Kouluttajat

Ahonen Timo – Kehityspsykologian professori, neuropsykologian erikoispsykologi

Ahonen toimi työuransa alkupuolella perheneuvolapsykologina ja on yksi Niilo Mäki Instituutin ja sen Lastentutkimusklinikan perustajista. Hänen tutkimuksensa ja kliininen kokemuksensa liittyy monin tavoin oppimisvaikeuksiin ja niiden ymmärtämiseen. Hän on ollut mukana useiden laajojen lapsen kehitystä, oppimista ja oppimisvaikeuksia koskevien pitkittäistutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa (Lasten lievät motoriset vaikeudet, Jyväskylän lukivaikeuksia koskeva pitkittäistutkimus, Alkuportaat -tutkimus ja Tikapuu –tutkimushanke).  Hän on myös toiminut kouluttajana NMIn oppimista ja oppimisvaikeuksia koskevissa kehitysyhteistyöhankkeissa useissa Afrikan maissa 1990 luvun alkupuolelta lähtien. Oppimisvaikeuksiin liittyen hän on julkaissut tieteellisten artikkelien lisäksi myös ammattilaisille tarkoitettuja oppikirjoja ja arviointivälineitä.


Asunta Piritta, LitT, tutkija, LIKES

Asunta on väitellyt lasten motorisen oppimisen vaikeuden tunnitamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä. Hänen erityistä osaamisalaansa on myös liikunnan soveltaminen tukea tarvitseville lapsille. Tällä hetkellä hän työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Käytännön liikuntaa Asunta on ohjannut psykiatristen lasten telinevoimistelusta vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden vesijumppiin. Opetuskokemusta liikunan alalta Asunnalla on yläkoulusta ja lukiosta sekä yliopistosta että Lasten liikunnanohjaajan (LALI) – näyttötutkinnon parista. Asiantuntija- ja kehittämistöitä hän on tehnyt SKLU:ssa kehitysvammaisten harrasteliikunnan kehittäjänä ja koulutuksen suunnittelijana sekä Suomen CP-liiton Mukaan-hankkeessa projektitutkijana. Hän oli myös mukana asiantuntijaryhmässä kirjoittamassa Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016 julkaisua sekä suosituksen tieteellisiä perusteluita motorisen oppimisen vaikeuden näkökulmasta. Lisäksi Asunnalla on liikunnan alueella ollut useita luottamustehtäviä ja tällä hetkellä hän toimii VAU:n koordinoimassa soveltavan liikunnanopetuksen verkostossa sekä THL:n TOIMIA -verkoston lasten ja nuorten toimintakyky asiantuntijatyöryhmän jäsenenä. Hänet on valittu myös LTS:n ja VLN:n koordinoiman erityisliikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmän jäseneksi vuosiksi 2016 – 2018. Asunta on myös kansainvälisesti aktiivinen. Hän on koordinoimassa Suomeen kansainvälistä DCD-13 kongressia, joka pidetään 5.-8.6.2019 Jyväskylässä. Lisäksi hän on mukana Special Olympics- järjestön ´Social Inclusion´ EU-projektissa.


Eloranta Anna-Kaija, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

Anna-Kaija on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut psykologina päiväkoti- ja kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntouttamisen parissa. Väitöskirjassaan Anna-Kaija tutki oppimisvaikeustutkimuksissa kouluiässä käyneiden aikuisten elämää tarkastellen oppimisvaikeuksien yhteyttä muun muassa koulutukseen, työllistymiseen, tukimuotojen tarpeeseen ja hyvinvointiin. Anna-Kaija pitää täydennyskoulutuksia väitöstutkimusaiheensa lisäksi lasten toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta, jonka parissa hän on työskennellyt Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla. Anna-Kaija on ollut myös mukana kirjoittamassa toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutukseen perehdyttävää Kummi 15 -julkaisua.


Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti

Jarkko on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit aina sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen niin aikuisilla lukijoilla kuin tyypillisesti kehittyvillä kuin oppimisvaikeuksia omaavilla lapsilla. Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Lisäksi Jarkko on tutkinut oppimisteknologian hyödyntämistä alkuopetuksessa niin luonnontiedon opetuksessa kuin lukemaan oppimisen tukena, sekä tiedonhaun aikaisia kognitiivisia prosesseja. Vuodet 2006-2018 Jarkko työskenteli Jyväskylän yliopistossa, ja vuodet 2018-2023 Jarkko työskentelee akatemiatutkijana Niilo Mäki Instituutissa, missä hän johtaa ReadDrama-tutkimusta, jossa selvitetään lukuteatteri-toiminnan vaikuttavuutta lukivaikeuden kuntoutuksessa.


Heikkilä Riikka, PsT, Niilo Mäki Instituutti ja Tampereen yliopisto (PSYKE)

Heikkilä on tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet, lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä hetkellä Heikkilä toimii vastuullisena tutkijana Niilo Mäki Instituutissa LUKINO-hankkeessa arviointimenetelmien uudistustyön parissa. Heikkilä työskentelee myös Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEssä, jossa hän tekee neuropsykologista yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä ohjaa ja opettaa.


Honkasilta Juho, KT, tutkijatohtori, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

Juho Honkasilta toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on vuosien työkokemus sopeutumisvalmennustoiminnasta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka kokevat haasteita toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyssä, sekä heidän perheidensä kanssa. Honkasilta on käynyt tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutuksia ja kouluttanut rakentavan vuorovaikutuksen taitoja osana (erityis)opettajan koulutusta vuodesta 2015 alkaen.


Husberg Henrik – speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet

Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.


Jalonen Adrienn, FT, Niilo Mäki Instituutti

Jalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan hankevastaavana. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä vapaaehtoisia jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa, tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation lisääntyminen. Lisäksi Jalonen vastaa hankkeesta Pelaa fiksusti – Erityislasten digitaalinen hyvinvointi. Jalonen on kiinnostunut monikielisten oppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. Jalonen kouluttaa monikielisten lasten vanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen käyttömahdollisuuksista ja monikielisten oppilaiden sanavaraston kehittämisestä.


Järviluoma Elina, psykologi, PsM, FM, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti

Järviluoma työskentelee psykologina Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla. Elinan työ koostuu kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Aiemmin Elina on työskennellyt oppilashuollon psykologina, ja sekä alle kouluikäisten lasten kuntoutuksen että nuorten aikuisten ja aikuisten parissa. Elina on ollut mukana tekemässä Kummi-sarjan 11:ttä julkaisua Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihinsä, sekä ollut pääkirjoittajana lukivaikeutta ja matematiikan oppimisvaikeuksia käsittelevässä OMIS-opassarjassa. Koulutukseltaan Elina on psykologian ja filosofian maisteri, pääaineenaan puheviestintä.


Karhu Anne –  KT, Yliopistonlehtori, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto 

Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopisto​nlehtorina opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkokemus erityisopettajan​ työstä peruskoulusta ja hän on tehnyt väitöstutkimuksensa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen. K​arhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään ​inklusiivista käyttäytymisen tuen kaikille tuen tasoille kouluun ja varhaiskasvatukseen. 


Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Tiina on erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tiina on toiminut aikaisemmin Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana oppilaitosten työrauhakysymyksiin liittyen. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä paremman työelämän puolesta erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden parissa.  Lisäksi hän  kouluttaa perus- ja toisen asteen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan työrauhan edistäminen oppilaitoksissa sekä opetushenkilöstön ryhmänhallinnan taitojen vahvistaminen. Lisäksi hän opastaa, kuinka ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi hyödyntää oppilashuoltotyössä hyvän työrauhan tukemiseksi ja erilaisten haasteiden voittamiseksi.  Tiina kouluttaa lisäksi koulun johtoa vastuuttomaan työkäyttäytymiseen puuttumiseen liittyen.


Klenberg Liisa – PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Liisa Klenberg on neuropsykologi, joka toimii kliinisen työn ohella tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana. Hänellä on pitkä käytännön työkokemus lasten ja nuorten neuropsykologisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä koulujen kanssa. Tutkimustyössä hän on kiinnostunut toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden kehittymisestä sekä näiden vaikeuksien arviointimenetelmistä ja interventioista. Liisa on vetänyt NMI:ssa Leikitään ja keskitytään- ja Leikitään ja keskitytään yhdessä -hankkeitta, joissa kehitetään pienten lasten vanhemmille sekä varhaiskasvatukseen suunnattuja toiminnanohjauksen interventioita.


Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

Juha työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa. Ennen nykyistä työtehtäväänsä Juha on työskennellyt erityisopettajan eri tehtävissä alkuopetuksessa lukioon. Kontisella on laaja käytännön työkokemus inklusiivisen koulukulttuurin rakentamisesta ja kokoaikaisesta yhteisopetuksesta. Opettajien täydennyskoulutuksia Kontinen on pitänyt vuodesta 2015 alkaen. Teemoina koulutuksissa on yhteisopettajuus, inklusiivinen opetus, eri tasoisen tuen toteuttaminen yleisopetuksen luokassa ja eriyttäminen.


Kronberg Nea – PeM, speciallärare, projektforskare

Nea Kronberg jobbar som projektforskare inom läs- och skrivområdet i projektet InLärning och Stöd. Nea har även tidigare utvecklat material för träning och kartläggning av läsförståelse samt utvecklat Spel-Ett, den finlandssvenska versionen av Ekapeli. Hon har likaså varit med och utformat
den svenska delen av LukiMat-tjänsten. Nea har jobbat flera år som speciallärare och kommunal koordinator för specialundervisning och trestegsstöd. Hon gör även utredningar av läs- och skrivsvårigheter.


Kultti-Lavikainen Nina – kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja

Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.


Lahti Juha – KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja

Lahti toimii projektikoordinaattorina Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa (2018). Hakkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kouluttaa mentor -verkosto toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Työuransa Lahti on tehnyt Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa. Hän on toiminut erityisluokanopettajana kieli-, kuulo-, näkö- ja autisminkirjon sekä monitarpeisten oppilaiden opettajana. Vuodesta 2002 Lahti toimi Onervan oppimispäällikkönä vastuualueenaan erilaisten tukitoimien ja konsultointien organisointi ja toteuttaminen lähikoulua käyville oppilaille ja heidän kanssaan työskenteleville. Lahti on myös koulutukseltaan työnohjaaja.


Latvala Juha-Matti – FT, toiminnanjohtaja

Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja. Hän on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa ja projektipäällikkönä LukiMat-hankkeen lukemisen osa-alueella sekä osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.


Leppänen Ulla – Psykologi, PsT, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti

Ulla on töissä Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla psykologina. Ullan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Myös vanhempien tukeminen sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiot ja työnohjaus ovat osa Ullan työtä. Lisäksi Ulla työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen ryhmäkuntoutukseen


Malinen Olli-Pekka – KT, erityisluokanopettaja, yliopistonlehtori

Olli-Pekka työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Olli-Pekka on työskennellyt EduCluster Finland Oy:ssa kansainvälisten koulutushankkeiden parissa sekä Niilo Mäki Instituutissa tutkijana, kouluttajana ja varatoiminnanjohtajana. Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Alankomaissa. Olli-Pekan mielenkiinnon kohteita ovat opettajien pystyvyyden kokemus ja ammatillinen kehittyminen sekä tutkimukseen pohjautuvat toimintatavat, joilla mahdollistetaan tukea tarvitsevien oppilaiden oppiminen yleisopetuksen luokassa. 


Mattinen, Aino – KT, erikoistutkija

Tällä hetkellä Mattinen työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimushankkeissa (Decin, May) joissa kehitetään matemaattisia ja kielellisiä interventioita varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lisäksi Mattinen on aikaisemmin toiminut tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja tuolloin kehittänyt harjaannuttamisohjelmia, joiden avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea pienten lasten matemaattisten taitojen ja kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen kenttä on Mattiselle tuttu, sillä hän on toiminut aikaisemmin lastentarhanopettajana. Kaikki interventiotutkimukset ja harjaannuttamisohjelmat on kokeiltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä päiväkotien varhaiskasvattajien kanssa. Koulutuksissa käsitellään, miten pienten lasten matemaattisten tai kuullun ymmärtämisen taitojen kehittämistä voidaan toteuttaa lasta kiinnostavien, leikinomaisten ja toiminnallisten menetelmien avulla.


Minkkinen Mika – FM, matemaattisten aineiden opettaja

Mika Minkkinen toimii projektisuunnittelijana Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankeen tavoitteena on kouluttaa mentor-verkosto toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Aiemmin Minkkinen on toiminut matemaattisten aineiden opettajana sekä ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.


Moisio Päivi, KM, varhaiskasvatuksen opettaja

Päivi Moisio on varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen maisteri. Hän toimii tällä hetkellä Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään yhdessä -hakkeessa projektisuunnittelijana. Leikitään ja keskitytään yhdessä on ylivilkkaiden lasten perheille suunnattu tukimalli, jossa ylivilkkaiden lasten ja heidän perheidensä elämää pyritään tukemaan aikuisen ja lapsen yhteisen leikin kautta. Päivi on sekä ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa aiemmassa Leikitään ja keskitytään  -hankkeessa että toiminut lasten ryhmien ohjaajana. Leikitään ja keskitytään yhdessä  -hankkeen lisäksi Päivi työskentelee projektitutkijana Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteisessä OPH:n rahoittamassa KOPA-hankkeessa (Kohti parempaa sosio­emotionaalisten taitojen tukemista varhaiskasvatuksessa). Päivillä on kokemusta lasten kanssa työskentelystä ja vahva tuntuma varhaiskasvatuksen arkeen.


Mälkönen Ida – TtM, fysioterapeutti

Mälkönen on fysioterapeutti, terveystieteiden opettaja sekä kouluttaja. Hän on aiemmin toiminut kliinisessä kuntoutustyössä lasten fysioterapian parissa, opetustehtävissä sekä järjestötyössä Suomen CP-liitossa. Hän on työssään Innostun liikkumaan -hankkeen (2013-2017) koulutuskoordinaattorina pyrkinyt lisäämään motorisiin taitoihin liittyvien haasteiden tunnettuutta pyrkimällä tavoittamaan niin päiväkodit, koulut, liikuntaseurat kuin järjestötoimijatkin. Mälkösen pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet motoriikan oppimisvaikeuden ja lievempien motoriikan haasteiden tunnistaminen ja tukeminen koulu- ja varhaiskasvatusympäristöissä. Lisäksi Mälkönen omaa vahvan taustan eri alojen ammattilaisten tekemästä yhteistyöstä, jonka ansiosta koulutukset hyödyttävät useiden eri alojen ammattilaisia muun muassa kasvatus-, opetus- ja kuntoutusalalla.


Määttä Sami – PsT, tutkija

Määttä työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitettiin oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Määttä on erityisen kiinnostunut nuorten motivaatiosta ja sen tukemisesta sosiaalista ympäristöä muokkaamalla. Ennen ProKoulua Määttä työskenteli NMI:n Motivoimaa-hankkeessa, jossa tutkittiin ammattiin opiskelevien nuorten motivaatiota ja opiskelun tukemista. Lisäksi hän on on ollut mukana Mielen hyvinvointi- ja Polkuja läpäisyn tehostamiseen –hankkeissa. Määtän pitämien koulutusten aiheina ovat olleet motivoitumattomien opiskelijoiden tunnistaminen (toinen aste) ja tukeminnen kouluympäristöön sopivien motivaationäkemysten pohjalta.


Määttä Sira, PsT, ​neuropsykologian erikoispsykologi

Määttä on ​neuropsykologian erikoispsykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä lasten, ​nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien ​ja neuropsykiatristen vaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen.  Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan  esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Määttä toimii tällä hetkellä neuropsykologina Attentio Oy:ssa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten, nuorten ​ja aikuisten erilaisiin oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin vaikeuksiin sekä aivovammoihin liittyen.


Närhi Vesa – dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Närhillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisessä fokuksessa koulutuksiin liittyen Närhillä on ollut tarkkaavuuden- ja käyttäytymisen ongelmat, painottuen koulun keinoihin tukea lapsia, joilla näitä ongelmia on. Närhillä on mittava kokemus sekä yksilökohtaisten että koko luokkaa ja koulua koskevien tukitoimien suunnittelun ohjauksesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä oppaita tukitoimien suunnitteluun päiväkodista yläkouluun. Tällä hetkellä Närhi toimii tutkijana Jyväskylän yliopistossa.


