Tutkimusmatka oppimisen pulmiin – Tukea, työkaluja ja hyvinvointia yläkouluun

Hankkeen tavoitteet, toteutustapa ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on syventää ensisijaisesti yläkoulun opettajien tietoa ja ymmärrystä oppimisen vaikeuksista ja keinoista tukea oppimisen pulmia kokevien nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on  tehdä kuusi 45 minuutin pituista podcastia. Niiden tarkoituksena on jakaa uusinta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja ymmärrystä erilaisista oppimisen vaikeuksista, niiden päällekäistymiestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä, kuten itsetunto, välttämiskäyttäytyminen, mielenterveys, kouluakäymättömyys. Tutkimuksissa on huomattu, että aikuisten antama tuki ja ymmärrys on oppimisvaikeustaustaisten lasten ja nuorten kohdalla erityisen tärkeää, ja positiiviset vaikutukset näkyvät pitkälle aikuisuuteen (Eloranta ym. 2018). Podcasteissa käsitellään, kuinka yläkouluikäisiä voi auttaa ja tukea taitojen harjoittelussa ja oppimisvaikeuksien kanssa pärjäämisessä sekä pohditaan myös sitä, miltä oppimisvaikeus tuntuu. Podcast jaksoissa asiantuntijatoimittaja haastattelee eri oppimisvaikeusalan asiantuntijoita. Jaksot työstetään napakoiksi ja kiinnostaviksi 45 minuutin jaksoiksi ja ne litteroidaan saavutettavuuden takaamiseksi.  Jaksot ovat jaossa koulutukseen osallistujille Moodle-oppimisympäristössä ja hankkeen jälkeen jaetaan tuotoksena avoimesti NMI:n verkkosivuilla ja  tuodaan mahdollisuuksien mukaan myös Avointen oppimateriaalien kirjastoon.

OSIO 1: Oppimisen vaikeudet yläkoulussa

Koulutuksessa paneudutaan oppimisen vaikeuksiin ja miten opettaja voi auttaa oppilaita, joilla on pulmia oppimisessa. Koulutuksessa perehdytään keinoihin tukea erilaisia oppijoita ja tarkastellaan, miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät yläkoulussa. Podcast-jaksoissa pureudutaan myös kouluakäymättömyyteen ja oppimisvaikeuksiin, itsetunnon, mielenterveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Podcastissa tarkastellaan, millaista on hyvä oppimisen tuki ja miten koulu, koti ja muu verkosto toimii parhaiten yhdessä oppilaan tukemiseksi. Koulutuksessa paneudutaan siihen, miten keskittymistä ja käyttäytymistä voidaan yläkoulussa tukea. Koulutus tarjoaa välineitä myös neuropsykiatristen vaikeuksien ymmärtämiseen. Koulutus koostuu kuudesta podcast-jaksosta (noin 45 min./jakso), jotka julkaistaan NMI:n verkkosivuilla ja ne löytyvät myös muilta podcast-alustoilla. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille podcast-sivustolta löytyvän verkkolomakkeen avulla.

Koulutushankkeen kouluttajat

Podcastien toimittamisesta vastaa toimittaja ja psykologi Aino Elomäki. Elomäellä on psykologin ammattinsa kautta syvällistä ymmärrystä ja käytännön kokemusta oppimisen vaikeuksista sekä journalistista ammattitaitoa ja aikaisempaa kokemusta tiedeviestinnästä ja podcast-sarjan toimittamisesta.


Haastateltavat kouluttajat ovat kokeneita tutkijoita ja kuntoutustyön ammattilaisia, joilla on vuosien kokemus opetustoimen henkilöstön koulutuksesta:

Aro Tuija, PsT, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos
Tutkimusalat: Lasten neuropsykologia, kehitykselliset neurokognitiiviset häiriöt, oppimisvaikeudet, minäpystyvyys ja psykososiaalinen hyvinvointi, lasten psykoterapia, interventiot ja oppimisvaikeuksien jatkuvuus

Kultti-Lavikainen Nina, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja
Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Norvapalo Päivi, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Valteri Onerva, Jyväskylä
Norvapalo on toiminut 24 vuotta ohjaavana opettajana. Koulutusteemoista hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä, sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen sekä autismikirjon lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän opetuksensa ja tukemisensa. Koulutuksissa ei asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä autismikirjoon vaan Norvapalo on työssään kouluttanut laajasti ylipäätään erityisten lasten, nuorten ja aikuisten asioissa. Hänen koulutuksissa on usein läsnä hyvin moniammatillisesti osallistujia. Norvapalo pyrkii koulutuksissaan tuomaan esiin hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja. Norvapalo toimii myös Autismiliiton puheenjohtajana.

Närhi Vesa Dos., PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, yliopistotutkija Jyväskylän yliopistossa
Närhillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisessä fokuksessa koulutuksiin liittyen Närhillä on ollut tarkkaavuuden- ja käyttäytymisen ongelmat, painottuen koulun keinoihin tukea lapsia, joilla näitä ongelmia on. Närhillä on mittava kokemus sekä yksilökohtaisten että koko luokkaa ja koulua koskevien tukitoimien suunnittelun ohjauksesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä oppaita tukitoimien suunnitteluun päiväkodista yläkouluun.

Palmu Iines, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Iines työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja työstää väitöskirjaa. Hänen työnkuvaansa kuuluvat kouluttaminen, julkaisutoiminta , hanke- sekä oppilastyö. Aikaisemmin hän on toiminut tutkijana NMI:llä ProKoulu-tutkimuksessa ja hallituksen kärkihankkeen arviointityöryhmässä. Iineksellä on monipuolinen kokemus erityispedagogiikan kentäst ja hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen, käyttäytymisen ja motivaation tuki, yhteisopettajuus sekä eriyttäminen ja strukturointi inklusiivisessa opetuksessa. Iineksellä on myös kansainvälistä kokemusta mm. Yhdysvalloista sekä pohjoismaisista yhteistyöhankkeista. Iineksen koulutusaiheita ovat mm. tutkimukseen pohjautuvat tavat tukea käyttäytymistä ja opiskelumotivaatiota, yhteisopettajuus sekä erityisopettajan konsultatiivinen työote.