Kehittyvä ja oppiva lapsi – yhteisöllinen, yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Hankkeessa tarjotaan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle viimeisintä tutkimusperustaista tietoa ja menetelmiä lasten hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen tukemiseen moniammatillisesti. Tutkimustieto ja menetelmät kytketään tiiviisti kasvatus- ja opetusalan arjen näkökulmaan, jotta ne siirtyisivät pysyvästi osaksi varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilashuollon toimintaa tukien valmiuksia oppimisen tukeen ja fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin kehittämiseen. Tarve perustuu NMI:n tutkimus- ja kehittämishankkeista nousseisiin ajankohtaisiin koulutustarpeisiin ja kentältä kartoitettuun palautteeseen. Sisällöistä osallistuja voi valita joustavasti ammatillisen kehittymisensä kannalta tarkoituksenmukaisimman kokonaisuuden. Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja -tutorointia ja omaan työhön liitettävän kehittämistehtävän.

1. YKSILÖLLINEN TUKI, YHTEISÖLLINEN TYÖ – HYVINVOINTIA KASVUA JA OPPIMISTA TUKIEN

Tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle työkaluja lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja siten tukea laaja-alaisesti hyvinvointia edistävää osaamista. Luennoissa ja työpajoissa käsitellään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kasvatustyössä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista sekä tutustutaan niitä tukeviin monipuolisiin toimintatapoihin, kuten laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen vuorohoitotyössä, lasten siirtymien ja toimintakyvyn tukemiseen, kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen kasvun ja oppimisen tukeen, tulevaisuuskasvatukseen ja vahvuuspedagogiikkaan. Lisäksi perehdytään uusiin ja toimiviksi todettuihin toimintamalleihin lasten oikeuksien ja osallisuuden lisäämiseksi, liikkuvamman toimintakulttuurin saavuttamiseksi sekä käyttäytymisen oppimisen tukemiseksi koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Alla osioon sisältyvät luennot ja työpajat.

Hyvä alku varhaiskasvatukselle (luento)

Kouluttajat: Niina Rutanen, VTT, Jyväskylän yliopisto

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kasvatustyössä (luento)

Kouluttaja: Hanna Lampi, KT, ohjaava opettaja, Valteri

Yhteisöllistä työtä, yksilöllistä tukea-kaikille, yhteinen yhteiskunta (luento)

Kouluttaja: Hanna Lampi, KT, ohjaava opettaja, Valteri

Osallistamisen vahvistaminen liikunnan keinoin (iloa yli esteiden) (työpaja)

Kouluttajat: Aleksi Vanninen, toimintaterapeutti, Valteri ja Karoliina Väisänen, fysioterapeutti , Valteri

Kanssakulkijana tulevaisuuteen tulevaisuuskasvatuksen tärkeys (työpaja)

Kouluttaja: Hanna Lampi, KT, ohjaava opettaja, Valteri

Positiivinen pedagogiikka = vahvuuspedagogiikka (työpaja)

Kouluttaja: Hanna Lampi, KT, ohjaava opettaja, Valteri

Kato mua: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kasvun ja oppimisen tukeminen koulussa (työpaja)

Kouluttaja: Merja Koivisto, ohjaava opettaja, Valteri

Mikä vaikuttaa lapsen toimintakykyyn – sinä, minä, ympäristö vai jokin muu? (luento)

Kouluttaja: Erja Kaakkuriniemi, ohjaava kuntouttaja, Valteri

Ilo kasvaa liikkuen – näin me sen teimme! Arjen pienillä muutoksilla liikkuvampi toimintakulttuuri (työpaja)

Mitä hyötyä on liikkuvasta varhaiskasvatuspäivästä? Kuinka arjen pienillä muutoksilla kehität toimintakulttuuria liikkuvampaan suuntaan? Työpajassa kuulet konkreettisia ideoita ja kokemuksia Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteutuksesta. Varoitus: työpaja saattaa sisältää toimintaa/liikettä!

