OPH hankkeiden tuotokset

Tälle sivulle on koottu tuotoksia Niilo Mäki Instituutin toteuttamista Opetushallituksen rahoittamista täydennyskoulutushankkeista. Sivu päivittyy sekä käynnissä olevien että tulevien koulutushankkeidemme tuotoksilla. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa.

Kasvun ja oppimisen tutkimusperustainen tuki 2020-2021

Koulutusosio 1

1. Osallistujien oppimistehtävien pohjalta kootaan yhteenveto hyvistä käytännöistä, miten tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja alkuopetusikäistä lasta.

2. Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä -koulutuksessa omassa työssä toteututetun harjoittelujakson kokemuksista koostetaan yhteenveto koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksien tukemisen keskeisimmistä tekijöistä.

Koulutusosio 2

Sisältökooste koulutuksista Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa (2 op) ja Haastava käyttäytyminen yläkoulussa (1 op)

Koulutusosio 3

 1. Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa -koulutuksen oppimistehtävissä pohdituista tuen keinoista ja koulutusmateriaalista kootaan sisältökooste lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukemisen keinoista.
 2. Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma -koulutuksen oppimistehtävässä perehdytään Aikamatkalla-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Kokeiluista koostetaan sisältökooste sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoittamisesta.
 3. Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – koulutuksesta julkaistaan materiaalia jakoon.

Koulutusosio 4

 1. Koulutuksesta Leikki-ikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen – Nallematikan matkassa varhaismatematiikan maailmaan (1 op) julkaistaan sisältökooste ja video.
 2. Koulutuksesta Hahmottamisen kuntoutus – tunnistamisesta tukeen (3 op) julkaistaan sisältökooste.
 3. Koulutuksesta Oppimisvaikeudet lukiossa (1 op) julkaistaan sisältökooste ja video.

Koulutusosio 5

 1. Koulutukseen Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op) liittyen on julkaistu artikkeli: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Bulletin_4_2020-malinen.pdf
 2. Koulutuksesta Hukataanko oppilas – Miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua (1 op) julkaistaan sisältökooste.
 3. Koulutuksesta Välinpitämättömyyden kulttuurista välittämisen kulttuuriin – monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä (3 op) julkaistaan sisältökooste.
 4. Koulutuksesta Vaativa erityinen tuki (3 op) julkaistaan sisältökooste.
 5. Koulutuksesta Osallistava inklusiivinen koulu (2 op) julkaistaan sisältökooste.

Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020

Koulutusosio 1
Osallistujien oppimispäiväkirjojen pohjalta koottu yhteenveto hyvistä käytännöistä levottoman lapsen tuen järjestämiseksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.
Hyviä käytänteitä levottoman lapsen tuen järjestämiseksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttamisesta MALTTI -ryhmässä koostetaan yhteenveto kuntoutuksen ja tehostetun tuen keskeisimmistä tekijöistä:
Maltti-ryhmä Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen tukeminen/kuntoutus
Maltti käsitekartta
Maltin rakenne

Koulutuksen luentomateriaaleista sekä osallistujien case-tehtävien pohjalta koottu yhteenveto tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen suunnatuista tukitoimista opetustilanteissa.
Tiivistelmä: Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat koululuokassa

Koulutusosio 2
Tiivistelmä Check in – Check out (CICO) toimintamallin toteutuksesta käytösongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja toivotun käytöksen tukemiseksi:
Check in – Check out (CICO) toimintamalli

Yhteenveto hyvistä käytänteistä luokanhallinan ja työrauhan tukemiseen.
Hyvät käytänteet luokanhallinan ja työrauhan tukemiseen
https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/06/Ty%C3%B6rauhatiivistelm%C3%A4-Tiina-Kiisken-koulutuksesta-muokattu.pdf

Koulutusosio 3
Osallistujien case-työskentelyn pohjalta kootaan toimivia keinoja matikan taitojen ja lukemisen taitojen tukemiseen.

Tutkimustiedon ja asiantuntijoiden kokemuksien perusteella voidaan luoda avoin kehittymissuunnitelma maahanmuuttajaoppilaiden kielellisten taitojen kehittämiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on tukea opetustyötä luokissa ja helpottaa paikallisen opetusohjelman suunnittelua kouluissa, joissa opiskelee monikielisiä lapsia.
//koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tuotos-OPH-maahanmuuttajien-tukeminen.pdf

Tiivis videomateriaali varhaisten matemaattisten taitojen tukemisesta.


Luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemisesta tuotetaan artikkeli Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehteen.

Tutkiva nettilukeminen edellyttää yleensä monilukutaitoisuutta, koska internet on monipuolinen tekstiympäristö. Luukan (2013) mukaan monilukutaitoinen oppilas osaa hankkia tietoa ja muokata sitä sekä tuottaa, esittää ja arvioida tietoja eri muodoissa ja erilaisten välineiden avulla. Tutkivan nettilukemisen harjoittelu tukee myös oppilaiden monilukutaitojen kehittymistä.

Artikkeli on luettavissa täältä:

Koulutusosio 4:
Kootaan yhteen hyviä käytäntöjä hahmotushäiriöisen oppilaan tukemisen.

Koostetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen.

Koulutusosio 5:
Kootaan yhteen hyviä käytänteitä yhteisopettajuuden toteuttamiseen.

Materiaalia oppimisvaikeuksien heijastumisesta aikuisuuteen ja tietoa koulun keinoista vahvistaa suojaavia tekijöitä.
Suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin
Anna-Kaija Elorannan haastattelu: Oppimisvaikeuden kanssa pärjää aikuisena, jos saa tukea nuorena

Yhteispeli – tunne-ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia 2019-2020

Osallistujat kokeilevat Yhteispelin toimintatapoja ja jakavat kokemuksia niiden toteuttamisesta tuottaen yhdessä käytännön vinkkejä ja ideoita toimintatapojen toteuttamiseksi omassa työyhteisössä. Sähköiseen oppimisympäristöön kerätään käytännönläheisiä toteutusideoita läpi koulutusprosessin. Vinkkejä kerätään vanhempainiltojen, itsenäisen työskentelyn sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn toteuttamiseen. Rehtorikoulutuksissa kerätään vinkkejä työyhteisökokouksien keskusteluihin sekä osaamisen jakamisen erilaisiin muotoihin.

Turvallista kasvua, hyvinvointia ja osallisuutta oppimiseen 2018-2019

Hankkeen koulutuksissa osallistujat ovat oppimistehtävien kautta kehittäneet tutkimusperustaisia toimintamalleja omaan työhönsä. Toimintamalleista tullaan kokoamaan avointa materiaalia verkkoon jaetun asiantuntijuuden edistämiseksi. Hankkeen tuotokset tullaan julkaisemaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-yhteistyo/oph-tuotokset/ ja niistä tiedotetaan myös NMIn uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa.

Koulutusosiosta 1 on valmistunut avoimesti jaettava materiaali Oppimisvaikeuksien päällekkäistymisestä:
https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/09/OPH-tuotos-Päällekkäistyneet-oppimisvaikeudet_valmis.pdf

Koulutusosiosta 1 on valmistunut artikkeli Näkökulmia tutkivan nettilukemisen opettamiseen: Tutkiva nettilukeminen on ongelmalähtöistä, tavoitteellista lukemista, jossa lukija etsii internetistä tietoa asettamiinsa kysymyksiin, arvioi löytämänsä informaation luotettavuutta, laatii synteesin useiden nettitekstien pohjalta ja kertoo oppimastaan muille Tutkiva nettilukeminen ei ole siten vain netissä surffailua tai yksittäisten faktojen tarkistamista vaan tavoitteellista, oppimiseen tähtäävää toimintaa. Tutkivalle nettilukemiselle on ominaista pitkäjänteisyys, asiaan paneutuminen ja netistä löydetyn informaation soveltaminen.

Tutkiva nettilukeminen edellyttää yleensä monilukutaitoisuutta, koska internet on monipuolinen tekstiympäristö. Luukan (2013) mukaan monilukutaitoinen oppilas osaa hankkia tietoa ja muokata sitä sekä tuottaa, esittää ja arvioida tietoja eri muodoissa ja erilaisten välineiden avulla. Tutkivan nettilukemisen harjoittelu tukee myös oppilaiden monilukutaitojen kehittymistä.

