Ratkaisukeskeinen työote

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 koulutuspäivää)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä  sekä avaa oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista. Toteutetaan vain lähikoulutuksena

KOULUTTAJA Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija


Ratkaisukeskeinen työote oppijan kohtaamisessa – (1 koulutuspäivä)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat) maks. 22 osallistujaa.

​KOULUTUKSEN TAVOITTEET​ Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Tutustutaan ratkaisukeskeisen työotteen periaatteisiin käytännön esimerkkien avulla. Mallintamisen ja toiminnallisen parityöskentelyn avulla harjoitellaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä pohditaan niiden soveltamismahdollisuuksia omaan työhön.

KOULUTTAJA Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija


Esihenkilö – löydä ratkaisun avaimia vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaamiseen ja puuttumiseen (1 koulutuspäivä)

KOHDERYHMÄT Koulutuspäälliköt, rehtorit, apulais- ja vararehtorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Rehtoreiden työ on haastavaa ihmissuhdetyötä. Työn lisääntyneet vaatimukset näkyvät mm. tuoreimmassa rehtoribarometrissa (2021), jossa havaittiin kohtalaista ja voimakasta uupumusta 26 prosentilla kyselyyn vastanneista. Barometrista selviää, että rehtoreiden työtahti, työn kognitiiviset ja emotionaaliset vaatimukset ovat kasvaneet, työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on käynyt haastavammaksi ja koronastressi on tuonut haastavan työn päälle lisäkuormaa. Rehtorit kohtaavat omassa työssään erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitatilanteita, joihin puuttuminen on emotionaalisesti kuormittavaa. Erilaisiin suhteisiin liittyvät haasteet, ristiriidat ja konfliktit ovat oppilaitosyhteisön normaaliin arkeen kuuluvia ilmiöitä. Kuitenkin niihin puuttumiseen ja niiden käsittelyyn voi kulua merkittävän suuri osa työaikaa, sillä puuttuminen on eri lakeihin kirjattu velvoite.

Oppilaiden välisten ristiriitojen ratkaisemiseen on olemassa paljon erilaisia tutkimukseen pohjaavia puuttumisen keinoja ja niitä sovelletaankin kouluissa ahkerasti. Näitä ristiriitoja myös ratkaistaan useamman aikuisen voimin, usein myös huoltajien tuella. Kognitiivisen ja emotionaalisen kuormittumisen kokemus voi kuitenkin merkittävästi lisääntyä, mikäli rehtori kohtaa työyhteisössään alaisen taholta vastuutonta työkäyttäytymistä, joka heijastelee pahimmillaan kielteisesti koko kouluyhteisöön. Vastuuton työkäyttäytyminen on sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä.

Vastuuttomaan työkäyttäytymiseen puuttumisessa rehtori voi kokea jäävänsä yksin, vaille riittävää tukea ja työkaluja. Erilaisia puuttumisen toimenpidemalleja on saatavilla – niissä kerrotaan, millaiseen käyttäytymiseen tulee puuttua, mitkä ovat kunkin toimijan vastuut puuttumistilanteissa ja miten selvittelyprosessi etenee vaiheittain. Toimenpidemalleissa harvoin vastataan konkreettisesti ja selkeäsi kysymyksiin: miten puuttuminen käytännössä tehdään, mitä keinoja puuttumisen rinnalle tarvitaan, millä tavoin palautetta voidaan opetella antamaan rakentavasti ja miten puuttumisen vaikuttavuutta voidaan seurata?

Koulutuksen tavoite: Koulutus on suunnattu esihenkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa osaamistaan vastuuttoman työkäyttäytymisen puuttumisessa ja saada lisää varmuutta tilanteisiin, jotka haastavat esihenkilön omia vuorovaikutustaitoja. Koulutukseen kuuluu pieni ennakkotehtävä, jossa osallistuja kuvaa jonkin haastavaan käyttäytymiseen liittyvän arjen työtilanteen, jota hän on jäänyt pohtimaan tai jonka ratkaisemiseen hän kaipaisi lisää työkaluja. Tapausesimerkit kuvaillaan ja käsitellään siten, että niiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Pyrimme löytämään vastauksia kysymykseen: MITEN puuttuminen käytännössä tehdään? HUOM! Koulutuksen näkökulma on ohjauksellinen ja keskusteleva, ei juridinen.

Koulutuspäivän aikana:
Pohdimme, mitä eroa on vastuuttomalla työkäyttäytymisellä, ongelmalla ja konfliktilla ja millä välineillä niihin voidaan puuttua.
Tunnistamme vastuuttomaan työkäyttäytymiseen liittyvät esihenkilön vastuut.
Tutustumme ratkaisukeskeiseen työotteeseen ja muutamiin työkaluihin, joita voit suoraan hyödyntää haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja kokoamme yhteen rakentavan palautteen elementtejä.
Jaat muiden osallistujien kanssa kokemuksia haastavasta työkäyttäytymisestä ja siihen puuttumisesta. Mikä on toiminut, mihin olisit kaivannut lisää tukea? Kuinka toimisit nyt?

Koulutus toteutetaah webinaarina ja se sisältää lyhyen ennakkotehtävän. Koulutuksen kesto on 6 luentotuntia ja se voidaan toteuttaa kokopäiväkoulutuksena (9-15.30) tai kahtena aamu-/iltapäivänä. Osallistujamäärä 10-16 esihenkilöä. Etäkoulutus toteutetaan Teams- tai Zoom -alustalla.

KOULUTTAJA Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija.


Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Olen Tiina ja minulla on yli 25 vuoden työkokemus erityisopettajana haastavista vuorovaikutustilanteista koulumaailmassa. Olen toiminut 14 vuotta aikuiskouluttajana Niilo Mäki Instituutissa, jossa olen kouluttanut opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstöä kohtaamaan haastavaa käyttäytymistä ja käyttämään ratkaisukeskeistä työotetta. Työnohjaajana minulla on runsaasti kokemusta eri tavoin konfliktoituneista työyhteisöistä sekä kokemusta esihenkilöiden kanssa työskentelystä eri kokoisissa ja eri alojen yhteisöissä. Ratkaisukeskeisenä työyhteisösovittelijana ymmärrän haastavan työkäyttäytymisen erilaisia ilmenemismuotoja, niiden takana olevia tarpeita sekä erityisesti sitä, millä tavoin näihin pulmiin voidaan yhdessä löytää kestäviä, toimivia ja kaikkia yhteisön jäseniä hyödyttäviä ratkaisuja.


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta