Kouluttajat

Ahonen Timo – Kehityspsykologian professori, neuropsykologian erikoispsykologi

Ahonen toimi työuransa alkupuolella perheneuvolapsykologina ja on yksi Niilo Mäki Instituutin ja sen Lastentutkimusklinikan perustajista. Hänen tutkimuksensa ja kliininen kokemuksensa liittyy monin tavoin oppimisvaikeuksiin ja niiden ymmärtämiseen. Hän on ollut mukana useiden laajojen lapsen kehitystä, oppimista ja oppimisvaikeuksia koskevien pitkittäistutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa (Lasten lievät motoriset vaikeudet, Jyväskylän lukivaikeuksia koskeva pitkittäistutkimus, Alkuportaat -tutkimus ja Tikapuu –tutkimushanke).  Hän on myös toiminut kouluttajana NMIn oppimista ja oppimisvaikeuksia koskevissa kehitysyhteistyöhankkeissa useissa Afrikan maissa 1990 luvun alkupuolelta lähtien. Oppimisvaikeuksiin liittyen hän on julkaissut tieteellisten artikkelien lisäksi myös ammattilaisille tarkoitettuja oppikirjoja ja arviointivälineitä.


Eloranta Anna-Kaija, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

Anna-Kaija on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut psykologina päiväkoti- ja kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntouttamisen parissa. Väitöskirjassaan Anna-Kaija tutki oppimisvaikeustutkimuksissa kouluiässä käyneiden aikuisten elämää tarkastellen oppimisvaikeuksien yhteyttä muun muassa koulutukseen, työllistymiseen, tukimuotojen tarpeeseen ja hyvinvointiin. Anna-Kaija pitää täydennyskoulutuksia väitöstutkimusaiheensa lisäksi lasten toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta, jonka parissa hän on työskennellyt Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla. Anna-Kaija on ollut myös mukana kirjoittamassa toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutukseen perehdyttävää Kummi 15 -julkaisua.


Hasu Johanna, FT, pianonsoiton opettaja, Pohjois-Kymen musiikkiopisto

Johanna Hasu on toiminut yli kaksikymmentä vuotta pianonsoiton opettajana suomalaisissa musiikkioppilaitoksissa. Hänen väitöskirjansa (2017) käsitteli oppimisen vaikeuksia pianonsoiton opiskelussa. Hasu luotsasi oman oppilaitoksensa opetussuunnitelmatyötä toimiessaan apulaisrehtorina, ja oli kouluttajana myös valtakunnallisessa ops-koulutuksessa. Hän on pitänyt koulutuksia musiikkioppilaitosten opettajille eri puolilla Suomea ja luennoi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Johdatus pedagogiikkaan -luentosarjassa. Syksyllä 2023 häneltä ilmestyi kirja Kaikilla äänillä (Reuna), jossa käsitellään taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa oppilaslähtöisyyden näkökulmasta


Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti

Jarkko on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit aina sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen niin aikuisilla lukijoilla kuin tyypillisesti kehittyvillä kuin oppimisvaikeuksia omaavilla lapsilla. Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Lisäksi Jarkko on tutkinut oppimisteknologian hyödyntämistä alkuopetuksessa niin luonnontiedon opetuksessa kuin lukemaan oppimisen tukena, sekä tiedonhaun aikaisia kognitiivisia prosesseja. Vuodet 2006-2018 Jarkko työskenteli Jyväskylän yliopistossa, ja vuodet 2018-2023 Jarkko työskentelee akatemiatutkijana Niilo Mäki Instituutissa, missä hän johtaa ReadDrama-tutkimusta, jossa selvitetään lukuteatteri-toiminnan vaikuttavuutta lukivaikeuden kuntoutuksessa. Syksystä 2022 alkaen hän on työskennellyt NMI:ssä myös tutkimuspäällikkönä.


Havukainen Elisa, ProVaka-hankekoordinaattori, Niilo Mäki Instituutti

Elisa Havukainen toimii Niilo Mäki Instituutissa ProVaka-hankekoordinaattorina. Elisa on koulutustaustaltaan varhaiskasvatuksen opettaja, jolla on laaja työkokemus opetustehtävistä sekä päiväkodin johtajan ja varhaiskasvatuksen päällikön tehtävistä. ProKoulu/ProVaka-toimintakokonaisuus on suomalainen versio peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa toteutettavasta School Wide Positive Behavior Support viitekehyksestä, jonka tavoitteena on aikuisten toimintamalleja kehittämällä vahvistaa päiväkodin toimintakulttuuria lasten sosiaalisia taitoja tukevaksi. Toimintakulttuurin kehittämistyöhön liittyvän kouluttamisen ja ohjaamisen lisäksi Elisan kiinnostuksen kohteena on varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan, johtamiseen sekä tiimityöhön liittyvät teemat.


Heikkilä Riikka, PsT, Niilo Mäki Instituutti

Heikkilä on tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet, lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä hetkellä Heikkilä toimii vastuullisena tutkijana Niilo Mäki Instituutissa LUKINO-hankkeessa arviointimenetelmien uudistustyön parissa.


Honkasilta Juho, KT, tutkijatohtori, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

Juho Honkasilta toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on vuosien työkokemus sopeutumisvalmennustoiminnasta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka kokevat haasteita toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyssä, sekä heidän perheidensä kanssa. Honkasilta on käynyt tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutuksia ja kouluttanut rakentavan vuorovaikutuksen taitoja osana (erityis)opettajan koulutusta vuodesta 2015 alkaen.


Husberg Henrik – speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet

Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.


Jalonen Adrienn, FT, Niilo Mäki Instituutti

Jalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan hankevastaavana. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä vapaaehtoisia jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa, tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation lisääntyminen. Lisäksi Jalonen vastaa hankkeesta Pelaa fiksusti – Erityislasten digitaalinen hyvinvointi. Jalonen on kiinnostunut monikielisten oppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. Jalonen kouluttaa monikielisten lasten vanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen käyttömahdollisuuksista ja monikielisten oppilaiden sanavaraston kehittämisestä.


Junttila Enni, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti

Aineenopettajana Enni Junttilalla on kokemusta niin peruskoulun ala- ja yläluokilta kuin lukiostakin. Hän on myös työskentellyt Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston draamakasvatuksen yliopistonopettajana. Lisäksi Ennillä on pitkän linjan kokemus lasten ja nuorten teatterin ohjaajana, ja hän myös harrastaa näyttelemistä. Tällä hetkellä Enni työskentelee Niilo Mäki Instituutissa ReadDrama -hankkeessa tutkijana(2022-2023) ja tekee taidekasvatuksen väitöskirjatutkimusta.


Järviluoma Elina, psykologi, PsM, FM, Keski-Suomen hyvinvointialue, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti

Järviluoma työskentelee psykologina Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla. Elinan työ koostuu kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Aiemmin Elina on työskennellyt oppilashuollon psykologina, ja sekä alle kouluikäisten lasten kuntoutuksen että nuorten aikuisten ja aikuisten parissa. Elina on ollut mukana tekemässä Kummi-sarjan 11:ttä julkaisua Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihinsä, sekä ollut pääkirjoittajana lukivaikeutta ja matematiikan oppimisvaikeuksia käsittelevässä OMIS-opassarjassa. Koulutukseltaan Elina on psykologian ja filosofian maisteri, pääaineenaan puheviestintä.


Kajamies Anu, KT, yliopistotutkija, Turun yliopisto

Anu työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Hänen sydäntään lähellä on ohjausvuorovaikutuksen laadun kehittäminen yhdessä varhaiskasvattajien kanssa. Erityisen tärkeäksi hän kokee vuorovaikutuksen laadun tarkastelun syrjäytymisriskissä olevien lasten näkökulmista. Hän on tutkinut ja kehittänyt oppimisympäristöjä, joiden avulla tuetaan pitkäjänteisesti lasten osallisuutta ja ymmärtämistaitojen kehittymistä. Hän on ollut mukana kehittämässä mm. Jänistarinat-ohjelmaa. Hänellä on pitkä kokemus kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten innostavasta ja osallistavasta kouluttamisesta sekä työnohjaamisesta.


