Dyskalkyli 100 år – Nationell konferens om dyskalkyli 20.-21.11.2019 Stockholm

Logopedkliniken vid Danderyds sjukhus och Niilo Mäki Institutet inbjuder till seminarium Dyskalkyli 100 år – Dyscalculia Conference 2019

I november anordnar Logopedkliniken vid Danderyds sjukhus i Stockholm en nationell konferens med inriktning på aktuell forskning kring dyskalkyli, var svenska och finska experter på området kommer att närvara och föreläsa. Evenemanget anordnas med anledning av att dyskalkylibegreppet, myntat av Salomon Eberhard Henschen, fyller 100 år.

Konferensen riktar sig till logopeder, pedagoger och till elevhälsovårdsteam. Då platserna är begränsade ser vi helst att högst tre representanter från en och samma skola anmäler sig.

Föreläsningsmaterial:

Pekka Räsänen: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/11/Dyscalculia-100-years-Rasanen-slides-Stockholm-2019.pdf
Susanna Slama: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/12/danderyd-susanna-slama-20112019-NY.pdf
Johan Korhonen: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/11/Danderyd_korhonen.pdf
Ann-Katrine Risberg: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/11/Danderyd-20.11.19._ahorarkopior.pdf
Henrik Husberg: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/11/191128_Dyskalkyli_100_Henrik_Husberg.pdf eller
https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/11/191128_Dyskalkyli_100_Henrik_Husberg_2.pdf

Program

Onsdag 20.11.2019

09:00 Registrering Kaffe med fralla. Utställning – läromaterial, böcker, dataspel, tester, utvärderingsmaterial, träningsprogram.

10:00-10:15    Inledning

10:15-11:00    Dyskalkyli 100 år, Pekka Räsänen, specialistpsykolog inom neuropsykolog, Niilo Mäki Institutet

11:00-11:40    Utredning av räknesvårigheter, Logopedkliniken Danderyds Sjukhus. Logopeder Daniel Lindau och Olof Tyche

11:40-13:00    Lunch

13:00-13:45    Strukturerat stöd i förskolan – Kaninhistorier och Nallematte, Susanna Slama, PsM psykolog, Niilo Mäki Institutet

13:45-14:30    Titel på föreläsning ej bekräftad. Ola Helenius Forskare och biträdande föreståndare vid NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet.

14:30-14:45    Frågor och kommentarer

14:45-15:15    Kaffe och fika, utställning och mingel         

15:15-16:00    Titel på föreläsning ej bekräftad. Ulf Träff, professor i psykologi vid Linköpings universitet

16:00-16:30    Reflektioner, frågestund, avslut

Torsdag 21.11.2019

09:00-09:45    Inlärningssvårigheter i matematik hos ungdomar, Johan Korhonen, docent, Å bo Universitet

10:00-10:45    Människan, tekniken och möjligheterna, Ulrika Jonson, lärare och specialpedagog Kasam Education.

10:45-11:00    Paus

11:00-11:45    Identifiering av läs-, skriv- och benämningssvårigheter i årskurserna 1,2,3 och 5, Ann-Katrine Risberg, projektforskare, speciallärare PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet

11:45-12:00    Frågor och kommentarer

12:00-13:30    Lunch

13:30-14:15    Exekutiva färdigheter och självreglering – Stöd i förskola och skola, Henrik Husberg PM Speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet      

14:15-14:30  Frågor och kommentarer

14:30-15:00  Kaffe och kaka

15:00-15:45  Projektarbete: Tvärprofessionellt team vid utredning av räknesvårigheter, Logopederna Carina Ode och Jonas Walfridsson, Logopedkliniken Danderyds Sjukhus

15:45-16:00  Frågor och kommentarer

16:00-16:30  Diskussion och avslut

Presentationer – föreläsare och instutioner

Ulrika Jonson, lärare och specialpedagog Kasam Education. Ulrika har arbetat i över 25 år som lärare och specialpedagog vid kommunala skolor – såväl som friskola samt i kommunövergripande uppdrag. I sitt arbete har Ulrika mött elever, vårdnadshavare och lärare som ständigt ger henne nya infallsvinklar som speglar gårdagen, ger nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. I sitt nuvarande uppdrag som övergripande IKT-pedagog vid Utbildningskontoret i Södertälje kommun, arbetar Ulrika med att skapa möjligheter och förutsättningar för tillgänglig och likvärdig användning av digitala lärverktyg och resurser för alla skolformer. Ulrika är även egen företagare i Kasam Education och ger från den plattformen utbildningsinsatser för olika uppdragsgivare exempelvis Skolverket och SPSM.  Ulrika var Guldäpplepristagare 2014.

Ola Helenius är forskare och biträdande föreståndare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet. Ett av hans huvudintressen är konceptualisering av matematiska begrepp. Ola arbetar också med undervisningsdesign och konstruerar undervisningsekvenser för medelstora och stora interventioner. För närvarande ansvarar han för ett interventionsprogram med tillhörande lärarfortbildning som genomförs i fyra svenska kommuner och involverar omkring 2500 elever på lågstadiet. 

Ulf Träff, Professor i psykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för psykologi (PSY), Linköpings universitet. Ulf Träff bedriver forskning som bland annat syftar till att undersöka vilka förmågor som är av betydelse för matematikutvecklingen, varför vissa barn har stora svårigheter med matematikutvecklingen, hur dessa barn kan hjälpas och hur hjärnan arbetar när vi löser matematiska uppgifter.

Niilo Mäki Institutet är ett forskningsinstitut som arbetar med frågor om inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Syftet med forskningen är att undersöka och utveckla metoder för att kartlägga, förebygga och habilitera inlärningssvårigheter. www.nmi.fi
Niilo Mäki Institutet har publikationsverksamhet och erbjuder forskningsbaserade utbildningsdagar och fortbildningar. Vi ger även ut svenskspråkiga publikationer och ordnar utbildningsdagar och fortbildningar också på svenska. koju.nmi.fi/svenskspakiga-material/

Projektet ILS – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor fortsätter från och med hösten 2019 som ILS2-projektet och pågår till slutet av 2022. Inom ILS2-projektet fortsätter arbetet med att utveckla och normera kartläggningsmaterial samt arbetsmodeller och interventioner för personer som arbetar i grundskola i Svenskfinland. http://inlarningochstod.fi/

ILS2-projektet är tudelat, med fokus på självreglering, beteende och uppmärksamhet samt läsning, skrivning och benämning. Inom området för självreglering kommer man att arbeta med att utveckla och undersöka stödet på alla trestegsstödets nivåer i grundskolan för att kunna åtgärda problem med arbetsro och förbättra elevers arbetssätt. Detta görs bl.a. genom ProSkola-modellen, Check In Check Out, samt genom att utveckla en konsultationsmodell för klasslärare i samband med Fokus.

Inom området för läsning ingår att följa upp läs- och skrivutvecklingen för elevgruppen som ingått i ILS-projektet (åk 1-3) i årskurserna 5 och 7. Därtill kommer material för bl.a. kartläggning av läsförståelse i årskurserna 7 att utvecklas och normeras. Ett nytt datorbaserat övningsprogram för träning av läsflyt, “Spel-Ett Läsflyt”, kommer även att utvecklas.


Pekka Räsänen
är ansvarig forskare och klinisk neuropsykolog vid Niilo Mäki Institutet. Han är specialiserad på kognitiv utvecklings- och inlärningsforskning med fokus på numerisk utveckling samt funktionsnedsättningar, och visuo-spatiala inlärningsvårigheter. Hans publikationer innefattar forskningsartiklar, träningsprogram, standardiserade tester och datorassisterade rehabiliteringsspel. Han är en av redaktörerna av “International Handbook of Mathematical Learning Difficulties: From the Laboratory to the Classroom” (Springer, 2019).

Johan Korhonen (PhD) är akademilektor vid Åbo Akademi och docent (specialpedagogik) vid Helsingfors universitet. Korhonen forskar i hur kognitiva och affektiva faktorer är relaterade till inlärningssvårigheter i matematik samt hur dessa påverkar ungdomars utbildningsvägar. 

Susanna Slama, PsM, psykolog, kognitiv psykoterapeut , projektforskare vid Niilo Mäki Institutet 2015-19. Inom projektet Inlärning och Stöd har Slama jobbat med frågor relaterade till hur exekutiva funktioner hos barn i förskola och skola kan utredas och stödjas. 

Husberg Henrik – speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet, Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.

Risberg Ann-Katrine – PeM, speciallärare, doktorand, projektforskare. Ann-Katrine Risberg är projektforskare inom projektet InLärning och Stöd vid Niilo Mäki Institutet. Inom projektet utvecklar hon nya finlandssvenska material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga. A-K Risberg har även tidigare arbetat med utveckling av bl.a material för kartläggning av läsförståelse i grundläggande utbildning. Hon arbetar även som utredningspedagog gällande läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Hon forskar och föreläser om (tidig) identifiering av läs- och skrivsvårigheter bland enspråkigt svenska och tvåspråkiga (fi-sve) elever.

Anmälan

Nationell konferens om dyskalkyli   

Datum:       20/11 kl. 09:00-16:30

                     21/11 kl. 09:00-16:30

Plats:           Danderyds sjukhus, Aulan

Pris:             1 500 kr. Konferensavgift, frukostfralla, lunch och eftermiddagskaffe.

Logi:            Ordnas på egen hand.

Patienthotellet Mörby ligger i anslutning till Danderyds sjukhus: www.sodexomeetings.se/morby/

Anmälan:   talklinikendyskalkyli@gmail.com

Ange namn, skola, kontaktuppgifter och fakturaadress.  

Sista anmälningsdag är 2019-11-08. Efter detta datum är anmälan bindande.

Kontakt:     olof.tyche@sll.se, daniel.lindau@sll.se

Telefon 08-123 554 48

Varmt välkomna!

https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/10/Dyskalkuli-100-år-Flyer.pdf