Kouluttajat: Nina Korhonen, asiantuntija, varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma ja Kirsi Naukkarinen, yhteyspäällikkö, Liikkuva koulu -ohjelma

OIVA-hanke – ”OIVA – Lasten oikeuksia ja osallisuutta kaikille avoimesti verkossa” liittyen hankkeessa tuotettaviin MOOC-kursseihin (luento)

Kouluttajat: Marleena Mustola, Eija Sevon ja Maarit Alasuutari

Lasten siirtymät varhaiskasvatuksessa (työpaja)

Kouluttajat: Raija Raittila, KT, Jyväskylän yliopisto, Mari Vuorisalo, KT, Jyväskylän Yliopisto ja Niina Rutanen, VTT, Jyväskylän yliopisto

Moniääninen pedagoginen asiakirja – lapsen, huoltajien ja ammattilaisten havainnoista yhteiseen suunnitelmaan (luento tai työpaja)

Kouluttaja: Noora Heiskanen, KM, Veo, Jyväskylän yliopisto

ProKoulu: tukea käyttäytymisen oppimiseen koulussa ja varhaiskasvatuksessa (luento)

Esityksessä kuvataan käyttäytymisen kolmiportaisen tuen rakentaminen koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Esitys perustuu ProKoulu-tutkimushankkeisiin.

Kouluttajat: Hannu Savolainen, KT, professori, Jyväskylän yliopisto ja Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto

2. LASTEN TUNNETAITOJEN, ITSESÄÄTELYN, TARKKAAVUUDEN JA SOSIAALISEN KEHITYKSEN TUKI

Luennoissa ja työpajoissa esitellään keinoja ja menetelmiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, haastavasti käyttäytyvien lasten kohtaamiseen ja tukemiseen sekä itsesäätelytaitojen myönteisen kehityksen vahvistamiseen. Haastavaa käyttäytymistä käsitellään monipuolisesti tarjoten ymmärrystä käyttäytymisen syistä, toimintatapoja ja harjoituksia haastaviin tilanteisiin ja niiden purkamiseen eri ikäisten lasten kanssa sekä keinoja kasvatukselliseen kuntoutukseen, myönteisen kehityksen vahvistamiseen ja tukemiseen sekä tilanteiden ennaltaehkäisyyn. Lisäksi perehdytään toimiviksi todettuihin toimintamalleihin, joilla voidaan tukea tunnetaitoja, itsesäätelyä ja tarkkaavuutta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja lapsen kotona. Alla osioon sisältyvät luennot ja työpajat.

Haastava käyttäytyminen; sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen (työpaja)

Kouluttaja: Päivi Norvapalo, ohjaava opettaja, työnohjaaja, Valteri

Keinoja arjen haastaviin tilanteisiin (luento)

Kouluttaja: Tero Kujala, ohjaava opettaja, työnohjaaja, Valteri

Haastavan tilanteen jälkipurku pienen lapsen kanssa kuvien avulla (työpaja)

Kouluttaja: Piia Ruutu, ohjaava opettaja, Valteri

Haastava käyttäytyminen ja kasvatuksellinen kuntoutus – keinoja muutokseen (luento)

Kouluttaja: Anna-Kaisa Sipilä, KT, ohjaava opettaja, Valteri

Resetti käytöksellä oireilevien lasten perheiden tukena (luento)

Kouluttaja: Piia Ruutu, ohjaava opettaja, Valteri

Mapa-toimintamalli varhaiskasvatuksessa haastavan käytöksen vähentämiseksi (luento)

Kouluttaja: Kouluttaja: Piia Ruutu, ohjaava opettaja, Valteri

Lapsen myönteisen/toivotun käytöksen tukeminen (työpaja)

Kouluttaja: Piia Ruutu, ohjaava opettaja, Valteri

Aikuinen tukemassa lasten itsesäätelytaitojen kehitystä (luento)

Esityksessä tarkastellaan lapsen itsesäätelyn kehitystä eli lapsen kehittyviä taitoja säädellä tunteitaan, toimintaansa ja kognitioitaan. Avainasemassa lapsen itsesäätelyn kehityksessä ovat lasta hoitavat ja kasvattavat aikuiset. Esityksessä pohditaan aikuisen vuorovaikutuksellisia keinoja tukea lasten kehitystä näissä taidoissa.

Kouluttaja: Sira Määttä, PsT, Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Attentio Oy

Itsesäätelytaitojen myönteisen kehityksen vahvistaminen (työpaja)

Työpajassa käydään läpi itsesäätelyn kehityksen tukemisen perusperiaatteet ja harjoitellaan tukitoimien suunnittelua käytännössä käytännön esimerkkien perusteella. Työpaja tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen oman työn tueksi.

Kouluttaja: Sira Määttä, PsT, Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Attentio Oy

Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen ja vahvistaminen (työpaja)

Kouluttaja: Miia Kareisto, ohjaava opettaja, Valteri

Nujuaminen, sosiaalisten ja tunnetaitojen säätelemisen harjoituksia (työpaja)

Kouluttaja: Jukka Vetoniemi, ohjaava opettaja, Valteri ja Pasi Remes, ohjaava opettaja, Valteri

Kielellistä tukea tarvitsevien lasten kaverisuhteet ja vuorovaikutuksen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa (luento)

Kouluttaja: Satu Peitso, PsM, Valteri

Pienten lasten toiminnanohjauksen tukeminen leikin avulla (luento)

Esityksen fokuksessa ovat alle kouluikäisten itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet. Päivitetyn tutkimustiedon ohella kuvataan Leikitään ja keskitytään -hankkeessa käytettyä menetelmää, jossa 4-5-vuotiaiden lasten itsesäätelytaitojen kehitystä tuetaan vanhempien ja lapsen yhteisen leikin avulla.

Kouluttaja: Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi. Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto

Maltti – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen tehostettu tuki (työpaja)

Työpajassa perehdytään toiminnanohjauksen kehitykseen ja sen puutteiden ilmenemiseen kouluiässä sekä käsitellään Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventiota, joka on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Työpaja toteutetaan kaksikielisesti.

Kouluttaja: Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Henrik Husberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet

Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot

Kouluttaja Anna-Maija Poikkeus, prosessori, Jyväskylän yliopisto

3. OPPIMISEN ESTEET JA TUKITOIMET – PEDAGOGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstön laaja-alaista osaamista ja tukea ammatillista kasvua tarjoamalla keinoja keskeisten oppimisen esteiden ylittämiseen. Luennoissa ja työpajoissa käsitellään monipuolisesti lukemaan oppimisen haasteita, lukivaikeutta ja sen arviointia, netti- ja monilukutaitoa, kielellisiä haasteita sekä tutustutaan hyviksi havaittuihin menetelmiin, kuten sanataiteeseen, KPL-menetelmään sekä lukuinnon elämykselliseen tukemiseen. Lisäksi perehdytään tutkimusta ja käytäntöä yhdistäen maahanmuuttajataustaisten lasten kielelliseen tukemiseen, englanninkielen oppimisen tukemiseen, motorisiin oppimisen vaikeuksiin, liikkuvaan matematiikkaan, lukuteatteriin, erityiseen tukeen esiopetuksessa sekä tarkastellaan opetus- ja ohjaustyötä Nepsy-näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön pedagogista osaamista ja jaksamista tuetaan tarjoamalla mahdollisuus työnohjaukseen ja oppimisen tuen henkilökohtaiseen neuvontaan. Alla osioon sisältyvät luennot ja työpajat.

Lukivaikeus ja heikko responsiivisuus tukitoimille (luento)

Tarkastelemme ”Dysleksia: Geenitausta, aivotoiminta, keinot sen voittamiseksi (DysGeBra)” -tutkimuksessa kerätyn aineiston pohjalta, millaisia ovat lapset, joiden lukemaan oppiminen on hidasta ja jotka eivät näytä hyötyvän heille annetusta tuesta. Miten opettaja voi tunnistaa tällaisen lapsen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja miten tällaista lasta voisi auttaa?

Kouluttaja: Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti

Kun lukemaan oppiminen ei suju (luento)

Kouluttajat: Kirsi Salonen, ohjaava opettaja, Valteri ja Sari Ahila, ohjaava opettaja, Valteri

Uusia välineitä luetun ymmärtämisen arviointiin (luento)

Kouluttajat: Maria Paananen, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti ja Jarkko Hautala, PsT, akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti

Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen (luento)

Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja.

Kouluttajat: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI ja Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

Tartu tarinaan – lukuintoa toiminnallisesti ja elämyksellisesti (luento)

Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Miten käsitellä varhaiskasvatuksessa kirjojen meheviä teemoja? Mitä varhaiskasvattajan olisi hyvä tietää lukivalmiuksista ja millä tavalla lapsia ja vanhempia voi innostaa lukemaan enemmän? Lisäksi tutustumme Tartu tarinaan -hankkeen antiin, Lukuboksi-toimintaan ja Lukubokseihin

Kouluttajat: Suvi Ylönen, YTM, KM, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti ja Riikka Vuorenpää, KK, projektikoordinaattori, Niilo Mäki Instituutti

Tartu tarinaan – lukuintoa toiminnallisesti ja elämyksellisesti (työpaja)

Pohditaan yhdessä myös kuinka saataisiin lukukulttuuri muuttumaan ja perheet mukaan lukutalkoisiin. Saat konkreettisia vinkkejä, joíta voit hyödyntää omassa työssäsi alle kouluikäisten lasten parissa.

Kouluttajat: Suvi Ylönen, YTM, KM, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti ja Riikka Vuorenpää, KK, projektikoordinaattori, Niilo Mäki Instituutti

Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (työpaja)

Työpajassa tutustutaan sanataidekasvatuksen menetelmiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä tavoitteisiin luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ja opettamisen tukena.

Kouluttajat: Suvi Ylönen, YTM, KM, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti ja Elina Mäkinen, lo, sanataideopettaja, LUKILOKI-hanke, Jyväskylän yliopisto

Lukuteatterin mahdollisuudet lukiopetuksessa (luento)

Kouluttaja: Jarkko Hautala, PsT, akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti

Ekapeli lukemaan oppimisen tukena (työpaja)

Työpajassa tutustutaan Ekapelin ominaisuuksiin sekä sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena. Työpajassa käytetään omaa tablettia tai mobiililaitetta.

Kouluttajat: Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti ja Marika Peltonen, FM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

KPL= Kuuntelen, puhun ja luen. Kokosanamenetelmään ja kuviin pohjautuva KPL-menetelmä (työpaja)

Kokosanamenetelmään ja kuviin pohjautuva KPL-menetelmä kehittää oppijan käsite- ja sanavarastoa sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen.

Kouluttajat: Ritva Korhola, KM, erityisluokaopettaja, Valteri ja Tiina Ervelius, KM, erityisluokanopettaja, Valteri

Kielelliset pulmat käyttäytymisen haasteiden taustalla (luento)

Kouluttaja: Päivi Jääskö, puheterapeutti, Valteri

Maahanmuuttajataustaisten lasten kielellinen tukeminen (työpaja)

Kouluttaja: Tiina Pilbacka-Rönkä, puheterapeutti, ohjaava opettaja, Valteri

Maahanmuuttajalasten sanavaraston kehittäminen varhaiskasvatuksessa (työpaja)

Kouluttajat: Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti ja Suvi Ylönen, KM, FM, Niilo Mäki Instituutti

Maahanmuuttajaoppilaiden sanavaraston kehittäminen kaunokirjallisuuden avulla (työpaja)

Työpajassa esitellään monipuolisia tutkimuksiin perustuvia sanojen merkitysten oppimistekniikoita ja sananselitysteknikkoita. Yhteiseen harjoitteluun käytetään kaunokirjallisia tekstejä, hankeessa kehitettyä korttipeliä ja erilaisia kielieleikkejä. Mietitään yhdessä sanojen merkityksiä ja suomen kielen erikoisuuksia maahanmuuttajaoppilaan näkökulmasta, ja keksitään yhdessä uusia tapoja heidän suomen kielen osaamisen tukemiseen.