Niskakoski Maria – KM, EO

Maria Niskakoski (ent. Paananen) on lukion erityisopetuksen lehtori, joka on toiminut myös vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseula -hankkeessa. Hankkeessa on kehitetty digitaalisia luku- ja kirjoitustaidon arviointivälineitä yläkouluun sekä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla Niskakoski on toiminut ryhmäkuntoutuksen vetäjänä työparinsa kanssa, ryhmässä on keskitytty lasten ja nuorten toiminnanohjauksen ja luetun ymmärtämisen taitojen tukemiseen. Aiemmin Niskakoski on työskennellyt erityisopettajana sekä perusasteella että aikuislukiossa. Jyväskylän yliopistossa Niskakoski on toiminut yliopistonopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa ja projektitutkijana Suomen Akatemian Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus –hankkeessa. Koulutuksissaan hän keskittyy erityisesti nuorten ja aikuisten lukivaikeuksien tunnistamisen tapoihin ja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemisen periaatteisiin, sekä oppimisen tuen järjestämisen periaatteisiin yläkoulussa ja toisella asteella.


Paananen Mika – PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Mika Paananen on työskennellyt useassa Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen ja varhaiskasvatuksen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Hänellä on myös pitkä kokemus kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa vastuualueenaan kliininen neuropsykologia. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen interventioiden toteuttamiseen.


Palkeinen Ville, KM, Erityisluokanopettaja, joogaohjaaja ja joogaohjaajakouluttaja

Tällä hetkellä Ville työskentelee Sophie Mannerheimin koulussa (sairaalakoulu) erityisen tuen oppilaiden erityisluokanopettajana. Kaikki oppilaat ovat lasten- ja nuorten psykiatrian potilaita. Villen ammatillisuuden keskiössä ovat haastavien oppilaiden kohtaaminen, tunne- ja tietoisuustaidot, sekä ilmiölähtöinen oppiminen. Ville on kouluttanut opettajia tietoisuustaitoihin, mm. Niilo Mäki Instituutin koulutuksessa ja sairaalaopetuspäivillä.


Palmu Iines – KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija

Iines työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja työstää väitöskirjaa. Hänen työnkuvaansa kuuluvat kouluttaminen, julkaisutoiminta , hanke- sekä oppilastyö.Aikaisemmin hän on toiminut tutkijana NMI:llä ProKoulu-tutkimuksessa ja hallituksen kärkihankkeen arviointityöryhmässä. Iineksellä on monipuolinen kokemus erityispedagogiikan kentäst ja hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen, käyttäytymisen ja motivaation tuki, yhteisopettajuus sekä eriyttäminen ja strukturointi inklusiivisessa opetuksessa. Iineksellä on myös kansainvälistä kokemusta mm. Yhdysvalloista sekä pohjoismaisista yhteistyöhankkeista. Iineksen koulutusaiheita ovat mm. tutkimukseen pohjautuvat tavat tukea käyttäytymistä ja opiskelumotivaatiota, yhteisopettajuus sekä erityisopettajan konsultatiivinen työote.


Peltonen Marika – FM, Opetusteknologian asiantuntija

Peltonen toimii opetusteknologian asiantuntijana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, pääaineenaan opetusteknologia. Peltonen on aiemmin työskennellyt tutkimuksen hallinnan ja koordinoinnin parissa Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia sekä hankevastaavan sijaisena Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa. Sitä ennen mm. LukiMatissa, hän ollut mukana kehittämässä ja suunnittelemassa Ekapeliä. Peltosen pitämien koulutusten aiheita ovat olleet Ekapeli ja LukiMat, tietotekniikkaa erityisopettajille, ohjelmoinnin filosofiaa, lisäksi hän kouluttaa esim. wordin, excelin ja powerpointin käyttöstä opetuksen tukena, erilaisia kokonaisuuksia Ekapelistä sekä ohjelmoinnin pedagogiikkaa.


Puttonen Jenni, KM, väitöskirjatutkija

Jenni on koulutustaustaltaan erityisluokanopettaja, ja tällä hetkellä hän tekee Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaa, jossa hän käsittelee alakouluikäisten lasten lukemisen ja matematiikan sujuvuusongelmia ja niiden päällekkäistymistä. Lisäksi hän on väitöskirjassaan kiinnostunut selvittämään, miten motivaatio lukemista ja matematiikkaa kohtaan näyttäytyy yhdessä oppimisvaikeuksien kanssa. Jenni on aikaisemmin työskennellyt projektitutkijana Lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuus -hankkeessa, projektisuunnittelijana ja kouluttajana LUKILOKI-koulutusohjelmassa sekä luennoinut erityispedagogiikan opiskelijoille lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin ja tuen keinoista.


Pöyliö Hanna – KM, EO ja hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti

Pöyliö toimii hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa sekä yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella. Niilo Mäki Instituutissa hän koordinoi kielten kärkihanketta Kielitaito kuuluu kaikille, jossa kehitetään englannin äännetietoisuuden arviointi- ja harjoitusmateriaalia. Työhön sisältyy tutkimuksen lisäksi kliinistä työtä oppilaiden parissa. Jyväskylän yliopistossa Pöyliö toimii vastuuopettajana erityispedagogiikan opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon ja matematiikan taitojen kursseilla. Pöyliö opiskelee tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän yliopistossa ja on käsikirjoittanut ja konsultoinut Opetushallituksen julkaisemia digitaalisia oppimateriaaleja.

Pöyliö kouluttaa tällä hetkellä lukemissujuvuuden arvioinnista ja harjoittamisesta 2.-6. luokkien opettajia. Koulutuksissa opetellaan ja sovelletaan omaan työarkeen toimintamalleja, joilla opettajat voivat tuoda kohdennettua tukea lukemisen taitoihin oppilaille. Pöyliö kouluttaa myös englanninopettajia lukivaikeuden huomioimisesta opetuksessa ja opettajia suomi toisena kielenä -teemoista. Lisäksi hän kouluttaa tietoteknisiä perustaitoja ja toimisto-ohjelmien pedagogista käyttöä erityisopettajille.


Rantanen Vesa – YTM, tutkija

Rantanen toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa ReadAll -hankkeessa. Hänen tutkimuksen kohteena ovat Ekapeli-oppimispelin vaikutukset lukutaidon oppimiseen sekä uusien tietoverkkovälitteisesti suoritettavien lukutaidon testien arvioiminen suhteessa perinteisiin kynä-paperi -testeihin. Rantanen on aiemmin vetänyt Ekapeli-Maahanmuuttaja -hanketta, jossa tutkittiin ja kehitettiin Ekapeliä maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimisen tarpeisiin.


Rekola Heini – KM, EO

Heini Rekola on työskennellyt 10 vuotta erityisopettajana yläkoulussa ja lukiossa sekä toiminut useita vuosia erityisopetuksen koordinaattorina. Rekola on työssään aktiivisesti kehittänyt erityisopetuksen kokonaisuutta sekä erilaisia kolmiportaiseen tukeen liittyviä käytänteitä. Rekola on kiertänyt kouluttamassa opettajia ja oppilashuollon henkilöitä NMI:n Työrauha kaikille -mallista sekä työrauhan rakentamisesta useita vuosia.


Risberg Ann-Katrine – PeM, speciallärare, doktorand, projektforskare

Ann-Katrine Risberg är projektforskare inom projektet InLärning och Stöd vid Niilo Mäki Institutet. Inom projektet utvecklar hon nya finlandssvenska material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga. A-K Risberg har även tidigare arbetat med utveckling av bl.a material för kartläggning av läsförståelse i grundläggande utbildning. Hon arbetar även som utredningspedagog gällande läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Hon forskar och föreläser om (tidig) identifiering av läs- och skrivsvårigheter bland enspråkigt svenska och tvåspråkiga (fi-sve) elever.


