UBS: Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp) 29.9.2022 Vasa

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
Vasa (preciseras senare)

MÅLGRUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–6. Kom gärna som ett arbetspar och få förslag på hur ni kan jobba som kompanjonlärare med läs- och skrivutvecklingen hos eleverna.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:

 • känna till senaste forskning om barns läs- och skrivutveckling
 • ge beredskap och metoder för att undervisa i läsning och skrivning (avkodning, läsflyt och läsförståelse)
 • kunna stödja elevers läsinlärning
 • känna till hur läsmotivation och upplevd självförmåga samverkar med läsning
 • känna till tvåspråkiga elevers läs- och skrivinlärning
 • känna till bakgrundsfaktorer till läs- och skrivsvårigheter
 • få beredskap till att identifiera och analysera läs- och skrivsvårigheter
 • få förslag på åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivinlärning

Lärandemål för kursen är att:

 • redogöra för elevers läs- och skrivutveckling
 • känna till olika kartläggningsmaterial för att kartlägga och följa upp elevers läs- och skrivförmåga
 • åtgärder i samband med läs- och skrivsvårigheter

Förhandsuppgift inför kursen Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp)

Fortbildningen består av en närstudiedag och eget arbete. Det egna arbetet (förhandsuppgiften) görs före närstudiedagarna.

 1. Reflektion över din professionella utveckling inom läs- och skrivinlärningens kontext

I förhandsuppgiften reflekterar du över din professionella utveckling och ditt arbetssätt inom läs- och skrivinlärningens kontext. Hur ser din professionella bakgrund ut? Var har du jobbat och vilka är dina kompetenser inom området? Vilka är dina styrkor och svagheter som lärare inom området läs- och skrivinlärning? Hur samarbetar du med kolleger kring läs- och skrivinlärning?

Analysera ditt arbetssätt och hur du ytterligare vill utvecklas. Reflektera kring dina styrkor och svagheter i den egna professionen, vad är du bra på och vad behöver du utveckla? Varför behöver du fortbilda dig inom området som gäller läs- och skrivförmåga hos finlandssvenska barn?

Vilka förväntningar har du för fortbildningen Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga? Avsluta din reflektion genom att sätta upp tre individuella målsättningar för fortbildningen. Målsättningarna utvärderas efter fortbildningen.

 • Se på följande videofilmer:
 • Se på videon Läs- och skrivutvecklingen hos finlandssvenska barn. Videon hittar du på adressen https://youtu.be/FxO89OSz5QY

Vilka tankar och reflektioner väcker videofilmen hos dig gällande finlandssvenska elevers läs- och skrivutveckling?

 • Gå också in på adressen: lasvaskan.fi/meda, bläddra ner till rutorna med ”Nybörjarläsaren”, ”Läsaren utan lim”, ”Slarvläsaren” och ”Vana läsaren”

Se dessa fyra videofilmer.

Reflektera över följande frågor för var och en av dessa olika läsartyper:

Vilka andra tankar och reflektioner väckte videofilmerna hos dig? Fundera också över vilka utmaningar för undervisningen ställer läsaren i fråga om stöd och motivation för läsning? Vad behöver du/du och ditt arbetspar utveckla för att bättre möta den här läsarens behov? Hur kan ni i skolan hjälpa läsarnas ”medläsenärer” (dvs. hemmen) att stöda läsarna?

UTBILDARE:
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Nea Kronberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagaren/deltagarens arbetsplats står för eventuella rese-, logi- och måltidskostnader och eventuella vikariekostnader.

Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

Telefonnumret läggs inte in i vårt kundregister och används enbart för att informera i oförutsedda situationer (t.ex. plötslig inställd utbildning).

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/