Kieliseikkailu – tietoa, taitoja ja keinoja varhennetussa kielten opetuksessa onnistumiseen

Koulutushankkeen tavoitteet, toteutustapa, sisällöt ja tuotokset

Tavoitteena on välittää tutkimusperäistä tietoa erityisesti luku- ja kirjoitustaitoa ennakoivista fonologisista taidoista, sanaston kasvun tukemisesta ja kielen oppimisen motivoinnista, viedä opittua käytäntöön ja kehittää omaa opetusta em. taidoissa sekä koulun sisällä yhteisopettajuutta kielen opetuksessa.

Toteutetaan kuusi kolmipäiväistä koulutusta, joissa lähestytään tutkimusperustaisesti, mutta käytännönläheisesti A1-kielen opetusta alkuopetuksessa. Jokaisessa koulutuksessa yksi lähiopetuspäivä on englanninkielinen, jolla pyritään vahvistamaan opettajien kielitaitoa ja rohkaisemaan vieraan kielen käyttöön koulun arjessa. Samoista koulutussisällöistä järjestetään ajasta ja paikasta riippumaton verkkokurssi sisältäen englanninkielisen osion. Koulutuspäivien välissä opettajat kokeilevat erilaisia toimintatapoja ja materiaaleja opetuksessaan ja kehittävät itse materiaalia. Koulutuspäivinä kootaan materiaalit ja jalostetaan niitä yhdessä. Kohderyhmänä on A1-kieltä opettavat luokanopettajat, mutta verkkokurssi on avoin myös kieltenopettajille.

Sisältöinä koulutuksissa ovat : Fonologiset taidot ja äännetietoisuus, Luku- ja kirjoitustaidon kehitys, Lukivaikeudet vieraan kielen opiskelussa, Vieraan kielen sanaston kasvun tukeminen, Kielen oppimiseen motivoituminen, Yhteisopettajuuden käytänteet kielen opetuksessa, Oman kielitaidon vahvistaminen.

Tuotoksena opettajien valmistamat materiaalit kootaan yhteen ja jaetaan kaikille koulutuksiin osallistuneille opettajille. Hankkeesta syntyy myös videomateriaalia, joka jaetaan osallistujille Moodle-oppimisympäristössä ja avoimesti NMI:n www-sivuilla. Tuotoksista tiedotetaan NMI uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa ja ne jäävät NMI:n sivuille vapaasti hyödynnettäviksi hankkeen päätyttyä: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/

Koulutushankkeen kouluttajat, heidän osaamisensa ja kokemuksensa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta

Pöyliö Hanna, KM

Pöyliö toimii hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa sekä yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella. Niilo Mäki Instituutissa hän koordinoi kielten kärkihanketta Kielitaito kuuluu kaikille, jossa kehitetään englannin äännetietoisuuden arviointi- ja harjoitusmateriaalia. Työhön sisältyy tutkimuksen lisäksi kliinistä työtä oppilaiden parissa. Jyväskylän yliopistossa Pöyliö toimii vastuuopettajana erityispedagogiikan opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon ja matematiikan taitojen kursseilla. Pöyliö opiskelee tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän yliopistossa ja on käsikirjoittanut ja konsultoinut Opetushallituksen julkaisemia digitaalisia oppimateriaaleja. Pöyliö kouluttaa tällä hetkellä lukemissujuvuuden arvioinnista ja harjoittamisesta 2.-6. luokkien opettajia. Koulutuksissa opetellaan ja sovelletaan omaan työarkeen toimintamalleja, joilla opettajat voivat tuoda kohdennettua tukea lukemisen taitoihin oppilaille. Pöyliö kouluttaa myös englanninopettajia lukivaikeuden huomioimisesta opetuksessa ja opettajia suomi toisena kielenä -teemoista. Lisäksi hän kouluttaa tietoteknisiä perustaitoja ja toimisto-ohjelmien pedagogista käyttöä erityisopettajille.

Poutiainen Päivi, FM englanninopettaja ja erityisopettaja

Poutiainen on työskennellyt yli 10 vuotta englanninopettajana vuosiluokilla 2-6. Lisäksi hänellä on kokemusta laaja-alaisen erityisopettajan työstä alakoulussa. Poutiainen on mukana NMI:n koordinoimassa Opetushallituksen kielen varhentamisen kärkihankkeessa “Kielitaito kuuluu kaikille – minäkin voin oppia”. Hankkeessa kehitetään materiaalia englannin kielen äännetietoisuuden harjoitteluun lukivaikeuden näkökulmasta.

Annastiina, FM,

Annastiina Kettunen, FM äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava

Kettunen toimii tutkijana Opetushallituksen kielen varhentamisen kärkihankkeessa Kielitaito kuuluu kaikille, jossa kehitetään englannin äännetietoisuuden arviointi- ja harjoitusmateriaalia. Kettunen on työskennyt useissa Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeissa, kuten Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen, jossa hän on ollut kehittämässä mm. sanaston oppimista tukevaa peliä . Kettunen tutkii väitöskirjassaan edistyneiden suomenoppijoiden kielenkäyttöä.

Malinen Olli-Pekka, KT, erityisluokanopettaja

Malisen päätyö on tällä hetkellä Lead Expert -tehtävä Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Gradian omistamassa koulutusvientiyhtiössä EduCluster Finlandissa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli tutkijana, projektipäällikkönä, kouluttaja sekä varatoiminnanjohtajana Niilo Mäki Instituutissa. Osana Niilo Mäki Instituutin työtään hän vastasi vastaa Suomen Akatemian tutkimuksesta, jonka aiheena on opettajien minäpystyvyys ja kollektiivinen pystyvyys. Lisäksi Malinen vastasi Niilo Mäki Instituutin osuudesta Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitettiin oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukeva koko koulun toimintamalli. Malisen kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa opettajien ammatillinen kehittymisen menetelmät ja minäpystyvyys, inklusiivinen opetus, yhteisopettajuus, käyttäytymisen tuki, Kiinan koulujärjestelmä sekä suomalaistyylisen koulutuksen toteuttaminen muissa kulttuureissa. Malinen on työskennellyt myös erityisluokanopettajana Tampereella ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Suomen lisäksi hän on asunut ja työskennellyt Kiinassa, Yhdysvalloissa sekä Alankomaissa tutustuen läheisesti kunkin maan koulujärjestelmään ja opetuksen käytänteisiin. Malisen Niilo Mäki Instituutissa pitämien koulutusten aiheita ovat olleet inklusiivinen opetus, luokan työrauhaa parantavien tukitoimien suunnittelu ja ohjaus, opetushenkilökunnan pystyvyyden kehittäminen, yhteisopettajuus sekä opettajien ammatillinen kehittyminen ns. Lesson Study -työskentelyn kautta.  

Palmu Iines, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija

Palmulla on monipuolisesti kokemusta erityisluokanopettajan, opinto-ohjaajan sekä tutkijan työstä ja hän on työskennellyt kaikilla kouluasteilla. Tällä hetkellä hän toimii ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja työstää väitöskirjaa. Tätä ennen hän on toiminut tutkijana NMI:llä ProKoulu-tutkimuksessa ja hallituksen kärkihankkeen arviointityöryhmässä. Palmun kiinnostuksen kohteita ovat käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen, käyttäytymisen ja motivaation tuki, yhteisopettajuus sekä eriyttäminen ja strukturointi inklusiivisessa opetuksessa.  Lisäksi hän on opiskellut Yhdysvalloissa tutustuen paikalliseen koulujärjestelmään ja -käytänteisiin erityispedagogiikan ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien näkökulmista. Palmun pitämien koulutusten aiheita ovat mm. käyttäytymisen ja opiskelumotivaation tukeminen, yhteisopettajuus, sekä strukturointi ja eriyttäminen tuen pedagogisina toteutuskeinoina sekä erityisopettajan konsultatiivinen työote .

Kontinen Juha, KM, EO

Juha työskentelee erityisluokanopettajana Muuramessa. Hän on tehnyt kokoaikaista yhteisopetusta vuodesta 2013. Kontinen on kehittänyt Leikarin yhteisopetusmallin, jossa opetus toteutetaan erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyönä. Kontinen toimii NMI:n täydennyskouluttajana yhdessä Olli-Pekka Malisen ja Iines Palmun kanssa. Jyväskylän yliopiston opettajaopiskelijoille suunnattua yhteisopettajuus -kurssia Kontinen on opettanut yhdessä Anna Rytivaaran kanssa vuodesta 2016.