ProKoulu -toimintamalli

ProKoulu-toimintamalli käyttäytymisen tukemiseen

ProKoulu-toimintamallissa keskitytään käyttäytymisen tukemiseen. Käyttäytymisen ongelmat kouluissa ovat tavallisia ja ne heikentävät oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja lisäävät opettajien kuormittuneisuutta.

Käyttäytymistä voidaan kouluissa tukea ja käyttäytymisen ongelmia vähentää. Tutkimusta koulun tason käyttäytymisen ongelmien vähentämisen keinoista on tehty suhteellisen paljon, ja tutkimus osoittaa tehokkaita keinoja olevan käytettävissä. Hyvä tuki rakennetaan aloittamalla yleisestä tuesta, tehokkaista tavoista tukea kaikkien oppilaiden käyttäytymistä. Keskeisintä on koulun aikuisten yhteistyö, koulussa yhdessä sovitut käyttäytymisodotukset, käyttäytymisen opettaminen, ohjaaminen ensisijaisesti huomioimalla onnistumiset sekä yhdessä sovitut tavat puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen. Hyvän yleisen tuen päälle rakennetaan yksilöllisemmät tuet niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Koulun käyttäytymisen tuesta muodostuu jatkumo, jossa käyttäytymisen tuen periaatteet pysyvät samoina, mutta niiden intensiteettiä kasvatetaan tarvittaessa.

ProKoulu tähtää koulun toimintakulttuurin pysyvään muutokseen. Pysyvä muutos tarvitsee myös koulutuksen järjestäjän tuen, koska parhaaseen tulokseen päästään, kun koulutuksen järjestäjä osallistuu päätökseen koulun kehittämistyöstä ja tukee näin työtä. Toinen pysyvän muutoksen takaaja on koulun johdon vankka tuki toiminnalle. Kolmas on henkilökunnan sitoutuminen.


Kehittämistyöhön mukaan

ProKoulu-tutkijaryhmä levittää ProKoulu-toimintaa NMI:n kautta tarjoamalla kouluille ja kunnille tukea toiminnan kehittämisessä. Kehittämistyö on n. kolmen vuoden prosessi. Tuki koululle sisältää

  • ohjauksen ja materiaalit koulun Pro-tiimille, n. 8 kertaa lukuvuodessa
  • koulutukset koulun henkilökunnalle, 2 kertaa lukuvuodessa

Tarkoituksenmukaisinta on, että kunnasta tai lähikuntien yhteistyössä kehittämistyöhön lähtee mukaan samanaikaisesti useampia kouluja. Tämä mahdollistaa ProKoulu-ohjaajien kouluttamisen kuntaan, jolloin toiminnan jatko ei ole riippuvainen ProKoulu-tutkijaryhmästä. Toiminnan jatkoa tuetaan järjestämällä ohjaajien työnohjausta. Useamman koulun yhteistyö mahdollistaa myös koulujen keskinäisen tiedon ja kokemusten vaihdon sekä toimintatapojen jakamisen.

Yhteistyösopimukset neuvotellaan kunta- ja koulukohtaisesti.


Koulun oma toiminta

Koulu rakentaa ProKoulun itsensä näköiseksi. Kehittämistyö vaatii koululta resurssien osoittamista työhön. Keskeiset varattavat resurssit ovat ProKoulu-tiimin työaika ja aika henkilökunnan koulutuksiin.


Lisätietoja ProKoulu-toimintamallista kouluille ja kunnille

Yhteydenotot: Riikka Malinen, riikka.malinen@nmi.fi, 040 704 1318

Tarjouspyynnöt: Maria Haakana, maria.haakana@nmi.fi

ProKoulu -hankkeen www-sivut: www.prokoulu.fi