Artikkeli on luettavissa täältä
https://bulletin.nmi.fi/2019/06/18/nakokulmia-tutkivan-nettilukemisen-opettamiseen/

Koulutusosiosta 2 on valmistunut avoimesti jaettava materiaali
Itsesäätelyn tukeminen varhaiskasvatuksessa

Koulutusosiosta 2 on valmistunut avoimesti jaettava artikkeli Bedömning av självregleringsfärdigheter och stöd för barns utveckling inom dagvården
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_07_bedomning_av_sjalvregleringsfardigheter_och_stod_for_barns_utveckling_inom_dagvarden.pdf
Med självreglering menas människans strävan och förmåga att reglera sitt beteende, sina känslor och sina kognitioner på ett för situationen adaptivt sätt. Exekutiva funktioner och färdigheter är i sin tur viktiga redskap för självregleringen. De exekutiva färdigheterna anses ha sin bas i vissa kognitiva grundfunktioner. Till dessa hör förmågan att upprätthålla och bearbeta information i medvetandet, dvs. arbetsminnet, förmågan att hindra snabba, impulsiva reaktioner på olika stimuli, dvs. inhibition, samt förmågan att flexibelt skifta och rikta uppmärksamheten, dvs. uppmärksamhetsväxling. Man tänker sig att mer avancerade exekutiva färdigheter, som att planera och utvärdera det egna beteendet, bygger på dessa basfärdigheter. Tillsammans skapar dessa färdigheter grunden för förmågan att reglera och kontrollera sig själv på ett sätt som är medvetet och övervägt.
I artikeln granskas hur självegleringsförmågan utvecklas i samspel med omgivningen, hur i det tidiga stödet formar man omgivningen, att ett bra stöd är välplanerat och strukturerat (hurtig-modellen) och erfaret effektivt.

Koulutusosiosta 3 valmistui avoimesti jaettava artikkeli liittyen Lapsen motoriset pulmat varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa -koulutusteemaan https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/12/bulletin_4_2019_4_nayha.pdf

Koulutusosiosta 4
Koulutusosiosta 4 valmistui Yhteisopettajuudesta monipuolisuutta opettamiseen -artikkeli Lukisitko 1/2018 lehdessä, sivut 16-19
kirjoittajina hankkeen Yhteisopettajuus -koulutuksen kouluttajia:
Artikkelin näkökulma: Yhteisopettajuus on vahvasti esillä uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Se on myös olennainen osa kolmiportaisen tuen järjestämistä. Ennen kaikkea yhteisopettajuus on kuitenkin opettajien työmuoto, jota voi soveltaa monella tavalla.
Artikkelin teemat:
Yhteisopettajuus ja sen soveltaminen lukiopetuksessa
Yhdessä opettamisen mallit
Joustava ryhmittely ja eriyttäminen
Sovelluksia lukiopetukseen

Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle 2018-2019

​”YHTEISPELI – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia” artikkeli on julkaistu Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä NMI-Bulletinissa. Artikkelissa käsitellään suomalaisiin kouluihin kehitettyä Yhteispeli-menetelmää, jonka tarkoituksena on tukea lasten sosioemotionaalisia taitoja, ennaltaehkäistä koulunkäyntiä kuormittavia ongelmia ja lisätä kouluyhteisön hyvinvointia. Artikkeli on luettavissa lehden sivuilla:
https://bulletin.nmi.fi/2020/04/27/yhteispeli-tunne-ja-vuorovaikutustaidoilla-kohti-hyvinvointia/

Hyvinvointia ja turvallisuutta kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä tukemalla 2017-2018

Hyvät käytännöt: Check in Check out (CICO) – Tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen
Linkki pdf-versioon

Hyvät käytännöt: Lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä
Linkki pdf-versioon

Hankkeen koulutuksissa osallistujat kokeilivat ja sovelsivat ohjatusti tutkimusperustaisia toimintamalleja omaan työhönsä sopiviksi ja ammatillista kehittymistään tukeviksi. Toimintamallit liittyivät mm. motorisen oppimisen arviointiin ja tukemiseen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja yksilölliseen tukeen, itsesäätelyn ja käyttäytymisen tukemiseen, lukemisen ja matikan taitojen tukemiseen, tukikeinoihin oppimisvaikeuksien päällekäistyessä sekä hahmottamisen kuntoutukseen. Koulutuksissa sovelletut toimintamallit vahvistivat varhaiseen tukeen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja hyvinvointiin sekä turvallisuuteen liittyvää osaamista. Toimintamalleista osallistujat raportoivat oppimistehtävissä, jotka liittyivät kehityksen ja oppimisen arviointiin sekä erilaisten tukitoimien suunnitteluun ja soveltamiseen omassa työssä. Koulutuksissa syntyneistä arjen toimintamalleista osallistujiat raportoivat oppimistehtävien ja luentopäiväkirjojen kautta ja jakoivat kokemuksiaan mm. koulutusten lähipäivien aikana ja koulutusten verkkoympäristöissä.

ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning
Pia Vataja, Ann-Katrine Risberg, Marja-Kristiina Lerkkanen, Mikko Aro, Paula Salmi
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_09_ils_ett_nytt_finlandssvenskt_material_for_kartlaggning_av_lasning_och_skrivning-1.pdf

Barnets språkliga utveckling före skolåldern, ordförrådets omfattning, benämningshastighet och språkliga färdigheter är grunden för bar-nets läs- och skrivutveckling. Starka prediktorer för att ett barn ska lära sig läsa är fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, snabb seriell benämning, ordförståelse samt arbetsminne. Av särskild betydelse är de s.k. exekutiva funktionerna. Det är viktigt att elever utvecklar en säker avkodningsförmåga med gott flyt i läsningen så tidigt som möjligt, för att kunna tillgodogöra sig den skriftliga information som möter dem alla år i skolan och genom hela livet. Med hjälp av det normerade kartläggningsmaterialet ILS – Individuell Läsning och Skrivning kan man kartlägga finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga och följa upp deras läs- och skrivutveckling både i grupp och individuellt i åk 1, 2, 3 och 5. Enskilda elevers resultat kan jämföras med den genomsnittliga utvecklingen av finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga i de olika årskurserna. Genom att använda kartläggningsmaterialet ILS systematiskt i de olika årskurserna får läraren en god bild av elevernas läs- och skrivutveckling och om eventuella svårigheter ända upp i årskurs 5. ILS-materialet lämpar sig därför också för att utvärdera effekten av eventuella stödinsatser som gjorts. Kartläggningsmaterialet är normerat i skolstarten för åk 1 och i april för åk 1, 2, 3 och 5.

Yhteispeli – hyvinvointia oppilaille ja työyhteisöille 2017-2018

Artikkeli YHTEISPELISTÄ:
YHTEISPELI–käytännönläheisiä toimintatapoja lasten ja nuoren tunne-ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen

Ehdotettu Hyvät käytännöt -sivulle: Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle
Linkki pdf-versioon

Hyvä Alku 2018 – Yhteisölllistä hyvinvointia, turvallisuutta ja pedagogista kehittymistä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Artikkeli Hyvä Alku tapahtumasta:
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/03/bulletin_1_2019_poimintoja_hyva_alku_tapahtumasta.pdf

Luento Oppimisvaikeuksien ymmärtämisestä:
https://youtu.be/C40ZgRnAFQM?t=1

Hankeen tuloksena luentojen ja työpajojen sisällöt vahvistavat pedagogista osaamista tukea tarvitsevan oppilaan kohtaamisessa. Tuloksena siirtyi tietoa, keinoja ja materiaalia lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen tukemiseen.

Yhdessä turvallista ja yhteisöllistä oppilaitosta rakentamaan 2017-2018

Oppimisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki erilaisille oppijoille 2016-2017

Ehdotettu Hyvät käytännöt -sivulle: Toimintamalli käyttäytymisen yksilölliseen tukemiseen

Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle 2016-2017

Hyvä alku – Pedagogista osaamista, yhteisöllistä hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen

Artikkeli moniammatillisesta tukimallista sijoitetun lapsen koulunkäyntiin:
https://bulletin.nmi.fi/2019/02/01/sisukas-parjaa-aina-moniammatillinen-tukimalli-sijoitetun-lapsen-koulunkayntiin/

Hyvinvointia ja oppimisen iloa yhdessä 2015-2016

Matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis-ja arviointiympäristö:
https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1801/?q=202558e14b7f20899f92ed9aaedc116
Linkki pdf-versioon

Artikkeli tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta:
https://bulletin.nmi.fi/2016/04/27/tarkkaavuuden-ja-toiminnanohjauksen-ryhmamuotoinen-maltti-kuntoutus-osana-koulun-tukitoimia/

Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 2014-2015

Opiskelijan motivaation ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 2014-2015

Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon:
opettajan vinkkikirja

https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1988/?q=4cc0ff250769697a55ad7638801dd511
Linkki pdf-versioon

Oppilaan osallisuuden, oppimisen ja ohjaamisen edistäminen perusopetuksessa

HYPE – Hyvinvointia ja pedagogiikkaa hankkeen Next Practices- pedagogisen hyvinvoinnin kehittämisen -julkaisu