Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia 2019-2020

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille

Alueellisissa koulutuspäivissä (36h) koulutetaan koulutusprosessissa mukana olevien koulujen luokanopettajia. Alueellisia koulutuksia järjestetään kolmella eri paikkakunnalla ja koulutuksiin osallistuu 2-4 opettajaa kultakin koululta. Opettajien koulutuspäivät ovat toiminnallisia ja niiden aikana koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse, juttutuokio, teemme yhdessä. Toimintatavoista on lisätietoa liitteenä toimitetussa toimintatapaoppaassa. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet opettajat saavat lisäkoulutusta kouluilla järjestettävien lähikoulutuspäivien aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa (31h). Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä (3h) tunne- ja vuorovaikutustaidoista.

Kohderyhmät opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat

Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille

Alueellisissa koulutuspäivissä (36h) koulutetaan koulutusprosessiin osallistuvien koulujen rehtoreita. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Aluellisia rehtorikoulutuksia järjestetään kahdella paikkakunnalla. Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen (31h). Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä välitöitä (9h).

Kohderyhmät rehtori ja hänen työparinaan yksi opettaja

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn – opetushenkilökunan koulutus

Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin osallistuvalla koululla kolme kertaa (3*2h ). Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun
opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset, joten koulutusten ryhmäkoko vaihtelee koulun mukaan n. 3-55 henkilöön. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle
yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja toimintatapoja: työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit. Kunkin koulutuskerran jälkeen työyhteisö käyttää koulutettua toimintatapaa yhteisessä työskentelyssään ja työskentelyssä esille tulleisiin pulmiin ja oivalluksiin palataan seuraavalla koulutuskerralla kouluttajajohtoisesti. Koulutuspäivien aikana uusia toimintatapoja luokissaan kokeilleet opettajat kertovat kollegoilleen toimintatapojen aloittamiseen liittyvistä kokemuksista ja innostavat muitakin kokeilemaan uudenlaista toimintaa.

Kohderyhmät Koko koulun opetushenkilökunta

Syventävää osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen

Koulutus Yhteispelin mentoropettajille: Yhteispelin Mentor -koulutus on suunnattu Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneille opettajille. Tavoitteena on vahvistaa koulutustilanteita ja Yhteispeli -koulutusprosessiin osallistuneiden opettajien asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä. Tavoitteena on syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta, oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa ja saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta. Kouluttautuminen pitää sisällään akateemisen kirjallisuuteen perehtymistä, ohjausharjoituksia, omien taitojen refelektointia ja vuorovaikutustilanteiden harjoittelua. Myös koulutusmateriaalien muokkaaminen kuuluu osaksi kouluttautumista.

Kohderyhmät Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneet opettajat

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille

Yhteispeli -koulutushankkeissa 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 mukana olleet koulut ovat toivoneet lisäkoulutuksen järjestämistä. Alueellisissa opettajien koulutuspäivissä (3*6h) koulutetaan 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Yhteispeli -koulutushankkeissa mukana olleiden koulujen luokanopettajia, jotka eivät päässeet osallistumaan aikaisempien Yhteispeli -koulutushankkeiden opettajien alueellisiin koulutuksiin. Tavoittena on tukea Yhteispeli -prosessin jatkumista hankkeissa aikaisemmin mukana olleilla kouluilla. Opettajien koulutuspäivät ovat toiminnallisia ja niiden aikana koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse, juttutuokio, teemme yhdessä. Toimintatavoista on lisätietoa liitteenä toimitetussa toimintatapaoppaassa. Koulutukseen sisältyy opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä (3h) tunne- ja vuorovaikutustaidoista.

Kohderyhmät Yhteispeliin 2016-2019 osallistuneiden koulujen opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat