MOTORIKKAAN JA VARHAISKEHITYKSEN ARVIOINTIIN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

LOIKKIEN KETTERÄKSI – MOTORISEN OPPIMISEN HAVAINNOINTI JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT Lastentarhanopettajat, eltot, psykologit, luokanopettajat, erityisopettajat, fysio- ja toimintaterapeutit, lastenhoitajat sekä muut päivähoito- ja alkuopetusikäisten kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä motorisesta oppimisesta ja sen vaikeuksista antaen eväitä ongelmien tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen ja kehityksen seurantaan.

-Mitä ovat motorisen oppimisen vaikeudet?
-Motorisen kehityksen tukeminen: miten liikuntatilanteen ja liikkeen havainnoiminen auttaa tukemaan kehitystä?
-Mitä liikkeestä havainnoidaan?
-Millainen toiminta tukee motorista kehitystä?

KOULUTTAJA Helena Viholainen, KT, elto, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos (erityispedagogiikka)

ESIKKO -MENETELMÄ LAPSEN ESIKIELELLISEN KOMMUNIKAATION ARVIOINTIIN JA LAPSEN JA VANHEMMAN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMISEEN

KOHDERYHMÄT Erityisesti neuvolan terveydenhoitajat, puheterapeutit, psykologit ja eltot

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Esikko -menetelmän tausta ja tavoitteet
Esikko -lomakkeen käyttö ja esikielellisen kommunikaation keskeiset arvioitavat piirteet
Riskikehityksen piirteet esikielellisessä kommunikaatiossa Esikko -menetelmällä arvioituina
Vuorovaikutuksen merkitys lapsen mielen ja kielen kehityksessä
Varhainen tuki ja kuntoutus – mitkä ovat visiot?

KOULUTTAJA Marja-Leena Laakso, PsT, lapsi- ja kehityspsykologian professori, Jyväskylän yliopisto

VANE-PSY – VAUVAN NEUROLOGISEN JA PSYYKKISEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ

KOHDERYHMÄT Terveydenhoitajat, neuvolalääkärit, lastenlääkärit, lastenneurologit, lastenpsykiatrit ja muut vauvatyötä ja kehitysseurantaa tekevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käydään läpi Vane-psyn periaatteet, kehittämistyö, teoreettinen tausta, käytännön toteuttaminen ja tulkinta. Koulutuksen sisällön kautta on mahdollisuus ymmärtää vauvan kehitysarvioinnin yleisiä periaatteita, ennusteen kannalta merkittäviä tekijöitä, vauvan kokonaiskehityksen rakentumista vuorovaikutusympäristössä ja kehityksen tukemisen keskeisiä periaatteita.

KOULUTTAJA Kirsi Mustonen, LT, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri