OPH 2021-2022 hankkeen kouluttajat

Ahlström Emilia, KM, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto 
Emilia työskentelee Jyväskylän yliopistossa opettajankoulutuslaitoksella projektitutkijana. Hän toimii tällä hetkellä koordinaattorina ja kouluttajana Jyväskylän, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteisessä Digipedataidot nollasta sataan-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea digitaalisten laitteiden ja sovellusten monipuolista sekä pedagogisesti tarkoituksenmukaista käyttöä opetuksessa. Hän on valmistunut luokanopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi. Aiemmin Emilia on opettanut yliopistonopettajana tietotekniikan pedagogiikkaa luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille. 

Asunta Piritta, LitT, tutkija, LIKES
Asunta on väitellyt lasten motorisen oppimisen vaikeuden tunnistamisesta ja tukemisesta esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla. Opetuskokemusta hänelle on kertynyt yläkoulusta, lukiosta sekä yliopistosta. Hän on toiminut lukuisissa varhaiskasvattajille ja opetustoimessa työskenteleville suunnatuissa täydennyskoulutuksissa, painottuen motorisen oppimisen vaikeuksiin ja liikunnan soveltamiseen tukea tarvitseville lapsille. Asunnalla on ollut liikunnan alueella useita luottamustehtäviä niin Suomessa kuin kansainvälisesti – hän on ollut soveltavan liikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmän jäsenenä vuodesta 2016 lähtien ja hän edustaa Suomea kansainvälisessä motorisen oppimisen vaikeuksien tutkijoiden verkostossa (ISR-DCD). Asunta on kirjoittanut aktiivisesti alan oppikirjoihin, esim.Liikuntapedagogiikka, Varhaiserityiskasvatus ja Oppimisen vaikeudet.  Asunta oli mukana asiantuntijana Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016) työryhmässä sekä kirjoittamassa suosituksen tieteellisiä perusteluita motorisen oppimisen vaikeuden näkökulmasta. Asunta työskentelee tällä hetkellä tutkijana Likes-tutkimuskeskuksessa.

Eloranta Anna-Kaija, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi
Anna-Kaija on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut psykologina päiväkoti- ja kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntouttamisen parissa. Väitöskirjassaan Anna-Kaija tutki oppimisvaikeustutkimuksissa kouluiässä käyneiden aikuisten elämää tarkastellen oppimisvaikeuksien yhteyttä muun muassa koulutukseen, työllistymiseen, tukimuotojen tarpeeseen ja hyvinvointiin. Anna-Kaija pitää täydennyskoulutuksia väitöstutkimusaiheensa lisäksi lasten toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta, jonka parissa hän on työskennellyt Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla. Anna-Kaija on ollut myös mukana kirjoittamassa toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutukseen perehdyttävää Kummi 15 -julkaisua.

Granroth-Nalkki Sari, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, Valteri Onerva
Granroth-Nalkilla on laaja kokemus eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä perusopetuksessa sekä luokanopettajana että erityisopettajana. Kouluttaja on työskennellyt yhteisopettajana ja kehittänyt yhteisopettajuutta noin 10 vuoden ajan. Hän on täydentänyt osaamistaan positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen sekä henkilöstöjohtamisen ja oppilaitosjohtamisen koulutuksilla. Kouluttaja on toiminut aktiivisesti työyhteisöissä kehittämistehtävissä mm. kehittyvä koulu-tiimin vetäjänä ja työyhteisön toimintakulttuurin kehittäjänä. Sarin erityisosaamista yhteisopettajuuden lisäksi ovat joustavien tuenmuotojen käytänteet, kouluakäymättömyys sekä positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaitojen opettaminen

Hannula, Markku (KT, dosentti) matematiikan didaktiikan professori Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta

Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti
Jarkko on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit aina sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen niin aikuisilla lukijoilla kuin tyypillisesti kehittyvillä kuin oppimisvaikeuksia omaavilla lapsilla. Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Lisäksi Jarkko on tutkinut oppimisteknologian hyödyntämistä alkuopetuksessa niin luonnontiedon opetuksessa kuin lukemaan oppimisen tukena, sekä tiedonhaun aikaisia kognitiivisia prosesseja. Vuodet 2006-2018 Jarkko työskenteli Jyväskylän yliopistossa, ja vuodet 2018-2023 Jarkko työskentelee akatemiatutkijana Niilo Mäki Instituutissa, missä hän johtaa ReadDrama-tutkimusta, jossa selvitetään lukuteatteri-toiminnan vaikuttavuutta lukivaikeuden kuntoutuksessa.

Heikkilä Riikka, PsT, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka
Heikkilä on tutkija, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet, lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä hetkellä Heikkilä toimii vastuullisena tutkijana Niilo Mäki Instituutissa LUKINO-hankkeessa arviointimenetelmien uudistustyön parissa. Heikkilä toimii myös neuropsykologina Hippo Terapiaklinikalla, jossa hän kuntouttaa kouluikäisiä lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia. Työn ohessa hän opiskelee neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa.

Heikkinen Tiina, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja, ohjaava opettaja, Valteri, Onerva 
Tiina on toiminut pitkään erityisluokanopettajana opettaen lapsia, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Häneltä löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta.  Tiinan vahvuudet ovat oppimisen haasteissa liittyen kieleen ja matematiikkaan, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön

Heinonen Johanna, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, lastentarhanopettaja
Johanna Heinonen työskentelee neuropsykologina Attentio Oy:ssä. Työtehtäviin kuuluvat lasten, nuorten ja aikuisten neuropsykologiset tutkimukset ja neuropsykologinen kuntoutus sekä yksilö- ja ryhmätyönohjaus. Johanna Heinonen on työskennellyt pitkään Jyväskylän perheneuvolan ja Niilo Mäki Instituutin ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla, jossa työ keskittyi oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen sekä vanhempien ohjaukseen, koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatioon ja työnohjaukseen. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Johanna on ollut kirjoittamassa Kummi-sarjan julkaisuista Kummi 5:sta, Aikamatkalla Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma, ja Kummi 8:aa, Maltti Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus. Johanna työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen vaikeuksiin ja niiden tukemiseen.

Hiltunen, Jenna (FM, väitöskirjatutkija) projektitutkija Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

Holm, Marja E. (FM) tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta

Honkasilta Juho, KT, yliopistonlehtori, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Juho Honkasilta toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on vuosien työkokemus sopeutumisvalmennustoiminnasta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka kokevat haasteita toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyssä, sekä heidän perheidensä kanssa. Honkasilta on käynyt tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutuksia ja kouluttanut rakentavan vuorovaikutuksen taitoja osana (erityis)opettajan koulutusta vuodesta 2015 alkaen.

Husberg Henrik,  speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet
Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.

Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus
Isomäki on vaativan erityistason neuropsykologi, psykologian tohtori, neuropsykologian työnohjaajaja hänellä on ADOS II -arvioitsijapätevyys. Heli toimii Luduksessa asiakastyössä, kouluttajana ja työnohjaajana. Hän on kirjoittanut alaan liittyviä kirjoja ja muita julkaisuja.

Jalonen Adrienn, FT, Niilo Mäki Instituutti
Jalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan hankevastaavana. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä vapaaehtoisia jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa, tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation lisääntyminen. Jalonen vastaa myös Jyväskylässä toimivasta Oman äidinkielen lukukerhosta, jossa monikieliset lapset lukevat kirjoja omalla äidinkielellään. Jalonen on kiinnostunut monikielisten oppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. Jalonen kouluttaa monikielisten lasten vanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen käyttömahdollisuuksista ja monikielisten oppilaiden sanavaraston kehittämisestä.

Joutsenlahti, Jorma (FT, dosentti) matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Junttila Enni, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Aineenopettajana Enni Junttilalla on kokemusta niin peruskoulun ala- ja yläluokilta kuin lukiostakin. Vuodet 2016-2018 hän työskenteli Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston draamakasvatuksen yliopistonopettajana. Sittemmin hän on työskennellyt siellä tuntiopettajana draamakasvatuksen ja kirjoittamisen oppiaineissa. Lisäksi Ennillä on pitkän linjan kokemus lasten ja nuorten teatterin ohjaajana, ja hän myös harrastaa näyttelemistä. Tällä hetkellä Enni työskentelee Niilo Mäki Instituutissa ReadDrama -hankkeen projektikoordinaattorina (2019-2021) ja aloittelee taidekasvatuksen väitöskirjatutkimusta, jossa aiheena hänellä on teatteriopetuksen arviointi ja palaute.

Kajamies Anu, KT, yliopistotutkija

Anu työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Hänen sydäntään lähellä on ohjausvuorovaikutuksen laadun kehittäminen yhdessä varhaiskasvattajien kanssa. Erityisen tärkeäksi hän kokee vuorovaikutuksen laadun tarkastelun syrjäytymisriskissä olevien lasten näkökulmista. Hän on tutkinut ja kehittänyt oppimisympäristöjä, joiden avulla tuetaan pitkäjänteisesti lasten osallisuutta ja ymmärtämistaitojen kehittymistä. Hän on ollut mukana kehittämässä mm. Jänistarinat-ohjelmaa. Hänellä on pitkä kokemus kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten innostavasta ja osallistavasta kouluttamisesta sekä työnohjaamisesta.

Karhu Anne , KT, Yliopisto-opettaja, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopisto-opettajana opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkekemus laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulusta ja hän on ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään oppilaiden käyttäytymisen tukea kaikille tuen kolmelle portaalle. Karhu on tehnyt väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.

Kairaluoma Leila, KT, yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, Oulun yliopisto
Leila Kairaluoma on työskennellyt erityisopettajana, Niilo Mäki Instituutin projekteissa ja kouluttajana, erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Oulun ja Lapin yliopistoissa. Vuosina 2018-2020 hän oli projektipäällikkönä Oulun ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa Lukihanke Pohjoisessa (ks. alla). Kairaluoman asiantuntijuus liittyy lukemisen ja kirjoittamisen pedagogiikan ja lukivaikeuden tematiikkaan. Hän tutki väitöskirjassaan lukemisen sujuvuutta ja luki-interventioita

Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto
Laura Kanto on kuurojen vanhempien kuulevien lasten kaksikielisyyden kehityksestä väitellyt puheterapeutti. Hän toimii tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa viittomakielen keskuksessa tutkijatohtorina ja johtaa Niilo Mäki Instituutissa VIKKE  (Viittomakieltä omaksuvien lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet) hanketta. Tutkimuksessaan Laura on erityisen kiinnostunut lasten viittomakielen omaksumisesta, kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Laura on myös itse kuurojen vanhempien kuuleva lapsi ja omaksunut äidinkielenään sekä suomen kielen että suomalaisen viittomakielen.

Ketonen Ritva, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Ritva Ketonen on taustaltaan puheterapeutti ja erityisopettaja ja väitellyt psykologiassa lukemaan oppimisen vaikeuksista. Hän on erikoistunut lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien arviointiin ja kuntouttamiseen aina lukemaan oppimisen ongelmista nuorten ja aikuisten pulmiin. Ketonen on toiminut pitkään tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja tehnyt sekä oppimateriaalia että lukemisen ja kirjoittamisen arviointimateriaalia. Hän on myös yksi Ekapelin kehittäjistä. Tällä hetkellä hän työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, mutta kuntouttaa lukivaikeuksia sivutoimisesti.

Kettunen Annastiina, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti
Kettunen on työskennellyt useassa Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Kettunen on toiminut mm. Lukumummi ja -vaari -toiminnan ylläpitohankkeessa projektityöntekijänä sekä ollut kehittämässä sanaston oppimista tukevaa peliä Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa. Väitöskirjassaan Kettunen tutkii edistyneiden suomenoppijoiden kielenkäyttöä.

Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija
Tiina on erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tiina on toiminut aikaisemmin Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana oppilaitosten työrauhakysymyksiin liittyen. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä paremman työelämän puolesta erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden parissa.  Lisäksi hän  kouluttaa perus- ja toisen asteen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan työrauhan edistäminen oppilaitoksissa sekä opetushenkilöstön ryhmänhallinnan taitojen vahvistaminen. Lisäksi hän opastaa, kuinka ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi hyödyntää oppilashuoltotyössä hyvän työrauhan tukemiseksi ja erilaisten haasteiden voittamiseksi.  

Klenberg Liisa, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Liisa Klenberg on neuropsykologi, joka toimii kliinisen työn ohella tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana. Hänellä on pitkä käytännön työkokemus lasten ja nuorten neuropsykologisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä koulujen kanssa. Tutkimustyössä hän on kiinnostunut toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden kehittymisestä sekä näiden vaikeuksien arviointimenetelmistä ja interventioista. Liisa on vetänyt NMI:ssa Leikitään ja keskitytään- ja Leikitään ja keskitytään yhdessä -hankkeitta, joissa kehitetään pienten lasten vanhemmille sekä varhaiskasvatukseen suunnattuja toiminnanohjauksen interventioita. Hän on kirjoittanut alaan liittyviä kirjoja ja muita julkaisuja, mm KUMMI 19. Itsesäätely ja toiminnanohjaus – suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa.

Koivisto Merja, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, Valteri Onerva
Koivistolla on monipuolista kokemusta opettajan, erityisasiantuntijan ja hallinnon töistä sekä kouluttamisesta. Hän on toiminut asiantuntijana useissa OKM:n, OPH:n, THL:n ja OAJ:n kansallisissa hankkeissa sekä Euroopan komission ja Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Koiviston vahvuusalueita ovat oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen käytänteet ja normit, vaativan erityisen tuen, koulupudokkuuden ja syrjäytymisen kysymykset, inkluusio, opiskeluhuolto ja monialainen yhteistyö.

Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
Juha työskentelee yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa. Ennen nykyistä työtehtäväänsä Juha on työskennellyt erityisopettajan eri tehtävissä alkuopetuksessa lukioon. Kontisella on laaja käytännön työkokemus inklusiivisen koulukulttuurin rakentamisesta ja kokoaikaisesta yhteisopetuksesta. Opettajien täydennyskoulutuksia Kontinen on pitänyt vuodesta 2015 alkaen. Teemoina koulutuksissa on yhteisopettajuus, inklusiivinen opetus, eri tasoisen tuen toteuttaminen yleisopetuksen luokassa ja eriyttäminen.

Koponen Tuire, (PsT), apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
Tutkimusalat: Matematiikan oppimisvaikeudet, lukemisen ja laskemisen sujuvuuspulmien päällekkäistyminen, numeeristen kognitioiden kehitys ja yhteys myöhempään oppimiseen, matematiikan taitojen kuntoutus, minäpystyvyys ja oppimisvaikeudet
Tutkimushankkeet: Lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuusongelmat (Suomen Akatemia), Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot (Suomen Akatemia)

Korpipää, Heidi (PsT) tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

Kultti-Lavikainen Nina, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja
Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Kuosa, Kirsi (KM) asiantuntija, Metropolia ammattikorkeakoulu

Kupari, Pekka (FT) professori emeritus Jyväskylän yliopisto

Lahti Juha, Kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, työnohjaaja
Lahti toimii projektikoordinaattorina Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa (2018). Hakkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kouluttaa mentor -verkosto toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Työuransa Lahti on tehnyt Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa. Hän on toiminut erityisluokanopettajana kieli-, kuulo-, näkö- ja autisminkirjon sekä monitarpeisten oppilaiden opettajana. Vuodesta 2002 Lahti toimi Onervan oppimispäällikkönä vastuualueenaan erilaisten tukitoimien ja konsultointien organisointi ja toteuttaminen lähikoulua käyville oppilaille ja heidän kanssaan työskenteleville. Lahti on myös koulutukseltaan työnohjaaja.

Lahtinen Pirjo, Koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti (ent. VET), Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Pirjolla on vuosien koulutuskokemus eri kunnissa, Valterissa sekä OPH:n rahoittamissa täydennyskoulutuksissa. Hän on ollut mukana Tuta-hankkeessa vuosina 2012-2014 ja ryhmässä Huoli puheeksi sekä yksi kirjoittajista Tunne- ja Turvataito kirjaan, jonka aiheesta hän on myös kouluttanut siitä lähtien. Pirjolla on työkokemusta lastensuojelutyöstä eri sektoreilta, aluesosiaalityöstä ja koulukuraattorin työstä sekä peruskouluissa että erityistä tukea tarvitsevien  lasten ja nuorten parista. Lisäksi hän on osallistunut Ymmärsinkö oikein -kirjan (2007) kirjoittamiseen.

Latvala Juha-Matti, FT, toiminnanjohtaja
Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja. Hän on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa ja projektipäällikkönä LukiMat-hankkeen lukemisen osa-alueella sekä osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Hän on lisäksi toiminut asiantuntijajäsenenä lukutaitoon liittyvissä työryhmissä, kuten kansallisessa lukutaitofoorumissa ja Lukuliikkeen seurantaryhmässä. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.

Leppäaho, Henry (KT) rehtori Seinäjoen kaupunki

Leppänen Ulla, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Ulla on töissä Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla psykologina. Ullan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Myös vanhempien tukeminen sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiot ja työnohjaus ovat osa Ullan työtä. Lisäksi Ulla työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen ryhmäkuntoutukseen.

Lounaskorpi Marja, ohjaava opettaja, näkövammaisten erityisopettaja, kehitysvammaisten erityisopettaja, Valteri Onerva
Lounaskorven osaamisalueeseen kuuluvat erityisesti näkövammaisten oppilaiden tuki (esi-ja perusopetus + lukio), sokeuteen ja heikkonäköisyyteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät, monitarpeisten näkövammaisten oppilaiden opetus ja pidennetty oppivelvollisuus ja kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja asiakirjat näkövammaisille oppilaille.

Malinen Olli-Pekka, KT, yliopistonlehtori
Olli-Pekka työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Olli-Pekka on työskennellyt EduCluster Finland Oy:ssa kansainvälisten koulutushankkeiden parissa sekä Niilo Mäki Instituutissa tutkijana, kouluttajana ja varatoiminnanjohtajana. Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Alankomaissa. Olli-Pekan mielenkiinnon kohteita ovat opettajien pystyvyyden kokemus ja ammatillinen kehittyminen sekä tutkimukseen pohjautuvat toimintatavat, joilla mahdollistetaan tukea tarvitsevien oppilaiden oppiminen yleisopetuksen luokassa. 

Moisio Päivi, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, Niilo Mäki Instituutti
Päivi Moisio on varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen maisteri. Hän toimii tällä hetkellä Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään yhdessä -hakkeessa projektisuunnittelijana. Leikitään ja keskitytään yhdessä on ylivilkkaiden lasten perheille suunnattu tukimalli, jossa ylivilkkaiden lasten ja heidän perheidensä elämää pyritään tukemaan aikuisen ja lapsen yhteisen leikin kautta. Päivi on sekä ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa aiemmassa Leikitään ja keskitytään  -hankkeessa että toiminut lasten ryhmien ohjaajana. Leikitään ja keskitytään yhdessä  -hankkeen lisäksi Päivi työskentelee projektitutkijana Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteisessä OPH:n rahoittamassa KOPA-hankkeessa (Kohti parempaa sosio­emotionaalisten taitojen tukemista varhaiskasvatuksessa). Päivillä on kokemusta lasten kanssa työskentelystä ja vahva tuntuma varhaiskasvatuksen arkeen.

Mälkönen Ida, fysioterapeutti, TtM
Mälkönen on koulutukseltaan fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri. Hän on toiminut opetustehtävissä, projektitutkijana sekä kliinisessä kuntoutustyössä lasten fysioterapeuttina. Pitämissään koulutuksissa hän on pyrkinyt lisäämään motorisiin taitoihin liittyvien haasteiden tunnettuutta tavoittamalla niin päiväkodit, koulut, liikuntaseurat kuin järjestötoimijatkin. Mälkösen pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet motoriikan oppimisvaikeuden ja lievempien motoriikan haasteiden tunnistaminen ja tukeminen koulu- ja varhaiskasvatusympäristöissä. Lisäksi Mälkönen omaa vahvan taustan eri alojen ammattilaisten tekemästä yhteistyöstä, jonka ansiosta koulutukset hyödyttävät useiden eri alojen ammattilaisia muun muassa kasvatus-, opetus- ja kuntoutusalalla.

Määttä Sami, PsT, tutkija
Määttä työskentelee tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja Jyväskylän yliopistossa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitettiin oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Määttä on erityisen kiinnostunut nuorten motivaatiosta ja sen tukemisesta sosiaalista ympäristöä muokkaamalla. Ennen ProKoulua Määttä työskenteli NMI:n Motivoimaa-hankkeessa, jossa tutkittiin ammattiin opiskelevien nuorten motivaatiota ja opiskelun tukemista. Lisäksi hän on on ollut mukana Mielen hyvinvointi- ja Polkuja läpäisyn tehostamiseen –hankkeissa. Määtän pitämien koulutusten aiheina ovat olleet motivoitumattomien opiskelijoiden tunnistaminen (toinen aste) ja tukeminnen kouluympäristöön sopivien motivaationäkemysten pohjalta.

Määttä Sira, PsT, ​neuropsykologian erikoispsykologi

Määttä on ​neuropsykologian erikoispsykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä lasten, ​nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien ​ja neuropsykiatristen vaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen.  Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan  esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Määttä toimii tällä hetkellä neuropsykologina Attentio Oy:ssa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten, nuorten ​ja aikuisten erilaisiin oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin vaikeuksiin sekä aivovammoihin liittyen.

Norvapalo Päivi, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Valteri Onerva, Jyväskylä
Norvapalo on toiminut 24 vuotta ohjaavana opettajana. Koulutusteemoista hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä, sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen sekä autismikirjon lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän opetuksensa ja tukemisensa. Koulutuksissa ei asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä autismikirjoon vaan Norvapalo on työssään kouluttanut laajasti ylipäätään erityisten lasten, nuorten ja aikuisten asioissa. Hänen koulutuksissa on usein läsnä hyvin moniammatillisesti osallistujia. Norvapalo pyrkii koulutuksissaan tuomaan esiin hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja. Norvapalo toimii myös Autismiliiton puheenjohtajana.

Närhi Vesa Dos., PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, yliopistotutkija Jyväskylän yliopistossa
Närhillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisessä fokuksessa koulutuksiin liittyen Närhillä on ollut tarkkaavuuden- ja käyttäytymisen ongelmat, painottuen koulun keinoihin tukea lapsia, joilla näitä ongelmia on. Närhillä on mittava kokemus sekä yksilökohtaisten että koko luokkaa ja koulua koskevien tukitoimien suunnittelun ohjauksesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä oppaita tukitoimien suunnitteluun päiväkodista yläkouluun.

Paananen Maria, KM, EO
Paananen toimii hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa Lukivaikeuksien seulontamenetelmän päivitys ja digitalisointi –hankkeessa ja aikuislukion erityisopettajana Gradiassa. Hankkeessa valmistellaan digitaalista lukivaikeuksien seulontamenetelmää nuorille ja aikuisille käytössä olevan seulontamenetelmän pohjalta (Holopainen ym. 2004). Paananen on aiemmin työskennellyt erityisopettajana sekä perusasteella että päivälukiossa. Jyväskylän yliopistossa Paananen on toiminut yliopistonopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa ja projektitutkijana Suomen Akatemian Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus –hankkeessa

Paananen Mika, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Mika Paananen on työskennellyt useassa projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee tutkijana Niilo Mäki Instituutissa sekä Jyväskylän yliopistossa. Hänellä on myös pitkä kokemus kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen kouluinterventioiden toteuttamiseen.

Pakkanen Anu, KM, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, käsityön- ja kuvataiteenopettaja, voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja, Valteri Onerva
Anulla on monipuolinen kokemus erityisluokanopettajan, käsityönopettajan ja kuvataideopettajan työstä. Erityisluokanopettajana hän on työskennellyt pääasiassa esi- ja alakouluikäisten lasten kanssa, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Lisäksi oppilailla on ollut haasteita mm. tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa, tunne-elämän säätelyssä ja käyttäytymisessä. Anun vahvuusalueilla ollaan, kun puhutaan kielellisen erityisvaikeuden vaikutuksista oppimiseen ja koulunkäyntiin, arjen strukturoinnista ja kuvittamisesta, sekä lasten ja vanhempien kohtaamisesta.

Ville Palkeinen, KM, erityissuunnittelija, erityisluokanopettaja, joogaohjaaja ja joogaohjaajakouluttaja
Ville työskentelee oppimisen ja koulunkäynnin tuen erityissuunnittelijana Helsingin kaupungilla. Aiemmin Ville työskenteli Sophie Mannerheimin koulussa (sairaalakoulu) vaativan erityisen tuen oppilaiden erityisluokanopettajana. Kaikki oppilaat ovat lasten- ja nuorten psykiatrian potilaita. Villen ammatillisuuden keskiössä ovat haastavien oppilaiden kohtaaminen, tunne- ja tietoisuustaidot, sekä ilmiölähtöinen oppiminen. Ville on kouluttanut opettajia tietoisuustaitoihin, mm. NMI ja sairaalaopetuspäivät.

Palmu Iines, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Iines työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja työstää väitöskirjaa. Hänen työnkuvaansa kuuluvat kouluttaminen, julkaisutoiminta , hanke- sekä oppilastyö. Aikaisemmin hän on toiminut tutkijana NMI:llä ProKoulu-tutkimuksessa ja hallituksen kärkihankkeen arviointityöryhmässä. Iineksellä on monipuolinen kokemus erityispedagogiikan kentäst ja hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen, käyttäytymisen ja motivaation tuki, yhteisopettajuus sekä eriyttäminen ja strukturointi inklusiivisessa opetuksessa. Iineksellä on myös kansainvälistä kokemusta mm. Yhdysvalloista sekä pohjoismaisista yhteistyöhankkeista. Iineksen koulutusaiheita ovat mm. tutkimukseen pohjautuvat tavat tukea käyttäytymistä ja opiskelumotivaatiota, yhteisopettajuus sekä erityisopettajan konsultatiivinen työote.

Peitso Satu, PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Satu pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti.

Peltonen Marika, FM, opetusteknologian asiantuntija, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
Peltonen toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian digipalveluissa opetusteknologian asiantuntijana. Työssään Peltonen vastaa Gradian opetusteknologian tiimin toiminnasta, erilaisten sovellusten käytöstä Gradialla ja on vastuussa erilaisista opetusteknologiaan liittyvistä projekteista. Hän on myös mukana kehittämässä Gradian virtuaalisia oppimisen ympäristöjä. Edellisessä työpaikassaan Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella hän toimi tietotekniikan pedagogiikan opettajana sekä erilaissa projekteissa kehittämässä tietotekniikan pedagogista käyttöä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, pääaineenaan opetusteknologia. Peltonen on aiemmin työskennellyt tutkimuksen hallinnan ja koordinoinnin parissa Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia sekä hankevastaavan sijaisena Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa. Sitä ennen mm. LukiMatissa, hän ollut mukana kehittämässä ja suunnittelemassa Ekapeliä. Peltonen kouluttaa tietotekniikan pedagogista käyttöä, erilaisten sovellusten käyttöä opetuksen tukena, erilaisia kokonaisuuksia Ekapelistä sekä ohjelmoinnin pedagogiikkaa. 

Perkkilä, Päivi (KT) Yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Luokanopettajien aikuiskoulutus

Plyhm Laura, projektarbetare, PeM, Niilo Mäki Institutet
Laura Plyhm är projektarbetare vid Niilo Mäki Insitutets projekt Inlärning och Stöd. Hon är utbildad till klass- och speciallärare från Åbo Akademi i Vasa. Plyhm har även läst förskole- och nybörjarundervisning samt logopedi.

Pohjolainen, Seppo (TkT, dosentti) matematiikan emeritusprofessori Tampereen yliopiston matematiikan laboratorio

Rasila, Antti (FT, dosentti) Associate Professor of Mathematics Guangdong Technion – Israel Institute of Technology, Shantou, Guangdong, Kiina

Risberg Ann-Katrine, PeM, speciallärare, doktorand, projektforskare
Ann-Katrine Risberg är projektforskare inom projektet InLärning och Stöd vid Niilo Mäki Institutet. Inom projektet utvecklar hon nya finlandssvenska material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga. A-K Risberg har även tidigare arbetat med utveckling av bl.a material för kartläggning av läsförståelse i grundläggande utbildning. Hon arbetar även som utredningspedagog gällande läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Hon forskar och föreläser om identifiering av läs- och skrivsvårigheter bland en- och tvåspråkiga elever.

Ronimus Miia, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Insituutti
Miia on tutkinut oppimispeli Ekapelin vaikuttavuutta lasten lukutaitoon sekä motivaation merkitystä pelipohjaisessa oppimisessa ja lukivaikeuden kuntoutuksessa. Vuosina 2006–2016 Miia työskenteli Jyväskylän yliopistossa ja sen jälkeen DysGeBra-hankkeessa Niilo Mäki Instituutissa. Vuosina 2019–2023 hän työskentelee tutkijatohtorina Niilo Mäki Instituutin ReadMore-hankkeessa, jossa hänen tutkimuksensa kohdistuu motivaation rooliin lukutaidon kehityksessä.

Ruodemäki Asta, FM, toimintaterapeutti
Ruodemäki toimii projektisuunnittelijana ja kouluttajana Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankkeessa koulutetaan hahmottamisen mentoreita toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Ruodemäki on työskennellyt aikaisemmin tiedottajana ja tapahtumakoordinaattorina erilaisissa viestinnän tehtävissä mm. Jyväskylän yliopiston viestintäpalveluissa. Toimintaterapeutiksi hän on valmistunut vuonna 2018 ja lopputyössään tutkinut opiskelijoiden ammatti-identiteetin rakentumista opintojen aikana. Ruodemäki on tehnyt lasten toimintakyvyn arviointeja, terapiainterventioita ja ohjaustyötä mm. Kysterissä ja Jyväskylän kaupungin autismiopetuksessa. Aikuisten arkikuntoutukseen Ruodemäki on perehtynyt fyysisen kuntoutuksen keskuksessa Maltalla. Hankkeen aikana Ruodemäki osallistuu asiantuntija- ja mentor-koulutuksiin osaamisalueenaan viestintä ja vuorovaikutus sekä toiminnallisten taitojen ja valmiuksien kehittäminen osana työikäisten merkityksellistä ja toimivaa arkea.

Salmela Justiina,  KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja
Salmela työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänen osaamisalueeseen kuuluvat erityisesti näkövammaisten oppilaiden tuki (esi- ja perusopetus + lukio), sokeuteen, heikkonäköisyyteen ja hahmottamiseen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät, JNCL- oppilaiden opetus ja tuki, pidennetty oppivelvollisuus sekä kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja asiakirjat. Koulutusalueena lisäksi haastava käyttäytyminen, tiimityöskentely ja laaja-alainen oppiminen. Hänellä on laaja kokemus eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä perusopetuksessa sekä luokanopettajana että erityisopettajana.

Salmi Paula, FT, puheterapeutti, tutkija
Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Salmi on ollut mukana kehittämässä  suomenkielisiä ja ja ruotsinkielisiä lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.

Salminen, Jonna, KT, luokanopettaja, erityisopettaja, tutkija ja erityisluokanopettaja

Sorvo, Riikka, KM, erityisluokanopettaja, tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopisto

Suuriniemi Salla-Maaria, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, väitöskirjatutkija
Suuriniemi on työskennellyt suomi toisena kielenä -opettajana perusopetuksen alaluokilla usean vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastelee kielellisiä normeja ja kieli-ideologioita suomalaisessa perusopetuksessa. Tutkimustyönsä ohessa Suuriniemi opettaaa ja kouluttaa S2-pedagogiikan ja monikielisen oppimisen teemoihin liittyen.

Teivaanmäki Sini, PsM, Niilo Mäki Instituutti
Sini Teivaanmäki on koulutukseltaan psykologian maisteri. Hän työskentelee Niilo Mäki Instituutin Leikitään ja keskitytään yhdessä -hankkeessa projektitutkijana ja valmistelee väitöskirjaa alle kouluikäisten lasten toiminnanohjauksen vaikeuksista ja taitojen tukemisesta Leikitään ja keskitytään -toimintamallin avulla. Sini oli mukana myös aiemmassa Leikitään ja keskitytään -hankkeessa (2017-2019), jossa tutkimukseen painottuvan työn lisäksi Sini veti vanhempien ryhmiä. Niissä hän pääsi kuulemaan monipuolisesti vanhempien kokemuksia toimintaan osallistumisesta. 

Tuovila Seija,  FT, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, draamapedagogi, Lapin yliopisto
Seija Tuovila on työskennellyt pitkään yliopistonlehtorina ja äidinkielen didaktikkona Lapin yliopiston opettajankoulutuksessa. Hän toimi Oulun ja Lapin yliopiston kaksivuotisessa Lukihanke Pohjoisessa äidinkielen ja kirjallisuuden asiantuntijana ja oli yhtenä toimittajana ja kirjoittajana hankkeessa julkaistussa oppaassa Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun. Väitöskirjansa Tuovila on tehnyt kielitieteen alalta suomen kielen tunnesanojen semantiikasta.

Vallenius Sanna, ohjaava opettaja KM / erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja, Valteri, Onerva 
Sanna on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Sanna on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle. 

Vataja Pia, Ped.mag, doktorand, klass- och speciallärare, projektforskare
Pia Vataja fungerar som projektforskare på Niilo Mäki Institutet inom ILS-projektet (InLärning- och Stöd i Finlandssvenska skolor och daghem). Hon har utarbetat finlandssvenska verktyg  för kartläggning och uppföljning av elevers läsning, skrivning och benämning. Pia Vataja forskar och föreläser om en- och tvåspråkiga finlandssvenska barns läsutveckling i de tidiga skolåren. Hon har också en lång erfarenhet från skolvärlden både som klass- och speciallärare.

Ylönen Suvi, YTM, KM
Ylönen toimii projektisuunnittelijana aikuisten hahmottamistaitojen tuki -hankkeessa, jossa kehitetään Hahmola-oppimisympäristöä ja järjestään Hahku-mentorikoulutuksia. Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksenopettaja ja erityispedagogiikan jatko-opiskelija. Ylönen tekee väitöskirjaa hahmotusvaikeuksien ilmenemisestä ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Ylönen on toiminut vuosina 2018–2020 Tartu tarinaan -hankkeen vetäjänä ja kehittänyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Lukuboksi-toimintamallia, jossa keskeistä on toiminnallinen lukeminen ja lukuilo. Ylönen kouluttaa lukuilon ja toiminnallisen lukemisen teemoista. Ylönen on ollut projektitutkijana myös Jyväskylän ja Turun yliopistojen Loikka-hankkeessa, jossa täydennyskoulutettiin varhaiskasvatuksenopettajia. Täydennyskoulutuksessa syvennyttiin varhaiskasvattajien ammatilliseen osaamiseen kehittävän työotteen kautta. Sisältöinä täydennyskoulutuksessa olivat lasten kielelliset taidot, kielitietoinen pedagogiikka ja varhaiskasvatus monikielisenä toimintaympäristönä.