Lehdistötiedote: Julkaisuvapaa heti

Päivittäinen leikkihetki tukee lapsen itsesäätelyn kehitystä

Itsesäätely on kantava taito elämässä ja sitä tarvitaan päivittäin arjen toimissa, uuden oppimisessa ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi saa itsesäätelyn kehitykseen tarvitsemansa eväät: harjoitusta ja ohjausta. Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taitojen harjoittelun tulee olla riittävän hauskaa ja innostavaa, jotta lapset jaksavat ja haluavat osallistua ja toistoja tulee riittävästi. Parhaiten harjoittelu onnistuu lapsen tuttujen aikuisten ohjauksessa, kotona tai päiväkodin tilanteissa. Juuri ilmestyneessä Niilo Mäki Instituutin julkaisussa ”KUMMI 22: Leikitään ja keskitytään varhaiskasvatuksessa – Toimintamalli toiminnanohjauksen tukemiseen”  itsesäätelyn kehitystä tuetaan päivittäin ohjatun ja tavoitteellisen leikin avulla.

Lapsuuden toiminnanohjaustaidoilla on merkitystä aikuisuuteen saakka

Itsesäätely on jokapäiväisen elämän sujumisen ja onnistumisen kannalta olennaista, sillä se auttaa suuntaamaan ja hallitsemaan omaa käyttäytymistä, ajatuksia ja tunteita. Toiminnanohjauksen taidot ovat itsesäätelyn kannalta keskeisiä. Ne ovat eräänlaisia ydintaitoja, jotka mahdollistavat muiden taitojen kehittymisen ja vaikuttavat siten lapsen kehityskulkuun kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatusikäisten lasten väliset erot toiminnanohjauksen taidoissa ovat suuria ja siksi kehittyvien taitojen tukeminen näissä varhaisissa vaiheissa on olennaisen tärkeää.

Pitkittäistutkimuksessa on osoitettu, että lapsuuden toiminnanohjaustaidoilla on merkitystä aikuisuuteen saakka; esimerkiksi ihmisillä, joiden toiminnanohjauksen taidot ovat 311-vuotiaana olleet keskimääräistä heikompia, on aikuisena tavanomaista enemmän terveyden, ihmissuhteiden ja toimeentulon vaikeuksia. Itsesäätely ja toiminnanohjaus ovat varhaiskasvatusikäisellä lapsella intensiivisessä kehityksen vaiheessa, jolloin kehityksen suuntaan voidaan vaikuttaa tehokkaasti. Toiminnanohjaus- ja itsesäätelytaidot ovat taitoja, joita voidaan harjoitella; on selkeästi osoitettu, että lasten toiminnanohjauksen taidot vahvistuvat kohdennetun harjoittelun avulla.

Säännöllinen leikkiminen tukee toiminnanohjaustaitoja

Yksinkertaiset leikit ja pelit ovat omiaan harjoittamaan lapsen toiminnanohjauksen ydintaitoja, kuten esimerkiksi työmuistia, tarkkaavuutta ja reaktioiden hillintää, lapselle mieleisellä ja luontaisella tavalla. Niilo Mäki Instituutin uudessa julkaisussa ”KUMMI 22: Leikitään ja keskitytään varhaiskasvatuksessa – Toimintamalli toiminnanohjauksen tukemiseen” esitellään leikkiin perustuva Leikitään ja keskitytään (LeKe) -toimintamalli varhaiskasvatukseen.

LeKe-toiminta perustuu säännölliseen leikkimiseen; toiminta lähtee liikkeelle siitä, että kaikki ryhmän lapset leikkivät päivittäin noin 15 minuutin ajan LeKe-leikkejä. Lasten perheitä innostetaan leikkimään myös kotona taitojen vahvistumiseksi. Paitsi itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taitoja, yhdessä leikkiminen vahvistaa myös ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuo arkeen yhteistä iloa. Kokemusten mukaan LeKe-leikit ovat, kuten arvata saattaa, lasten mielestä mieluisaa puuhaa.

”LeKe-toimintamalli on jäsennelty ja joustava työtapa varhaiskasvatuksen päivittäiseen toimintaan. Tavoitteena on, että menetelmästä voisi kehittyä myös ajattelu- ja toimintatapa varhaiskasvatukseen”, Päivi Moisio, Kummi-julkaisun ensimmäinen kirjoittaja ja toimittaja, toteaa.

LeKe-toiminnan keskiössä ovat toiminnanohjauksen perustaidot – inhibitio, työmuisti ja joustavuus – sekä niihin liittyvät tarkkaavuuden taidot, joita ohjatussa leikissä harjoitellaan. Lisäksi valokeilaan nostetaan tunteiden säätely.

”LeKe-toimintamallissa lasten itsesäätelyn kehitystä tuetaan sääntöleikkien ja -pelien avulla, vahvalla aikuisen ohjauksella. Leikkimisessä on selkeä päämäärä. Muokkaamalla leikin sääntöjä voidaan muokata myös leikin vaikeustasoa ja tavoitetta”, Moisio jatkaa.

Kummi-julkaisu esittelee toimintamallin kattavasti

Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa esitellään oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä. ”KUMMI 22: Leikitään ja keskitytään varhaiskasvatuksessa – Toimintamalli toiminnanohjauksen tukemiseen” jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään käsitteet ja toimintamallin taustalla olevat teoriat, toisessa osassa kuvataan toimintamalli, ja kolmanteen osaan on koottu LeKe-toiminnan toteuttamisen kannalta olennaista materiaalia. Julkaisuun sisältyy lisäksi sähköinen materiaalipankki.

Varhaiskasvatuksen LeKe-toimintamallia kehitettiin ja tutkittiin Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään yhdessä -nimisessä hankkeessa vuosina 2020–2023. Toimintaa rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeessa tavoitteena oli viedä varhaiskasvatukseen LeKe-toimintamalli, joka aikaisemmin, vanhempien ohjaamassa leikissä, oli osoittautunut tehokkaaksi  keinoksi tukea itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen kehitystä.

Yhteystiedot

Päivi Moisio, KM, varhaiskasvatuksen opettaja

paivi.moisio@nmi.fi

Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

liisa.klenberg@nmi.fi
puh. 0505449234

Lehdistökappaleiden tilaukset:

ina-maria.mieskolainen@nmi.fi

Lisätietoa

www.keskitytään.fi

Päivi Moision kuva löytyy täältä

Kuva LeKe-tiimistä löytyy täältä

Kuva uudesta Kummi-julkaisusta löytyy täältä

Kuvia Kummi22:n kuvituksesta:

Kuva1

Kuva2