Lukivalmiudet, lukutaito, lukuilo ja monikielisyys

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen lukutaidon arviointi ja tukeminen

KOHDERYHMÄT (varhais)erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon arviointi ja tukeminen: koulutuksessa keskitytään tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden taitojen arviointiin ja tukemiseen.

KOULUTTAJA Jonna Salminen, KT, erityisopettaja, Puistokadun päiväkotikoulu, Jyväskylän kaupunki


Kohti lukuiloa!

KOHDERYHMÄ Esimerkiksi koko (ala)koulun henkilöstö (erityisesti luokanopettajat, aineenopettajat, kouluavustajat/iltapäivätoiminnan ohjaajat tms.)

SISÄLLÖT
Oletko miettinyt, miten innostaa lapsia ja nuoria lukemaan? Tai miten liittää kirjallisuus ja lukeminen luontevasti osaksi erilaisia sisältöjä ja oppiaineita? Kohti lukuiloa -koulutuksessa käsitellään toiminnallista lukemista, monilukutaitoa ja lukuiloa- ja motivaatiota tuottavia toimia, joita jokainen koulun aikuinen voi toteuttaa omassa työssään. Koulutuksessa tutustutaan lastenkirjojen lukemattomiin mahdollisuuksiin ja työstetään pienryhmissä suunnitelmia koulutyöhön lastenkirjan pohjalta. Lastenkirjoja voidaan käyttää eri oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudessa tai esimerkiksi iltapäivätoiminnassa. Lisäksi pohditaan ideoidaan erilaisia tapoja kannustaa ja innostaa lapsia ja perheitä lukemaan ja mietitään sitä, miten lukeminen voidaan tehdä näkyväksi koulun arjessa.

KOULUTTAJA Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogiikan jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti


Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa

KOHDERYHMÄ Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Lukemisen, kirjoittamisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet esiintyvät usein samanaikaisesti. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden taitojen arviointiin sekä tukikeinojen suunnitteluun silloin, kun nämä haasteet esiintyvät päällekkäin. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
Lukivaikeuksien ja tarkkaavuuspulmien tausta ja tunnistaminen
Tuen suunnittelun periaatteita ja keinoja
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään osaamista erityisesti tuen keinojen näkökulmasta. Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työpareina.

KOULUTTAJAT
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapian psykoterapeutti, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän perheneuvola


Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi

KOHDERYHMÄT opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukusujuvuuden kehittäminen
Lukumotivaatio ja sen tukeminen
Draamatyöskentely lukuopetuksen opettamisen osana
Koulutuksessa perehdytään lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lähiopetusjakson aikana saat toiminnallisuuden ja teorian kautta kokemuksen lukuteatteritoiminnasta, ja opit laatimaan ja ohjaamaan lukuteatteriopetusta omille pienryhmillesi. Lähijakson lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoluennot: Nykykäsitys lukemisen taidoista ja niiden tukemisesta (45 min.), Lukumotivaatio ja sen tukeminen (45 min.) ja Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena – Lukuteatterin esittely (45 min). Lähiopetusjakso ei ole toteutettavissa etäyhteyksin.

KOULUTTAJAT
Jarkko Hautala, PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti
Roosa Karhunen, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti

KUMMI 20. Lukuteatteri – sujuvuutta ja varmuutta lukemiseen draaman keinoin


Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi, seuranta ja tukeminen alkuopetuksessa

KOHDERYHMÄT 1.-2. lk luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat sekä muut oppimisvaikeusalan ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Miten arvioida luku- ja kirjoitustaitoa?
Arviointitiedon tulkinta ja tukitoimien suunnittelu
Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen
Miten seurata oppimista?
Tuen vaikuttavuuden ja jatkotarpeen arviointi

Koulutuksessa esitellään tutkittua tietoa lukivaikeuksista, niiden tunnistamisesta sekä luku- ja kirjoitustaidon tukemisesta. Koulutuksessa esitellään toimintamalli, joka lähtee liikkeelle luku- ja kirjoitustaidon arvioinnista sekä arviointitiedon siltaamisesta tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mallin avulla voi seurata oppimista ja päätellä, miten annettu tuki on tehonnut.

KOULUTTAJA Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


Tavoitteena sujuva lukutaito – teoriaa ja harjoituksia

KOHDERYHMÄT Opettajat, erityisopettajat, psykologit ja terapeutit, kaikki lukemisvaikeuslasten kanssa työskentelevät

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukutaidon kehitys ja lukivaikeudet
Mitä lukemisen sujuvuus on?
Miten lukemisen sujuvuutta voi arvioida?
Miten sujuvuutta voi harjoittaa?

Koulutuksessa esitellään, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä sekä kuntouttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ja materiaaleja, joilla tätä suomen kielessä keskeistä lukutaidon ongelmaa voidaan koettaa lieventää. Esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.

KOULUTTAJA Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

KUMMI 10. Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia


Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen

KOHDERYHMÄT luokkien 1-6 opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja koulunkäynninohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemisen ja kirjoittamisen kehitys sekä niiden taustataidot
Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi
Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen
Luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen sekä nimeämistaitojen tukeminen
Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi

Tapauspohjainen työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä. Tehdään mieluiten työparina. Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää sekä työskentelyä päivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Koulutuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta verkon välityksellä.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto


S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen

KOHDERYHMÄT Alakouluikäisten S2 -oppilaiden luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa kuulet mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita.

Kehittyvä kielitaito vai kielellinen vaikeus?
Erotusdiagnostiikka S2-oppilaan arvioinnissa
Oman äidinkielen tukeminen
Monikielisten perheiden tukeminen

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti
Salla-Maaria Suuriniemi, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto


Aikamatkalla – sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
Lukivaikeus
Lukitaitojen harjoittaminen
Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta
Aikamatkalla -harjoitusohjelma on suunniteltu 3-5-luokkalaisille.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Keski-Suomen hyvinvointialue Perheneuvola


Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6-9

KOHDERYHMÄT 6–9 luokkien erityisopettajat, aineenopettajat ja koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemiseen.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella nettilukutaidon ja/tai luetun ymmärtämisen taitoja joko yhden lapsen kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue Lastentutkimusklinikka, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI


Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen

KOHDERYHMÄT Yläkoulun erityisopettajat, aineenopettajat, koulupsykologit, opinto-ohjaajat ja puheterapeutit (lukiarvioinnin ja -tukemisen parissa työskentelevä yläkoulun henkilöstö)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arvioinnin ja tuen suunnittelun periaatteita ja esitellään yläkouluikäisille suunnattuja arviointivälineitä. Tuen suunnittelun periaatteissa keskitytään erityisesti luetun ymmärtämisen tukemisen tapoihin. Koulutuksessa käsitellään myös lukivaikeuden ilmenemistä nuorilla. Koulutusta rakennetaan osallistujien itse esittämien kysymysten, heidän kaipaamansa lisätiedon ja ”keissien” pohjalta.

KOULUTTAJA
Maria Niskakoski, KM, EO, vastaava tutkija, DigiLukiseula-hanke (Niilo Mäki Instituutti) Erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio (Gradia)


Lukikuntoutuskoulutus puheterapeuteille

KOHDERYHMÄT Koulutus on suunnattu puheterapeuteille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Miten lukutaito kehittyy?
Lukivaikeudet ja niiden taustataidot
Lukivaikeuksien ja taustataitojen arviointi
Nimeämisvaikeuksien kuntoutus
Lukemisvaikeuksien kuntoutus
Tapauskuvaukset

KOULUTTAJA Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


Kysy lisää tilauskoulutuksesta:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta