Turvallista kasvua, hyvinvointia ja osallisuutta oppimiseen 2018-2019

Koulutusosio 1: Lukemisen, matematiikan oppimisen tukeminen ja komorbiditeetti

Kohderyhmät: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen moniammatillinen sekä sidosryhmät
Lisätietoa kouluttajista

Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä 1op

KOHDERYHMÄT  Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö, puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan 4−6 -vuotiaiden lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymisen tukemiseen ja ohjaamiseen. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin lapsiin, joilla on huomattu puutteita kuullun ymmärtämisen taidoissa. Koulutuksessa esitellään päiväkodin varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien yhteiseen käyttöön kehitettyä Ymmärtävän kuuntelemisen ohjelmaa, Jänistarinoita.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.:

 • Kuullun ymmärtäminen siltana luetun ymmärtämiseen
 • Lapsen ja aikuisen vuorovaikutus lukutilanteessa
 • Kuullun ymmärtämisen ja toiminnanohjauksellisten taitojen harjoitteleminen lukutilanteissa
 • Keskusteleva lukeminen ja tarinan käsittelemisen menetelmät
 • Lukemisvuorovaikutuksen havainnointi ja kehittäminen
 • Jänistarinat-ohjelmasta tehostetun tuen malli varhaiskasvatuksen tarpeisiin
 • Jänistarinat-ohjelmasta tukea päiväkodin kasvattajayhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen
 • Jänistarinat-ohjelmasta tukea varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyön kehittämiseen
 • Jänistarinat-ohjelmaan liittynyt interventiotutkimus
 • Lisätietoa Jänistarinoista.

KOULUTTAJA
Aino Mattinen, KT, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 24/ryhmä

Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen oppimisen arviointi, tukeminen ja oppimisen seuranta 4op

KOHDERYHMÄT  Alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Oppimisen arviointi osana kokonaisvaltaista pedagogista arviointityötä
 • Toimintamalli arvioinnista tukemiseen ja tuen vaikuttavuuden arviointiin
 • Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
 • Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
 • Luku- ja kirjoitustaidon tukeminen
 • Lukemisen ja kirjoittamisen arviointivälineisiin perehtyminen
 • Arviointivälineiden kokeilua käytännössä
 • Arviointitiedon tulkinta
 • Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
 • Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden arviointi käytännössä
 • Koko toimintamallin ja saatujen kokemusten läpikäyminen

Koulutuksessa koulutukseen osallistuva kokeilee toimintamallia, joka lähtee liikkeelle oppimisen arvioinnista ja arviointitiedon siltaamisesta tuen suunnitteluun sekä toteuttaa tukemisen jakson ja arvioi tuen vaikuttavuutta. Koulutus koostuu neljästä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, arvioinnin ja tukijakson toteuttamisesta sekä kirjallisuuteen tutustumisesta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9, 2op

KOHDERYHMÄT  6-9 luokkien erityisopettajat, aineenopettajat ja koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään luki-vaikeutta, kielellistä erityisvaikeutta ja toiminnanohjauksen vaikeutta luetun ymmärtämisen ongelmien taustalla sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon yksilö- ja ryhmämuotoiseen tukemiseen.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, psykoterapeutti, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

Koulutus toistetaan 4 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Leikki-ikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen 1 op

KOHDERYHMÄ  Päivähoidon moniammatillinen henkilöstö ja lasten matemaattisten taitojen tukemisesta kiinnostuneet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan pienten lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen ja kehittämiseen. Varhaisen puuttumisen menetelmänä esitellään varhaiskasvatuksen tarpeisiin kehitettyä 4–5-vuotiaiden lasten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaa Nallematikkaa.
• Pienten lasten matemaattisten taitojen kehittyminen
• Pienten lasten matemaattisten taitojen havainnoiminen ja arvioiminen
• Lapsen ja aikuisen jaettu opetus-oppimisvuorovaikutus päiväkodissa ja kotona
• Varhaismatemaattisista taidoista kohti esiopetuksen matematiikkaa
• Nallematikka-ohjelman teoreettiset lähtökohdat, keskeiset periaatteet, käytännön menetelmät, toimintamallit ja materiaalit
Lisätietoa Nallematikasta.

KOULUTTAJA
Aino Mattinen, KT, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 24/ryhmä

Yhteen- ja vähennyslasku sujuvuuden tukeminen vuosiluokilla 2-4 2 op ja 1op verkko

KOHDERYHMÄT
Luokanopettajat ja erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaaja, psykologit
Suositellaan työpareille (esim. luokanopettaja/erityisopettja + koulunkäynnin ohjaaja)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi peruslaskutaidon sujuvuuden kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Koulutuksessa perehdytään yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen laskustrategiaharjoittelun avulla ja kokeillaan SELKIS-harjoitusohjelmia. Tämän lisäksi pohditaan tuen vaikuttavuuden arviointiin liittyviä kysymyksiä ja toteutetaan tuen vaikuttavuuden arviointia.
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää lukukauden aikana.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista laskutaidon strategiaharjoittelun toteuttamiseen pienryhmässä sekä tuen vaikuttavuuden arviointiin.

KOULUTTAJA
Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä, verkkokoulutus 1 x 60 hlö ryhmä

Matemaattiset oppimisvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella 2 op

KOHDERYHMÄT  Yläkoulun ja toisen asteen matematiikan opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa luodaan kuva matemaattisten oppimisvaikeuksien (dyskalkulia) kehityksestä ja muotoutumisesta lapsuudesta aikuisuuteen asti viimeisimmän tutkimustiedon pohjalta. Keskeisinä kysymyksinä käsitellään päätöksentekoa eri tuen muotojen välillä sekä yksilöllisen oppimissuunnitelman tavoitteenasettelua. Tähän päätöksentekoon vaikuttavat matemaattisten taitojen lisäksi monet muut bio-psyko-sosiaaliset tekijät, joiden moniammatillisen kartoituksen keinoja koulutuksessa esitellään NMI:n kehittämien materiaalien avulla. Lisäksi koulutuksessa esitellään NMI:n ja sen yhteistyökumppaneitten kehittämiä uusimpia ilmaisia yksilöllisiä harjoitusmenetelmiä, jotka soveltuvat iästä riippumatta matemaattisten oppimisvaikeuksien intensiivisen kuntouttavan tuen harjoitusmateriaaliksi.

Matemaattiset oppimisvaikeudet
– Uusimmasta tutkimuksesta
– Pedagoginen ja kokonaisvaltainen oppilaan arviointi
Matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointi nuoruusiässä
– Arvioinnin sisällöt
– Arvioinnin menetelmät
Heikkojen matemaattisten taitojen tuki nuoruusiässä
– Tuen tavoitteet
– Tuen menetelmät

KOULUTTAJA
Pekka Räsänen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 3 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet 3 op ja verkkokoulutus 1op

KOHDERYHMÄT Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
• Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
• Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
• Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
• Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Riikka Heikkilä, PsT, Jyväskylän yliopisto ja kuntoutusyksikkö Nekku

3 op koulutus toistetaan 3 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä, 1op 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä, 1op verkkokoulutus 60 henkilön ryhmä

Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa 2op ja 1op

KOHDERYHMÄT  Perusopetuksen erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• Perusohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen erityisopettajan arjessa, mm: – Taulukkolaskentaohjelman käyttö dokumentoinnissa ja tilastoinnissa – Esitysgrafiikan (esim. Powerpoint) hyödyntäminen. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa, esim. väläytyskortit. – Tekstinkäsittelyohjelman hyödyntäminen. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa tekstinkäsittelyohjelmalla.
• Valmistettujen materiaalien käyttöönotto arjessa erityisopettajana (sisältää etätehtävän) ja materiaalien jatkojalostaminen.
• Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan kurssilaisten toiveita käsiteltävistä teemoista

Koulutuksessa tutustutaan perusohjelmien ominaisuuksiin ja valmistetaan materiaaleja, joita kokeillaan oppilaiden kanssa arjessa.  Perusohjelmien käyttöä lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Saat myös rohkeutta ja uskallusta kokeilla ohjelmien käyttöä sekä omassa työssäsi että oppilaiden kanssa. Koulutusta vetää kaksi ohjaajaa, joten saat yksilöllistä ohjausta koulutuksen aikana.

Koulutus toteutetaan osallistujien omilla tietokoneilla (tablet-tietokone ei riitä). Tietokoneessa pitää olla ohjelmat tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja esitysgrafiikkaan (esimerkiksi Microsoft Word, Excel ja Powerpoint). Lisäksi tietokoneessa täytyy olla mahdollisuus liittyä langattomaan verkkoon. Myös mahdollisuus asentaa ohjelmia tai vähintäänkin tallennusoikeus koneelle tarvitaan. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ottaa omaa konetta ja hiirtä mukaan koulutukseen, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä, järjestämme varakoneen.

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, EO, LO, Niilo Mäki Instituutti
Marika Peltonen, FM, Niilo Mäki Instituutti

1 op: Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

2 op: Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 20/ryhmä

Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i skolor och daghem 1op

MÅLGRUPP  Grundskolans lärare

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Hur 7-11 åriga barns och ungdomars benämnings- samt läs- och skrivförmåga utvecklas över tid
 • Benämningssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter hos 6-11-åriga barn
 • Material för kartläggning och uppföljning av läsning och skrivning för årskurserna 1, 2, 3 och 5
 • Material för kartläggning och uppföljning av benämningsförmåga för 6-11 åriga barn
 • Test för snabb seriell benämning
 • Verbbenämningstest

UTBILDARE
Paula Salmi, talterapeut, forskare, FD, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, projektforskare, speciallärare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Laura Tepponen, projektarbetare, PeM, Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, psykolog, projektforskare, PsM, Niilo Mäki Institutet

Koulutus toistetaan 4 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Koulutusosio 2: Tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, itsesäätelyn ja käyttäytymisen tukeminen

Kohderyhmät: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen moniammatillinen sekä sidosryhmät
Lisätietoa kouluttajista

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa 3op,  alakoulussa 3op ja verkkokoulutus. 2op, 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoito- tai kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista.

• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan varhaiskasvatukessa  1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä, Koulutus toistetaan alakoulussa 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä, 2op verkkokoulutus ryhmäkoko 60

Jäsentynyttä tukea levottomille lapsille – konsultaatiomalli päiväkoteihin 2op verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö sekä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivat psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehityksestä
Katsaus tukitoimiin, jotka suunnattu tarkkaavuushäiriöihin
Konsultaatiomalli tukitoimien suunnittelun apua
Konsultaatiotapaamisten kulku ja sisällöt
Tuen toteuttaminen päiväkodin arjessa
Koulutus sisältää verkkoluentojen lisäksi itsenäisesti toteutettavan luentopäiväkirjan tai vaihtoehtoisena suoritustapana kaksi kysymystä/tehtävää luentojen pohjalta.

