LENE – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio

158,00 

Tekijät: Riitta Valtonen, Kirsi Mustonen & työryhmä
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2003
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Neuvolan henkilökunta, terveydenhoitajat, neuvolalääkärit, fysioterapeutit, puheterapeutit, toimintaterapeutit, psykologit
ISBN: 952-5028-20-8
Hinta: 158 EUROA, sisältää uuden leikkikenttäkuvan.

Kuvaus

Lene on neuvoloiden käyttöön tarkoitettu lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmä. Lene on tarkoitettu 2.5-3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaiden lasten arviointiin ja se kattaa lapsen neurologisen kehityksen keskeiset osa-alueet kussakin ikäryhmässä. Tavoitteena on löytää mahdollisimman varhain sellaiset kehitykselliset ongelmat, jotka voivat ennakoida oppimisvaikeuksia kouluiässä.

Tehtävät on valittu siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin lapsen neurologisen kehityksen osa-alueita. Erilliset tehtävät on koottu laajemmiksi kokonaisuuksiksi sen mukaan, mitä tehtävien avulla pääasiassa arvioidaan. Tämä helpottaa kokonaiskuvan muodostamista lapsen kehityksestä ja mahdolliset ongelma-alueet tulevat selkeämmin esille. Arvioinnissa yhdistetään määrällistä ja laadullista arviointia ja muutamilla osa-alueilla myös vanhemmilta saatua tietoa.

Eri ikäryhmien osiot poikkevat hieman toisistaan, mutta sisältöalueet ovat pääosin samat: näkö- ja kuulohavainto, karkeamotoriikka, poikkeavat liikkeet, vuorovaikutus, tarkkaavuus, puheen tuottaminen, puheen ymmärtäminen ja käsitteet, kuullun hahmottaminen, silmä-käsi-yhteistyö, leikki ja omatoimisuus, visuaalinen hahmottaminen ja lukivalmiudet. Tutkittavista osa-alueista muodostetaan kokonaisarviot käyttäen kriteereitä 0 (normaali), 1 (lievästi poikkeava) ja 2 (selvästi poikkeava). Lenen tekeminen 2,5-vuotiaalle vie aikaa noin 20 minuuttia, 4-vuotiaalle noin 30 ja 5 sekä 6-vuotiaalle noin 45 minuuttia.

Lenen toimivuutta on arvioitu kolmessa psykologian pro gradu työssä ja kokeiltu Pohjois-Karjalan alueen neuvoloissa, minkä pohjalta Lenen osioita ja arviointiperusteita on kehitetty. Laajempi seurantatutkimus Lenen ennustuskyvystä on alkanut vuonna 2001. Terveydenhoitajilta saadut palautteet Lenen toimivuudesta ovat olleet myönteisiä. Lene on koettu paitsi luotettavaksi myös käteväksi terveydenhoitajan työvälineeksi. Terveydenhoitajien mukaan myös vanhemmat ovat kokeneet Lenen antavan aiempiin seulontamenetelmiin verrattuna enemmän tietoa lapsen kehityksestä ja toimivan vanhempien ja terveydenhoitajan välisen keskustelun pohjana.

Lenen kehittämiseen ovat osallistuneet neuropsykologi Riitta Valtonen, lastenneurologi Kirsi Mustonen, psykologi Leena Pesälä, puheterapeutit Tarja Heikkinen, Tiina Määttä ja Riitta-Maija Rönkkö, toimintaterapeutit Siiri Hiltunen ja Riitta Onkalo-Okkonen, fysioterapeutti Seija Ruotsalainen ja terveydenhoitajat Aila Turunen ja Paula Silvennoinen.

Arviointimenetelmä on tarkoitettu neuvolan henkilökunnan, terveydenhoitajien, neuvolalääkäreiden, fysioterapeuttien, puheterapeuttien, toimintaterapeuttien ja psykologien käyttöön.

Lene sisältää käsikirjan, tehtäväkirjan, pienen testivälineistön ja arviointilomakkeet.

Lene-arviointimenetelmän käyttöön on tarjolla myös koulutusta. Tutustu verkkotallennekoulutukseen.

Lisätietoja:
NMI Bulletin 2/2010 Oppimisen ongelmien ennakoiminen neuvolan neljävuotistarkastuksessa
Lääkärilehti 9/2000 Lene – leikki-ikäisen lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmä lastenneuvoloille

Lisätiedot

Paino 2,1 kg (kilogramma)