LUKIVALMIUKSIIN JA LUKEMISEEN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:


VARHAISTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN JA VARHAISEN LUKUTAIDON ARVIOINTI JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT
(varhais)erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon arviointi ja tukeminen: koulutuksessa keskitytään tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden taitojen arviointiin ja tukemiseen.

KOULUTTAJA
Jonna Salminen, KT, erityisopettaja, Puistokadun päiväkotikoulu, Jyväskylän kaupunki


TOIMINNALLISTA LUKUILOA! IDEOITA JA INNOSTUSTA LASTENKIRJOJEN KÄYTTÖÖN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

KOHDERYHMÄ
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

SISÄLLÖT
Millaista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnallinen lukeminen on? Miten innostaa lapset kirjoista ja samalla löytää myös omaan työhönsä uusia ideoita ja näkökulmia? Miten lastenkirjallisuus voidaan ottaa osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa? Miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsille, työkavereille ja lasten perheille?
Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Lastenkirjallisuuden kautta voidaan myös rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muita teemoja ja lastenkirjojen tarinoiden pohjalta voidaan lähteä uskomattomille seikkailuille. Koulutus pohjautuu Tartu tarinaan -hankkeen antiin ja siinä kehitettyyn Lukuboksi-toimintamalliin.
Koulutuksessa tutustutaan tarkastellaan lastenkirjoja uusista näkökulmista ja työstetään oma suunnitelma lapsiryhmälle valitun lastenkirjan pohjalta.

KOULUTTAJA
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogiikan jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti


KOHTI LUKUILOA!

KOHDERYHMÄ
Esimerkiksi koko (ala)koulun henkilöstö (erityisesti luokanopettajat, aineenopettajat, kouluavustajat/iltapäivätoiminnan ohjaajat tms.)

SISÄLLÖT
Oletko miettinyt, miten innostaa lapsia ja nuoria lukemaan? Tai miten liittää kirjallisuus ja lukeminen luontevasti osaksi erilaisia sisältöjä ja oppiaineita? Kohti lukuiloa -koulutuksessa käsitellään toiminnallista lukemista, monilukutaitoa ja lukuiloa- ja motivaatiota tuottavia toimia, joita jokainen koulun aikuinen voi toteuttaa omassa työssään. Koulutuksessa tutustutaan lastenkirjojen lukemattomiin mahdollisuuksiin ja työstetään pienryhmissä suunnitelmia koulutyöhön lastenkirjan pohjalta. Lastenkirjoja voidaan käyttää eri oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudessa tai esimerkiksi iltapäivätoiminnassa. Lisäksi pohditaan ideoidaan erilaisia tapoja kannustaa ja innostaa lapsia ja perheitä lukemaan ja mietitään sitä, miten lukeminen voidaan tehdä näkyväksi koulun arjessa.

KOULUTTAJA
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogiikan jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti


LUKITAITOJEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN TUKEMINEN KOULUSSA

KOHDERYHMÄ
Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Lukemisen, kirjoittamisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet esiintyvät usein samanaikaisesti. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden taitojen arviointiin sekä tukikeinojen suunnitteluun silloin, kun nämä haasteet esiintyvät päällekkäin. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
Lukivaikeuksien ja tarkkaavuuspulmien tausta ja tunnistaminen
Tuen suunnittelun periaatteita ja keinoja
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään osaamista erityisesti tuen keinojen näkökulmasta. Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työpareina.

KOULUTTAJAT
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo terapiaklinikka
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapian psykoterapeutti, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän perheneuvola


LUKUTEATTERI LUKUSUJUVUUDEN KEHITTYMISEN TUEKSI

KOHDERYHMÄT
opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukusujuvuuden kehittäminen
Lukumotivaatio ja sen tukeminen
Draamatyöskentely lukuopetuksen opettamisen osana
Koulutuksessa perehdytään lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lähiopetusjakson aikana saat toiminnallisuuden ja teorian kautta kokemuksen lukuteatteritoiminnasta, ja opit laatimaan ja ohjaamaan lukuteatteriopetusta omille pienryhmillesi. Lähijakson lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoluennot: Nykykäsitys lukemisen taidoista ja niiden tukemisesta (45 min.), Lukumotivaatio ja sen tukeminen (45 min.) ja Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena – Lukuteatterin esittely (45 min). Lähiopetusjakso ei ole toteutettavissa etäyhteyksin.

KOULUTTAJAT
Jarkko Hautala,PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti


LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ARVIOINTI, SEURANTA JA TUKEMINEN ALKUOPETUKSESSA

KOHDERYHMÄT
1.-2. lk luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat sekä muut oppimisvaikeusalan ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Miten arvioida luku- ja kirjoitustaitoa?
Arviointitiedon tulkinta ja tukitoimien suunnittelu
Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen
Miten seurata oppimista?
Tuen vaikuttavuuden ja jatkotarpeen arviointi

Koulutuksessa esitellään tutkittua tietoa lukivaikeuksista, niiden tunnistamisesta sekä luku- ja kirjoitustaidon tukemisesta. Koulutuksessa esitellään toimintamalli, joka lähtee liikkeelle luku- ja kirjoitustaidon arvioinnista sekä arviointitiedon siltaamisesta tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mallin avulla voi seurata oppimista ja päätellä, miten annettu tuki on tehonnut.

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


TAVOITTEENA SUJUVA LUKUTAITO – TEORIAA JA HARJOITUKSIA

KOHDERYHMÄT
Opettajat, erityisopettajat, psykologit ja terapeutit, kaikki lukemisvaikeuslasten kanssa työskentelevät

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukutaidon kehitys ja lukivaikeudet
Mitä lukemisen sujuvuus on?
Miten lukemisen sujuvuutta voi arvioida?
Miten sujuvuutta voi harjoittaa?

Koulutuksessa esitellään, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä sekä kuntouttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ja materiaaleja, joilla tätä suomen kielessä keskeistä lukutaidon ongelmaa voidaan koettaa lieventää. Esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


KEINOJA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN TAITOJEN TUKEMISEEN

KOHDERYHMÄT
luokkien 1-6 opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja koulunkäynninohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemisen ja kirjoittamisen kehitys sekä niiden taustataidot
Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi
Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen
Luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen sekä nimeämistaitojen tukeminen
Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi

Tapauspohjainen työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä. Tehdään mieluiten työparina. Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää sekä työskentelyä päivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Koulutuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta verkon välityksellä.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto


LUKIKUNTOUTUSKOULUTUS PUHETERAPEUTEILLE

KOHDERYHMÄT
Koulutus on suunnattu puheterapeuteille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Miten lukutaito kehittyy?
Lukivaikeudet ja niiden taustataidot
Lukivaikeuksien ja taustataitojen arviointi
Nimeämisvaikeuksien kuntoutus
Lukemisvaikeuksien kuntoutus
Tapauskuvaukset

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN JA SUJUVAN LUKEMISEN TUKENA

KOHDERYHMÄT
Opettajat ja erityisopettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat, jotka opettavat lapsia esiopetuksesta kolmanteen luokkaan

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
Lukemisen sujuvuuden kehittyminen, sujuvuuden ongelmat ja sujuvuuden tukeminen
Ekapeli lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden tukena

KOULUTTAJAT
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Heikkilä Riikka, PsT, Jyväskylän yliopisto ja kuntoutusyksikkö Nekku
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti


PEDAGOGINEN ARVIOINTI ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen

Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun. Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


AIKAMATKALLA – SUJUVAN LUKEMISEN JA OIKEINKIRJOITUKSEN
HARJOITUSOHJELMA

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
Lukivaikeus
Lukitaitojen harjoittaminen
Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta
Aikamatkalla -harjoitusohjelma on suunniteltu 3-5-luokkalaisille.