Kanto Laura, puheterapeutti ja suomalaisen viittomakielen dosentti, Jyväskylän yliopisto

Laura Kanto on kuurojen vanhempien kuulevien lasten kaksimodaalisesta kaksikielisyydestä väitellyt puheterapeutti. Hän toimii tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa viittomakielen keskuksessa akatemiantutkijaana ja johtaa Suomen akatemian rahoittamaa hanketta ”Näkökulmia lasten suomalaisen viittomakielen kehitykseen ja oppimiseen). Laura on johtanut vuosien 2018-2023 aikana  Niilo Mäki Instituutssa ja Jyväskylän yliopistossa toiminutta VIKKE (Viittomakieltä omaksuvien lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet) hanketta, jossa on kehitetty lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin ja opetukseen erilaisia verkkopohjaisia materiaaleja sekä tarkasteltu lasten suomalaisen viittomakielen kehitystä ja oppimista. Tutkimuksessaan Laura on erityisen kiinnostunut lasten kaksi- ja monikielisyydestä, viittomakielen omaksumisesta, kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Laura on myös itse kuurojen vanhempien kuuleva lapsi ja omaksunut äidinkielenään sekä suomen kielen että suomalaisen viittomakielen.


Karhu Anne, KT, Yliopistonlehtori, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto 

Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkokemus laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulusta ja hän on ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään oppilaiden käyttäytymisen tukea kaikille tuen kolmelle portaalle. Karhu on tehnyt väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.


Karhunen Roosa, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti

Karhunen on draamakasvatuksen opettaja sekä aineenopettaja. Niilo Mäki Instituutissa Karhunen on työskennellyt useissa lukutaitohankkeissa. Draamaopettajana Karhusella on monipuolinen työkokemus niin lasten, nuorten kuin aikuisten kanssa työskentelystä. Karhunen toimii tuntiopettajana Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston draamakasvatuksen oppiaineessa


Ketonen Ritva, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Ritva Ketonen on taustaltaan puheterapeutti ja erityisopettaja ja väitellyt psykologiassa lukemaan oppimisen vaikeuksista. Hän on erikoistunut lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien arviointiin ja kuntouttamiseen aina lukemaan oppimisen ongelmista nuorten ja aikuisten pulmiin. Ketonen on toiminut pitkään tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja tehnyt sekä oppimateriaalia että lukemisen ja kirjoittamisen arviointimateriaalia. Hän on myös yksi Ekapelin kehittäjistä. Tällä hetkellä hän työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, mutta kuntouttaa lukivaikeuksia sivutoimisesti.


Kettunen Annastiina, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, kirjoitusviestinnän tuntiopettaja, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

Annastiina Kettunen on työskennellyt useissa erityisesti lukutaitoon liittyvissä Niilo Mäki Instituutin tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä Kettunen toimii Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen kirjoitusviestinnän tuntiopettajana. Väitöskirjan aiheena on edistyneiden suomenoppijoiden sanavalinnat.


Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Tiina on erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tiina on toiminut aikaisemmin Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana oppilaitosten työrauhakysymyksiin liittyen. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä paremman työelämän puolesta erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden parissa. Lisäksi hän kouluttaa perus- ja toisen asteen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan työrauhan edistäminen oppilaitoksissa sekä opetushenkilöstön ryhmänhallinnan taitojen vahvistaminen. Lisäksi hän opastaa, kuinka ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi hyödyntää oppilashuoltotyössä hyvän työrauhan tukemiseksi ja erilaisten haasteiden voittamiseksi.


Klenberg Liisa – PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Liisa Klenberg on neuropsykologi, joka toimii kliinisen työn ohella tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana. Hänellä on pitkä käytännön työkokemus lasten ja nuorten neuropsykologisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä koulujen kanssa. Tutkimustyössä hän on kiinnostunut toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden kehittymisestä sekä näiden vaikeuksien arviointimenetelmistä ja interventioista. Liisa on vetänyt NMI:ssa Leikitään ja keskitytään- ja Leikitään ja keskitytään yhdessä -hankkeitta, joissa kehitetään pienten lasten vanhemmille sekä varhaiskasvatukseen suunnattuja toiminnanohjauksen interventioita.


Kontinen Juha, KM, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

Juha työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa. Ennen nykyistä työtehtäväänsä Juha on työskennellyt erityisopettajan eri tehtävissä alkuopetuksessa lukioon. Kontisella on laaja käytännön työkokemus inklusiivisen koulukulttuurin rakentamisesta ja kokoaikaisesta yhteisopetuksesta. Opettajien täydennyskoulutuksia Kontinen on pitänyt vuodesta 2015 alkaen. Teemoina koulutuksissa on yhteisopettajuus, inklusiivinen opetus, eri tasoisen tuen toteuttaminen yleisopetuksen luokassa ja eriyttäminen.


Koponen Tuire, (PsT), apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto

Tutkimusalat: Matematiikan oppimisvaikeudet, lukemisen ja laskemisen sujuvuuspulmien päällekkäistyminen, numeeristen kognitioiden kehitys ja yhteys myöhempään oppimiseen, matematiikan taitojen kuntoutus, minäpystyvyys ja oppimisvaikeudet Tutkimushankkeet: Lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuusongelmat (Suomen Akatemia), Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot (Suomen Akatemia)


Korpivaara Pirita, FM, Niilo Mäki Instituutti

Pirita Korpivaara on koulutukseltaan äidinkielen opettaja. Hän toimii tällä hetkellä Niilo Mäki Instituutin LUKINO-hakkeessa projektisuunnittelijana. LUKINO-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Aiemmin Korpivaara on toiminut mm. äidinkielen opettajana Gradialla.


Kronberg Nea – PeM, speciallärare, projektforskare

Nea Kronberg jobbar som projektforskare inom läs- och skrivområdet i projektet InLärning och Stöd. Nea har även tidigare utvecklat material för träning och kartläggning av läsförståelse samt utvecklat Spel-Ett, den finlandssvenska versionen av Ekapeli. Hon har likaså varit med och utformat den svenska delen av LukiMat-tjänsten. Nea har jobbat flera år som speciallärare och kommunal koordinator för specialundervisning och trestegsstöd. Hon gör även utredningar av läs- och skrivsvårigheter. Nea forskar i läsflyt och läsningens utveckling. Hon jobbar också som sakkunnig på Folkhälsan med läs- och språkfrämjande arbete.


Kultti-Lavikainen Nina – kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja

Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutissa hanketyössä. Ennen hanketyötä hän toimi 30 vuoden ajan Niiilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla psykologina. Hankkeissa ja asiakastyössä hän on perehtynyt lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatrisia vaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ on koostunut vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.


Latvala Juha-Matti – FT, toiminnanjohtaja

Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja. Hän on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa ja projektipäällikkönä LukiMat-hankkeen lukemisen osa-alueella sekä osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Hän on lisäksi toiminut asiantuntijajäsenenä lukutaitoon liittyvissä työryhmissä, kuten kansallisessa lukutaitofoorumissa ja Lukuliikkeen seurantaryhmässä. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.


Leppänen Ulla – Psykologi, PsT, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti

Ulla on töissä Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen Lastentutkimusklinikalla psykologina. Ullan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Myös vanhempien tukeminen sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiot ja työnohjaus ovat osa Ullan työtä. Lisäksi Ulla työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen ryhmäkuntoutukseen


Malinen Olli-Pekka – KT, erityisluokanopettaja, yliopistonlehtori

Olli-Pekka työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Olli-Pekka on työskennellyt EduCluster Finland Oy:ssa kansainvälisten koulutushankkeiden parissa sekä Niilo Mäki Instituutissa tutkijana, kouluttajana ja varatoiminnanjohtajana. Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Alankomaissa. Olli-Pekan mielenkiinnon kohteita ovat opettajien pystyvyyden kokemus ja ammatillinen kehittyminen sekä tutkimukseen pohjautuvat toimintatavat, joilla mahdollistetaan tukea tarvitsevien oppilaiden oppiminen yleisopetuksen luokassa. 


Moisio Päivi, KM, varhaiskasvatuksen opettaja

Päivi Moisio on varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen maisteri. Hän toimii tällä hetkellä Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään yhdessä -hakkeessa projektisuunnittelijana. Leikitään ja keskitytään yhdessä on ylivilkkaiden lasten perheille suunnattu tukimalli, jossa ylivilkkaiden lasten ja heidän perheidensä elämää pyritään tukemaan aikuisen ja lapsen yhteisen leikin kautta. Päivi on sekä ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa aiemmassa Leikitään ja keskitytään  -hankkeessa että toiminut lasten ryhmien ohjaajana. Leikitään ja keskitytään yhdessä  -hankkeen lisäksi Päivi työskentelee projektitutkijana Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteisessä OPH:n rahoittamassa KOPA-hankkeessa (Kohti parempaa sosio­emotionaalisten taitojen tukemista varhaiskasvatuksessa). Päivillä on kokemusta lasten kanssa työskentelystä ja vahva tuntuma varhaiskasvatuksen arkeen.


Mäkinen Marita, KT, kasvatustieteen professori (emer.), Tampereen yliopisto

Mäkinen on työskennellyt kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professorina Tampereen yliopistossa. Koulutus pohjautuu kouluttajan tutkimustyöhön, jonka juuret ulottuvat käytännön kokemuksiin erityisopettajana ja lukikuntouttajana. Tutkimuksissa on kehitetty arviointimenetelmä lukivaikeuksien ennusmerkkien tunnistamiseksi sekä laadittu systemaattisesti etenevä harjoitusohjelma, jossa tuetaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja vahvistavia toiminnallisin menetelmin inklusiivisissa lapsiryhmissä. Keskeistä on kognitiivisten ja fonologisten taitojen ohella tarjota lapsille yhteisöllisyyden ja tuetun osallistumisen kokemuksia. Kouluttajan muita tutkimusaiheita ovat opettajankoulutus, opettajien ammatillinen oppiminen, inklusiivinen kasvatus ja monilukutaidon pedagogiikka.


Määttä Sami – PsT, tutkija

Määttä työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen Yliopistossa ja kouluttajana Niilo Mäki Instituutissa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Jyväskylän Yliopistossa tutkijana (mm. Koulupolku-hanke ja Kouluakäymättämyys Suomessa-hanke) ja yliopistonopettajana sekä Niilo Mäki Instituutissa tutkijana erilaisissa projekteissa, mm. Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitettiin oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia ja NMI:n Motivoimaa-hankkeessa, jossa tutkittiin ammattiin opiskelevien nuorten motivaatiota ja opiskelun tukemista. Määttä on erityisen kiinnostunut nuorten motivaatiosta ja sen tukemisesta sosiaalista ympäristöä muokkaamalla. Määtän pitämien koulutusten aiheina ovat olleet motivoitumattomien opiskelijoiden tukeminen kouluympäristöön sopivien motivaationäkemysten pohjalta sekä oppimisvaikeuksien ja oppimismotivaation yhteydet.


Määttä Sira, PsT, ​neuropsykologian erikoispsykologi

Määttä on ​neuropsykologian erikoispsykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä lasten, ​nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien ​ja neuropsykiatristen vaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen. Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Määttä toimii tällä hetkellä neuropsykologina Terveystalossa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten, nuorten ​ja aikuisten erilaisiin oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin vaikeuksiin sekä aivovammoihin liittyen.


Naukkarinen Marjo, KM, ela, aineenopettaja, projektisuunnittelija

Naukkarinen työskentelee hankesuunnittelijana Niilo Mäki Instituutissa Nuorten Hahmola-hankkeessa ja laaja-alaisena erityisopettajana. Nuorten Hahmola-hankkeen tavoitteena on, että nuoret ja heidän kanssaan toimivat tunnistavat ja hyväksyvät aiempaa paremmin hahmotusvaikeudet, niiden ilmenemisen sekä merkityksen opinnoissa, työssäoppimisessa, vertaissuhteissa ja yleisesti arjessa. Ennen Nuorten Hahmola-hanketta Naukkarinen on kerryttänyt pitkää työkokemusta koulumaailmasta, työskennellen sekä opettajana että koulunkäynnin ohjaajana perusopetuksessa.


Närhi Vesa – dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Närhillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisessä fokuksessa koulutuksiin liittyen Närhillä on ollut tarkkaavuuden- ja käyttäytymisen ongelmat, painottuen koulun keinoihin tukea lapsia, joilla näitä ongelmia on. Närhillä on mittava kokemus sekä yksilökohtaisten että koko luokkaa ja koulua koskevien tukitoimien suunnittelun ohjauksesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä oppaita tukitoimien suunnitteluun päiväkodista yläkouluun. Tällä hetkellä Närhi toimii tutkijana Jyväskylän yliopistossa.


