UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp) 24.10.2024 webbinarium

Kuvaus

PLATS FÖR UTBILDNINGEN
Webbinarium

MÅLGRUPP
Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
– Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
– Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
– Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

Förhandsuppgift innan kursen ber vi er fundera på vilket barn skulle kunna behöva stöd med uppmärksamhets- och självregleringsvårigheter. Som en del av kursen kan ni planera och genomföra stöd i praktiken.

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Utbildningen börjar kl 09 och slutar kl 15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Deltagaren/deltagarens arbetsplats står för eventuella rese-, logi- och måltidskostnader och eventuella vikariekostnader.

Målgruppen är personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet. Fortbildningsverksamheten riktar sig alltså till rektorer, lärare och studiehandledare samt stödtjänsternas personal, såsom skolkuratorer och skolpsykologer, ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolgångsbiträden och internatföreståndare.

Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

FÖRFRÅGAN TILL DELTAGARNA I UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONALUTBILDNING

Utbildningsstyrelsen som finansierar utbildningen kräver bakgrundsinformation om alla deltagare. Därför samlar vi denna information från dig och rapporterar den till Utbildningsstyrelsen som en samling av icke-identifierbara deltagare.
Om du svarade "annat" på ditt modersmål, ange här vad.
Om du svarade "annat", ange här vad.
https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/dataskyddsbeskrivning/