UBS: Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder 25.4.2024 webbinarium

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
webbinarium

MÅLGRUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–6. Kom gärna som ett arbetspar och få förslag på hur ni kan jobba som kompanjonlärare med läs- och skrivutvecklingen hos eleverna.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Kursen behandlar läsning och skrivning ur en finlandssvensk synvinkel. Den lämpar sig utmärkt för lärare som behöver stöd i hur man går tillväga då kartläggningsresultat väcker oro för läs- och skrivutvecklingen hos eleverna.

  • senaste forskningen om barns läs- och skrivutveckling
  • bakgrundsfaktorer till läs- och skrivsvårigheter
  • samverkan mellan läsmotivation, upplevd självförmåga och läsning
  • tvåspråkiga elevers läs- och skrivinlärning
  • identifiering och analys av läs- och skrivsvårigheter
  • mångsidiga metoder för att undervisa och stödja läsning (avkodning, flyt och förståelse) och skrivning
  • samundervisning i läs- och skrivundervisningen

Lärandemål för kursen är att:

  • redogöra för elevers läs- och skrivutveckling
  • känna till olika kartläggningsmaterial för att kartlägga och följa upp elevers läs- och skrivförmåga
  • åtgärder i samband med läs- och skrivsvårigheter

Förhandsuppgift inför kursen Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp)

Fortbildningen består av en närstudiedag och eget arbete. Det egna arbetet (förhandsuppgiften) görs före närstudiedagarna.

Gå in på adressen: lasvaskan.fi/meda, bläddra ner till rutorna med ”Nybörjarläsaren”, ”Läsaren utan lim”, ”Slarvläsaren” och ”Vana läsaren”

Se dessa fyra videofilmer.

Reflektera över följande frågor för var och en av dessa olika läsartyper:

Vilka andra tankar och reflektioner väckte videofilmerna hos dig? Fundera också över vilka utmaningar för undervisningen ställer läsaren i fråga om stöd och motivation för läsning? Vad behöver du/du och ditt arbetspar utveckla för att bättre möta den här läsarens behov? Hur kan ni i skolan hjälpa läsarnas ”medläsenärer” (dvs. hemmen) att stöda läsarna?

UTBILDARE:
Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagaren/deltagarens arbetsplats står för eventuella rese-, logi- och måltidskostnader och eventuella vikariekostnader.

Målgruppen är personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet. Fortbildningsverksamheten riktar sig alltså till rektorer, lärare och studiehandledare samt stödtjänsternas personal, såsom skolkuratorer och skolpsykologer, ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolgångsbiträden och internatföreståndare.

Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

Telefonnumret läggs inte in i vårt kundregister och används enbart för att informera i oförutsedda situationer (t.ex. plötslig inställd utbildning).

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
personal inom yrkesutbildningen
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/