TYÖRAUHAAN JA LUOKANHALLINTAAN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA – OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA

KOHDERYHMÄT: Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

“Koulutus antoi paljon ajattelemisen aihetta ja ihan konkreettisiakin vinkkejä työrauhan parantamiseen tai ylläpitoon.”
“Sain mukavasti ideoita, mitä kokoeilla omassa luokassa liittyen luokanhallintaan.”
“Tällaista koulutusta tarvitsivat kaikki kasvatus-ja opetusalalla työskentelevät.”

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA – RYHMÄNHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA

KOHDERYHMÄ: Koulunkäynninohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja ohjaustilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa tutustutaan ohjauskäytänteisiin, joiden avulla tuetaan oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella yhdessä opettajien kanssa.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

TYÖRAUHA KAIKILLE – TOIMINTAMALLI TYÖRAUHAONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu luokkia 5-9 opettaville opettajille ja erityisopettajille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Työrauha kaikille -toimintamalli on tarkoitettu luokan työrauhan parantamiseen luokka-asteilla 5-9. Malli perustuu opettajien väliseen yhteistyöhön ja sen vuoksi soveltuu käytettäväksi etenkin sellaisilla luokilla, joita opettavat useat eri opettajat. Koulutuksessa tutustutaan työrauhamallin perusperiaatteisiin,  toteuttamisen vaiheisiin, onnistumisen edellytyksiin ja vastuukysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu luokkien 5-9 opettajille ja erityisopettajille.  

Koulutus sisältää yhden luentopäivän lisäksi myöhemmin toteutettavan kahden tunnin mittaisen konsultatiivisen osan, jossa perehdytään tarkemmin osallistujia askarruttaviin kysymyksiin. 

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

RATKAISUKESKEISIÄ TYÖKALUJA OPPILASHUOLLON AMMATTILAISILLE HYVÄN TYÖRAUHAN TUKEMISEKSI KOULUYHTEISÖSSÄ – 2 päivää

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä  sekä avaa oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

RATKAISUKESKEINEN TYÖOTE OPPIJAN KOHTAAMISESSA – 1 päivä

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat) maks. 22 osallistujaa.

​KOULUTUKSEN TAVOITTEET: ​ Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Tutustutaan ratkaisukeskeisen työotteen periaatteisiin käytännön esimerkkien avulla. Mallintamisen ja toiminnallisen parityöskentelyn avulla harjoitellaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä pohditaan niiden soveltamismahdollisuuksia omaan työhön.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Tiina on erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tiina on toiminut aikaisemmin Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana oppilaitosten työrauhakysymyksiin liittyen. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä paremman työelämän puolesta erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden parissa.  Lisäksi hän  kouluttaa perus- ja toisen asteen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan työrauhan edistäminen oppilaitoksissa sekä opetushenkilöstön ryhmänhallinnan taitojen vahvistaminen. Lisäksi hän opastaa, kuinka ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi hyödyntää oppilashuoltotyössä hyvän työrauhan tukemiseksi ja erilaisten haasteiden voittamiseksi. 

Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta