Svenskspråkiga material

Niilo Mäki Institutet är ett forskningsinstitut som arbetar med frågor om inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Syftet med forskningen är att undersöka och utveckla metoder för att kartlägga, förebygga och habilitera inlärningssvårigheter.

Niilo Mäki Institutet har publikationsverksamhet och erbjuder forskningsbaserade utbildningsdagar och fortbildningar. Vi ger även ut svenskspråkiga publikationer och ordnar utbildningsdagar och fortbildningar också på svenska.

Publikationer hittar du här https://koju.nmi.fi/tuote-osasto/svensksprakiga-material/

Fortbildningar hittar du här https://koju.nmi.fi/tuote-osasto/svensksprakiga-utbildningar/

Läs mera om NMIs ILS – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor -projekt inlarningochstod.fi