OPH hankkeiden tuotokset

Tälle sivulle on koottu tuotoksia Niilo Mäki Instituutin toteuttamista Opetushallituksen rahoittamista täydennyskoulutushankkeista. Sivu päivittyy sekä käynnissä olevien että tulevien koulutushankkeidemme tuotoksilla. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä. Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa.

Hankkeet:
– Työkaluja ja toimintamalleja myönteisen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin tukemiseen varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa 2023–2025
– Lukuiloa, lukitaitoja ja yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 2023-2025
– Yhteispeli – hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kouluyhteisössä 2023-2025
– Osallisuuden, hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tuki 2022-2023
– Lukemisen riemu ja kohdennettu tuki 2022-2023
– Oppimisen vaikeudet, osallisuus ja yksilöllisten oppimispolkujen tuki 2022-2023
– Hahmottamisen ja motoriikan haasteet – tunnistamista tukeen 2022-2023
– Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvoivaan toimintakulttuuriin 2022-2023
– Käyttäytymisen taustatekijöitä ymmärtämällä hyvinvointia ja toimivia tukikeinoja varhaiskasvatukseen ja kouluun 2021-2023
– Neuropsykiatriset ongelmat 2021-2023
– Kielen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen tuki 2021-2023
– Keinoja oppimisen pulmien ehkäisyyn varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 2021-2023
– Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvointia kouluun 2021-2022
– Kehittyvä kieli tarvitsee vuorovaikutusta 2021-2023
– Kasvun ja oppimisen tutkimusperustainen tuki 2020-2021
– Kehittyvä ja oppiva lapsi – yhteisöllinen, yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa – HYVÄ ALKU 2020-2021
– Yhteispeli – osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen tunne- ja vuorovaikutustaitojen avulla 2020-2021
– Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020
– Yhteispeli – tunne-ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia 2019-202
– Turvallista kasvua, hyvinvointia ja osallisuutta oppimiseen 2018-2019
– Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle 2018-2019
– Hyvinvointia ja turvallisuutta kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä tukemalla 2017-2018
– Yhteispeli – hyvinvointia oppilaille ja työyhteisöille 2017-2018
– Hyvä Alku 2018 – Yhteisöllistä hyvinvointia, turvallisuutta ja pedagogista kehittymistä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
– Hyvä alku – Pedagogista osaamista, yhteisöllistä hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen
– Oppimisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki erilaisille oppijoille 2016-2017
– Hyvinvointia ja oppimisen iloa yhdessä 2015-2016
– Opiskelijan motivaation ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 2014-2015


Työkaluja ja toimintamalleja myönteisen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin tukemiseen varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa 2023–2025

Koulutuksesta Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa (1 op) tuotettiin kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista. Koulutuksen tavoitteena on ollut vahvistaa tietoisuutta sosiaalisista taidoista sekä niiden rakentumisesta, vuorovaikutuksen tukemisesta sekä näiden ilmiöiden käytännön sovelluksista. Koulutuksessa kuvataan, mitä sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot tarkoittavat – perustaksi nostetaan kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkitys. Koulutuksessa nostetaan esille teoria mentalisaatiosta, joka tarkoittaa kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta. Mentalisaatiota käsitellään opettajan työvälineenä. Lisäksi koulutuksessa esitellään pedagogista kohtaamista eli kasvattajan syvällistä ymmärrystä lapsen mielen liikkeistä. Esille nostetaan myös opettajan ja ryhmän välinen kommunikaatiosuhde ja sen kehittäminen. Lopuksi koulutuksessa käsitellään vuorovaikutustaitojen käytännön harjoittelua ja sen keinoja. Huomiota kiinnitetään käytännön tavoitteiden asetteluun ja harjoitteluun. Sosiaalisissa taidoissa edistymistä kuvataan myös esimerkiksi Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeiden teorian kautta. https://koju.nmi.fi/sosiaalisten-taitojen-tukeminen-varhaiskasvatuksessa-ja-esi-ja-alkuopetuksessa/

Koulutuksesta Ahdistus alle kouluikäisen lapsen perheessä ja oppimisvaikeuksiin kytkeytyvä ahdistus alakouluiässä (1 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Toimintakyvyn tukeminen oppilaiden arjessa (1 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Autismikirjon oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op) tuotettiin sisältökooste keskeisistä koulutussisällöistä ja keinoista tukea autismikirjon oppilasta kouluarjessa. Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa tietoisuutta autismikirjon oppilaan erityispiirteiden huomioimista kouluarjessa sekä autismiystävällisen oppimisympäristön rakentamisesta. Koulutuksen oppimistehtävänä tehtiin suunnitelma autismikirjon oppilaan hyvinvoinnin vahvistamisesta kouluarjessa. Koosteessa käsitellään autismikirjon häiriön ydinoireita, esiintyvyyttä ja ilmiasua. Lisäksi koosteessa tarkastellaan autismikirjon oppilaan stressiä ja kuormitusherkkyyttä, sekä niiden vaikutuksia toimintakykyyn. Autismikirjon kuntoutusta käydään läpi autismiystävällisen oppimis- ja toimintaympäristön, sekä autismikirjon oppilaan tukemisen keinoin. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/koonti-autismikirjon-oppilaan-tukeminen-koulussa/

Koulutuksesta Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op) tuotettiin sisältökooste keskeisistä koulutussisällöistä ja keinoista tukea psyykkisesti oireilevaa oppilasta kouluarjessa. Koulutuksessa käsiteltiin psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamista ja turvallisen oppimisympäristön luomista. Lisäksi koulutuksen sisältöihin on kuulunut pedagogisiin erityisjärjestelyihin perehtyminen. Koosteessa käsitellään yleisimpiä lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöitä, sekä niiden yhteyttä oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen. Samalla koosteessa perehdytään oppilaan psykologisten perustarpeiden tukemiseen esimerkiksi turvallisen oppimisympäristön luomisen keinoin. Psyykkisten oireiden taustatekijöitä käsitellään neljän osa-alueen kautta. Lisäksi koosteessa käsitellään kasvattajan tehtävää ja aikuisen oman tunnetilan merkityksiä lapsen koulupäivän tukemisessa. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/koonti-psyykkisesti-oireilevan-oppilaan-tukeminen/

Koulutuksesta Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa (2 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op) tuotettiin kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista. Koulutuksessa perehdyttiin haastavaan käyttäytymiseen ja sen analysointiin sekä keinoihin ennaltaehkäistä haastavaksi koettua käyttäytymistä ja vaikuttaa siihen. Koosteessa esitellään koulutuksessa käsitelty jäävuori-malli, jonka avulla koulussa voidaan lähteä selvittämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia syitä sekä etsiä keinoja vaikuttaa käyttäytymisen taustalla oleviin erilaisiin tekijöihin. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/kayttaytymisen-haasteiden-kohtaaminen-koulussa/

Koulutuksessa Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet (2 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Nuorten Kompassin hyödyntäminen yläkoulussa ja toisella asteella (3 op) tuotettiin kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä sisällöistä. Koulutuksessa käsiteltiin Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelmaa sekä sen taustateoriaa. Lisäksi koulutuksen sisältöihin kuului ohjelman kokeileminen käytännössä omassa työssä. Koosteessa käsitellään mielen toimintaa ja joustavuutta, sekä hyvinvointiohjelman teoreettisena taustana toimivaa hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Nuorten Kompassi, sen kohderyhmä ja käyttötavat esitellään koosteessa kattavasti, ja tarjotaan mahdollisuus tutustua ohjelmaan myös esittelyvideon muodossa. Samalla käsitellään ohjelman etapit ja etappien sisällöt, sekä perehdytään tarkemmin siihen, millaisiin hyvinvoinnin haasteisiin Nuorten Kompassi soveltuu. Lisäksi koosteessa annetaan esimerkkinä muutama erilainen ohjelman käyttömalli sekä annetaan ideoita oman käyttömallin suunnitteluun. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/nuorten-kompassi/


Lukuiloa, lukitaitoja ja yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 2023-2025

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että tutkimukseen pohjautuvien asiantuntijaluentojen aineistoa. Hankkeen tuotoksina tehdään koosteita seuraavien koulutusten sisällöistä:
– Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op). Kooste on luettavissa osoitteessa: https://www.nmi.fi/lukiarviointi/
– Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (1 op) https://koju.nmi.fi/kielenkehityksen-ja-vuorovaikutuksen-tukeminen-3/
– Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op)
– Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi ja tukeminen perusopetuksessa (1 op)
– Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder
– Skolning i användning av materialen ILS och SSB för åk 1-5
– Lukivalmiuksien arviointi ja harjoitteminen toiminnallisin menetelmin (2 op). Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/08/oph_tuotos_lukivalmiuksien-arviointi-ja-tukeminen.pdf
– Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op)
– Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op). Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/02/oph_tuotos_aikamatkalla2023_1.pdf
– Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op). Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/luetun-ymmartamisen-tukeminen/
– Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 op)


Yhteispeli – hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kouluyhteisössä 2023-2025

Hankkeessa tuotetiin videomateriaali Yhteispelin toimintatavasta Teemme yhdessä.
Videossa kuvataan Teemme yhdessä -toimintavan keskeisimmät piirteet ja opastetaan toteutukseen: https://youtu.be/4Jox2fCczBE


Osallisuuden, hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tuki 2022-2023

Koulutusosio 1

Koulutuksesta Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/psyykkisesti_oireilevan_oppilaan_tukeminen_koulussa/

Koulutuksesta Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa:
https://koju.nmi.fi/oppilaiden-psyykkinen-oireilu-ja-kouluun-kiinnittymisen-haasteet/

Koulutuksesta Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/06/Sjalvreglering.pdf

Kolutusosio 2

Koulutuksesta Ratkaisukeskeinen työote oppijan kohtaamisessa julkaistiin sisältökooste, jossa yhdistettiin osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/01/oph_tuotos_ratkaisukeskeinen-tyoote-oppilaan1.pdf

Koulutuksesta Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu julkaistiin sisältökooste, jossa yhdistetiin osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/02/oph_tuotos_haastavasti-kayttaytyvan-lapsen-ymmartaminen2.pdf

Kolutusosio 3

Koulutuksesta HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/06/Hurtig.pdf

Koulutuksesta Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/toiminnanohjauksen-tuki/

Kolutusosio 4

Koulutuksesta Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/ratkaisukeskeinen_tyorauha/

Koulutuksesta Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/02/cico-sammanfattning.pdf

Koulutuksesta Neuropsykiatriset pulmat – Toisella asteella ja yläkoulussa ilmenevien opiskelun vaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien suunnitteleminen julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/neuropsykiatriset-pulmat_sisaltokooste/

Kolutusosio 5

Koulutuksesta Työkaluja haastavan käytöksen kohtaamiseen julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/02/Tyokaluja-haastavan-kaytoksen-kohtaamiseen-tuotos.pdf

Koulutuksesta Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/09/Neuropsykiatrisen-oppijan-tukeminen_sisaltokooste.pdf


Lukemisen riemu ja kohdennettu tuki 2022-2023

Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen. Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen -koulutuksen sisällöstä on koostettu yhteenveto. Koulutuksen tavoitteena on ollut käsitellä kehityksellisen kielihäiriön näkymistä lapsen arjessa, vuorovaikutuksessa ja oppimisessa. Koulutuksessa on tutustuttu erilaisiin keinoihin tukea lapsen kohtaamista ja ymmärtämistä erilaisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa. Tuotoksessa kuvataan lapsen kielenkehityksen viivästymisen selvittelyn polkua varhaiskasvatuksesta erikoissairaanhoitoon. Tuotoksessa on myös linkit tarkempiin kuvauksiin lapsen kielenkehityksen normaalista ja poikkeavasta kulusta sekä kehityksellisestä kielihäiriöstä. Tuotoksessa määritellään tilanteita, joissa sosiaalisten taitojen tukeminen vaatii erityistä panostusta. Huomiota kiinnitetään myös viestinnällisesti turvallisen oppimisympäristön määrittelyyn. Lopuksi listataan konkreettisia keinoja, joilla kommunikaatiota voidaan tukea.  Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Kielenkehityksen-ja-vuorovaikutuksen-tukeminen.pdf

Kolutusosio 2

Koulutuksesta Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia päivitetään sisältökooste, jossa tarkastellaan, miten lukemisen sujuvuutta voidaan arvioida, seurata ja harjoittaa. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://www.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/06/Tavoitteena-sujuva-lukutaito_yhteenveto.pdf

Koulutuksesta Kognitiivisen ja motivaatiopsykologian näkökulmia teknisen lukutaidon, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen oppimiseen ja opettamiseen tehdään kooste koulutuksen keskeisimmistä sisällöistä. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/04/Kognitiivisen-ja-motivaatiopsykologian-nakokulmia-kooste.pdf

Koulutusosio 3

Toiminnallista lukuiloa! -koulutuksesta on koostettu tulostettava juliste, johon on koottu vinkkejä lukuinnostuksen vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa. Vinkit on koottu koulutusmateriaaleista sekä osallistujien kokemuksista. Koulutuksen tavoitteena on ollut vahvistaa tietoisuutta lukemisen merkityksestä ja hyödyistä lapselle sekä nostaa esille tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä lukutaidon kehittymiseen että lukumotivaation syntymiseen. Lisäksi koulutuksessa esitellään toiminnallisen lukemisen näkökulma sekä Lukuboksi-toimintamalli varhaiskasvatukseen. Lukumotivaatiota lähestytään itsemääräämisteorian mukaisesti. Teorian mukaan sisäinen motivaatio syntyy ja säilyy, kun kolme psykologista perustarvetta täyttyvät. Näitä tarpeita ovat autonomian tunne, pätevyyden tunne ja yhteenkuuluvuuden tunne. Koulutuksessa käsitellään myös perustarpeiden täyttymisen tukemista vuorovaikutuksen näkökulmasta. Esille nostetaan myös aikuisen rooli lukuinnostuksen herättelyssä sekä vanhempien mukaan ottamisen merkitys lapsen lukuinnostuksen tukemiselle. Linkki julisteeseen

https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/04/Toiminnallista_lukuiloa.jpg

Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen -koulutuksen materiaaleista ja osallistujien tapaustyöskentelyn pohjalta kootaan yhteenveto toimivista keinoista lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen hyödynnettäväksi kaikille opetustyössä toimiville. Katso yhteenveto täältä.

Koulutusosio 5

Koulutuksen Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena -koulutuksen keskeisimmistä sisällöistä laadittiin sisältökooste. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/03/Lukuteatteri-lukusujuvuuden-kehittymisen-tueksi-2023.pdf


Oppimisen vaikeudet, osallisuus ja yksilöllisten oppimispolkujen tuki 2022-2023

Koulutusosio 1

 Samundervisning: Att bemöta elever med särskilda behov inom allmän undervisning – samordnad undervisning, kompanjonlärarskap och flexibla undervisningsgrupper
Koulutuksesta Samundervisning: Att bemöta elever med särskilda behov inom allmän undervisning – samordnad undervisning, kompanjonlärarskap och flexibla undervisningsgrupper (1 sp) tuotetaan sisältökooste keskeisistä koulutussisällöistä. Innehåll: Begrepp, Forskning, Former av samundervisning, Erfarenheter, Utmaningar, Fördelar, Att tänka på innan, Planering, Utvärdering och Frågor. Läs mera: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/06/Samundervisning.pdf

Koulutusosio 2

Koulutuksesta Miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista päivitetään osallistujien oppimistehtävien perusteella aikaisemmassa koulutushankkeessa tehtyä koostetta keinoista, miten opettajat voivat auttaa vanhempia ymmärtämään lapsensa oppimisvaikeuksia ja kotiin suuntautuvista konkreettisista tukikeinoista oppimisen pulmiin. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/03/oph_tuotos_miten-auttaa-vanhempia-ymmartamaan_23.3.pdf

Koulutusosio 3

Koulutuksesta Matemaattisten taitojen kehitys, oppimisen vaikeudet, arviointi ja tukeminen esi- ja alkuopetuksessa tuotetiin sisältökooste keskeisistä koulutussisällöistä ja tutkimusperustaisista keinoista oppimisen tukemiseen. Sisältökoosteessa käsitellään keskeisiä matemaattisia taitoja, kuten lukumääräisyyden tajua, laskemisen taitoja ja aritmeettisia taitoja ja niiden arviointia. Kooste sisältää lisäksi tietoa matemaattisista oppimisvaikeuksista ja niiden ilmenemistä esiopetus- ja alakouluiässä. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/matemaattisten-taitojen-kehitys/

Koulutusosio 4

Verkkokoulutuksesta Matematiikan opetus ja oppiminen koottiin osallistujien oppimistehtävien ja oivallusten pohjalta yhteenveto koulutuksen teemoihin liittyvistä hyvistä käytännöistä. Yhteenvedossa käsitellään varhaisia matemaattisia taitoja, matermatiikan oppimisvaikeuksia, oppilaan matematiikkakuvaa oppimistuloksena ja oppimisen taustatekijänä sekä matemaattisen ajattelun kielentämistä. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/01/oph_tuotos_matematiikan-opetus-ja-oppiminen.pdf

Koulutusosio 5

Koulutuksesta Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako tehtiin yhteenveto hyvistä käytännöistä liittyen siihen, kuinka yhteisopettajuus, joustava opetusryhmäjako ja opetusresurssien uudelleenjärjestely auttavat tuen järjestämistä yleisopetuksen ryhmässä samanaikais- ja yhteisopettajuuden sekä joustavien ryhmittelyiden keinoin.
Yhteenveto on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/yhteisopettajuus/


Hahmottamisen ja motoriikan haasteet – tunnistamista tukeen 2022-2023

Koulutusosio 1

Koulutuksesta Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen koottiin osallistujien kokemusten ja välitehtävien pohjalta tuen toteuttamisen vinkkipankki nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. Koosteessa avataan hahmottamisen teoriataustaa sekä sitä, miten hahmotusvaikeudet ilmenevät. Vinkkipankki sisältää näkökulmia hahmotusvaikeuksien tunnistamiseen, vuorovaikutukseen hahmotusvaikeuksisen oppilaan kanssa sekä toimintaympäristön ja toimintatapojen muokkaamiseen. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/01/Hahmotusvaikeudet-ylakoulussa-ja-toisella-asteella-tunnistamisesta-tukeen-TUOTOS.pdf

Koulutusosio 2

Koulutuksesta Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu tuotettiin sisältökooste koulutuksien teoreettisesta perustasta. Koosteessa käsitellään diagnoosin merkitystä, visuo-spatiaalisia hahmotusvaikeuksia, hahmotushäiriöiden määritelmää sekä hahmotusvaikeuksien tunnistamista. Lisäksi tarkastellaan hahmotusvaikeuksien päällekkäistymistä: Mihin hahmottaminen vaikuttaa, mihin hahmottaminen kytkeytyy sekä spatiaalista ahdistusta. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/01/oph_tuotos_hahmotusvaikeuksien-paallekkaistyminen.pdf

Koulutuksesta Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa, verkkotallenne tuotettiin sisältökooste koulutuksien teoreettisesta perustasta. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/04/Hahmottamisen-haasteet_Sisaltokooste.pdf

Koulutusosio 3

Koulutuksesta Hahmotusvaikeudet digitaalisissa ympäristöissä tuotettiin sisältökooste koulutuksien teoreettisesta perustasta. Koosteessa tarkastellaan visuo-spatiaalisia hahmotusvaikeuksia, hahmottamisen toiminnallista jaottelua, oppimistilanteita hahmotusvaikeuksia kokevilla, toimimisen tukemista digitaalisissa ympäristöissä sekä digitaalista ja verkkopalvelujen saavutettavuustta. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/01/Hahmotusvaikeudet-digitaalisissa-ymparistoissa.pdf

Koulutuksesta Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristöissä tuotettiin sisältökooste koulutuksien teoreettisesta perustasta. Koostessa käsitellään teemoja: Aistit ja hahmottaminen, visuo-spatiaaliset hahmotusvaikeudet, ympäristön ja kulttuurin vaikutukset hahmottamiseen, hahmotusvaikeudet eri ikävaiheissa, hahmotusvaikeudet monikulttuurisessa ympäristössä: itsearviointi ja palautteen antaminen ja dynaaminen arviointi. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2024/01/oph_tuotos_hahmotusvaikeudet-monikulttuurisessa-ymparistossa.pdf

Koulutusosio 4

Koulutuksesta Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa tuotettiin sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta. Koosteessa tarkastellaan, mitä motorisen oppimisen vaikeudet ovat ja miten motorisen oppimisen vaikeuksia voidaan tunnistaa. Koosteessa paneudutaan lisäksi motorisen oppimisen vaikeuksien havainnointi- ja arviointimenetelmiin ja esitellään esimerkkejä motorisen oppimisen tukitoimista ja menetelmistä.
Sisältökooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/oph_tuotos_motorisen-oppimisen-vaikeudet-koulussa_valmis.pdf


Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvoivaan toimintakulttuuriin 2022-2023

Hankkeessa tuotettiin videomateriaalit Yhteispelin toimintatavoista Luokkapiiri https://youtu.be/ijUymaWrKno ja Teen itse https://youtu.be/2_GgtcTJIQ0 Videossa kuvataan Luokkapiiri ja Teen itse -toimintavapojen keskeisimmät piirteet ja opastetaan toteutukseen.


Käyttäytymisen taustatekijöitä ymmärtämällä hyvinvointia ja toimivia tukikeinoja varhaiskasvatukseen ja kouluun 2021-2023

Koulutusosio 1

Koulutuksista Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa tuotetiin sisältökooste koulutuksien teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista. Koosteet ovat luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Kayttaytymisen_haasteiden_kohtaaminen_koulussa.pdf ja https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Kayttaytymisen-haasteiden-kohtaaminen-varhaiskasvatuksessa.pdf

Koulutuksesta Haastava käyttäytyminen yläkoulussa tuotettiin sisältökooste koulutuksien teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/NMI-tiivistelma-Haastava-kaytos-yk.pdf

Koulutusosio 2

Koulutuksesta Hyvinvoiva koulu tuotettiin sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksessa kokeilluista käytännön sovelluksista. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Hyvinvoiva-koulu-tiivistelma.pdf

Koulutusosio 3

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa -koulutuksen teemaan liittyen julkaistiin tiivistelmä NMI-Bulletinissa julkaistusta artikkelista: Positiivisen käyttäytymisen tukemisen keinojen opettaminen suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Tiivistelmä jaettiin NMI:n verkkosivuilla sekä uutiskirjeessä. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/positiivisen-kayttaytymisen-tukemisen-keinojen-opettaminen-suomalaisessa-opettajankoulutuksessa/

Koulutusosio 4

Koulutuksesta Hyvinvoiva oppilas vaativassa tuessa tuotettiin sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksessa kokeilluista käytännön sovelluksista. Kooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Valteri_Hyvinvoiva-oppilas-vaativassa-tuessa_NMI_2022_MH.pdf

Koulutuksista Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa ja koulussa tuotettiin sisältökoosteet koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista.
Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa sisältökooste: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/06/Valteri-Keinoja-kiusaamisen-ehkaisemiseen-varhaiskasvatuksessa-ja-alkuopetuksessa-Niutanen-R.-Kujala-T.pdf
Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen koulussa sisältökooste: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/06/Valteri_Kiusaamisen-ennaltaehkaisy-ja-hvyivnointitaitojen-vahvistaminen-koulussa-7246.pdf

Koulutuksista Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua tuotetiin sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja käytännön sovelluksista: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Hukataanko-oppilas-kouluakaymattomyys-tiivistelma-NMI.pdf

Koulutusosio 5

Hankkeessa Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020 on koostettu yhteenveto Check in-Check out (CICO) toimintamallin toteutuksesta käytösongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja toivotun käytöksen tukemiseksi. Yhteenvetoa on päivitetty tässä hankkeessa syntyneiden oivallusten pohjalta. https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/09/cicotuotos.pdf

Hankkeessa Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020 on koostettu yhteenveto Hyvistä käytänteistä luokanhallinnan ja työrauhan tukemiseen. Yhteenvetoa päivitettiin tässä hankkeessa syntyneiden oivallusten pohjalta: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/TyorauhatiivistelmaHyvanTyorauhanRakennusaineitaPaivitetty2023.pdf


Neuropsykiatriset ongelmat 2021-2023

Koulutusosio 2

Verkkokoulutuksesta Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa julkaistaan sisältökooste. Lue kooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/09/Itsesaatelykoulutus_alakoulu.pdf

Verkkokoulutuksesta Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa julkaistaan sisältökooste. Lue kooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Itsesaatelytaitojeen-tukeminen-varhaiskasvatuksessa_2022.pdf

Koulutusosio 3

Hankkeen Kasvun ja oppimisen tutkimusperustainen tuki 2020-2021 koulutuksesta Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä on koostettu yhteenveto omassa työssä toteutetun harjoittelujakson kokemuksista koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksien tukemisen keskeisimmistä tekijöistä. Yhteenvetoa on päivitetty tässä hankkeessa syntyneiden oivallusten pohjalta.

Hankkeen Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020 koulutuksesta Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttamisesta MALTTI-ryhmässä on koostettu yhteenveto kuntoutuksen ja tehostetun tuen keskeisimmistä tekijöistä. Yhteenvetoa on päivitetty tämän hankkeen koulutuksessa syntyneiden tuotosten pohjalta.

Koulutusosio 5

Koulutuksesta Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen tuotetaan sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista. Lue kooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/09/Neuropsykiatrisen-oppijan-tukeminen_sisaltokooste.pdf


Kielen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen tuki 2021-2023

Koulutusosio 1

Koulutuksesta Selkosuomea kouluun julkaistaan sisältökooste koulutuksen keskeisimmistä luentomateriaaleista. Lue kooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/05/Selkosuomea-kouluun.pdf

Koulutuksesta Sananjalkoja ja kirjainkiemuroitasanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen julkaistaan osallistujien kanssa rakennettava vinkkipankki. Lue vinkkipankki tästä linkistä.

Koulutuksesta Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin tehtiin sisältökooste keskeisimmistä sisällöistä: Lue kooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/05/Lukivalmiuksen-arviointi-ja-harjoittaminen-toiminnallisin-menetelmin-koulutuskooste-1.pdf

Koulutusosio 2

Koulutuksesta Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi julkaistiin materiaali, jossa kuvataan lukusujuvuuden kehittämistä, lukumotivaatiota ja sen tukemista sekä lukuteatteria lukuopetuksen opettamisen osana: https://koju.nmi.fi/lukuteatterista.pdf

Koulutuksesta Tavoitteena sujuva lukutaitoTeoriaa ja harjoituksia tehtiin sisältökooste, jossa tarkastellaan, miten lukemisen sujuvuutta voidaan arvioida, seurata ja harjoittaa. Lue kooste täältä: https://www.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/06/Tavoitteena-sujuva-lukutaito_yhteenveto.pdf


Keinoja oppimisen pulmien ehkäisyyn varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 2021-2023

Koulutusosio 1

Miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista -koulutuksista tuotetaan sisältökooste keinoista, miten opettajat voivat auttaa vanhempia ymmärtämään lapsensa oppimisvaikeuksia ja kotiin suuntautuvista konkreettisista tukikeinoista oppimisen pulmiin. Lue kooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/06/Miten-auttaa-vanhempia-ymmartamaan-lapsen-oppimisvaikeuksia.pdf

Kouluvalmiudet varhaiskasvatuksessa -koulutuksen keskeisistä sisällöistä on koostettu yhteenveto. Koulutuksen tavoitteena on ollut vahvistaa tietoisuutta siitä, millaisten asioiden harjoittelu ja tukeminen antaa lapselle parhaat eväät varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetuksen toimintaympäristöihin siirryttäessä. Lähtökohtana kouluvalmiuksille ovat taidot, jotka opitaan jo ennen esikouluun siirtymistä. Tärkeää on, että kehitykseen liittyviä asioita pohdittaessa tarkastellaan nykyhetkeä, mennyttä ja tulevaa kokonaisvaltaisesti. Tuotoksessa korostetaan päivittäistaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittymisen merkitystä kouluvalmiudelle. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön kehityspsykologisen osaamisen merkitystä korostetaan ja huomiota kiinnitetään lapsen yksilöllisen kehityksen arviointiin ja havainnointiin osana lapselle annettavan tuen suunnittelua. Tuotoksessa tuodaan esille näkemys lapsesta jatkuvasti kehittyvänä ja oppivana yksilönä – elinikäisen oppimisen näkökulma kasvatus- ja opetustyöhön.

https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Kouluvalmiudet-varhaiskasvatuksessa-2023-koonti.pdf

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi

Koulutuksesta Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi -koulutuksen sisällöstä on koostettu yhteenveto. Lähtökohtana on ajatus, että arvioinnin tehtävänä on oppimisen ohjaaminen ja oppilaan kannustaminen sekä osaamisen arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Erityisen tärkeää on, että arviointi on yhdenvertaista. Huomiota kiinnitetään myös arviointikulttuurin keskeisiin piirteisiin. Arviointi jaetaan kolmeen eri muotoon; diagnostiseen (toteava), formatiiviseen (ohjaava ja oppimista edistävä) ja summatiiviseen (osaamista kuvaava) arviointiin. Lisäksi tuotoksessa kuvataan arvioinnin tehtäviä oppimisprosessin eri vaiheissa. Koulutuksen teemoja ovat arvioinnin tehtävät, arviointikulttuurin keskeiset piirteet, tukea tarvitsevan oppilaan arviointi, arvioinnin muodot sekä arvioinnin tehtävät erilaisissa oppimisen tilanteissa. Lue lisää

https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Tukea-tarvitsevan-oppilaan-arviointi-NMI-koonti.pdf

Koulutusosio 5

Osallistujien oppimistehtävien pohjalta kootaan yhteenveto hyvistä käytännöistä, miten tukea hahmottamisen pulmista kärsivää nuorta toisen asteen opinnoissa. Lue kooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/06/Hahmottamisen-haasteet_Kooste-oivalluksista.pdf


Kehittyvä kieli tarvitsee vuorovaikutusta 2021-2023

Koulutusosio 1 & 2

Tietoa lasten viittomakielen kehityksestä

Osioiden 1 ja 2 koulutusten sisällöt ovat löydettävissä ja hyödynnettävissä tietopankissa osoitteessa https://vikke.nmi.fi/tietopankki/

Sivuilla on tietoa lasten viittomakielen omaksumisesta ja kehityksestä. Voit perehtyä viittomakieltä omaksuvien lasten varhaisen vuorovaikutuksen piirteisiin, viittomavaraston rakentumiseen ja suomalaisen viittomakielen kieliopillisten rakenteiden kehityskulkuun. Sivulla tarjoamme tietoa myös lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arvioinnista sekä viittomakieltä käyttävien perheiden moninaisuudesta. Tutustu myös viittomakielisiin lasten loruihin ja sukella mielikuvituksen maailmaan hyödyntäen viittomakielisen kielellisen leikittelyn vinkkejä.

https://aoe.fi/#/materiaali/2985

Viittomakielen kehityksen arviointi

Arviointimateriaalien esittely löytyy VIKKE-hankkeen verkkosivuilla https://vikke.nmi.fi/tietopankki/viittomakielen-omaksuminen-ja-kehityskulku/viittomakielen-kehityksen-arviointi/

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaali on verkkopohjainen työkalu, jolla voidaan arvioida lasten suomalaisen viittomakielen kehitystä. Työkalu sisältää materiaaleja, joilla voidaan arvioida lasten varhaisen vuorovaikutuksen piirteitä, tuottavaa ja ymmärtävää viittomavarastoa, suomalaisen viittomakielen kieliopillisten rakenteiden ymmärtämistä ja tuottamista sekä lapsen kerrontataitoja. Lisäksi työkalu sisältää materiaalin, jolla voidaan tarkastella lapsen kieliympäristön piirteitä. Näin materiaalia valmistellessa olemme pyrkineet ottamaan huomioon viittomakieltä omaksuvien lasten moninaisuuden siten, että lasten kielitaitoa pystyttäisi arvioimaan monipuolisesti sekä ymmärtävän että tuottavan kielitaidon puolella lasten kaksi- ja monikielisyys huomioiden. 

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi vaatii arvioijalta monipuolisia taitoja. Edellytyksenä on, että arvioijalla itsellään on riittävä suomalaisen viittomakielen taito ja hänellä on tietoa suomalaisen viittomakielen rakenteesta. Arvioijalla on oltava myös tietoa miten lapsen kielen kehitystä voidaan käytännössä arvioida, miten luodaan arviointitilanne ja miten tuloksia voidaan tulkita. 

Arviointimenetelmät on kehitetty VIKKE-hankkeessa, opetushenkilöstöä on koulutettu arvioinnin periaatteisiin, arviointiin ja arviointimenetelmien käyttöön tässä hankkeessa.

Vapaasti luettava artikkeli Viittomakieliä omaksuvien lasten leksikaalisesta kehityksestä ja sen arviointimenetelmistä on julkaistu:

Auramo, R., Kanto. L. & Lehtonen, M. (2022). Viittomakieltä omaksuvien lasten leksikaalinen kehitys ja sen arviointimenetelmät. Puheterapeuttilehti, 2, 24-25.

Koulutusosio 3

Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa -koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista tuotetiin sisältökooste. Lue sisältökooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/05/Ymmarratko-minua_yhteenveto.pdf

S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen -koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista tuotetaan sisältökooste. Lue sisältökooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/06/S2-oppilaiden-kielellisten-taitojen-ja-lukemisen-tukeminen.pdf

Koulutusosio 4

Koulutuksesta Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen tuotetaan sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksessa kokeilluista käytännön sovelluksista. Tutustu sisältökoosteeseen täällä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/04/Kielen-kehityksen-ja-vuorovaikutuksen-tukeminen_sisaltokooste.pdf

Koulutuksista Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä tuotetaan myös jaettavaa materiaalia. Lue yhteenveto täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/04/Lapsen-kuullun-ymmartaminen_Mattinen_yhteenveto_pdf.pdf
https://aoe.fi/#/materiaali/2984

Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvointia kouluun 2021-2022

Osallistujat kokeilivat koulutuksen aikana Yhteispelin toimintatapoja omassa työssään ja jakoivat kokemuksia toimintatapojen toteuttamisesta. Käytännönläheisiä toteutusideoita Yhteispelin -toimintapojen toteutukseen, mm. vanhempainiltojen, itsenäisen työskentelyn sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn toteuttamiseen, työyhteisökokousten keskusteluihin ja osaamisen jakamiseen, on koottu yhteenvedoksi: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Yhteispelin-tuotos-kaikki-toimintatavat-7oph7242.pdf

Toteutusideoita Yhteispelin Teen itse -tuokion toteutukseen löytyy lisäksi yhteenvedosta: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Yhteispelin-tuotos-Teen-itse-tuokio-7oph7242.pdf


Kasvun ja oppimisen tutkimusperustainen tuki 2020-2021

Koulutusosio 1

Osallistujien oppimistehtävien pohjalta kootaan yhteenveto hyvistä käytännöistä, miten tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja alkuopetusikäistä lasta. Lue yhteenveto täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Tarkkaavuuden-haasteet_kooste-kaytanteista.pdf

Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä -koulutuksessa omassa työssä toteutetun harjoittelujakson kokemuksista koostettiin yhteenveto koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksien tukemisen keskeisimmistä tekijöistä https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Etsivat_tiivistelma.pdf ja Etsivät -ryhmästä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Etsivat-ryhma.pdf

Koulutusosio 2

Sisältökooste koulutuksesta Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa.
Linkki videoon: https://vimeo.com/user52598852/review/715565959/da03147899

Sisältökooste koulutuksesta Haastava käyttäytyminen yläkoulussa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/01/Haastava_kaytos_ylakoulussa_tiivistelma.pdf
Haastavasta käyttäytymisestä yläkoulussa julkaistiin lisäksi videomateriaali: https://vimeo.com/user52598852/review/715563675/3fe14f99a5

Koulutusosio 3

Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa -koulutuksen oppimistehtävissä pohdituista tuen keinoista ja koulutusmateriaalista koottiin sisältökooste lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukemisen keinoista ja koulutusmateriaalista. Tiivistelmässä kerrotaan, mitä vaikeuksia voi ilmetä, lukemisen haasteiden tukemisen keinoja, toiminnanohjauksen tukemisen keinoja ja materiaalivinkkejä. Lue tästä pdf-muodossa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lukitaitojen-ja-toiminnanohjauksen-tukeminen.pdf

Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma -koulutuksen oppimistehtävässä perehdyttiin Aikamatkalla-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Kokeiluista koostetiin sisältökooste sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoittamisesta. Lue tästä pdf-muodossa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/04/Aikamatkalla-tiivistelma.pdf

Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -koulutuksesta julkaistaan materiaalia jakoon. Tutustu koulutuksen sisältökoosteeseen: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/05/Toiminnallista-lukuiloa_tuotos_Ylonen-syksy-ja-kevat-21.pdf

Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen -koulutuksen teemoista julkaistiin videomateriaali: https://vimeo.com/user52598852/review/715565927/db54ddc7af

Koulutusosio 4

Koulutuksesta Leikki-ikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen – Nallematikan matkassa varhaismatematiikan maailmaan julkaistiin sisältökooste ja video.

Yhteenveto Nallematikka-harjoitusohjelman teoriataustasta on julkaistu osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Nallematikka_diat_teoriaosuus.pptx

Koulutuksesta Hahmottamisen kuntoutus – tunnistamisesta tukeen on julkaistu sisältökooste osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/06/Hahmottamisen-vaikeudet.pdf

Koulutuksesta Oppimisvaikeudet lukiossa on julkaistu sisältökooste osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/04/Oppimisvaikeudet-lukiossa_yhteenveto_220413.pdf ja video: https://youtu.be/NIS9VVV-e_M

Koulutusosio 5

Koulutukseen Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako liittyen on julkaistu artikkeli: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Bulletin_4_2020-malinen.pdf

Koulutuksesta Hukataanko oppilas – Miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua julkaistiin sisältökooste:
https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/01/Hukataanko_oppilas_kouluakaymattomyys_tiivistelma.pdf
Koulutuksen keskeisimmät sisällöt tiivistettiin myös videoon: https://vimeo.com/user52598852/review/715563377/eecb09a582

Koulutuksesta Välinpitämättömyyden kulttuurista välittämisen kulttuuriin – monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä julkaistiin sisältökooste videona: https://vimeo.com/user52598852/review/715984328/5305850199

Koulutuksesta Vaativa erityinen tuki julkaistiin sisältökooste videona: https://vimeo.com/user52598852/review/715984280/901d1d72e6 

Koulutuksesta Osallistava inklusiivinen koulu julkaistiin sisältökooste videona: https://vimeo.com/user52598852/review/715984544/a0522f1cc7

Hankkeessa tuotettiin videomateriaalia hyvinvoivan koulun keskeisimmistä elementeistä.
Videon osa 1: https://vimeo.com/user52598852/review/715563584/35ce0ec27a
Videon osa 2: https://vimeo.com/user52598852/review/715563626/37cf22747e 

Hankkeessa tuotettiin videomateriaali, miten ottaa huoli puheeksi ja rakentaa luottamusta, kun oppimisessa on haasteita: https://vimeo.com/user52598852/review/715984381/e7c49e96cd

Oppimisen polkuja ja tuen portaita – tutkimusperustainen tuki kasvatus- ja opetustyössä 2020-2021

Hyvä Alku -tapahtuman esiwebinaarisarjan luennoista tehtiin yhteenveto luentojen keskeisimmistä sisällöistä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/04/HAesiwebinaari_diat_valmis.pdf

Hyvä Alku -tapahtuman esiwebinaarisarjan luennosta “LUKINO-hanke – uusia välineitä luku- ja kirjoitustaidon sekä nimeämisen arviointiin” koostettiin video luennon keskeisimmistä sisällöistä:

Kehittyvä ja oppiva lapsi – yhteisöllinen, yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa – HYVÄ ALKU 2020-2021

Materiaalimaistijaiset työpaja: Kokeillaan ja pelataan! Materiaalivinkkejä koulu- ja eskariarkeen.

Tiina Heikkinen ja Anu Pakkanen Oppimis- ja Ohjauskeskus Valterista ovat keränneet erilaisia helppoja materiaalivinkkejä lapsille ja nuorille oppimisen tueksi kouluarkeen. Videolla he esittelevät vinkkejä seuraavista oppimisen tuen keinoista:

  • Opetuksen ja päivän kulun strukturointi kuvin
  • Kuvitettu kalenteri ajan ja tapahtumien hahmottamisen tukena
  • Asioiden kuvailun, nimeämisen ja kerronnan harjoitteleminen kuvin ja toiminnallisesti
  • Korttipelit oppimisen tukena (aikakäsitteet, ylä- ja alakäsitteet sekä alkuäänteet)


Yhteisopettajuus ja yhteistyö varhaiskasvatuksessa ja  esi ja alkuopetuksessa:


Autismiystävällinen opetus ja toimintaympäristö:


Strukturointi oppimisen tukena


Yhteispeli – osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen tunne- ja vuorovaikutaitojen avulla 2020-2021

Osallistujat kokeilivat koulutuksen aikana Yhteispelin toimintatapoja. Käytännönläheisiä toteutusideoita koottiin vanhempainiltojen, itsenäisen työskentelyn sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn toteuttamiseen, työyhteisökokousten keskusteluihin ja osaamisen jakamiseen: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/02/Yhteispelituotos-2020-2021.pdf

Hankkeessa tuotettiin video Yhteispeli -toimintamalli: https://youtu.be/3mV3iP_6U0I, jossa kerrotaan tiivistetysti Yhteispelistä tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevana menetelmänä. Videossa kerrotaan Yhteispeli -menetelmän teoreettisesta ja tutkimuksellisesta taustasta, mitä hyötyä menetelmästä on koululaisille, opettajille ja koko koululle, miten menetelmä kehittää koulua yhteisönä ja millaisia Yhteispelin toimintatavat käytännössä ovat.


Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020

Koulutusosio 1

Osallistujien oppimispäiväkirjojen pohjalta koottu yhteenveto hyvistä käytännöistä levottoman lapsen tuen järjestämiseksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.
Hyviä käytänteitä levottoman lapsen tuen järjestämiseksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttamisesta MALTTI-ryhmässä koostetaan yhteenveto kuntoutuksen ja tehostetun tuen keskeisimmistä tekijöistä:
Maltti-ryhmä Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen tukeminen/kuntoutus
Maltti käsitekartta
Maltin rakenne

Koulutuksen luentomateriaaleista sekä osallistujien case-tehtävien pohjalta koottu yhteenveto tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen suunnatuista tukitoimista opetustilanteissa.
Tiivistelmä: Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat koululuokassa

Koulutusosio 2

Tiivistelmä Check in – Check out (CICO) toimintamallin toteutuksesta käytösongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja toivotun käytöksen tukemiseksi:
Check in – Check out (CICO) toimintamalli

Yhteenveto hyvistä käytänteistä luokanhallinnan ja työrauhan tukemiseen.
Hyvät käytänteet luokanhallinnan ja työrauhan tukemiseen:
https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/06/Ty%C3%B6rauhatiivistelm%C3%A4-Tiina-Kiisken-koulutuksesta-muokattu.pdf

Koulutusosio 3

Osallistujien case-työskentelyn pohjalta kootaan toimivia keinoja matikan taitojen ja lukemisen taitojen tukemiseen.
Keinoja matikan taitojen tukemiseen (2 op) -koulutukseen osallistuneiden case-työskentelyn sekä koulutusmateriaalin pohjalta koottiin toimivia keinoja matikan taitojen tukemiseen. Materiaali löytyy osoitteesta: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/06/Keinoja-matikan-taitojen-tukemiseen.pdf

Keinoja lukemisen taitojen tukemiseen (2 op) -koulutukseen osallistuneiden case-työskentelyn sekä koulutusmateriaalin pohjalta koottiin toimivia keinoja lukemisen taitojen tukemiseen. Materiaali löytyy osoitteesta: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/06/Keinoja-lukemisen-taitojen-tukemiseen.pdf

Tutkimustiedon ja asiantuntijoiden kokemuksien perusteella voidaan luoda avoin kehittymissuunnitelma maahanmuuttajaoppilaiden kielellisten taitojen kehittämiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on tukea opetustyötä luokissa ja helpottaa paikallisen opetusohjelman suunnittelua kouluissa, joissa opiskelee monikielisiä lapsia.
//koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tuotos-OPH-maahanmuuttajien-tukeminen.pdf

Tiivis videomateriaali varhaisten matemaattisten taitojen tukemisesta.


Yhteenveto Nallematikka-harjoitusohjelman taustasta ja toimitaperiaatteista on julkaistu osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/06/Nallematikka-kooste.pdf

Luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemisesta tuotetaan artikkeli Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehteen.

Tutkiva nettilukeminen edellyttää yleensä monilukutaitoisuutta, koska internet on monipuolinen tekstiympäristö. Luukan (2013) mukaan monilukutaitoinen oppilas osaa hankkia tietoa ja muokata sitä sekä tuottaa, esittää ja arvioida tietoja eri muodoissa ja erilaisten välineiden avulla. Tutkivan nettilukemisen harjoittelu tukee myös oppilaiden monilukutaitojen kehittymistä.

Artikkeli on luettavissa täältä:

Koulutusosio 4

Kootaan yhteen hyviä käytäntöjä hahmotushäiriöisen oppilaan tukemiseen: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/08/NMI_Hahmottamisen-vaikeudet_tunnistamisesta-tukemiseen.pdf

Luentomateriaalien sekä osallistujien oppimistehtävien pohjalta koottiin yhteenveto motoristen vaikeuksien tukemisesta varhaiskasvatuksessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Motoristen-vaikeuksien-tukeminen-varhaiskasvatuksessa-1.pdf

Luentomateriaalien sekä osallistujien oppimistehtävien pohjalta koottiin yhteenveto motoristen vaikeuksien tukemisesta koulussa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Motoristen-vaikeuksien-tukeminen-koulussa-1.pdf 

Koulutusosio 5

Kootaan yhteen hyviä käytänteitä yhteisopettajuuden toteuttamiseen.

Materiaalia oppimisvaikeuksien heijastumisesta aikuisuuteen ja tietoa koulun keinoista vahvistaa suojaavia tekijöitä.
Suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin
Anna-Kaija Elorannan haastattelu: Oppimisvaikeuden kanssa pärjää aikuisena, jos saa tukea nuorena


Yhteispeli – tunne-ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia 2019-2020

Osallistujat kokeilivat koulutusprosessin aikana Yhteispelin toimintatapoja ja jakoivat kokemuksia niiden toteuttamisesta. Osallistujat tuottivat yhdessä käytännön vinkkejä ja ideoita Yhteispelin toimintatapojen toteuttamiseksi omassa työyhteisössä ja  toteutusideoita koottiin hankkeen aikana. Vinkkejä kerättiin luokan toimintatatavoista vuorovaikutteisen vanhempainillan keskusteluaiheisiin, Teen itse-tuokiolle lukemiseen, käsillä tekemiseen ja  kynä-paperi-tehtäviin sekä millaisissa sisällöissä ja miten Teemme yhdessä työskentelyä voidaan käyttää. Vinkkejä työyhteisön toimintatavoista koottiin työyhteisökokouksen keskustelun aiheiksi ja pikkukurssien aiheiksi. Vinkkien yhteyteen koottiin lisäksi tiivis yhteenveto kunkin toimintatavan keskeisimmistä sisällöistä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/06/Ideoita-Yhteispelin-toimintatapojen-toteutukseen.pdf


Turvallista kasvua, hyvinvointia ja osallisuutta oppimiseen 2018-2019

Hankkeen koulutuksissa osallistujat ovat oppimistehtävien kautta kehittäneet tutkimusperustaisia toimintamalleja omaan työhönsä. Toimintamalleista tullaan kokoamaan avointa materiaalia verkkoon jaetun asiantuntijuuden edistämiseksi. Hankkeen tuotokset tullaan julkaisemaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-yhteistyo/oph-tuotokset/ ja niistä tiedotetaan myös NMIn uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa.

Koulutusosiosta 1 on valmistunut avoimesti jaettava materiaali Oppimisvaikeuksien päällekkäistymisestä:
https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/09/OPH-tuotos-Päällekkäistyneet-oppimisvaikeudet_valmis.pdf

Koulutusosiosta 1 on valmistunut artikkeli Näkökulmia tutkivan nettilukemisen opettamiseen: Tutkiva nettilukeminen on ongelmalähtöistä, tavoitteellista lukemista, jossa lukija etsii internetistä tietoa asettamiinsa kysymyksiin, arvioi löytämänsä informaation luotettavuutta, laatii synteesin useiden nettitekstien pohjalta ja kertoo oppimastaan muille Tutkiva nettilukeminen ei ole siten vain netissä surffailua tai yksittäisten faktojen tarkistamista vaan tavoitteellista, oppimiseen tähtäävää toimintaa. Tutkivalle nettilukemiselle on ominaista pitkäjänteisyys, asiaan paneutuminen ja netistä löydetyn informaation soveltaminen.

Tutkiva nettilukeminen edellyttää yleensä monilukutaitoisuutta, koska internet on monipuolinen tekstiympäristö. Luukan (2013) mukaan monilukutaitoinen oppilas osaa hankkia tietoa ja muokata sitä sekä tuottaa, esittää ja arvioida tietoja eri muodoissa ja erilaisten välineiden avulla. Tutkivan nettilukemisen harjoittelu tukee myös oppilaiden monilukutaitojen kehittymistä.

Artikkeli on luettavissa täältä
https://bulletin.nmi.fi/2019/06/18/nakokulmia-tutkivan-nettilukemisen-opettamiseen/

Koulutusosiosta 2 on valmistunut avoimesti jaettava materiaali
Itsesäätelyn tukeminen varhaiskasvatuksessa

Koulutusosiosta 2 on valmistunut avoimesti jaettava artikkeli Bedömning av självregleringsfärdigheter och stöd för barns utveckling inom dagvården
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_07_bedomning_av_sjalvregleringsfardigheter_och_stod_for_barns_utveckling_inom_dagvarden.pdf
Med självreglering menas människans strävan och förmåga att reglera sitt beteende, sina känslor och sina kognitioner på ett för situationen adaptivt sätt. Exekutiva funktioner och färdigheter är i sin tur viktiga redskap för självregleringen. De exekutiva färdigheterna anses ha sin bas i vissa kognitiva grundfunktioner. Till dessa hör förmågan att upprätthålla och bearbeta information i medvetandet, dvs. arbetsminnet, förmågan att hindra snabba, impulsiva reaktioner på olika stimuli, dvs. inhibition, samt förmågan att flexibelt skifta och rikta uppmärksamheten, dvs. uppmärksamhetsväxling. Man tänker sig att mer avancerade exekutiva färdigheter, som att planera och utvärdera det egna beteendet, bygger på dessa basfärdigheter. Tillsammans skapar dessa färdigheter grunden för förmågan att reglera och kontrollera sig själv på ett sätt som är medvetet och övervägt.
I artikeln granskas hur självegleringsförmågan utvecklas i samspel med omgivningen, hur i det tidiga stödet formar man omgivningen, att ett bra stöd är välplanerat och strukturerat (hurtig-modellen) och erfaret effektivt.

Koulutusosiosta 3 valmistui avoimesti jaettava artikkeli liittyen Lapsen motoriset pulmat varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa -koulutusteemaan https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/12/bulletin_4_2019_4_nayha.pdf

Koulutusosiosta 4
Koulutusosiosta 4 valmistui Yhteisopettajuudesta monipuolisuutta opettamiseen -artikkeli Lukisitko 1/2018 lehdessä, sivut 16-19
kirjoittajina hankkeen Yhteisopettajuus -koulutuksen kouluttajia:
Artikkelin näkökulma: Yhteisopettajuus on vahvasti esillä uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Se on myös olennainen osa kolmiportaisen tuen järjestämistä. Ennen kaikkea yhteisopettajuus on kuitenkin opettajien työmuoto, jota voi soveltaa monella tavalla.
Artikkelin teemat:
Yhteisopettajuus ja sen soveltaminen lukiopetuksessa
Yhdessä opettamisen mallit
Joustava ryhmittely ja eriyttäminen
Sovelluksia lukiopetukseen


Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle 2018-2019

​”YHTEISPELI – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia” artikkeli on julkaistu Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä NMI-Bulletinissa. Artikkelissa käsitellään suomalaisiin kouluihin kehitettyä Yhteispeli-menetelmää, jonka tarkoituksena on tukea lasten sosioemotionaalisia taitoja, ennaltaehkäistä koulunkäyntiä kuormittavia ongelmia ja lisätä kouluyhteisön hyvinvointia. Artikkeli on luettavissa lehden sivuilla:
https://bulletin.nmi.fi/2020/04/27/yhteispeli-tunne-ja-vuorovaikutustaidoilla-kohti-hyvinvointia/


Hyvinvointia ja turvallisuutta kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä tukemalla 2017-2018

Hyvät käytännöt: Check in Check out (CICO) – Tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen
Linkki pdf-versioon

Hyvät käytännöt: Lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä
Linkki pdf-versioon

Hankkeen koulutuksissa osallistujat kokeilivat ja sovelsivat ohjatusti tutkimusperustaisia toimintamalleja omaan työhönsä sopiviksi ja ammatillista kehittymistään tukeviksi. Toimintamallit liittyivät mm. motorisen oppimisen arviointiin ja tukemiseen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja yksilölliseen tukeen, itsesäätelyn ja käyttäytymisen tukemiseen, lukemisen ja matikan taitojen tukemiseen, tukikeinoihin oppimisvaikeuksien päällekäistyessä sekä hahmottamisen kuntoutukseen. Koulutuksissa sovelletut toimintamallit vahvistivat varhaiseen tukeen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja hyvinvointiin sekä turvallisuuteen liittyvää osaamista. Toimintamalleista osallistujat raportoivat oppimistehtävissä, jotka liittyivät kehityksen ja oppimisen arviointiin sekä erilaisten tukitoimien suunnitteluun ja soveltamiseen omassa työssä. Koulutuksissa syntyneistä arjen toimintamalleista osallistujiat raportoivat oppimistehtävien ja luentopäiväkirjojen kautta ja jakoivat kokemuksiaan mm. koulutusten lähipäivien aikana ja koulutusten verkkoympäristöissä.

ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning
Pia Vataja, Ann-Katrine Risberg, Marja-Kristiina Lerkkanen, Mikko Aro, Paula Salmi
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_09_ils_ett_nytt_finlandssvenskt_material_for_kartlaggning_av_lasning_och_skrivning-1.pdf

Barnets språkliga utveckling före skolåldern, ordförrådets omfattning, benämningshastighet och språkliga färdigheter är grunden för bar-nets läs- och skrivutveckling. Starka prediktorer för att ett barn ska lära sig läsa är fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, snabb seriell benämning, ordförståelse samt arbetsminne. Av särskild betydelse är de s.k. exekutiva funktionerna. Det är viktigt att elever utvecklar en säker avkodningsförmåga med gott flyt i läsningen så tidigt som möjligt, för att kunna tillgodogöra sig den skriftliga information som möter dem alla år i skolan och genom hela livet. Med hjälp av det normerade kartläggningsmaterialet ILS – Individuell Läsning och Skrivning kan man kartlägga finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga och följa upp deras läs- och skrivutveckling både i grupp och individuellt i åk 1, 2, 3 och 5. Enskilda elevers resultat kan jämföras med den genomsnittliga utvecklingen av finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga i de olika årskurserna. Genom att använda kartläggningsmaterialet ILS systematiskt i de olika årskurserna får läraren en god bild av elevernas läs- och skrivutveckling och om eventuella svårigheter ända upp i årskurs 5. ILS-materialet lämpar sig därför också för att utvärdera effekten av eventuella stödinsatser som gjorts. Kartläggningsmaterialet är normerat i skolstarten för åk 1 och i april för åk 1, 2, 3 och 5.


Yhteispeli – hyvinvointia oppilaille ja työyhteisöille 2017-2018

Artikkeli YHTEISPELISTÄ:
YHTEISPELI–käytännönläheisiä toimintatapoja lasten ja nuoren tunne-ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen

Ehdotettu Hyvät käytännöt -sivulle: Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle
Linkki pdf-versioon


Hyvä Alku 2018 – Yhteisölllistä hyvinvointia, turvallisuutta ja pedagogista kehittymistä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Artikkeli Hyvä Alku tapahtumasta:
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/03/bulletin_1_2019_poimintoja_hyva_alku_tapahtumasta.pdf

Luento Oppimisvaikeuksien ymmärtämisestä:
https://youtu.be/C40ZgRnAFQM?t=1

Hankeen tuloksena luentojen ja työpajojen sisällöt vahvistavat pedagogista osaamista tukea tarvitsevan oppilaan kohtaamisessa. Tuloksena siirtyi tietoa, keinoja ja materiaalia lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen tukemiseen.


Yhdessä turvallista ja yhteisöllistä oppilaitosta rakentamaan 2017-2018


Oppimisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki erilaisille oppijoille 2016-2017

Ehdotettu Hyvät käytännöt -sivulle: Toimintamalli käyttäytymisen yksilölliseen tukemiseen


Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle 2016-2017


Hyvä alku – Pedagogista osaamista, yhteisöllistä hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen

Artikkeli moniammatillisesta tukimallista sijoitetun lapsen koulunkäyntiin:
https://bulletin.nmi.fi/2019/02/01/sisukas-parjaa-aina-moniammatillinen-tukimalli-sijoitetun-lapsen-koulunkayntiin/


Hyvinvointia ja oppimisen iloa yhdessä 2015-2016

Matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö:
https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1801/?q=202558e14b7f20899f92ed9aaedc116
Linkki pdf-versioon

Artikkeli tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta:
https://bulletin.nmi.fi/2016/04/27/tarkkaavuuden-ja-toiminnanohjauksen-ryhmamuotoinen-maltti-kuntoutus-osana-koulun-tukitoimia/


Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 2014-2015


Opiskelijan motivaation ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 2014-2015

Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon:
opettajan vinkkikirja

https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1988/?q=4cc0ff250769697a55ad7638801dd511
Linkki pdf-versioon


Oppilaan osallisuuden, oppimisen ja ohjaamisen edistäminen perusopetuksessa


HYPE – Hyvinvointia ja pedagogiikkaa hankkeen Next Practices- pedagogisen hyvinvoinnin kehittämisen -julkaisu