Kouluttajat: Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti ja Annastiina Kettunen, FM, Niilo Mäki Instituutti

Kielitaito kuuluu kaikille – minäkin voin oppia (työpaja)
Esillä englannin kielen äännetietoisuuden harjoituksia ja arviointimentelmiä.

Kouluttajat: Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti ja Päivi Poutiainen, FM, englanninopettaja ja erityisopettaja

Motorisen oppimisen vaikeudet (työpaja)

Heikot motoriset taidot ovat yhteydessä mm. oppimisen, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmiin, sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Työpajassa pääset kokeilemaan miltä motoriikan oppimisvaikeus voi tuntua, ja samalla saat mukaasi käytännönläheisiä vinkkejä vaikeuden tunnistamiseen ja tukemiseen. Motorisen oppimisen vaikeuksien varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan vähentää mahdollista ongelmien syvenemistä.

Kouluttajat: Piritta Asunta LitT, projektitutkija, JY ja Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti

Liikkuvaa matikkaa – matematiikan toiminnallinen opetus – tutkimustietoa ja käytännön demoja (työpaja)

Miten liikunnan lisääminen koulupäivään ja matematiikan oppitunneille vaikuttaa matematiikan oppimistuloksiin? Miten oppilaat ja opettajat kokevat tämän? Tutkittua tietoa ja vinkkejä Suomesta ja maailmalta. Teemme myös toiminnallisia harjoituksia esikoulun ja alakoulun matematiikkaan liittyen.

Kouluttajat: Sirpa Sneck, tutkija, erityisopettaja, LIKES-tutkimuskeskus ja Heidi Syväoja, tutkija, LIKES-tutkimuskeskus

Kuvat leikin tukena (työpaja)

Kouluttaja: Miia Kuronen, puheterapeutti, Valteri

Materiaalimaistiaiset: arjessa toimivia materiaaleja vuorovaikutuksellisesti keskustellen (työpaja)

Kouluttajat: Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, Valteri ja Anu Pakkanen, ohjaava opettaja, Valteri

Nepsy-näkökulma opetus ja ohjaustyöhön (työpaja)

Kouluttajat: Kirsi Salonen, ohjaava opettaja, Valteri ja Jaakko Juvonen, Nepsy-valmentaja, koulunkäynninohjaaja, Valteri

Onnistumisia vuorovaikutukseen (työpaja)

Vuorovaikutus oppilaan kanssa, jolla on ilmaisun/ymmärtämisen pulmaa, kommunikaation tukikeinoja eri tilanteisiin; välineitä ja vinkkejä sekä hyviä kokemuksia ja tarinoita onnistumisen kokemuksista.

Kouluttajat: Heljä Happonen, ohjaava opettaja, Valteri ja Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, Valteri

Erityinen tuki esiopetuksessa (työpaja)

Kouluttajat: Päivi Lång, ohjaava opettaja, Valteri ja Pasi Remes, ohjaava opettaja, Valteri

Oppilaan tukeminen yhteistyönä vaativissa tilanteissa – TUVET-hankkeessa kokeiltua ja havaittua (luento)

TUVET-hankkeessa kokeiltua ja havaittua. TUVET =Tutkimusperustaisen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

Kouluttajat: Raija Pirttimaa, FT, Jyväskylän yliopisto ja Elina Talja, KM, Jyväskylän yliopisto

Oppimisen tuen neuvonta (neuvontakioski)

Kouluttaja: Päivi Lång, ohjaava opettaja, Valteri ja Pasi Remes, ohjaava opettaja, Valteri

Työnohjauksellinen mikrohetki: työnohjauksella vahvistuminen ammatillisen kasvun haasteissa ja osaamisen ylittämisessä (työpaja)

Kouluttaja: Sanna Komu, KM, ohjaava opettaja

4. Oppiminen ja oppimisen vaikeudet 4 op verkkokurssi

KOHDERYHMÄ Opetustoimen moniammatillinen henkilöstö

Verkkokurssin tavoitteena on antaa uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva kokonaiskuva siitä, mitä tiedämme oppimisvaikeuksista ja niiden voittamisesta. Verkkokurssi oppimateriaalina käytetään teosta ”Oppimisen vaikeudet” (Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Tiina Siiskonen toim. 2019). Kurssilla perehdytään oppimisvaikeuksien eri ilmenemismuotoihin ja syvennetään tietämystä tutkimuksen ja käytännön työn näkökulmista.

Modulien toteutus perustuu teoksen sisältöjen opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, verkkotutorointiin, verkkoluentoihin ja omaan työhön liitettävään kehittämistehtävään. Moniammatillisuuden toteutumiseksi moduuleissa pyritään tuomaan esiin aihealueesta riippuen opetuksen ja erityisopetuksen näkökulman lisäksi esimerkiksi psykologin, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin, toimintaterapeutin tai puheterapeutin näkökulmia oppimisen vaikeuksiin. Alla osioon sisältyvät luennot.

MODULIT:

OPPIMISEN TUKEMISEN LÄHTÖKOHDAT 0,5 op

 • Kehityksen yksilöllisyyden ymmärtäminen ja oppimisvaikeudet
 • Oppimisen vaikeuksien tunnistaminen ja arviointi
 • Näyttöön perustuva tuki oppimisen vaikeuksissa
 • Oppimisen tukeminen

Kouluttajat: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI, Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI, Sanna Raasakka, PsM, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti, Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Leikarin koulu sekä asiantuntijapuheenvuoroja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

OPPIMISTA MUOVAAVAT TEKIJÄT 0,5 op

 • Oppimisvaikeuksien perinnöllinen ja neurokognitiivinen tausta
 • Motivaatio, tunteet ja oppiminen
 • Vanhempien ja kodin merkitys oppimisessa
 • Oppiminen toisella kielellä

Kouluttajat: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI, Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI, Sanna Raasakka, PsM, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti, Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti, Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti, Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Leikarin koulu sekä asiantuntijapuheenvuoroja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

KEHITYKSELLISET OPPIMISVAIKEUDET JA OPPIMISEN TUKEMINEN 1 op

 • Kielenkehityksen vaikeudet?
 • Lukutaidon kehitys ja lukemisvaikeudet
 • Luetun ymmärtämisen vaikeudet
 • Kirjoittamisen ja tekstien tuottamisen vaikeudet
 • Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisessa ympäristössä
 • Matematiikan perustaitojen oppimisvaikeudet

Kouluttajat: Marja-Kristiina Lerkkanen, professori, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI, Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI, Sanna Raasakka, PsM, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti, Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, Salminen Jonna, KT, tutkijatohtori, luokanopettaja, erityisopettaja sekä asiantuntijapuheenvuoroja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

ITSESÄÄTELYN, VUOROVAIKUTUKSEN JA KÄYTTÄYTYMISEN TUKI 1 OP

 • Tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet
 • Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot
 • Myönteisten käyttäytymismallien tukeminen opetuksessa

Kouluttajat: Vesa Närhi, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto, Hannu Savolainen, KT, professori, Jyväskylän yliopisto, Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Leikarin koulu sekä asiantuntijapuheenvuoroja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA 1 OP

 • Hahmotusvaikeudet
 • Motoriset oppimisvaikeudet

Kouluttajat: Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti , Piritta Asunta LitT, projektitutkija, JY, Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti sekä asiantuntijapuheenvuoroja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.