Tutkimusperustaista tukea oppimisen poluille -koulutushankkeen 2021-2022 sisällöt

Osio 1 Käyttäytymisen tukeminen ja hyvinvoiva varhaiskasvatus ja koulu

Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

KOULUTTAJA: Päivi Norvapalo tai Tero Kujala, KM, eo, ohjaava opettaja, ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Jyväskylässä, 22 osallistujaa.

Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja kiusaamiseen puuttuminen

KOULUTTAJAT:
Riina Niutanen lastentarhanopettaja, eo, KM, ohjaava opettaja
Tero Kujala lastentarhanopettaja, eo, KM, ohjaava opettaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Kuopiossa ja yksi webinaarina, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op)

KOHDERYHMÄT: koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

KOULUTTAJA: Päivi Norvapalo/ Tero Kujala, KM, eo, ohjaava opettaja, ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutus webinaarina ja yksi verkkotallenne-koulutuksena, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen koulussa (1 op)

KOHDERYHMÄT: koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen koulussa sekä kiusaamiseen puuttuminen

KOULUTTAJAT:
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, eo, KM, opo
Sari Granroth-Nalkki, ohjaava opettaja, KM
Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, psykoterapeuttikouluttaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Pieksämäellä ja yksi webinaarina, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Hyvinvoiva koulu (2 op)

KOHDERYHMÄT: koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaidot, opiskeluhuollon mahdollisuudet

KOULUTTAJAT: Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Seinäjoella, 22 osallistujaa.

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op)

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu luokka-asteiden 1–6 opettajille, joilla voi olla työparina koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, toinen luokanopettaja, psykologi tai koulukuraattori

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään tutkimusnäyttöön perustuvat luokan hallinnan keinot, sekä opetellaan soveltamaan niitä osallistujien omissa opetusympäristöissä. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuspäivistä sekä lähiopetuspäivien välillä tehtävästä, oman opetusryhmän käyttäytymisen ongelmien vähentämiseen tähtäävän intervention suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä käsitellään tukitoimien perusteet sekä suunnitellaan tukitoimet, toinen lähiopetuspäivä perustuu osallistujien toteuttamien tukitoimien käsittelyyn ja tukitoimien teoreettisen perustan syventämiseen. Tukitoimien toteuttamiseen liittyy myös niiden vaikuttavuuden arviointi. Koulutuksessa keskeistä on teoreettisen tiedon yhdistäminen käytännön tukitoimikokeiluihin sekä osallistujien kokemusten yhteinen jakaminen.

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä noin 4 kouluviikkoa ennen koulutuspäivää. Ennakkotehtävä koostuu sekä opettajan että oppilaiden tekemästä oman luokan työrauhan seurannasta ja ennakkomateriaaliin tutustumisesta.

KOULUTTAJA
Vesa Närhi, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Ensimmäinen koulutuspäivä klo 9.00–15.45. Toinen koulutuspäivä klo 9.00–15.00.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskertaa, yksi Oulussa ja yksi Porissa, 25 osallistujaa/toteutus, yhteensä 50 osallistujaa.

Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) ja (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Savonlinnassa 26 osallistujaa sekä 1 verkkokoulutus 58 osallistujaa/toteutus, yhteensä 84 osallistujaa.

Työrauha kaikille – toimintamalli työrauhaongelmien vähentämiseksi (1 op)

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu luokkia 5–9 opettaville opettajille ja erityisopettajille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Työrauha kaikille -toimintamalli on tarkoitettu luokan työrauhan parantamiseen luokka-asteilla 5–9. Malli perustuu opettajien väliseen yhteistyöhön ja sen vuoksi soveltuu käytettäväksi etenkin sellaisilla luokilla, joita opettavat useat eri opettajat. Koulutuksessa tutustutaan työrauhamallin perusperiaatteisiin, toteuttamisen vaiheisiin, onnistumisen edellytyksiin ja vastuukysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu luokkien 5–9 opettajille ja erityisopettajille.

Koulutus sisältää yhden luentopäivän lisäksi myöhemmin toteutettavan kahden tunnin mittaisen konsultatiivisen osan, jossa perehdytään tarkemmin osallistujia askarruttaviin kysymyksiin.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 25 osallistujaa/toteutus, yhteensä 50 osallistujaa.

Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op)

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä sekä avaa oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kolme toteutuskertaa Oulussa, Seinäjoella ja Kuopiossa, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 66 osallistujaa.

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op)

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen luokkien 1–6 luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen.

Sisältöteemat: Tarkkaavuushäiriö, Autismikirjon häiriö, Traumakokemukset, Ahdistus, Tukitoimien suunnittelu, Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kolme toteutuskertaa Helsingissä, Turussa ja Oulussa, 28 osallistujaa/toteutus, yhteensä 84 osallistujaa.

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelukoulutus koulunkäynnin ohjaajille (1 op)

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen luokkien 1–6 koulunkäynin ohjaajat ja luokanopettajat mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen.
Sisältöteemat: Tarkkaavuushäiriö, Autismikirjon häiriö, Traumakokemukset, Ahdistus, Tukitoimien suunnittelu, Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 25 osallistujaa.

Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (3 op)

KOHDERYHMÄT Opettajat, erityisopettajat, rehtorit ja koulunkäynninohjaajat, mielellään vähintään kaksi samasta työyhteisöstä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Check in-Check out (CICO) toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta.

CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.

Tiimityöllä on keskeinen tärkeä rooli CICO-toimintamallin käynnistämisessä koulussa. Kouluun tarvitaan pedagoginen tiimi, joka suunnittelee koulukohtaisen toteutuksen yksityiskohdat: mikä on seurantakortin nimi, missä tilassa aamu- ja iltapäivätapaamiset tapahtuvat, mitkä ovat palkkiojärjestelmän keskeiset periaatteet jne. Pedagogisessa tiimissä tehdään myös päätökset CICO-tuen aloittamisesta ja tarvittaessa tuen muokkaamisesta.

CICO on positiivisuuteen nojaava, koulussa suhteellisen helposti käyttöön otettava, tutkitusti tehokas toimintamalli. Se tarjoaa koululle selkeän rakenteen, jonka puitteissa oppilaille on helppo toteuttaa tukea ja seurata käyttäytymisen muutosta. CICO-toimintamallin avulla luodaan päivittäinen yhteydenpitomalli kodin ja koulun välille. Koulutuksen tarkoituksena on tukea oman koulun CICO-tuen rakentamista. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO -tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Koulutukseen toivotaan osallistuvan CICO-intervention käyttämisestä kiinnostuneita opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä koulun pedagogisen kehittäjätiimin jäseniä.

KOULUTTAJA: Anne Karhu, erityisopettaja, KT

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Turussa ja toinen webinaarina, 30 osallistujaa/toteutus, yhteensä 60 osallistujaa.

Hyvinvoiva oppilas vaativassa tuessa (3 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettajat, rehtorit, oppilashuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Vaativan erityisen tuen oppilaat ovat lapsia ja nuoria, joilla on havaittu vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Koulutuksessa paneudutaan näiden oppilasryhmien oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyviin kysymyksiin.

KOULUTTAJAT:
Johanna Polso, FM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Heljä Happonen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 22 osallistujaa.

Haastava käyttäytyminen yläkoulussa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Vuosiluokkien 7–9 aineenopettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon henkilöstö
KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Haastavan käyttäytymisen taustatekijöitä, Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen, Myönteisen vuorovaikutuksen luominen
KOULUTTAJA: Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutus Tampereella ja toinen webinaarina, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.Osion 1 tuotokset

Koulutuksista Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa, Haastava käyttäytyminen yläkoulussa, Hyvinvoiva oppilas vaativassa tuessa, Hyvinvoiva koulu ja Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa ja koulussa tuotetaan sisältökoosteet koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeiluista käytännön sovelluksista.

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa -koulutukseen liittyen julkaistaan artikkeli NMI:n verkkosivuilla ja uutiskirjeessä luokan työrauhan edistämisestä alakoulussa opettajien täydennyskoulutuksen avulla.

Aikaisimmissa hankkeissa on tehty sisältökoosteita Check in-Check out (CICO) toimintamallin toteutuksesta käytösongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja toivotun käytöksen tukemiseksi ja hyvistä  käytänteistä luokanhallinan ja työrauhan tukemiseen, joita päivitetään tässä hankkeessa syntyneiden oivallusten pohjalta.
Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ Materiaaleja pyritään myös julkaisemaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.Osio 2 Neuropsykiatriset ongelmat – ratkaisukeskeinen tuki


Jäsentynyttä tukea levottomille lapsille – konsultaatiomalli päiväkoteihin (2 op), verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö sekä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivat psykologit.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehityksestä.
Katsaus tukitoimiin, jotka suunnattu tarkkaavuushäiriöihin.
Konsultaatiomalli tukitoimien suunnittelun apua.
Konsultaatiotapaamisten kulku ja sisällöt.
Tuen toteuttaminen päiväkodin arjessa.
Koulutus sisältää verkkoluentojen lisäksi itsenäisesti toteutettavan luentopäiväkirjan tai vaihtoehtoisena suoritustapana kaksi kysymystä/tehtävää luentojen pohjalta.

KOULUTTAJA: Satu Peitso, PsM, psykologi

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Verkkotallennekoulutus, 65 osallistujaa.

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (3 op)

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, koulupsykologit
KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat
 • Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Kokkolassa, 22 osallistujaa.

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat
 • Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää verkkoluentotallenteen (noin 6 h) ja oppimistehtävän.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta verkkotallenteena, 65 osallistujaa.

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (3 op)

KOHDERYHMÄ Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat
 • Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Tampereella, 22 osallistujaa.

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄ Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat
 • Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja sisältää verkkoluentotallenteen ja oppimistehtävän.

KOULUTTAJA: Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta verkkokoulutuksena, 65 osallistujaa.

Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja alkuopetusikäistä lasta? (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • lapseen ja ympäristöön liittyviä tarkkaavuusongelmien syitä
 • keinoja ymmärtää syitä
 • keinoja tukea tarkkaavuusongelmaista lasta yksilöllisesti ja ryhmässä
 • intervention toteutus, johon saa ohjausta/palautteen kouluttajalta

Ennakkotehtävä:

 • kuvaa lapsen keskeisimmät vaikeudet ja vahvuudet sekä pohdi mahdollisia syitä
 • kuvaa tilanne, jossa lapsi toimii parhaiten, ja tilanne, jossa lapsi toimii heikoiten

Jälkitehtävä:

 • valitse kohdekäyttäytyminen, johon haluat vaikuttaa
 • valitse keinot, joilla tukea lasta onnistumaan
 • kuvaa toteutus
 • pohdi, mistä oli lapselle hyötyä ja miksi

KOULUTTAJA: Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta verkkokoulutuksena, 65 osallistujaa.

Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2 op)

KOHDERYHMÄ
Erityisopettajat, luokanopettajat, psykologit, lastentarhanopettajat, erityslastentarhanopettajat, kuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Toiminnanohjaus ja itsesäätely ja sen puutteiden ilmeneminen esikoulu- ja kouluiässä
 • Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehitys
 • Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien yhteys kehityksellisiin vaikeuksiin
 • Toiminnanohjauksen tukeminen ja kuntoutus sekä oppilaan tuen suunnittelu

Koulutuskokonaisuus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Osallistujat tekevät oppilaiden (esikoululaisten) toiminnanohjauksen kehittämiseen tähtäävän tukitoimisuunnitelman ja toteuttavat sen omassa työssään. Tämä kannattaa ennakoida koulutukseen osallistuessa.

KOULUTTAJA: Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta webinaarina, 22 osallistujaa.

Neurospsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö ja oppilashuolto
KULUTUKSEN SISÄLLÖT: Autismikirjo ja autismiystävällinen oppimisympäristö, ADHD:n ja Touretten tukeminen ja kielellisten vaikeuksien tukeminen
KOULUTTAJAT:
Satu Peitso, PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Sanna Vallenius, KM, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja, Valteri Onerva 
Niko Romo, Valteri Onerva
Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Valteri Onerva
Sekä autismikirjon kokemuskouluttaja, osallistuu verkon välityksellä.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Lahdessa, 22 osallistujaa.

Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville opettajille ja oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Lisäksi tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa.

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen. Lisäksi tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa.

Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä.

KOULUTTAJAT:
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Mikkelissa ja yksi webinaari, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Keinoja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT
opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot tarkkaavuuden pulmista

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen tuen tarpeen arviointi sekä tukitoimien suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta.
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä.
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat tarkkaavuuteen ja toiminnanohjauseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 22 osallistujaa.

Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op)

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, psykologit ja toimintaterapeutit, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä.

Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia.

 • Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
 • Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
 • Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Etsivät-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät).

KOULUTTAJAT:
Anna-Kaija Eloranta, PsT, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskertaa webinaareina, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8–11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6–7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden ongelmien tehostetun tukimallin rakentamista.

 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen Maltti-ryhmissä
 • Maltti-kuntoutuksen käytännön toteutus
 • Koulunkäynnin tukeminen
 • Lasten lähiverkoston tukeminen
 • Tukea ryhmän ohjaamiseen

KOULUTTAJAT: Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 22 osallistujaa.

HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn (2 sp)

MÅLGRUPP: Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1 webinar, 22 deltagare. 13.10.2022 och 19.1.2023 webinarium

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp)

MÅLGRUPP: Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:

 • Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
 • Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
 • Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1 webinar, 22 deltagare

Fokus – träningsprogram i smågrupp för 8–11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner (3 sp)

MÅLGRUPP: Personal inom utbildning samt social- och hälsovården, t.ex. skolpsykologer, speciallärare, kuratorer, lärare och skolhälsovårdare, helst i arbetspar. Av deltagarna förutsätts att de förbinder sig att hålla ett träningsprogram under fortbildningens gång.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Maltti-träningsprogrammet är ett strukturerat program på 20 gruppträffar under 6–7 månader (i regel 4–6 barn/grupp, i undantagsfall kan en person hålla en mindre grupp) för barn som har svårigheter med uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Träningsprogrammet erbjuder en strukturerad arbetsmodell och innehållet för varje träff beskrivs utförligt. Programmet riktar sig till 8–11-åringar med en maximal ålderskillnad på 3 år inom gruppen, men går även att tillämpas utanför denna åldersgrupp. I fortbildningen presenterar vi de teoretiska grunderna och går igenom hur träningsprogrammet genomförs i praktiken.

 • Teoretisk bakgrund
 • Interventioner och stöd
 • Maltti-träningsprogrammet i praktiken
 • Stöd för barnets närmaste nätverk
 • Utvärdering och reflektion

Deltagarna samlar ihop en egen elevgrupp och genomför med denna Maltti-programmet i sin egen arbetsmiljö och under handledning av Niilo Mäki Institutets utbildare. I samband med interventionen erbjuds också strukturerat stöd till barnets nätverk. Stödet för nätverket går ut på att följa upp och koppla målsättningarna för interventionen till elevens egen klass och till hemmet. Eleverna som deltar i Maltti-grupperna utvärderas innan och efter träningsprogrammet i syfte att studera metodens effektivitet och genomförbarhet.
Fortbildningens innehåll och beskrivning av deltagarnas uppgifter:

 1. fortbildningstillfället: Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, träningsprogram för uppmärksamhet och exekutiva färdigheter, att stöda uppmärksamhet och koncentration i klassen, utvärdering av effektivitet och uppföljningsmetoder för träningsprogrammet, att förverkliga en Maltti-grupp, planering av den egna gruppen
 2. fortbildningstillfället: Handledning, stöd i elevens egen klass (uppgift), växelverkan inom gruppen, deltagarna definierar målen för sin grupp
 3. fortbildningstillfället: Handledning, genomgång av uppgiften från förra gången, hur stöda Maltti-gruppernas elever i skolgången / planering av framtida stödformer, genomgång av uppföljande undersökningar

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1 webinar, 18 deltagare

Leikitään ja keskitytään – Ylivilkkaiden lasten varhainen tukeminen (3 op)

KOHDERYHMÄ: Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen erityisopettajille/varhaiskasvatuksen opettajille (1v2) työparinaan 1–2 psykologia, joista muodostuu tiimi. Koulutukseen otetaan 6 tiimiä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Leikitään ja keskitytään -ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

Leikitään ja keskitytään (LeKe) -interventio on tarkoitettu matalan kynnyksen ohjausmenetelmäksi 3–5-vuotiaille lapsille, joilla on ylivilkkautta ja keskittymisen vaikeuksia. LeKe-interventiossa vanhempia ohjataan tukemaan lapsensa itsesäätelyä arjessa yhteisten leikkien ja pelien kautta. Interventio kestää 8 viikkoa ja sisältää erilliset ryhmät vanhemmille ja lapsille (yhteensä 6 tapaamista) sekä puhelinohjausta (2 kertaa). LeKe-interventio on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi keinoksi vähentää lasten ylivilkkautta ja parantaa keskittymistä. Koulutukseen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään LeKe-intervention. Koulutuksen tarkoitus on tukea lasten parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon rajapinnassa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA SISÄLLÖT
Kolme koulutuspäivää (yhden lukukauden aikana, sis. lähiopetus, verkkovälitteinen materiaali/opetus, konsultaatio).

 1. koulutuspäivä: Toiminnanohjaus, kehittyminen ja vaikeudet, leikki tukemisen välineenä, LeKe-ryhmän käytännön toteutus, oman ryhmän suunnittelu.
 2. koulutuspäivä: Konsultaatio, vuorovaikutus ryhmissä, kotona leikkimisen tukeminen.
 3. koulutuspäivä: Konsultaatio, leikkimisen jatkumisen tukeminen, ryhmätoiminnan sekä varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyön jatkuminen.

LeKe-intervention toteuttaminen osana omaa työtä (8 viikkoa):

 • Toiminnanohjauksen käsitteet, kehittyminen ja teoriatausta
 • Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät varhaiskasvatuksen ryhmissä?
 • Leikki toiminnanohjauksen tukemisen välineenä
 • LeKe-intervention sisältö ja käytännön toteutus
 • Vanhempien ja lasten ryhmistä saatujen kokemusten jakaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyö perheiden tukemisessa
 • Konsultatiivista tukea ryhmien ohjaamiseen

KOULUTTAJAT:
Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja
Sini Teivaanmäki, PsM, psykologi
Päivi Moisio, KM, varhaiskasvatuksen opettaja
Niina Iivari, KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus toteutetaan Tampereella, Helsingissä ja Lahdessa, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 60 osallistujaa.


Osion 2 tuotokset

Koulutuksesta Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen tuotetaan sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista. Lisäksi tuotetaan koosteet koulutuksista Itsesäätelytaitojen tukemisen perusteista varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga.

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa -koulutukseen liittyen julkaistaan artikkeli NMI:n verkkosivuilla ja uutiskirjeessä luokan työrauhan edistämisestä alakoulussa opettajien täydennyskoulutuksen avulla.

Aikaisimmissa hankkeissa on Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä -koulutuksessa koostettu omassa työssä toteututetun harjoittelujakson kokemuksista yhteenveto koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksien tukemisen keskeisimmistä tekijöistä, joita päivitetään tässä hankkeessa syntyneiden oivallusten pohjalta. Myös Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttamisesta MALTTI -ryhmässä on koostettu yhteenveto kuntoutuksen ja tehostetun tuen keskeisimmistä tekijöistä aikaisempien koulutushankkeiden koulutuksissa, jota päivitetään tämän hankkeen koulutuksessa syntyneiden tuotosten pohjalta.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ Materiaaleja pyritään myös julkaisemaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.Osio 3 Kielen, lukemisen, kirjoittamisen ja monikielisyyden tuki


Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT: Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita -koulutuksessa tutustutaan sanataidekasvatuksen menetelmiin ja tavoitteisiin luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ja opettamisen tukena. Koulutuksessa kurkistetaan uusimpaan lastenkirjallisuuteen ja sen käsittelyyn lasten kanssa innostavasti ja monipuolisesti. Tavoitteena on tutustua sanataiteen eri sovelluksiin, kielen oppimisen ja liikkeen yhdistämiseen, kirjoittamisen pelillistämiseen sekä vuorovaikutuksen tukemiseen sanataiteen keinoin. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimismotivaatioon. Koulutus koostuu kahdesta webinaarista ja oppimistehtävästä.

KOULUTTAJAT:
Elina Mäkinen, sanataideopettaja, Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 24 osallistujaa/toteutus, yhteensä 48 osallistujaa. Toinen toteutuksista suunnattu varhaiskasvatuksen opettajille ja toinen esi- ja alkuopetuksen opettajille.

Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Millaista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnallinen lukeminen on? Miten innostaa lapset kirjoista ja samalla löytää myös omaan työhönsä uusia ideoita ja näkökulmia? Miten lastenkirjallisuus voidaan ottaa osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa? Miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsille, työkavereille ja lasten perheille?

Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Lastenkirjallisuuden kautta voidaan myös rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muita teemoja ja lastenkirjojen tarinoiden pohjalta voidaan lähteä uskomattomille seikkailuille. Koulutus pohjautuu Tartu tarinaan -hankkeen antiin ja siinä kehitettyyn Lukuboksi-toimintamalliin.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja ensimmäisen webinaaripäivän aikana lastenkirjan pohjalta toteutettava pedagoginen suunnitelma omalle lapsiryhmälle. Koulutuspäivien välissä osallistujat toteuttavat suunnitelmansa omassa työssään ja reflektoivat toteutusta. Toisen webinaaripäivän aikana keskustellaan käytännön kokemuksista ja suunnitelmat jaetaan jatkokehitysideoineen muille osallistujille. Näin jokainen osallistuja saa oman suunnitelmansa lisäksi useita muita käyttökelpoisia lastenkirjoihin liittyviä toteutusideoita.

KOULUTTAJA: Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen (erityis)opettaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 25 osallistujaa/toteutus, yhteensä 50 osallistujaa.

Selkosuomea kouluun (2 op)

KOHDERYHMÄT: Esi- ja peruskoulun opettajat, koulunkäynnin ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • selkokielen perusteisiin tutustuminen
 • selkeä kirjoittaminen ja tekstin ulkoasu
 • selkeä puhe ja vuorovaikutus
 • selkomateriaaleihin tutustumista
 • opetusmateriaalien sekä mm. kodin ja koulun välisten viestien selkeyttämistä

Ensimmäisenä päivänä tutustutaan selkokielen perusteisiin sekä niiden soveltamiseen käytännön koulutyössä. Koulutukseen sisältyy omaan työhön sovellettava pieni välitehtävä, joka puretaan yhdessä toisena koulutuspäivänä.

KOULUTTAJA: Riikka Tuohimetsä, KM, aineenopettaja, eo, Selkokeskuksen asiantuntija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Lahdessa ja toinen webinaarina, 25 osallistujaa/toteutus, yhteensä 50 osallistujaa.

Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op)

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ: esi- ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Perus- ja monilukutaidon valmiudet inklusiivisessa esiopetuksessa
 • Tietoisuus puheen äänteellisestä rakenteesta pohjustaa lukitaitoja
 • Taitojen arvioiminen kartoittaa lukivalmiuksia
 • Fonologista tietoisuutta ja lukivalmiuksia vahvistavat toiminnalliset harjoitukset

Koulutukseen sisältyy välitehtävä (arvioinnin toteuttaminen) sekä lopputehtävä (toiminnallisten harjoitteiden suunnittelu).

KOULUTTAJA: Marita Mäkinen, KT, kasvatustieteen professori, Tampereen yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Tampereella, yksi webinaarina ja yksi hybridinä (webinaaripäivä + livepäivä) Oulussa. 25 osallistujaa/toteutus, yhteensä 75 osallistujaa.

Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Opettajat ja erityisopettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat, jotka opettavat lapsia esiopetuksesta kolmanteen luokkaan

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
 • Lukemisen sujuvuuden kehittyminen, sujuvuuden ongelmat ja sujuvuuden tukeminen
 • Ekapeli lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden tukena

Koulutukseen sisältyy luentotallenteet (noin 5,5 h).

KOULUTTAJAT
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta verkkotallennekoulutuksena, 65 osallistujaa.


Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄ Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville opettajattajille, erityisopettajattajille ja psykologeille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukutaidon kehitys ja lukivaikeudet Mitä lukemisen sujuvuus on? Miten lukemisen sujuvuutta voi arvioida ja seurata? Miten sujuvuutta voi harjoittaa?

Koulutuksessa esitellään, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä, arvioinnista sekä kuntouttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ja materiaaleja, joilla tätä suomen kielessä keskeistä lukutaidon ongelmaa voidaan koettaa lieventää. Esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.

Koulutus sisältää 4 x 45 min luentotallenteen. Halutessaan osallistuja voi tehdä oppimistehtävänä harjoituskokeilun. Kokeiluja käsitellään 2 x 45 min webinaarissa.

KOULUTTAJA: Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi verkkokoulutustoteutus, 65 osallistujaa.

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op)

KOHDERYHMÄT: opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Lukusujuvuuden kehittäminen
 • Lukumotivaatio ja sen tukeminen
 • Draamatyöskentely lukuopetuksen opettamisen osana
 • Oppijan minäpystyvyyden tukeminen

Koulutuksessa perehdytään lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lähiopetusjakson aikana saat toiminnallisuuden ja teorian kautta kokemuksen lukuteatteritoiminnasta, ja opit laatimaan ja ohjaamaan lukuteatteriopetusta omille pienryhmillesi. Lähijakson lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoluentoja. Lähijakson jälkeen ryhmä jatkaa opettajan johdolla ja vertaistoiminnan kautta lukuteatteritoimintaan tutustumista. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä; oman lukuteatterisuunnitelman laatiminen ja ohjaaminen, jota pääsee käsittelemään yhdessä kurssilaisten kanssa verkkoalustalla.

KOULUTTAJAT
Jarkko Hautala, PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Tampereella, 18 osallistujaa.

Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT: Luokkien 1–6 opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja koulunkäynninohjaajat, joilla on perustiedot lukemisen taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Lukemisen ja kirjoittamisen kehitys sekä niiden taustataidot
 • Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
 • Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi
 • Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen
 • Luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen sekä nimeämistaitojen tukeminen
 • Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi

Tapauspohjainen työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä. Tehdään mieluiten työparina. Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää sekä työskentelyä päivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman tapauspohjaisen kuvauksen kirjoittamiseen ennen koulutuksen alkua. Koulutuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta verkon välityksellä.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Helsingissä, 18 osallitujaa.

Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op)

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
 • Lukivaikeus
 • Lukitaitojen harjoittaminen
 • Kodin tuen merkitys
 • Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
 • Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Aikamatkalla-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät). Parhaiten ryhmä sopii 3.–5.-luokkalaisille.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Sanna Raasakka, PsM, psykoterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskerta Jyväskylässä ja Helsingissä, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Lukemisvaikeuden kielelliset taustataidot – Tunnistamisesta tukemiseen (1 op)

KOHDERYHMÄ: Koulun moniammatillinen henkilökunta, esim. luokanopettajat, erityisopettajat ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Lukutaidon taustalla vaikuttaa useita kielellisiä taustataitoja, joiden puutteet voivat vaikuttaa lukemisvaikeuksien ilmenemiseen. Tyypillisimmät lukivaikeutta selittävät taidot ovat fonologinen tietoisuus, nopean nimeämisen taidot sekä kielellinen muisti. Koulutuksessa käsitellään lukemisvaikeuden tunnistamista ja lukutaidon tukemista näiden taustataitojen näkökulmasta.

 • Lukutaidon kielelliset taustataidot
 • Vaikeudet kielellisissä taustataidoissa ja yhteys lukemisvaikeuden luonteeseen
 • Oppimisen tukeminen, kun lukemisen vaikeuden taustalla on puutteita fonologisessa tietoisuudessa, nimeämisessä tai kielellisessä muistissa

KOULUTTAJA: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskertaa Helsingissä ja Hämeenlinnassa, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit mielellään työpareina.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Lukemisen, kirjoittamisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet esiintyvät usein samanaikaisesti. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden taitojen arviointiin sekä tukikeinojen suunnitteluun silloin, kun nämä haasteet esiintyvät päällekkäin. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. lukivaikeuksien ja tarkkaavuuspulmien tausta ja tunnistaminen sekä tuen suunnittelun periaatteet ja keinot.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään osaamista erityisesti tuen keinojen näkökulmasta. Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työpareina.

KOULUTTAJAT:
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapian psykoterapeutti, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän perheneuvola

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Tampereella ja yksi webinaaritoteutus, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op)

KOHDERYHMÄT: 6–9 luokkien erityisopettajat aineenopettajat työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemiseen.
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella nettilukutaidon ja/tai luetun ymmärtämisen taitoja joko yhden lapsen kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJA: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Lahdessa ja kaksi webinaaritoteutusta, 18 osallistujaa/toteutus, yhteensä 54 osallistujaa.

Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun (2 op), verkko-opetus tai lähiopetus mahdollisuuksien mukaan

KOHDERYHMÄT: Opettajapari yläkoulusta (erityisopettaja + aineenopettajat, erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Tämän täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä opettajien tietoa ja taitoa lukemisesta ja kirjoittamisesta yläkoulun näkökulmasta lähtien. Tavoitteena on lisätä lukemisen ja kirjoittamisen pedagogista osaamista oppilaiden tarpeita ajatellen. Oppilaat, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, huomioidaan koulutuksen sisällöissä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yläkoulun opettajien lukemisen ja kirjoittamisen pedagogiikkaan liittyvää ammattitaitoa. Kurssi perustuu opettajien ja koulun yhteistyöhön ja -opettajuuteen lukemisen ja kirjoittamisen opettamisessa. Koulutusmateriaalina Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun -kirja, joka on vapaasti ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-206-1. Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteishankeessa Lukihanke Pohjoinen.

KOULUTTAJAT:
Kairaluoma Leila, KT, yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, Oulun yliopisto
Tuovila Seija, FT, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, draamapedagogi, Lapin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Rovaniemellä ja yksi webinaarina, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op)

KOHDERYHMÄT Yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen aineenopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukemiseen. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella luetun ymmärtämisen/toiminnanohjaamisen taitoja joko yhden nuoren kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJA: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Jyväskylässä ja kaksi webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa/kerta, yhteensä 60 osallistujaa.

Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp)

MÄLGUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–6. Kom gärna som ett arbetspar och få förslag på hur ni kan jobba som kompanjonlärare med läs- och skrivutvecklingen hos eleverna.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:

 • känna till senaste forskning om barns läs- och skrivutveckling
 • ge beredskap och metoder för att undervisa i läsning och skrivning (avkodning, läsflyt och läsförståelse)
 • kunna stödja elevers läsinlärning
 • känna till hur läsmotivation och upplevd självförmåga samverkar med läsning
 • känna till tvåspråkiga elevers läs- och skrivinlärning
 • känna till bakgrundsfaktorer till läs- och skrivsvårigheter
 • få beredskap till att identifiera och analysera läs- och skrivsvårigheter
 • få förslag på åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivinlärning

Lärandemål för kursen är att:

 • redogöra för elevers läs- och skrivutveckling
 • känna till olika kartläggningsmaterial för att kartlägga och följa upp elevers läs- och skrivförmåga
 • åtgärder i samband med läs- och skrivsvårigheter

UTBILDARE:
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Nea Kronberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: Helsingfors, Åbo och Vasa, 3 x 20 deltagare.


Osion 3 tuotokset

Koulutuksesta Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia tuotetaan sisältökooste, miten lukemisen sujuvuutta voidaan arvioida, seurata ja harjoittaa. Samoin koulutuksesta Selkosuomea kouluun julkaistaan kooste koulutuksen keskeimmistä luentomateriaaleista.

Lukuteatterista lukusujuvuuden kehittymisen tukena julkaistaan vapaasti verkossa jaettavaa materiaalia.

Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (2 op) – koulutuksesta julkaistaan osallistujien kanssa rakennettava vinkkipankki.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ Materiaaleja pyritään myös julkaisemaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.Osio 4 Kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten työtapojen ja jaksamisen tukeminen

Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Lasten ja nuorten parissa vuorovaikutteista työtä tekevät opetustoimen henkilöstöön kuuluvat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa tutustutaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteisiin ja -taitoihin, ja harjoitellaan niitä humanistiseen psykologiaan pohjautuvan empaattisen vuorovaikutusprosessin lähtökohtia soveltaen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen. Haastavaksi koettu vuorovaikutus on valittu koulutuksen kontekstiksi, jotta osallistujat voivat työstää koulutuksen sisältöjä mahdollisimman omakohtaisesti arkeaan tukemaan. Kokemus haastavuudesta voi liittyä vuorovaikutukseen niin lasten, nuorten, oppilaiden, huoltajien, kollegoiden, esimiesten, vertaisten, kuin perheenjäsenten kanssa.

Koulutuksessa tutustutaan empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen lähestymistapaan ymmärtää vuorovaikutusta sekä itseään ja toisia (haastavaksi koetun) vuorovaikutuksen osapuolina sekä harjoitellaan seuraavia empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen perustaitoja:

 • havaintojen tekeminen
 • itsen empaattinen ilmaiseminen/palautteen antaminen
 • toisen empaattinen kuunteleminen/palautteen vastaanottaminen
 • konkreettisten keinojen löytäminen haastaviksi koettujen vuorovaikutustilanteiden edistämiseksi osapuolten kesken

Koulutus pitää sisällään kaksi koulutuspäivää sekä ennakko- ja välitehtävän. Koska kyseessä on nimen mukaisesti vuorovaikutustaitoihin kiinnittyvä koulutus, pidetään koulutuspäivät työpajamaisina. Niiden harjoitukset mukaan lukien ennakko- ja välitehtävät perustuvat kokemuksellisuuteen ja tähtäävät dialogisuuteen.

Työtavat:

 • Ennakko- ja välitehtävät, joita työstetään koulutuspäivillä
 • Luento-osuuksia
 • Toiminnalliset yksilö-, pari-. pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmät

KOULUTTAJA: Juho Honkasilta, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Helsingissä ja toinen webinaarina, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Pystyvyyden tunne ja tietoisuustaidot työssä jaksamisen tukena (2 op)

KOHDERYHMÄ: Koulutukseen toivotaan perusopetuksen opettajia ensisijaisesti yhdessä oman työparin tai -tiimin kanssa. Monet koulutuksessa käsiteltävät esimerkit liittyvät tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa toimimiseen mutta osallistujina voivat olla muutkin kuin erityisopetuksen opettajat. 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joissa perehdytään opettajien pystyvyyden tunteeseen ja opettajien omiin tietoisuustaitoihin monipuolisten työtapojen avulla. Tietoisuustaitojen oppiminen tarjoaa taitoja opettajuuteen esimerkiksi haasteellisten tilanteiden käsittelyyn ja edistää työssä jaksamista. Ensimmäinen lähiopetuspäivä keskittyy aiheiden perusteisiin sekä välitehtävän valmisteluun. Ensimmäisen lähiopetuspäivän jälkeen suoritettavassa välitehtävässä harjoitellaan itsenäisesti ja työparin/-tiimin kanssa pystyvyyden tunnetta tukevia toimintatapoja, sekä työssä jaksamista tukevien tietoisuustaitojen käyttöä koulun arkisissa tilanteissa. Välitehtävään kuuluu myös harjoittelun tulosten reflektointi tiiviin raportin muodossa. Toinen lähiopetuspäivä keskittyy välitehtävien käsittelyyn ja aiheen syventämiseen.

KOULUTTAJAT:
Ville Palkeinen, KM, oppimisen ja koulunkäynnin tuen erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki, joogaohjaajakouluttaja
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Osallistujamäärä ja toteutuskerrat:
Ryhmän koko 30 henkeä. Sopiva toteutuksen tahti voisi olla kerran lukukaudessa, eli yhteensä 3 toteutusta. 30 osallistujaa/toteutus, yhteensä 60 osallistujaa.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskertaa Tampereella 6.10.2022 ja 18.11.2022 ja Helsingissä 7.10.2022 ja 17.11.2022 sekä yksi webinaaritoteutus. 30 osallistujaa/toteutus, yhteensä 60 osallistujaa.

Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää aivojen kehityksestä (4 op)

KOHDERYHMÄ: Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Aivot ovat oppimisen, kasvun ja kehityksen perusta. Kasvatus- ja opetustyötä tekevien ammattilaisten koulutus on useimmin joko pedagoginen tai hoiva-alan koulutus. Tietoa lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja ennen kaikkea aivoihin vaikuttamisesta on näissä koulutuspoluissa vielä melko vähän. Ja koska paraskaan pedagogikkaa ei tuota hyviä tuloksia ilman oppimisen, kasvun ja kehityksen aivopohjan ymmärtämistä, tarvitaan aivo-osaamista lisää varhaiskasvatukseen.

Aivot ovat yksilöllisin elimemme. Peruskoulussa näkyy selvästi se, että oppilaiden väliset erot ovat suurempia kuin koskaan. Nämä erot johtuvat pääasiallisesti eroista aivoissa. Aivojen todellisuutta ymmärtämällä pystymme räätälöimään oppimista aiempaa enemmän ja vaikuttamaan siten paremmin erilaisiin oppijoihin. Pystymme myös suuntaamaan resurssit aiempaa paremmin ja tuloksellisemmin.

Koulutus antaa käytännönläheisen tietomäärän lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja rajoituksista varhaiskasvatuksen aikaikkunassa. Se auttaa ymmärtämään sitä, mitä aivot tarvitsevat kasvaakseen ja muuttuakseen: oppiakseen. Se käsittelee myös keskeisimpiä kehitystä hidastavia, jarruttavia ja jopa ehkäiseviä tekijöitä ja niiden helpottamista.Koulutukseen liittyvänä tehtävänä osallistujien tulee laatia jälkitehtävänä Aivo-osaamiseen liittyvä vanhemmille suunnattu tiedon jakamisen tapa ja suunnitella sen sisältö. Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää ja jälkitehtävä.

KOULUTTAJA: Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Helsingissä,  24 osallistujaa.

Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi – Mitä jokaisen opettajan on tärkeää tietää aivojen kehityksestä (4 op)

KOHDERYHMÄ: Kaikki perusopetuksessa työskentelevät ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Aivot ovat oppimisen, kasvun ja kehityksen perusta. Kasvatus- ja opetustyötä tekevien ammattilaisten koulutus on useimmin joko pedagoginen tai hoiva-alan koulutus. Tietoa lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja ennen kaikkea aivoihin vaikuttamisesta on näissä koulutuspoluissa vielä melko vähän. Ja koska paraskaan pedagogikkaa ei tuota hyviä tuloksia ilman oppimisen, kasvun ja kehityksen aivopohjan ymmärtämistä, tarvitaan aivo-osaamista lisää opettajien työn tueksi.

Aivot ovat yksilöllisin elimemme. Peruskoulussa näkyy selvästi se, että oppilaiden väliset erot ovat suurempia kuin koskaan. Nämä erot johtuvat pääasiallisesti eroista aivoissa. Aivojen todellisuutta ymmärtämällä pystymme räätälöimään oppimista aiempaa enemmän ja vaikuttamaan siten paremmin erilaisiin oppijoihin. Pystymme myös suuntaamaan resurssit aiempaa paremmin ja tuloksellisemmin.

Koulutus antaa käytännönläheisen tietomäärän lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja rajoituksista perusopetuksen aikaikkunassa. Se auttaa ymmärtämään sitä, mitä aivot tarvitsevat kasvaakseen ja muuttuakseen: oppiakseen. Se käsittelee myös keskeisimpiä kehitystä hidastavia, jarruttavia ja jopa ehkäiseviä tekijöitä ja niiden helpottamista.Koulutukseen liittyvänä tehtävänä osallistujien tulee laatia jälkitehtävänä Aivo-osaamiseen liittyvä vanhemmille suunnattu tiedon jakamisen tapa ja suunnitella sen sisältö. Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää ja jälkitehtävä.

KOULUTTAJA: Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Helsingissä, 24 osallistujaa.

Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (3 op)

KOHDERYHMÄ: Esiopetuksen ja perusopetuksen opetushenkilöstö sekä oppilaitosjohto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Kattavaa tukea tarjoava koulu edellyttää vankkoja ja toimivia tuen rakenteita sekä ajan hermolla olevia aikuisia, joilla on uusin tieto ja osaaminen tukea kaikkia oppilaita koulun tasolla. 

Koulun rakenteisiin ja toimintakulttuuriin juurrutettuna yhteisopettajuus on toimiva keino järjestää oppimisen tukea sen kaikilla tasoilla sekä lisätä opettajien ammatillista kehittymistä ja työssä jaksamista. Parhaimmillaan inkluusiota tukeva yhteisopettajuus perustuu viimeisimpään tutkimukseen, aktiiviseen tiedonkeruuseen ja hyvien käytänteiden soveltamiseen. Yhteisopettajuus tulisi myös ymmärtää koulun arvoihin pohjautuvana toimintana, ei vain opetuksen teknisenä toteutustapana.

Tämä koulutus on kohdennettu kouluille, joissa yhteisopettajuus on jo kiinteä osa koulun arkea, mutta rakenteita ja toimintatapoja halutaan edelleen kehittää. Koulutukseen osallistuu koulukohtainen tiimi, johon kuuluu vähintään yksi koulun johdon edustaja (esim. rehtori, vararehtori, apulaisrehtori). Jokaisessa koulutuksessa on tiimejä useammasta koulusta, ja tämä tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen sekä hyvien käytänteiden jakamiseen. Lisäksi koulutukseen sisältyy tiimikohtaista ohjausta, joka toteutetaan osallistuvan koulun tarpeiden mukaan.

KOULUTTAJAT:
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskertaa Helsingissä ja Tampereella, 24 osallistujaa/toteutus, yhteensä 48 osallistujaa.

Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä (2 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat ja erityisluokanopettajat kouluasteeseen katsomatta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa perehdytään strukturoinnin ja eriyttämisen perusteisiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen eri kouluasteiden opettajien työssä niin yleis- kuin erityisopetuksessakin. Koulutus tarjoaa monipuolisesti sovellettavaa tutkimustietoa strukturoinnin ja eriyttämisen pääperiaatteista sekä käytännön sovellusmahdollisuuksia. Nämä tukikeinot auttavat opettajaa kohtaamaan moninaiset opetusryhmät erilaisine tarpeineen. Koulutuksessa huomioidaan myös yhteis- tai samanaikaisopettajuuden avulla toteutettavat tukitoimet, kuten joustava ryhmittely. Olennainen osa koulutusta on omien työskentelytapojen kehittäminen yksilö- tai pienryhmätyöskentelynä.

KOULUTTAJA: Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 18 osallistujaa/toteutus, yhteensä 36 osallistujaa.

Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op)

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen opettajat (ala- ja yläkoulu), mielellään vähintään 3 opettajaa/koulu

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta webinaaripäivästä sekä koulutuspäivien välissä toteutettavasta välitehtävästä. Kullekin osallistuvalle koululle perustetaan yksi tai useampi 3–6 opettajan muodostama Lesson Study -tiimi, joissa opettajat yhdessä kehittävät koulunsa opetusta sekä suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhteisopettajuutta ja joustavia ryhmittelyjä hyödyntäen.

Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen, erilaisiin strukturoinnin ja eriyttämisen menetelmiin sekä joustaviin ryhmittelyihin. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten yhteisopettajuus, joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleenjärjestely auttavat tuen järjestämistä yleisopetuksen ryhmässä samanaikais- ja yhteisopettajuuden sekä joustavien ryhmittelyiden keinoin. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea käytännön tasolla opettajien työtä ja toteuttaa yhteisopettajuuden suunnittelua ja sen toteutusta osana koulutusta. Lisäksi koulutuksessa on varattu aikaa oman yhteisopetuskokeilun suunnitteluun. Koulutuksessa hyödynnetään tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä erilaisista perusopetuksen yhteisopetusmalleista sekä erilaisia työskentelytapoja.

KOULUTTAJAT:
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kolme toteutuskertaa Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 66 osallistujaa.

Miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista (1 op)

KOHDERYHMÄT: Koulukuraattorit ja koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa käydään läpi akateemisten taitojen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehitystä ja niissä ilmenevien vaikeuksien tukemista. Mietitään, miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsensa oppimisvaikeuksia.  Lisäksi käydään läpi kotiin suuntautuvia konkreettisia tukikeinoja oppimisen pulmiin.

KOULUTTAJA: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Jyväskylässä, 22 osallistujaa.

Opetuksen digivälineiden soveltaminen ja pedagogiikka (2 op)

KOHDERYHMÄT: Opettajat peruskoulusta toiselle asteelle. Tällä kurssilla ei lähdetä ihan perusteista, eli toivoisimme, että olisit käyttänyt ainakin yhtä kurssin työkaluista aiemmin. 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Tämä koulutus on osaamisen syventämistä ja laajentamista. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden oppia digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä lähi- ja etäopetuksen tukena. Aloitamme lyhyesti perusteista ja erilaisten digitaalisten välineiden kokeilusta. Digitaaliset opetuksen välineet, joita koulutuksessa käymme läpi ovat erilaisia lähi- ja verkko-opetuksen oppimisen tukemiseen tarkoitettuja työkaluja, esim. Moodle, H5P, TEAMS, Peda.net, Google Classroom ja mahdollisesti muita ajankohtaisia sovelluksia. Koulutuksen aikana saat käsityksen kaikista työkaluista ja pääset kokeilemaan niitä ohjatusti sekä opit valitsemaan oikean välineen tilanteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Etätehtävän aikana perehdyt tarkemmin joihinkin työkaluihin ja teet isomman kokeilun niitä käyttäen. Koulutuksen toisena päivänä perehdytään vuorovaikutukseen digitaalisia välineitä käytettäessä ja syvennytään yhdessä sovittuihin työkaluihin ensimmäisen päivän kokeilujen ja kurssin osallistujien toiveiden perusteella. 

Koulutuksen aikana perehdyt oppimista tukeviin digitaalisiin työvälineisiin. Lisäksi pääset jakamaan tietoa ja käytännön kokemuksiasi ko. työkaluista muiden kurssilaisten kanssa. Koulutukseen kuuluu välitehtävä, jonka aikana kokeilet koulutuksessa opittua käytännössä ja  raportoit siitä. Välitehtävä on tarkoitus integroida omaan työhösi opettajana niin, että saat suoraa hyötyä oppimastasi ja pääset heti kokeilemaan käytännössä ja saat työstää omaa materiaaliasi ryhmän tuen avulla. 

Kurssille suosittelemme ilmoittautumaan pareittain, jos mahdollista. Työparin kanssa asioiden työstäminen ja kokeilujen toteuttaminen on yleensä antoisampaa. Ilman muuta voit kuitenkin tulla mukaan myös ilman paria, etsimme parin ryhmän sisältä tai saat tehdä yksin. 

KOULUTTAJAT: 
Marika Peltonen, opetusteknologian asiantuntija, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
Emilia Ahlström, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskertaa Seinäjoella ja Turussa, 25 osallistujaa/toteutus, yhteensä 50 osallistujaa.

Oppimisvaikeudet lukiossa (1 op), verkkokoulutus 

KOHDERYHMÄT: Lukion opettajat, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa perehdytään erilaisten oppimisvaikeuksien tukemiseen, eriyttämiseen sekä motivaatioon lukio-opetuksen näkökulmasta.

 • luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen ja nettilukutaidon tukemiseen
 • hahmottamisen pulmiin
 • ryhmänhallintaan ja eriyttämiseen lukiossa
 • opiskelumotivaatioon ja sen tukemiseen

Lisäksi koulutuksessa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa tietoa heikon opiskelumotivaation syistä ja esitellään mahdollisia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja parantaa motivaatiota. Lopuksi perehdytään tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu sekä tarkastellaan suojaavia tekijöitä.

Koulutus sisältää verkkotallenneluennot sekä itsenäistä työskentelyä (oppimispäiväkirja).

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsT, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Sami Määttä, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Maria Paananen, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta verkkotallenteena, 65 osallistujaa.

Monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä (3 op) 

KOHDERYHMÄT: Erityisopettajat, rehtorit, oppilashuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät. 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Monialainen yhteistyö vaativaa tukea tarvitsevan oppilaan ympärillä
 • Oppilashuolto perhe- ja verkostotyön koordinoijana
 • Ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus haastavissa tilanteissa
 • Palaverikäytännöt terveyspalveluiden näkökulmasta
 • Hyvät käytänteet kouluissa ja kunnissa 

KOULUTTAJAT:
Merja Koivisto KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Johanna Polso, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Kouvolassa, 22 osallistujaa.

VSOP ja erityiset painoalueet sekä opetuksen muut joustot opetuksessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Koulun henkilöstö ja oppilashuolto  

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Vuosiluokkiin sitomaton opetus ja painoalueet opetuksessa 

KOULUTTAJAT: 
Riina Niutanen, ohjaava opettaja, KM, eo, lto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:  Kaksi webinaaritoteutuskertaa, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.Osion 4 tuotokset

Koulutuksista Monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä ja VSOP ja erityiset painoalueet sekä opetuksen muut joustot opetuksessa tuotetaan sisältökoosteet koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista.

Miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista -koulutuksesta tuotetaan kooste keinoista, miten opettajat voivat auttaa vanhempia ymmärtämään lapsensa oppimisvaikeuksia ja kotiin suuntautuvista konkreettisista tukikeinoista oppimisen pulmiin. 

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ Materiaaleja pyritään myös julkaisemaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.Osio 5 Keinoja oppimisen pulmien ehkäisyyn

Kouluvalmiudet varhaiskasvatuksessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Varhaiskasvatuksen vahvuudet kasvun ja oppimisen tukemisessa: yhteisöllisyys, vuorovovaikutus sekä kielelliset ja matemaattiset valmiudet

KOULUTTAJAT:
Tiina Heikkinen, Ohjaava opettaja, KM, eo, työnohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, ohjaava opettaja, KM, eo, lto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Raumalla, 22 osallistujaa.

Hahmottamisen haasteet – Tunnistamisesta tukeen esi- ja alkuopetuksessa (3 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen opettajat sekä (varhais)erityisopettajat. Myös lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat voivat osallistua koulutukseen työparina esi- tai alkuopettajan kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Oletko huomannut lapsella pulmia esimerkiksi pukemisessa tai palapelien tekemisessä? Ovatko tilat ja suunnat hukassa? Onko lapsella vaikeuksia esimerkiksi kellon, lukujonon tai kirjainten kirjoittamisen kanssa? Oletko miettinyt, voisiko taustalla olla vaikeuksia hahmottamisessa? Tule kuulemaan miten hahmottamisen vaikeudet ilmenevät, kuinka niitä voidaan tunnistaa sekä löytämään ratkaisuja, kuinka lasta voidaan tukea esi- ja alkuopetuksessa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään monialaisen yhteistyön ja perheen merkitystä tuen suunnittelun prosessissa. Koulutukseen sisältyy välitehtävä.

KOULUTTAJAT
Marja Lounaskorpi, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Justiina Salmela, KM, ohjaava opettaja, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri
Suvi Ylönen, YTM, KM, veo, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Hämeenlinnassa, 20 osallistujaa.

Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i skolor och daghem (1 op) 

MÅLGRUPP: Lärare i grundskolan (främst åk F-6), talterapeuter och psykologer

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
 • Identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
 • Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB
 • Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter

UTBILDARE
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Nea Kronberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1 webinar, 25 deltagare.

Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och uppföljning (1 sp)

MÅLGRUPP: Klasslärare och speciallärare

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Senaste rönen om matematiksvårigheter
 • Så kan du främja barns utveckling och lärande och förebygga framtida svårigheter inom matematik hos barn
 • Att utreda matematiksvårigheter
 • Framgångsrika metoder och förhållningssätt som stöttar och främjar elevers engagemang och motivation för matematik

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1 webinar, 25 deltagare.

Lukemisen ja laskemisen sujuvuuden vaikeudet ja sujuvuuden tukeminen (1 op)

KOHDERYHMÄ: luokanopettajat, erityisopettajat ja psykologit, jotka työskentelevät 2–6-luokkalaisten lasten parissa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Suomalaislasten luku- ja laskutaito ovat kansainvälisissä vertailututkimuksissa hankkineet mainetta. Siitä huolimatta noin viidellä prosentilla lapsista vaikeudet näissä taidoissa asettavat merkittäviä haasteita oppimiselle. Tutkimus on osoittanut, että lukemisen ja aritmetiikan taitojen oppimisen erityisvaikeudet koskevat usein samoja lapsia. Ongelmien päällekkäistymisen taustatekijät ymmärretään kuitenkin vielä huonosti. Sujumattomuus, eli hitaus, on tyypillinen piirre sekä lukemisen että matematiikan erityisvaikeuksissa, ja voi haitata selvästi oppimista ja menestystä opinnoissa. Taitojen sujuvuuteen on kuitenkin kiinnitetty varsin vähän huomiota, erityisesti näiden ongelmien päällekkäistymistä tutkittaessa.
Koulutuksessa käsitellään lukemisen ja laskemisen sujuvuuteen liittyvää tutkimustietoa sekä pohditaan keinoja sujuvuuden tukemiseen lapsilla, joilla lukemisen ja laskemisen perustaidot eivät ole automatisoituneet.

 • Lukutaidon rakentuminen ja lukivaikeus
 • Laskutaidon kehittyminen ja matemaattiset oppimisvaikeudet
 • Lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksien päällekkäistymisestä
 • Mitä tiedämme laskemisen ja lukemisen sujuvuuden tukemisesta?

KOULUTTAJAT:
Tuire Koponen, PsT, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi totetuskertaa webinaarina, 25 osallistujaa/toteutus, yhteensä 50 osallistujaa.

Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden tukeminen vuosiluokilla 2–4, (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Luokanopettajat ja erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaaja, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi peruslaskutaidon sujuvuuden kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Koulutuksessa perehdytään yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen laskustrategiaharjoittelun avulla. Koulutukseen sisältyy harjoitteluohjelmaa taustoittava teoriaosuus, ohjeistusta ja vinkkejä harjoittelun käytännön toteutukseen sekä esimerkkejä peleistä. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtävä, jossa toteutetaan harjoittelujakso 2–4 oppilaan kanssa.

KOULUTTAJA: Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi verkkotallennetoteutus, 60 osallistujaa.

Keinoja matikan taitojen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT: Yläkoulussa ja toisella-asteella ammatillisissa opinnoissa työskentelevät opettajat, erityisopettajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot matematiikan taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi sekä tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi koulutukseen sisältyy tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä. Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä tapaustyöskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat laskemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman tapauskuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman tapauskuvauksen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA: Tuire Koponen, apulaisprofessori, neuropsykologian erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi totetuskerta Lahdessa, 20 osallistujaa.

Matematiikan opetus ja oppiminen (3 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen, toisen asteen ja korkeakoulujen matematiikan opetushenkilöstö.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksen sisällöt perustuvat Matematiikan opetus ja oppiminen (toim. Jorma Joutsenlahti, Harry Silfverberg & Pekka Räsänen) -kirjan lukujen sisältöihin. Koulutuksessa käsitellään matematiikan opetusta ja oppimista erilaisista näkökulmista, kuten:

 • Matemaattisten taitojen kehitys kouluiässä
 • Oppilaan matematiikkakuva oppimistuloksena ja oppimisen taustatekijänä
 • Matemaattiset taidot kansainvälisten arviointitutkimusten valossa
 • Ongelmanratkaisun opettaminen
 • Matemaattisen ajattelun kielentäminen ja siihen ohjaaminen koulussa
 • Peruskoulun matematiikan oppikirjat osana oppimateriaalitutkimusta
 • Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa

Koulutukseen sisältyy verkkoluentotallenteet sekä itsenäistä työskentelyä (oppimispäiväkirja).

KOULUTTAJAT:
Heidi Korpipää, (PsT) tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos
Markku Hannula, (KT, dosentti) matematiikan didaktiikan professori Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
Marja E. Holm, (FM) tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
Pekka Kupari, (FT) professori emeritus Jyväskylän yliopisto
Jenna Hiltunen, (FM, väitöskirjatutkija) projektitutkija Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
Päivi Perkkilä, (KT) Yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Luokanopettajien aikuiskoulutus
Jorma Joutsenlahti, (FT, dosentti) matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Seppo Pohjolainen, (TkT, dosentti) matematiikan emeritusprofessori Tampereen yliopiston matematiikan laboratorio
Antti Rasila, (FT, dosentti) Associate Professor of Mathematics Guangdong Technion – Israel Institute of Technology, Shantou, Guangdong, Kiina
Kirsi Kuosa (KM) asiantuntija, Metropolia ammattikorkeakoulu
Henry Leppäaho, (KT) rehtori Seinäjoen kaupunki

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi verkkotallennetoteutus, 60 osallistujaa.

Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.

 • Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
 • Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
 • Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
 • Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia

KOULUTTAJA: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi verkkotallennetotetuskerta, 60 osallistujaa.

Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (3 op)

KOHDERYHMÄT: Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.

 • Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
 • Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
 • Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
 • Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia.

Koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä sekä päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä.

KOULUTTAJAT:
Riikka Heikkilä, PsT, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteustuskerta Kuopiossa ja yksi webinaaritoteutus, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen ja nuoren arjessa (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa parinkymmen lapsen ryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin soveltuvia menetelmiä. Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja jotta toissijaisia vaikeudesta aiheutuvia pulmia voitaisiin välttää. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen varhaiskasvatusikäisistä kouluikäisiin lapsiin. Koulutus on katsottavissa luentotallenteina, jotka on jaettu eri sisältöalueisiin. Jokaisen luentoteeman jälkeen osallistujat tekevät pieniä havainnollistavia harjoituksia.

KOULUTTAJAT:
Piritta Asunta, LitT, tutkija, LIKES
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi verkkotallennetoteutuskerta, 60 osallistujaa.

Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (4 op)

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kognitiivisista haasteista oppimisen pulmien taustalla. Koulutuksessa tarkastellaan lähes kaikkeen toimintaan ja oppimiseen liittyvien yleisten kognitiivisten tekijöiden neurokognitiivisia mekanismeja sekä pulmien tunnistamista oppimisen arjessa. Lisäksi tarkastellaan tutkimustietoa kuntoutusmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta sekä erilaisista erityisopetuksellisista ja muista tukitoimista koulussa. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat tunnistamaan ja erottamaan erilaisten yleisten kognitiivisten tekijöiden vaikutuksia oppimiseen ja tehtäväsuorituksiin sekä yleisemmin lapsen toimintaan ja käyttäytymiseen. Tätä kautta rakennetaan ymmärrystä ja opitaan kohdentamaan paremmin erilaisia tuen muotoja.

KOULUTTAJAT:
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Helsingissä ja yksi webinaaritoteutus, 25 osallistujaa/toteutus, yhteensä 50 osallistujaa.

Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Toisen asteen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Hahmotushäiriöt ovat joukko erilaisia ja eriasteisia tilan hahmottamiseen ja havaitun tunnistamiseen liittyviä pulmia. Hahmotushäiriöt ovat tavanomaisia oireita erilaisten oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten vaikeuksien yhteydessä. Koulutuksessa käydään läpi, miten nämä hahmottamisen pulmat näkyvät erityisesti toisella asteella ja aikuisiässä.

Verkkokoulutuksessa tarkastellaan hahmottamisen haasteita erilaisista näkökulmista ja perehdytään mm. hahmotusvaikeuksien näyttäytymiseen arjessa, hahmotusvaikeuksille annettuihin merkityksiin, toiminnalliseen näkemiseen, hahmotusvaikeuksien ilmenemiseen ja tunnistamiseen sekä hahmotushäiriöisen tukemiseen hänen omassa toimintaympäristössään. Koulutus sisältää verkko-opetusta ja itsenäinen työskentelyä.

KOULUTTAJAT
Juha Lahti, työnohjaaja, erityisopettaja, NMI
Asta Ruodemäki, FM, toimintaterapeutti, NMI
Suvi Ylönen, KM, YTM, NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi verkkokoulutustoteutus, 60 osallistujaa.

Maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arviointi ja yksilöllisen tuen suunnittelu koulupsykologeille (2 op)

KOHDERYHMÄT: Koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuspäivissä tarkastellaan vieraskielisen oppilaan oppimisen erilaisia haasteita, kuten toisella kielellä oppiminen ja erilaisia lähtökohtia kielen oppimiselle ja koulunkäynnille. Koulutuksessa tutustutaan tutkimustietoon toisella kielellä oppijoiden kognitiivisesta ja oppimisvaikeuksien arvioinnista ja tarkastellaan Suomessa käytettävissä olevien lasten arviointivälineiden soveltuvuutta kielellis-kulttuurisesti erilaisten lasten arviointiin. Lisäksi koulutuksessa annetaan näkökulmaa dynaamisen arvioinnin lähestymistapaan ja sen soveltamiseen maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arvioinnissa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä oppimisen tuesta. Koulutuksessa tuodaan käytännön esimerkkejä siitä, miten toinen kieli, oma äidinkieli ja monikielisyys sekä erilaiset lähtökohdat huomioidaan arvioinnissa. Koulutuksessa annetaan esimerkkejä kielellisten erityisvaikeuksien, lukivaikeuden ja matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnista vieraskielisillä oppilailla.

Kirjallisessa välitehtävässä osallistujat kirjoittavat kokemuksia, ajatuksia ja kysymyksiä vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksien arvioinnista ja/tai osallistuja voivat käyttää oppimaansa uutta välinettä tai lähestymistapaa vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksien arvioinnissa ja kirjoittaa koosteen arvioinnissa keräämistään havainnoista.

KOULUTTAJA:
Anne Nurminen, KM, laillistettu psykologi, työnohjaaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 24 osallistujaa.

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi (1 op)

KOHDERYHMÄT: Koulun henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Arvioinnin eri muodot ja tarkoitukset, monipuolinen arviointi ja osaamisen näyttämisen mahdollistaminen kaikille oppilaille

KOULUTTAJAT:
Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, KM, eo
Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, eo, KM, opo

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, koulutus sisältää ennakkotehtävän, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua (1 op)

KOHDERYHMÄT: Vuosiluokkien 7-9 aineenopettajat, erityisopettajat ja oppilashuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Epäsäännöllisen koulunkäynnin taustatekijöitä Luvattomien poissaolojen seuranta, niihin puuttuminen ja ennaltaehkäisy Ideoita ja malleja koulunkäynnin onnistumiseen

KOULUTTAJA: Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Porissa ja yksi webinaaritoteutus, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Liikkuvaa matikkaa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Vuosiluokkien 1−6 henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi tuorein tutkimustieto liikunnan vaikutuksista oppimiseen sekä perehdytään siihen, miten liikkumista voidaan käytännössä oppitunneilla hyödyntää oppimisen tukena perusopetuksen vuosiluokilla 1−6. Lisäksi perehdytään siihen, miten liikkumista voidaan integroida matematiikan oppisisältöihin ja siten tukea matematiikan oppimista. Koulutussisältö ja -materiaali kehitettiin Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeessa, joka selvitti liikkumisen vaikutuksia matematiikan oppimistuloksiin, viihtymiseen, matikka-ahdistukseen sekä motorisiin taitoihin (rahoitus 2017−2020 opetus- ja kulttuuriministeriö). Koulutuksen sisältö ja oppimateriaalit on muokattu tutkimustulosten sekä opettajien ja oppilaiden kokemusten perusteella.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi webinaareina toteutettavaa koulutusiltapäivää (2 x 3 h = 6 h) sekä koulutuspäivien välissä toteutettavan välitehtävän. Koulutus hyödyntää oppimateriaalia, jonka Likes, Liikkuva koulu -ohjelma ja Niilo Mäki Instituutti julkaisevat yhteistyössä keväällä 2021.

KOULUTTAJAT:
Heidi Syväoja
Tuija Tammelin
Piritta Asunta, Likes

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kolme webinaaritoteutusta, 50 osallistujaa/toteutus, yhteensä 150 henkilöä.


Osion 5 tuotokset

Koulutuksista Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua, Kouluvalmiudet varhaiskasvatuksessa, Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi ja Hahmottamisen vaikeudet; tunnistamisesta tukeen tuotetaan sisältökoosteet koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista.

Liikkuvaa matikkaa -materiaali on avoimesti saatavilla verkossa.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ Materiaaleja pyritään myös julkaisemaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.