Niskakoski Maria – KM, EO

Maria Niskakoski (ent. Paananen) on lukion erityisopetuksen lehtori, joka on toiminut myös vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseula -hankkeessa. Hankkeessa on kehitetty digitaalisia luku- ja kirjoitustaidon arviointivälineitä yläkouluun sekä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla Niskakoski on toiminut ryhmäkuntoutuksen vetäjänä työparinsa kanssa, ryhmässä on keskitytty lasten ja nuorten toiminnanohjauksen ja luetun ymmärtämisen taitojen tukemiseen. Aiemmin Niskakoski on työskennellyt erityisopettajana sekä perusasteella että aikuislukiossa. Jyväskylän yliopistossa Niskakoski on toiminut yliopistonopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa ja projektitutkijana Suomen Akatemian Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus –hankkeessa. Koulutuksissaan hän keskittyy erityisesti nuorten ja aikuisten lukivaikeuksien tunnistamisen tapoihin ja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemisen periaatteisiin, sekä oppimisen tuen järjestämisen periaatteisiin yläkoulussa ja toisella asteella.


Paananen Mika – PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Mika Paananen on työskennellyt useassa Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen ja varhaiskasvatuksen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Hänellä on myös pitkä kokemus kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa vastuualueenaan kliininen neuropsykologia. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen interventioiden toteuttamiseen.


Palkeinen Ville, KM, Erityisluokanopettaja, joogaohjaaja ja joogaohjaajakouluttaja

Tällä hetkellä Ville työskentelee Sophie Mannerheimin koulussa (sairaalakoulu) erityisen tuen oppilaiden erityisluokanopettajana. Kaikki oppilaat ovat lasten- ja nuorten psykiatrian potilaita. Villen ammatillisuuden keskiössä ovat haastavien oppilaiden kohtaaminen, tunne- ja tietoisuustaidot, sekä ilmiölähtöinen oppiminen. Ville on kouluttanut opettajia tietoisuustaitoihin, mm. Niilo Mäki Instituutin koulutuksessa ja sairaalaopetuspäivillä.


Palmu Iines – KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija

Iines työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja työstää väitöskirjaa. Hänen työnkuvaansa kuuluvat kouluttaminen, julkaisutoiminta , hanke- sekä oppilastyö.Aikaisemmin hän on toiminut tutkijana NMI:llä ProKoulu-tutkimuksessa ja hallituksen kärkihankkeen arviointityöryhmässä. Iineksellä on monipuolinen kokemus erityispedagogiikan kentäst ja hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen, käyttäytymisen ja motivaation tuki, yhteisopettajuus sekä eriyttäminen ja strukturointi inklusiivisessa opetuksessa. Iineksellä on myös kansainvälistä kokemusta mm. Yhdysvalloista sekä pohjoismaisista yhteistyöhankkeista. Iineksen koulutusaiheita ovat mm. tutkimukseen pohjautuvat tavat tukea käyttäytymistä ja opiskelumotivaatiota, yhteisopettajuus sekä erityisopettajan konsultatiivinen työote.


Puolakanaho Anne, PsT, KEHKA-erikoispsykologi, kouluttaja, Aprica Anne Puolakanaho

Puolakanaho on oppimisen vaikeuksiin perehtynyt kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi. Hän on myös tietoisuustaitoihin (mindfulnessiin) pohjautuvien sekä hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisten menetelmien tuntija. Anne on toiminut Nuorten Kompassi -ohjelman kehittäjänä ja tutkijana läheisesti liittyvän tutkimushankkeen (Muupu), kehittämishankkeen (Edufutura) ja hyvinvointiin liittyvän koulutushankkeen (MEHIS) vetäjänä. Hän on julkaissut aiheesta sekä kansainvälisiä että kansallisia tutkimuksia. Anne omaa kokemusta myös käytännön työstä lasten- ja nuorten psykologina sekä psykologiyrittäjänä.


Puttonen Jenni, KM, väitöskirjatutkija

Jenni on koulutustaustaltaan erityisluokanopettaja, ja tällä hetkellä hän tekee Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaa, jossa hän käsittelee alakouluikäisten lasten lukemisen ja matematiikan sujuvuusongelmia ja niiden päällekkäistymistä. Lisäksi hän on väitöskirjassaan kiinnostunut selvittämään, miten motivaatio lukemista ja matematiikkaa kohtaan näyttäytyy yhdessä oppimisvaikeuksien kanssa. Jenni on aikaisemmin työskennellyt projektitutkijana Lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuus -hankkeessa, projektisuunnittelijana ja kouluttajana LUKILOKI-koulutusohjelmassa sekä luennoinut erityispedagogiikan opiskelijoille lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin ja tuen keinoista.


Raasakka Sanna

Sanna on koulutukseltaan psykologi (PsM) ja lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti. Sanna työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen Hyvinvointialueen Lastentutkimusklinikalla. Sannan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Työ sisältää myös vanhempien tukemista sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiota. Lisäksi Sanna työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen kuntoutukseen.


Risberg Ann-Katrine – PeM, speciallärare, doktorand, projektforskare

Ann-Katrine Risberg är projektforskare inom projektet InLärning och Stöd vid Niilo Mäki Institutet. Inom projektet utvecklar hon nya finlandssvenska material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga. A-K Risberg har även tidigare arbetat med utveckling av bl.a material för kartläggning av läsförståelse i grundläggande utbildning. Hon arbetar även som utredningspedagog gällande läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Hon forskar och föreläser om (tidig) identifiering av läs- och skrivsvårigheter bland enspråkigt svenska och tvåspråkiga (fi-sve) elever.


Salmi Paula – FT, puheterapeutti, tutkija  ja lehtori

Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa ja logopedian lehtorina Helsingin yliopistossa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin, seurantaan ja tukeen. Salmi on ollut mukana kehittämässä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä kielellisten taitojen ja lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.


Teivaanmäki Sini, PsM

​​​​ Sini Teivaanmäki on koulutukseltaan psykologian maisteri. Hän työskentelee Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään yhdessä -hankkeessa projektitutkijana ja valmistelee väitöskirjaa alle kouluikäisten lasten toiminnanohjauksen vaikeuksista ja taitojen tukemisesta Leikitään ja keskitytään -toimintamallin avulla. Sini oli mukana myös aiemmassa Leikitään ja keskitytään -hankkeessa (2017-2019), jossa tutkimukseen painottuvan työn lisäksi Sini veti vanhempien ryhmiä. Niissä hän pääsi kuulemaan monipuolisesti vanhempien kokemuksia toimintaan osallistumisesta. 


Tuohimetsä Riikka, KM, aineenopettaja, erityisopettaja, Selkokeskuksen asiantuntijaverkoston jäsen

Riikka työskentelee yrittäjänä ja on Selkokeskuksen asiantuntijaverkoston jäsen: hän kouluttaa selkokielestä ja muokkaa tekstejä selkokielelle. Aiemmin Riikka on opettanut vaativaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita (Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri). Riikka on myös ollut tuntiopettajana Jyväskylän yliopiston LUKILOKI-hankkeessa, jossa täydennyskoulutetaan opettajia. Riikka on kirjoittanut selkokielisen kotitalouden oppikirjan sekä muokannut oppikirjoja selkokielelle. Riikka on myös selkomukauttanut 11 lasten ja nuorten kirjaa


Vataja Pia – Ped.mag, doktorand, klass- och speciallärare, projektforskare

Pia Vataja fungerar som projektforskare på Niilo Mäki Institutet inom ILS-projektet (InLärning- och Stöd i Finlandssvenska skolor och daghem). Hon har utarbetat finlandssvenska verktyg för kartläggning och uppföljning av elevers läsning, skrivning och benämning. Pia Vataja forskar och föreläser om en- och tvåspråkiga finlandssvenska barns läsutveckling i de tidiga skolåren. Hon har också en lång erfarenhet från skolvärlden både som klass- och speciallärare.


Ylönen Suvi – KM, YTM

Ylönen toimii hankevastaavana Nuorten Hahmola -hankkeessa, jossa tuotetaan tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15–19-vuotiaille hahmotusvaikeuksille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville. Aiemmin Ylönen on toiminut myös Hahmotuksen kuntoutus – ja Työikäisten aikuisten hahmottamistaitojen -hankkeissa, joissa on kehitty mm. Hahkun tietopalvelu ja Hahmola-oppimisympäristö ja koulutettu Hahku-mentoreita. Hän on myös toiminut vuosina 2018–2020 Tartu tarinaan -hankkeen vetäjänä ja kehittänyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Lukuboksi-toimintamallia, jossa keskeistä on toiminnallinen lukeminen ja lukuilo. Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri sekä erityispedagogiikan jatko-opiskelija ja hänellä on varhaiserityisopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan pätevyydet. Ylönen tekee väitöskirjaa hahmotusvaikeuksien ilmenemisestä ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta.