Yhteispeli-koulutukset

Tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa ja vaikuttaa koko koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta. Koulutuksissa koulutetaan opettajia lasten työskentelyn ohjaamiseen, rehtoreita koulun kehittämiseen ja muutosprosessien johtamiseen sekä työyhteisöä aikuisten keskinäisen työskentelyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutukset opettajille

Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan koulutushankkeessa mukana olevien koulujen opettajia. Koulut voivat lähettää koulutukseen 2-5 opettajaa/koulu. Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse ja teemme yhdessä. Opettajat saavat lisäkoulutusta kouluilla järjestettävien lähikoulutusten aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa kolme kertaa.

Kohderyhmät opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat, myös yläkoulun opettajat voivat osallistua


Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset rehtoreille

Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan hankkeeseen osallistuvien koulujen rehtoreita. Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Koulutusten sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen kolme kertaa. Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä
välitöitä.

Kohderyhmät rehtori ja hänen työparinaan yksi opettaja


Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle

Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa lähikoulutuksina. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja Yhteispelin toimintatapoja: työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit. Kunkin koulutuskerran jälkeen työyhteisö käyttää koulutettua toimintatapaa yhteisessä työskentelyssään ja työskentelyssä esille tulleisiin pulmiin ja oivalluksiin palataan seuraavalla koulutuskerralla kouluttajajohtoisesti. Koulutuspäivien aikana uusia toimintatapoja luokissaan kokeilleet opettajat kertovat kollegoilleen toimintatapojen aloittamiseen liittyvistä kokemuksista ja innostavat muitakin kokeilemaan uudenlaista toimintaa. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min kouluttajatapaaminen rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille.


Kohderyhmät koko koulun opetushenkilökunta


Yhteispeli -koulutuksissa kouluttavat:
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Albacka, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori
Jenni Toivonen, erityisopettaja


Yhteispeli koulutushankkeistamme löydät tietoa täältä:

Mistä Yhteispelissä on kysymys?

Tietoa vanhemmille yhteispelistä löydät täältä

Ideoita Yhteispelin toimintatapojen toteutukseen Lähetä oma vinkkisi täällä!


YHTEISPELI KÄSIKIRJA

Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THL:n verkkokaupasta osoitteessa
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/yhteispeli-koulussa/1130179
Käsikirja on nähtävillä koulutuksissa.

Yhteispeliin liittyvät tutkimusjulkaisut
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/yhteispeli/julkaisut 

Yhteispeli-koulutushankkeissa on tuotettu materiaalia mm. lisävinkkejä Yhteispelin toimintatapoihin. Materiaalit löydät alapuolelta.


FACEBOOK
Olemme avanneet suljetun keskusteluryhmän Yhteispelikoulutuksiin osallistuville, jossa tiedotamme Yhteispeli-koulutuksiin liittyvistä asioista, ja jossa on mahdollista keskustella Yhteispeliin liittyvistä asioista. Olette tervetulleita liittymään.https://www.facebook.com/groups/553924811480584/
Tiedotamme myös sähköpostilla.

YHTEISPELI -KOULUTUSHANKKEISSA TUOTETTU MATERIAALI

Videomateriaali Yhteispelin toimintatavasta Teemme yhdessä, jossa kuvataan Teemme yhdessä -toimintatavan keskeisimmät piirteet ja opastetaan toteutukseen: https://youtu.be/4Jox2fCczBE

Videomateriaalit Yhteispelin toimintatavoista Luokkapiiri https://youtu.be/ijUymaWrKno ja Teen itse https://youtu.be/2_GgtcTJIQ0
Videossa kuvataan Luokkapiirin ja Teen itse -toimintavapojen keskeisimmät piirteet ja opastetaan toteutukseen.

Käytännönläheisiä toteutusideoita Yhteispelin -toimintapojen toteutukseen, mm. vanhempainiltojen, itsenäisen työskentelyn sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn toteuttamiseen, työyhteisökokousten keskusteluihin ja osaamisen jakamiseen, on koottu yhteenvedoksi: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Yhteispelin-tuotos-kaikki-toimintatavat-7oph7242.pdf

Toteutusideoita Yhteispelin Teen itse -tuokion toteutukseen löytyy lisäksi yhteenvedosta: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Yhteispelin-tuotos-Teen-itse-tuokio-7oph7242.pdf

Käytännönläheisiä toteutusideoita koottiin vanhempainiltojen, itsenäisen työskentelyn sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn toteuttamiseen, työyhteisökokousten keskusteluihin ja osaamisen jakamiseen: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/02/Yhteispelituotos-2020-2021.pdf

Video Yhteispeli -toimintamalli: https://youtu.be/3mV3iP_6U0I, Viedossa kerrotaan tiivistetysti Yhteispelistä tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevana menetelmänä. Videossa kerrotaan Yhteispeli -menetelmän teoreettisesta ja tutkimuksellisesta taustasta, mitä hyötyä menetelmästä on koululaisille, opettajille ja koko koululle, miten menetelmä kehittää koulua yhteisönä ja millaisia Yhteispelin toimintatavat käytännössä ovat.

Osallistujat tuottivat yhdessä käytännön vinkkejä ja ideoita Yhteispelin toimintatapojen toteuttamiseksi omassa työyhteisössä ja  toteutusideoita koottiin hankkeen aikana. Vinkkejä kerättiin luokan toimintatatavoista vuorovaikutteisen vanhempainillan keskusteluaiheisiin, Teen itse-tuokiolle lukemiseen, käsillä tekemiseen ja  kynä-paperi-tehtäviin sekä millaisissa sisällöissä ja miten Teemme yhdessä työskentelyä voidaan käyttää. Vinkkejä työyhteisön toimintatavoista koottiin työyhteisökokouksen keskustelun aiheiksi ja pikkukurssien aiheiksi. Vinkkien yhteyteen koottiin lisäksi tiivis yhteenveto kunkin toimintatavan keskeisimmistä sisällöistä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/06/Ideoita-Yhteispelin-toimintatapojen-toteutukseen.pdf

”Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia” artikkeli on julkaistu Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä NMI-Bulletinissa. Artikkelissa käsitellään suomalaisiin kouluihin kehitettyä Yhteispeli-menetelmää, jonka tarkoituksena on tukea lasten sosioemotionaalisia taitoja, ennaltaehkäistä koulunkäyntiä kuormittavia ongelmia ja lisätä kouluyhteisön hyvinvointia. Artikkeli on luettavissa lehden sivuilla:
https://bulletin.nmi.fi/2020/04/27/yhteispeli-tunne-ja-vuorovaikutustaidoilla-kohti-hyvinvointia/

Artikkeli Yhteispelistä:
YHTEISPELI–käytännönläheisiä toimintatapoja lasten ja nuoren tunne-ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen

Yhteispeli – hyvinvointia ja taitoja koko koululle Linkki pdf-versioon