Ruodemäki Asta – FM, toimintaterapeutti

Ruodemäki toimii projektisuunnittelijana ja kouluttajana Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankkeessa koulutetaan hahmottamisen mentoreita toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Ruodemäki on työskennellyt aikaisemmin tiedottajana ja tapahtumakoordinaattorina erilaisissa viestinnän tehtävissä mm. Jyväskylän yliopiston viestintäpalveluissa. Toimintaterapeutiksi hän on valmistunut vuonna 2018 ja lopputyössään tutkinut opiskelijoiden ammatti-identiteetin rakentumista opintojen aikana. Ruodemäki on tehnyt lasten toimintakyvyn arviointeja, terapiainterventioita ja ohjaustyötä mm. Kysterissä ja Jyväskylän kaupungin autismiopetuksessa. Aikuisten arkikuntoutukseen Ruodemäki on perehtynyt fyysisen kuntoutuksen keskuksessa Maltalla. Hankkeen aikana Ruodemäki osallistuu asiantuntija- ja mentor-koulutuksiin osaamisalueenaan viestintä ja vuorovaikutus sekä toiminnallisten taitojen ja valmiuksien kehittäminen osana työikäisten merkityksellistä ja toimivaa arkea.


Salmi Paula – FT, puheterapeutti, tutkija  ja lehtori

Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa ja logopedian lehtorina Helsingin yliopistossa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin, seurantaan ja tukeen. Salmi on ollut mukana kehittämässä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä kielellisten taitojen ja lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.


Sanna Raasakka

Sanna on koulutukseltaan psykologi (PsM) ja lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti. Sanna työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla. Sannan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Työ sisältää myös vanhempien tukemista sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiota. Lisäksi Sanna työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen kuntoutukseen.


Slama Susanna – PsM, psykolog, projektforskare,

Slama är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Hon blev färdig psykolog från Åbo Akademi år 2011 och har som skolpsykolog och rådgivningspsykolog jobbat bl.a. med utredningar av barn och unga med olika typer av inlärningssvårigheter. Slama blir 2018 klar med sin utbildning till psykoterapeut med kognitiv inriktning.


Teivaanmäki Sini, PsM

​​​​ Sini Teivaanmäki on koulutukseltaan psykologian maisteri. Hän työskentelee Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään yhdessä -hankkeessa projektitutkijana ja valmistelee väitöskirjaa alle kouluikäisten lasten toiminnanohjauksen vaikeuksista ja taitojen tukemisesta Leikitään ja keskitytään -toimintamallin avulla. Sini oli mukana myös aiemmassa Leikitään ja keskitytään -hankkeessa (2017-2019), jossa tutkimukseen painottuvan työn lisäksi Sini veti vanhempien ryhmiä. Niissä hän pääsi kuulemaan monipuolisesti vanhempien kokemuksia toimintaan osallistumisesta. 


Vataja Pia – Ped.mag, doktorand, klass- och speciallärare, projektforskare

Pia Vataja fungerar som projektforskare på Niilo Mäki Institutet inom ILS-projektet (InLärning- och Stöd i Finlandssvenska skolor och daghem). Hon har utarbetat finlandssvenska verktyg för kartläggning och uppföljning av elevers läsning, skrivning och benämning. Pia Vataja forskar och föreläser om en- och tvåspråkiga finlandssvenska barns läsutveckling i de tidiga skolåren. Hon har också en lång erfarenhet från skolvärlden både som klass- och speciallärare.


Suvi Ylönen – KM, YTM

Ylönen toimii hankevastaavana Nuorten Hahmola -hankkeessa, jossa tuotetaan tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15–19-vuotiaille hahmotusvaikeuksille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville. Aiemmin Ylönen on toiminut myös Hahmotuksen kuntoutus – ja Työikäisten aikuisten hahmottamistaitojen -hankkeissa, joissa on kehitty mm. Hahkun tietopalvelu ja Hahmola-oppimisympäristö ja koulutettu Hahku-mentoreita. Hän on myös toiminut vuosina 2018–2020 Tartu tarinaan -hankkeen vetäjänä ja kehittänyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Lukuboksi-toimintamallia, jossa keskeistä on toiminnallinen lukeminen ja lukuilo. Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri sekä erityispedagogiikan jatko-opiskelija ja hänellä on varhaiserityisopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan pätevyydet. Ylönen tekee väitöskirjaa hahmotusvaikeuksien ilmenemisestä ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta.