ILS – Individuell Läsning och Skrivning

Utgivare: Niilo Mäki Institutet © 2019
Författare: Ann-Katrine Risberg, Pia Vataja, Laura Plyhm, Marja-Kristiina Lerkkanen, Mikko Aro,
Jari Westerholm & Paula Salmi
Språkgranskning: Anne Uppgård
Layout: Atte Palokangas & Sari Utriainen
Tryck: Grano, Jyväskylä (2019)
1:a upplagan
ISBN: 978-951-39-7670-5
Pris: 250 EURO
ILS uppgifter är kopieringsbara eller de kan skrivas ut (ILS är icke digital eller licenserad).