KOULUTTAJA
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti


YMMÄRRÄTKÖ MINUA? MAAHANMUUTTAJALASTEN KIELELLISTEN TAITOJEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen opettajat ja muu henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oman äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa
Maahanmuuttajavanhempien tukeminen kielikasvatustyössä
Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
Sanavaraston kasvun tukeminen kielileikkien, pelien ja yhdessä lukemisen avulla (sanastotehtävät, kielileikit)
Materiaaalit: Lukusilta.fi vanhempainopassivusto, Arvaa sana-korttipeli, Jyväskylän oman äidinkielen kerhon materiaalit, Lukuboksien materiaalit.
Kaikki koulutuksessa esiteltävät materiaalit ovat ilmaisia, ne on kehitetty STEA:n ja K-S Kulttuurirahaston tuella hankkeissa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen ja Tartu tarinaan.
Koulutuksessa käydään läpi monikielisten lasten kielikehitys vauvaiästä lähtien kouluikään asti. Keskustellaan siitä, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää, ja millä keinolla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten sanavaraston kehittämisen lisäksi käydään läpi myös vanhempien tukemisen keinot kielikasvatustyössään. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia kielen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen ja jaetaan ideoita maahanmuuttajaperheen kanssa työskentelyyn.

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogiikan jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti


NETTILUKUTAITO JA LUETUN YMMÄRTÄMISEN TUKEMINEN LUOKILLA 6-9

KOHDERYHMÄT
6–9 luokkien erityisopettajat, aineenopettajat ja koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemiseen.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella nettilukutaidon ja/tai luetun ymmärtämisen taitoja joko yhden lapsen kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI tai
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI


LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON ARVIOINTI YLÄKOULUSSA: VAIKEUDEN TUNNISTAMISESTA KOHDENNETTUUN TUKEEN

KOHDERYHMÄT
Yläkoulun erityisopettajat, aineenopettajat, koulupsykologit, opinto-ohjaajat ja puheterapeutit (lukiarvioinnin ja -tukemisen parissa työskentelevä yläkoulun henkilöstö))

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arvioinnin ja tuen suunnittelun periaatteita ja esitellään yläkouluikäisille suunnattuja arviointivälineitä. Tuen suunnittelun periaatteissa keskitytään erityisesti luetun ymmärtämisen tukemisen tapoihin. Koulutuksessa käsitellään myös lukivaikeuden ilmenemistä nuorilla. Koulutusta rakennetaan osallistujien itse esittämien kysymysten, heidän kaipaamansa lisätiedon ja ”keissien” pohjalta.

KOULUTTAJA
Maria Niskakoski, KM, EO, vastaava tutkija, DigiLukiseula-hanke (Niilo Mäki Instituutti)
Erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio (Gradia)


NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – digitaalisen seulontamenetelmän DigiLukiseulan käyttökoulutus

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.
HUOM! Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat kouluttautua erityisesti uuden DigiLukiseulan käyttöön

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella arviointivälineellä (seulonta). Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä perehdytään uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. Koulutuksessa käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

KOULUTTAJA
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti


NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI
– seulontamenetelmän ja yksilötestistön käyttökoulutus

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit ja ne, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten/aikuisten lukivaikeuksia, Lukivaikeuksien seulontamenetelmää lyhyesti ja Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöä. Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa tukea. Koulutuksessa käsitellään myös tapausesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, tukemista ja yhteistyötä.
Toivottavaa on, että osallistujilla olisi koulutuksessa mukanaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö.

KOULUTTAJA
Leila Kairaluoma, KT, erityisopettaja, tutkija, Oulun yliopisto


MITÄ LUKIARVIOINNIN JÄLKEEN? – LUKIVAIKEUKSISEN NUOREN OPISKELUN TUKEMINEN JA ERITYISJÄRJESTELYT

Koulutuspäivä rakentuu Lukemalla ja tekemällä -kirjan pohjalle.

KOHDERYHMÄT
Kaikki toisen asteen oppilaitosten opettajat, ammattikorkeakoulujen opettajat, yläkoulun opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, oppilaanohjaajat ja ne, jotka vastaavat lukihäiriöisten nuorten tukemisesta ja opetuksesta. Toivotaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöön perehtymistä.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Taustaksi tietoa lukivaikeuksien ilmenemisestä
Organisatoriset järjestelyt lukivaikeuksien tunnistamiseksi ja tukitoimet
Lukiongelmien merkitys oppiaineissa ja tukitoimiin perehtyminen
Tuki luokkatilanteissa, pienryhmässä ja yksilötasolla

KOULUTTAJA
Leila Kairaluoma, KT, erityisopettaja, tutkija, Oulun yliopisto

Kysy lisää tilauskoulutuksesta:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta