagemang och motivation för matematik.
Målsättningarna är att deltagarna efter kursen skall kunna:

  • Redogöra för hur matematiksvårigheter kan uppstå och vilka uttryck de kan ta sig
  • Verktyg och tillvägagångssätt för att screena och testa matematiksvårigheter hos individer och skapa en helhetsbild av ungdomarnas behov av stöd, differentiering och individualisering
  • Planera evidensbaserade stödåtgärder och utvärdera effekten av dem

UPPGIFT: Planera evidensbaserade stödåtgärder och utvärdera effekten av dem. Välj ett av de beskrivna fallen och redogör för vilka evidensbaserade stödåtgärder du skulle använda dig av. Beskriv konkret vad stödet går ut på, mängden stöd i timmar per vecka samt vem som gör vad (t.ex. du själv, klasslärare, skolgångshandledare). Beskriv hur uppföljningen sker på a) kort sikt (t.ex. vecka till vecka) samt b) lång sikt (t.ex. läsårsvis/terminvis). Vilka instrument används, vem ansvarar, vem tar del av resultaten och på vilka sätt används de för att utveckla stödet? Du kan också göra uppgiften utgående från en elev du arbetar/arbetat med, men elevens anonymitet behöver säkerställas innan inlämning.

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/