KOULUTTAJA
Satu Peitso, PsM, psykologi

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 40/ryhmä

HURTIG  – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn 2sp

KOULUTTAJA
Henrik Husberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet

Koulutus toistetaan 1kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat koulussa – tunnistaminen ja tehostettu, yksilöllinen tuki 3op

KOHDERYHMÄT
Esi- ja peruskoulun opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina. Koulutus on suunnattu niille jotka tarvitsevat tietojensa päivitystä tarkkaavuuden pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Oppilaan toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien tausta ja tunnistaminen
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa
 • Tarkkaavuushäiriöiselle oppilaalle suunnattujen tukitoimien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä
 • Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen
 • Tarkkaavuushäiriöoireisen oppilaan tukitoimien syventäminen
 • Koulun ja kodin välinen yhteistyö oppilaan tukena
 • Moniammatillinen yhteistyö oppilaan tukena
 • Koulutukseen liittyy lähipäivien lisäksi etätyöskentelyä (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi)

KOULUTTAJA
Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

Koulutus toistetaan 3 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen 3op

KOHDERYHMÄT
Koulutus on tarkoitettu luokka-asteiden 1-6 opettajille, joilla voi olla työparina koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, toinen luokanopettaja, psykologi tai koulukuraattori

KOULUTTAJA
Vesa Närhi, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään tutkimusnäyttöön perustuvat luokan hallinnan keinot, sekä opetellaan soveltamaan niitä osallistujien omissa opetusympäristöissä. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuspäivistä sekä lähiopetuspäivien välillä tehtävästä, oman opetusryhmän käyttäytymisen ongelmien vähentämiseen tähtäävän intervention suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä käsitellään tukitoimien perusteet sekä suunnitellaan tukitoimet, toinen lähiopetuspäivä perustuu osallistujien toteuttamien tukitoimien käsittelyyn ja tukitoimien teoreettisen perustan syventämiseen. Tukitoimien toteuttamiseen liittyy myös niiden vaikuttavuuden arviointi. Koulutuksessa keskeistä on teoreettisen tiedon yhdistäminen käytännön tukitoimikokeiluihin sekä osallistujien kokemusten yhteinen jakaminen.

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä noin 4 kouluviikkoa ennen koulutuspäivää. Ennakkotehtävä koostuu sekä opettajan että oppilaiden tekemästä oman luokan työrauhan seurannasta ja ennakkomateriaaliin tutustumisesta.

Koulutus toistetaan 3 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Check in-check out tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmiin kouluyhteisössä 3op

KOHDERYHMÄT  Opettajat, erityisopettajat, rehtorit ja koulunkäynninohjaajat, mielellään vähintään kaksi samasta työyhteisöstä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Check in-Check out (CICO) -toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta.

CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.

Tiimityöllä on keskeinen tärkeä rooli CICO-toimintamallin käynnistämisessä koulussa. Kouluun tarvitaan pedagoginen tiimi, joka suunnittelee koulukohtaisen toteutuksen yksityiskohdat: mikä on seurantakortin nimi, missä tilassa aamu- ja iltapäivätapaamiset tapahtuvat, mitkä ovat palkkiojärjestelmän keskeiset periaatteet jne. Pedagogisessa tiimissä tehdään myös päätökset CICO-tuen aloittamisesta ja tarvittaessa tuen muokkaamisesta.

CICO on positiivisuuteen nojaava, koulussa suhteellisen helposti käyttöön otettava, tutkitusti tehokas toimintamalli. Se tarjoaa koululle selkeän rakenteen, jonka puitteissa oppilaille on helppo toteuttaa tukea ja seurata käyttäytymisen muutosta. CICO-toimintamallin avulla luodaan päivittäinen yhteydenpitomalli kodin ja koulun välille. Koulutuksen tarkoituksena on tukea oman koulun CICO-tuen rakentamista. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään keväästä 2017 CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO -tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Koulutukseen toivotaan osallistuvan CICO-intervention käyttämisestä kiinnostuneita opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä koulun pedagogisen kehittäjätiimin jäseniä.

KOULUTTAJA
Anne Karhu, erityisopettaja, KM

Koulutus toistetaan 3 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Hyvän työrauhan rakennusaineita – Luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulussa 1op ja verkkokoulutus 1op

KOHDERYHMÄT  Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

KOULUTTAJA
Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

1 op Koulutus toistetaan 3 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä, verkkokoulutus 1 kdkerta 60 henkilöä

Työrauhaa kaikille – tukitoimia yläkoulujen työrauhaongelmiin 3 op

KOHDERYHMÄT
Koulutus on tarkoitettu luokkia 5-9 opettaville opettajille, erityisopettajille ja oppilashuoltoryhmien edustajille. Osallistujien toivotaan olevan kiinnostuneita Työrauha kaikille – toimintamallin soveltamisesta ja toteuttamisesta omalla koulullaan.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Työrauha kaikille – toimintamalli on oppimisen ja koulunkäynnin yleistä tukea ja sen avulla voidaan tukea luokkia, joissa työrauhaongelmat ovat muodostuneet oppimisen ja opetuksen esteeksi. Tukitoimimallilla pyritään vähentämään työrauhaongelmien esiintymistä ja parantamaan tätä kautta oppimisilmapiiriä luokassa. Ensimmäisellä lähijaksolla osallistujat perehtyvät Työrauha kaikille -toimintamallin periaatteisiin ja toteuttamistapoihin. Koulutus antaa osallistujille valmiudet suunnitella ja toteuttaa Työrauha kaikille – toimintamallia omalla koululla sekä vastata oman koulun henkilökunnan perehdyttämisestä toimintamallin toteutukseen. Osallistujat voivat ensimmäisen lähijakson jälkeen toteuttaa ohjatusti Työrauha kaikille – toimintamallin kokeilua omalla koulullaan. Toisella lähijaksolla syvennetään aiemmin opittua, saadaan toimintamallin toteutukseen lisää työkaluja sekä keskustellaan toteutuneista kokeiluista. Ohjaajakoulutuksen perusteet kaksi koulutuspäivää sekä ohjaajakoulutuksen jatko-osa yksi päivää myöhemmin.

KOULUTTAJA
Heini Rekola, KM, EO

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Etsivät – lasten toiminnanohjauksen tukeminen ryhmässä 3op

KOHDERYHMÄT  Erityisopettajat, psykologit ja toimintaterapeutit, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä. Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia.
– Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
– Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
– Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Etsivät-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä.

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus ja tehostettu tuki, 3op verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT
Erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kuntoutusryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

Maltti –tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3-6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8-11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6-7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden kuntoutuksen työmallin rakentamista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoria
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen malli – Maltti-kuntoutus
 • Maltti – kuntoutuksen käytännön toteutus
 • Lasten lähiverkoston tukeminen kuntoutuksen yhteydessä
 • Työnohjauksellista tukea ryhmän ohjaamiseen

KOULUTTAJAT
Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 30/ryhmä

MALTTI – Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner 3sp

KOULUTTAJA
Henrik Husberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter 1sp

KOULUTTAJA
Henrik Husberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Tarkkaavuus, toiminnanohjaus, lukemisen ja matikan taitojen tukeminen 4 op

KOHDERYHMÄT  opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot lukemisen ja matematiikan taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista sekä tarkkaavuuden pulmista

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen tuen tarpeen arviointi sekä tukitoimien suunnittelu ja seuranta
 • Lukutaidon taustataidot ja kehittyminen, Lukutaidon arviointi, seuranta ja tukeminen, Lukemisen ja lukemissujuvuuden vaikeudet, Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
 • Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi, tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
 • Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä, konsultaatiota asiantuntijoilta.

Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen, laskemiseen tai tarkkaavuuteen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Case-kuvaukset palautetaan viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä. Tarkoituksena on, että koko koulutusryhmä osallistuu kaikkiin koulutuspäiviin kokonaisuudessaan riippumatta siitä, mihin aihealueeseen oma case-työskentely liittyy.

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, työnohjaaja, Attentio
Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Koulutusosio 3: Motoristen oppimisvaikeuksien ja hahmotusvaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen

Kohderyhmät: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen moniammatillinen sekä sidosryhmät
Lisätietoa kouluttajista

Move! -mittauksen soveltaminen liikunnassa tukea tarvitseville oppilaille 2 op

KOHDERYHMÄT  koulunkäynninohjaajat, terveydenhoitajat, liikunnan- ja luokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Move! on uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa oleva 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Jokaisen oppilaan, myös liikunnassa tukea tarvitsevan, tulisi saada tietoa omasta toimintakyvystään Move! -mittausten avulla. Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän osioita voi toteuttaa sovelletusti oppilaan tarpeiden ja opettajan arvion mukaan.

Koulutuksessa perehdytään oppilaan henkilökohtaisen sovelletun lomakkeen käyttämiseen sekä siihen, miten Move! mittausosioita voidaan soveltaa, jos oppilaalla on esimerkiksi näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen tai liikkumisen haasteita. Jos mittauksen tuloksena on heikko toimintakyky, on koululla hyvä olla toimintamalleja valmiina, miten oppilaan toimintakyvyn kehittymistä voidaan tukea. Koulutuksessa annetaan ideoita oppilaan toimintakyvyn kehittämiseen ja tukemiseen.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitM, projektitutkija ja jatko-opiskelija, JY
Niko Leppä, LitM, erityisliikunnan opettaja

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 20/ryhmä

Motorisen oppimisen vaikeudet varhaiskasvatuksessa 2 op

KOHDERYHMÄT  Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen työntekijät, esikoulun opettajat ja päivähoidon henkilökunta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa päiväkotiryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T, Ketteräksi-menetelmä). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa annetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen. Koulutuksessa harjoitellaan motoriikan vaikeuksien tukemista käytännössä, ja annetaan vinkkejä ja ideoita vaikeuksien tukemiseen lapsen arjessa, niin päivähoitoympäristössä kuin kotonakin.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden välillä koulutukseen osallistuja suorittaa välitehtävän, jossa arvioidaan motorisia haasteita ja kokeillaan tukemisen keinoja. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vaihdetaan ajatuksia oppimiskokemuksista sekä hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitM, tohtorikoulutettava, JY, Liikuntakasvatuksen laitos
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Motorisen oppimisen vaikeudet 1 OP, verkkokoulutus varhaiskasvatukseen

KOHDERYHMÄT  Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen työntekijät, esikoulun opettajat ja päivähoidon henkilökunta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa päiväkotiryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T, Ketteräksi-menetelmä). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa annetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitM, tohtorikoulutettava, JY, Liikuntakasvatuksen laitos
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 60/ryhmä

Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa 2 op

KOHDERYHMÄT  Alakoulun opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, kouluterveydenhoitajat ja ap-/ip -toiminnan ohjaajat. Osallistujien toivotaan osallistuvan koulutukseen työparin kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa koululuokassa on arviolta vähintään yksi motorisen oppimisen tukea tarvitseva oppilas. Koulutus antaa uuden opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2014) edellyttämiä valmiuksia havainnoida, arvioida ja tunnistaa sellaisia motorisen oppimisen vaikeuksia, joilla voi olla yhteyttä yleisiin oppimisen ongelmiin. Motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseksi on kehitetty opettajien käyttöön Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T), jonka avulla opettaja voi tunnistaa koululuokasta ne oppilaat, jotka hyötyisivät liikunnan tehostetusta tuesta. Lisäksi koulutuksessa perehdytään myös muihin motoriikan vaikeuksien havainnointi- ja arviointimenetelmiin (kuten Ketteräksi-menetelmä, KTK, TGMD-3, M-ABC-2 ja lapsen itsearviointiin tarkoitettu Pictorial Assessment). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa harjoitellaan motoriikan vaikeuksien tukemista käytännössä, ja annetaan vinkkejä ja ideoita vaikeuksien tukemiseen lapsen arjessa, niin kouluympäristössä kuin kotonakin.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden välillä koulutukseen osallistuja suorittaa välitehtävän, jossa arvioidaan motorisia haasteita ja kokeillaan tukemisen keinoja. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vaihdetaan ajatuksia oppimiskokemuksista sekä hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitM, yliopistonopettaja, JY, Liikuntakasvatuksen laitos
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM, koulutuskoordinaattori, Innostun liikkumaan

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Psyykkisesti oireilevien lasten tukeminen liikunnassa 3op

KOHDERYHMÄT Koulunkäynninohjaajat, liikunnan-ja luokanopettajat, erityisopettajat, ap-/ip -toiminnan ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä tehdä liikunnasta kieltäytyjien kanssa? Miten rohkaista arkaa, hiljaista tai sulkeutunutta oppilasta? Miten toimia oppilaan kanssa, jolla on käyttäytymisen pulmia?

Koulutus antaa valmiuksia psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimiseen liikunnassa sekä ymmärrystä, mistä lasten psyykkiset oireet voivat johtua. Koulutuksessa käydään läpi myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja lapsen myönteisen minäkuvan vahvistamista käytännöllisten harjoitusten kautta.

 • Itsesäätelyn pulmat (kognitiivinen säätely, tunteiden säätely ja käyttäytymisen säätely) ja niiden heijastuminen tunne-elämään.
 • Tunne-elämän ongelmien heijastuminen oppimiseen-käyttäytymiseen.
 • Tarkkaavuushäiriö
 • Toiminnanohjauksen vaikeudet
 • Ahdistuneisuus
 • Tukitoimet, kun ilmenee psykiatrisia ongelmia ja oppimisvaikeutta
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa
 • Myönteisen minäkuvan vahvistaminen liikunnan avulla

Koulutus koostuu kolmesta kontaktipäivästä (joihin osaan on mahdollisuus osallistua myös verkkovälitteisesti). Lähipäivien välissä tehdään välitehtäviä.

KOULUTTAJAT
Elina Hakkarainen, psykologi, PsT,
Marjo Rantalainen, Liikuntatieteiden tohtori, LitT
Työnohjaaja ja työyhteisönkehittäjä sosped, STOry
Piritta Asunta LitM, tohtorikoulutettava, yliopistonopettaja, JY

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Lapsen motoriset pulmat varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa 2 op

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 40/ryhmä

Hahmottamisen kuntoutus – tunnistamisesta tukeen: ohjatun intervention toteuttaminen koululuokassa 5op

KOHDERYHMÄT  Ala- ja yläkoulun erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Eriasteisista visuo-spatiaalisista hahmotushäiriöistä kärsii noin 3-6 % ikäluokasta. Tämä tarkoittaa lähes yhtä lasta jokaisessa suomalaisessa koululuokassa. Hahmotushäiriöt ilmenevät visuaalisen tunnistamisen ja erottelun vaikeuksina tai spatiaalisena tilan, suhteiden ja liikkeen käsittelyn vaikeuksina. Usein oirekuvaan kuuluu myös sosiaalisten tilanteiden hahmottamisvaikeuksia ja oppimisvaikeuksia, joista tyypillisimpänä vaikeudet matematiikan oppimisessa, luetun- ja kuvallisen materiaalin ymmärtämisessä.

Tavanomaisesti hahmotushäiriöiden kuntoutuksessa on keskitytty niistä aiheutuvien oireiden hoitoon, jotka ilmenevät eriasteisina tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja/tai motorisen koordinaation pulmina sekä oppimisen vaikeuksina. Näihin pulmiin kohdistuvat tuenmuodot ylläpitävät ja kehittävät lapsen toimintakykyä, mutta tuottavat vain vähäisessä määrin helpotusta itse kognitiiviseen ydinongelmaan.

Koulutuksessa käsitellään hahmotusvaikeuksien ilmenemistä ja tunnistamista sekä hahmotushäiriöisen oppilaan tukemista opetuksessa. Koulutus tarjoaa osallistujille ajantasaisen tutkimustiedon vaikeuksien mekanismeista, arvioinnista kuin kuntoutuksen vaikuttavuudesta sekä tietoa keinoista ja välineistä tukea lasta ja nuorta erityisopetuksessa ja koululuokassa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään myös monialaisen suunnittelun sekä perheen mukaan ottamisen merkitystä tuen suunnittelussa.

Koulutuksessa ohjataan suunnittelemaan ja toteuttamaan tukitoimia omille oppilaille sekä arvioimaan tuen riittävyyttä sekä tukitoimien vaikuttavuutta.

KOULUTTAJAT
Maarit Järvenpää, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Juha Lahti, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja
Marja Lounaskorpi, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa 1op

KOHDERYHMÄT Toisen asteen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Hahmotushäiriöt ovat joukko erilaisia ja eriasteisia tilan hahmottamiseen ja havaitun tunnistamiseen liittyviä pulmia. Hahmotushäiriöt ovat tavanomaisia oireita erilaisten oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten vaikeuksien yhteydessä. Koulutuksessa käydään läpi, miten nämä hahmottamisen pulmat näkyvät erityisesti toisella asteella ja aikuisiässä. Verkkokoulutuksessa tarkastellaan hahmottamisen haasteita erilaisista näkökulmista ja perehdytään mm. hahmotusvaikeuksien näyttäytymiseen arjessa, hahmotusvaikeuksille annettuihin merkityksiin, toiminnalliseen näkemiseen,  hahmotusvaikeuksien ilmenemiseen ja tunnistamiseen sekä hahmotushäiriöisen tukemiseen hänen omassa toimintaympäristössään.

KOULUTTAJAT
Juha Lahti, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Suvi Ylönen, KM, YTM

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 40/ryhmä

Koulutusosio 4: Psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuuden tukeminen jayksilöllinen tuki

Kohderyhmät: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen moniammatillinen sekä sidosryhmät
Lisätietoa kouluttajista

Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako 3 op

KOHDERYHMÄT  Perusopetuksen opettajat (ala- ja yläkoulu)

SISÄLLÖT
Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopetuspäivästä sekä koulutuspäivien välissä toteutettavasta välitehtävästä. Kullekin osallistuvalle koululle perustetaan yksi tai useampi 3-6 opettajan muodostama Lesson Study –ryhmä, joissa opettajat yhdessä kehittävät koulunsa opetusta  sekä suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhteisopettajuutta ja joustavia ryhmittelyjä hyödyntäen.

Koulutuksessa perehdytään erilaisiin eriyttämisen menetelmiin, yhteisopettajuuteen ja joustaviin ryhmittelyihin. Koulutuksessa perehdytään siihen, miten yhteisopettajuus, joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleenjärjestely auttavat tuen järjestämistä yleisopetuksen ryhmässä samanaikais- ja yhteisopettajuuden sekä joustavien ryhmittelyiden keinoin. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea käytännön tasolla opettajien työtä ja toteuttaa yhteisopettajuuden suunnittelua ja sen toteutusta osana koulutusta ja varattu aikaa oman yhteisopetuskokeilun suunnitteluun. Koulutuksessa hyödynnetään tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä erilaisista perusopetuksen yhteisopetusmalleista sekä erilaisia työskentelytapoja.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, vastaava tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Iines Palmu, KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Muuramen Mäkelänmäen koulu

Koulutus toistetaan 3 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä 2 op

KOHDERYHMÄT  Lastentarhanopettajat, luokanopettajat, erityisopettajat ja erityisluokanopettajat kouluasteeseen katsomatta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään strukturoinnin ja eriyttämisen perusteisiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen eri kouluasteiden opettajien työssä niin yleis- kuin erityisopetuksessakin. Koulutus tarjoaa monipuolisesti sovellettavaa tutkimustietoa strukturoinnin ja eriyttämisen pääperiaatteista sekä käytännön sovellusmahdollisuuksia. Nämä tukikeinot auttavat opettajaa kohtaamaan moninaiset opetusryhmät erilaisine tarpeineen. Koulutuksessa huomioidaan myös yhteis- tai samanaikaisopettajuuden avulla toteutettavat tukitoimet, kuten joustava ryhmittely. Olennainen osa koulutusta on omien työskentelytapojen kehittäminen yksilö- tai pienryhmätyöskentelynä.

KOULUTTAJA
Iines Palmu, KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 20/ryhmä

Tietoisuustaidoilla välineitä opettajuuteen 3 op

KOHDERYHMÄT  Erityisopettajat ja luokanopettajat työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Jokainen lähijakson koulutuspäivä koostuu kahdesta yhteisestä tunnista, joissa keskitytään tietoisuustaitojen teoreettisiin puoliin sekä neljästä käytännönläheisestä harjoittelutuntiosiosta (joissa koulutusryhmä jakaantuu kahteen pienempään ryhmään).

Osallistujien odotetaan tekevän lähijaksojen välillä kotonaan/työssään lyhyitä tietoisuustaitoja edistäviä harjoitteita säännöllisesti vähintään joka toinen päivä (uusia harjoitteita tarjotaan osallistujille kahden viikon välein), pitävän yhteyttä työpariinsa viikoittain ja raportoivan oppimiskokemuksistaan kuukausittain.

KOULUTTAJAT
Puolakanaho Anne, PsT, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, mindfulness- ja joogaohjaaja
Ville Moilanen, KM, Erityisluokanopettaja, joogaohjaaja ja joogaohjaajakouluttaja

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 40/ryhmä

Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa 2 op

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen
  • Mitä haastava käyttäytyminen on? 
  • Miten sitä analysoidaan? 
  • Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? 
  • Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään?
  • Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
  • Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset)
 • Toivon poluilla – Päiväkoti ja koulu traumatisoituneen lapsen arjessa
 • Haastava lapsi päivähoidossa ja koulussa – mitä käyttäytymisen taustalla? (Kiintymyssuhde- ja traumateoriat, resilienssi)
 • Kiintymyskeskeiset toimintatavat oppimisen tukena varhaiskasvatuksessa ja koulussa (DDP ja PACE)
 • Myönteinen sisäinen puhe ja tunnesäätelytaitomateriaalit selviytyvyyden vahvistajana (Ajattelun apukäsi – materiaali)
 • Kuinka välttää aikuisten sijaistraumatisoituminen? (SISUKAS -malli)

KOULUTTAJAT
Christine Välivaara, Projektipäällikkö, Pesäpuu ry
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Koulutus toistetaan 3 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu 1op

KOHDERYHMÄT  Perusopetuksen luokkien 1-6 luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän jäsenet työparina.

KOULUTTAJA
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Perhe- ja verkostokeskeinen työote vaativassa oppilashuollossa 2op

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, rehtorit, oppilas- ja kouluterveydenhuollon edustajat, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativan oppilashuollon piirissä toimivat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja antaa käytännön malleja

 • sellaisten oppilaiden kanssa työskentelyyn, joiden perheiden haasteet ovat moninaiset ja heidän ympärillään on useita toimijoita.
 • monialaiseen vaativan yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamiseen (mm. lapsi- ja nuorilähtöiset toimintamallit, huoltajien osallistaminen toiminnallisesti ja dialogisuuteen kannustaen, keskinäisen verkostoitumisen ja vertaistuen mahdollistaminen sekä sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön laajentaminenerityis- ja vaativimman tason lapsi- ja perhepalveluiden kanssa tehtävään, suunnitelmalliseen yhteistyöhön)
 • erityis- ja vaativimman tason lapsi- ja perhepalveluiden kanssa tehtävään, suunnitelmalliseen yhteistyöhön

Koulutukseen sisältyy 3 lähikoulutuspäivää, ennakkotehtävä ja välitehtävä. Koulutukseen hakeutumisessa suositaan sitä, että samasta yhteisöstä tai kunnasta osallistuu monialaisesti työpari. Työtapoina käytetään luennointia, ryhmäpohdintaa, case-työskentelyä ryhmissä ja mentorointia. Myös verkon kautta jaetaan osallistujien kesken erilaisia hyviä käytänteitä ja malleja, joita on jo kunnissa käytössä ja joita tässä koulutuksessa kehitetään.

KOULUTTAJAT
Alarmo Tea, Psykologi, perheterapeutti (erityistaso), Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Pirjo Lahtinen,  Koulukuraattori , sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti (ent. VET), Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Koivisto Merja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja, opetushallinnon tutkinto 

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 25/ryhmä

Miten voin tuke lasten inklusiivista toiminnallista osallistumista yksilönä ryhmässä 1op

KOHDERYHMÄT  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö (varhaiskasvattajat, opettajat, johtajat), lapsen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin osallistuvat toimijat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä joustavassa esi- ja alkuopetuksessa

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään siihen, mitä inklusiivinen toiminnallinen osallistuminen on ja miksi inklusiivisen toiminnallisen osallistumisen mahdollistaminen ja edistäminen on tärkeää tutkimuksen, teorian ja kokeilutoiminnan perusteella kasvatuksen, opetuksen sekä kuntoutuksen yhteistyössä.  Lisäksi koulutuksessa perehdytään siihen, miten inklusiivista toimintaa ja osallistumista mahdollistetaan ja edistetään lapsen kasvu, kehitys- ja oppimisympäristöissä.

Koulutuksessa perehdytään toiminnallisen osallistumisen mallin käyttöön inklusiivisen toiminnan ja osallistumisen mahdollistamisessa ja edistämisessä kasvun, kehityksen ja oppimisen sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa huomioiden pedagogisen ja toimintakyvyn tuen vahvistumista lapsen eheässä arjessa. Koulutuksessa keskiöön nousevat tukea tarvitsevan lapsen toimintaa ja osallistumista mahdollistavien, edistävien ja rajoittavien tekijöiden monimuotoisuus ja mahdollisuudet rajoittavien tekijöiden muuttamiseksi mahdollistaviksi ja edistäviksi, myös lasten ja ammattilaisten voimaantumista tukien.

Koulutuksessa perehdytään, miten kokemuksellisen oppimisen ja prosessinomaisen yhdessä työskentelyn kautta voidaan eri yhteisöissä ja toimintaympäristöissä mahdollistaa ja edistää jokaisen lapsen toiminnallista ja osallistumista. Koulutuksessa perehdytään siihen, miten inklusiivisen toiminnallisen osallistumisen merkityksiä ja toimintakäytäntöjä voidaan luoda ja vahvistaa kiinnittämällä huomio lasten väliseen vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen liittyviin merkityksiin ja toimintatapoihin lapsen arjen monimuotoisissa toiminnan, osallistumisen ja oppimisen tilanteissa.

Perehdytyskoulutuksessa tavoitteena on saada perustietoa oman ammatillisen kehityksen lisäksi myös oman työtiimin, toimintayksikön tai organisaation kehittämisprosessia varten.

KOULUTTAJAT
Kristine Järnefelt, ent. From, KT, elto(eo), toiminnallisen osallistumisen mallin kehittäjä ja kehittäjätoimija

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 18/ryhmä

Koulutusosio 5: Vieraskielisten ja vieraan kielen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen

Kohderyhmät: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen moniammatillinen sekä sidosryhmät
Lisätietoa kouluttajista

English is fun or is it? – lukivaikeus englannin opiskelussa 2op

KOHDERYHMÄ  Alakoulun ja yläkoulun englanninopettajat sekä alakoulun ja yläkoulun opettajat, jotka antavat tuki- tai erityisopetusta englannin kielessä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on lukivaikeus? Mitä minun englanninopettajana on aiheesta hyvä tietää. Miten voin auttaa oppilaitani, joilla on lukemisen pulmia?

Koulutuksessa pääset kurkistamaan OPH:n Kärkihankkeessa ”Kielitaito kuuluu kaikille” tuotettuun uuteen materiaaliin, joka sisältää harjoituksia englannin äännetietoisuuden harjoitteluun. Äännetietoisuuden taidot ovat yksi lukivaikeuden taustataidoista ja puutteet niissä vaikuttaa sekä suomen kielen että englannin kielen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Pääset myös pohtimaan lukivaikeuden näkymistä muuten englannin opiskelussa ja vinkkejä, kuinka voit auttaa oppilaita. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä.

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Päivi Poutiainen, FM, englanninopettaja ja erityisopettaja
Leena Kuhalampi, FM, EO

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 20/ryhmä

S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen 2 op

KOHDERYHMÄ  Alakoulun luokanopettajat, suomi toisena kielenä -opettajat ja erityisopettajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

 • Sanavaraston kasvun tukeminen kaunokirjallisuuden ja yhdessä lukemisen avulla
 • Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan?
 • Oman äidinkielen tukeminen ja kielileikit
 • Maahanmuuttajavanhempien tukeminen kielikasvatuksessa, uudistuneen Lukusilta.fi materiaalit apuna
 • Sanaston oppimista pelien avulla, lisäksi esittelyssä uusi ilmainen korttipeli Arvaa sana

Koulutuksessa kuulet, mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita. Kaikki koulutuksessa esiteltävät materiaalit ovat ilmaisia, ne on kehitetty STEA:n tuella hankkeessa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen Niilo Mäki Instituutissa.

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arviointi ja yksilöllisen tuen suunnittelu koulupsykologeille 1op

KOHDERYHMÄT  Koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tutustutaan tutkimustietoon toisella kielellä oppijoiden kognitiivisesta ja oppimisvaikeuksien arvioinnista, tarkastellaan Suomessa käytettävissä olevien lasten arviointivälineiden soveltuvuutta kielellis-kulttuurisesti erilaisten lasten arviointiin sekä perehdytään kokonaisvaltaiseen kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnin lähestymistapaan ja sen soveltamiseen maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arvioinnissa.

KOULUTTAJA
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Maahanmuuttajalasten matemaattisten ja lukemisen vaikeuksien tunnistaminen ja tuki 1op

KOHDERYHMÄT
Koulutus on tarkoitettu esi- ja alkuopetusikäisten maahanmuuttajalasten opettajille (esiopetus, S2-opetus, alkuopetus, erityisopetus)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Perehdytään toisella kielellä tapahtuvaan matematiikan oppimisen ja opetuksen ydinkysymyksiin sekä matematiikan perustaitojen oppimisen monikulttuurisen arvioinnin MoniMat-välineisiin Matematiikan perustaitojen oppimisen monikulttuurinen arviointi, MoniMat-välineet Maahanmuuttajalasten suomen kielen lukemaan oppimisen tukeminen tietoverkkovälitteisesti

KOULUTTAJAT
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Rantanen, YM, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten taitojen tuki 4 op

KOHDERYHMÄT
5.-9. luokkien opettajat (luokanopettajat ja aineenopettajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
1. lähipäivä Maahanmuuttajaoppilas koulussa
Johdatetaan osallistujat koulutusteemaan ja sisältöihin. Yleisen maahanmuuttajatilanteen lisäksi päivitetään osallistujien omat kehittymistavoitteet opetuksessa ja jaetaan käytännön kokemuksia haasteineen. Päivässä kuullaan kuntien maahanmuuttajaoppilaiden opetusjärjestelyistä ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen joustavista järjestelyistä.

2. lähipäivä Kielen tukeminen
Päivässä tarkastellaan erilaisia tapoja harjoitella kieltä, kielen osa-alueita ja niiden tukemista sekä kuvien ja struktuurin hyödyntämistä kielen opetuksessa. Koulutuksessa käsitellään kielen tukemista koulupäivän arjessa.

3. lähipäivä  Keskeisimmät suomen kielen piirteet S2-opetuksen näkökulmasta – mitä opettajan on hyvä tietää? Kielitaidon arvioinnin haasteita – toisen kielen oppimisen ongelmaa vai kielellistä vaikeutta?
Koulutuspäivässä tarkastellaan toisen kielen oppimista, suomen kielen rakenteen keskeisiä piirteitä ja kielitaidon arviointia. Lisäksi pohditaan niitä haasteita, jotka liittyvät toisen kielen oppimisesta johtuvien vaikeuksien erottamiseen mahdollisista kielellisistä vaikeuksista.

4. lähipäivä  Mainioita materiaaleja opetukseen
kouluttajina Merja Koivisto ja Tiina Pilbacka-Rönkä
Koulutuspäivässä esitellään suomi toisena kielenä -opetukseen soveltuvia materiaaleja. Osiossa ohjataan osallistujia toiminnalliseen ja osallistavaan oppilaan kielenoppimisprosessin tukemiseen. Materiaalivalinnoissa huomioidaan eri tasoiset kielenoppijat sekä tuen tarvitsijat. Varsinaisten oppimateriaalien lisäksi esitellään opettajan tukimateriaalia, kirjallisuutta ja käytäntöä helpottavia verkkosivustoja. Koulutuspäivässä tarkastellaan myös maahanmuuttajaoppilaan oppimissuunnitelmaa ja sen päivittämistä.

Koulutus sisältää ammatillisen kehittämissuunnitelman laatimista

KOULUTTAJAT
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Pilbacka-Rönkä, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Kristiina Pitkänen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä