UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner 3 sp 26.9. och 7.11.2024 webbinarium

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
fortbildningen ordnas på distans

MÅLGRUPP
Personal inom utbildning speciallärare, kuratorer, lärare helst i arbetspar. Av deltagarna förutsätts att de förbinder sig att hålla ett träningsprogram under fortbildningens gång.

Maltti-träningsprogrammet är ett strukturerat program på 20 gruppträffar under 6-7 månader (i regel 4-6 barn/grupp, i undantagsfall kan en person hålla en mindre grupp) för barn som har svårigheter med uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Träningsprogrammet erbjuder en strukturerad arbetsmodell och innehållet för varje träff beskrivs utförligt.

Programmet riktar sig till 8-11-åringar med en maximal ålderskillnad på 3 år inom gruppen, men går även att tillämpas utanför denna åldersgrupp. I fortbildningen presenterar vi de teoretiska grunderna och går igenom hur träningsprogrammet genomförs i praktiken.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Teoretisk bakgrund
Interventioner och stöd
Maltti-träningsprogrammet i praktiken
Stöd för barnets närmaste nätverk
Utvärdering och reflektion

Deltagarna samlar ihop en egen elevgrupp och genomför med denna Maltti-programmet i sin egen arbetsmiljö och under handledning av Niilo Mäki Institutets utbildare. I samband med interventionen erbjuds också strukturerat stöd till barnets nätverk. Stödet för nätverket går ut på att följa upp och koppla målsättningarna för interventionen till elevens egen klass och till hemmet. Eleverna som deltar i Maltti-grupperna utvärderas innan och efter träningsprogrammet i syfte att studera metodens effektivitet och genomförbarhet.

Fortbildningens innehåll och beskrivning av deltagarnas uppgifter:

  1. Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, träningsprogram för uppmärksamhet och exekutiva färdigheter, att stöda uppmärksamhet och koncentration i klassen, utvärdering av effektivitet och uppföljningsmetoder för träningsprogrammet, att förverkliga en Maltti-grupp, planering av den egna gruppen
  2. Handledning, stöd i elevens egen klass (uppgift), växelverkan inom gruppen, deltagarna definierar målen för sin grupp
  3.  Handledning, genomgång av uppgiften från förra gången, hur stöda Maltti-gruppernas elever i skolgången / planering av framtida stödformer, genomgång av uppföljande undersökningar

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagaren/deltagarens arbetsplats står för eventuella rese-, logi- och måltidskostnader och eventuella vikariekostnader.

Målgruppen är personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet. Fortbildningsverksamheten riktar sig alltså till rektorer, lärare och studiehandledare samt stödtjänsternas personal, såsom skolkuratorer och skolpsykologer, ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolgångsbiträden och internatföreståndare.

Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

Telefonnumret läggs inte in i vårt kundregister och används enbart för att informera i oförutsedda situationer (t.ex. plötslig inställd utbildning).

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
personal inom yrkesutbildningen
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/