Itsesäätely, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Itsesäätelytaidot ja oppiminen – kehitys, haasteet ja tukeminen

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJA  Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi


Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemiseen koulussa

KOHDERYHMÄT Koulutus soveltuu peruskouluikäisten lasten ja nuorten parissa työskenteleville opetus- ja kasvatusalan sekä oppilashuollon ammattilaisille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteitä ja opitaan ymmärtämään paremmin näiden taitojen kehitystä ja vaikeuksia kouluiässä. Koulutuksessa tutustutaan tukitoimien järjestämisen malliin itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen, erityisesti käyttäytymisen ja oppimisen säätelyn, tukemiseksi kouluissa. Toimintamalli antaa raamit tukitoimien johdonmukaiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle. Tuen muodot jaetaan mallissa kolmeen askeleeseen, joissa huomio kiinnitetään toisaalta ympäristön muokkaamiseen itsesäätelyä tukevaksi, toisaalta yksilön taitojen tukemiseen:

  1. Toiminnan suunnan tukeminen – Mitä minulta odotetaan?
  2. Motivaation tukeminen – Mitä toiminnastani seuraa?
  3. Kapasiteetin tukeminen – Mitä taitoja tarvitsen?

Olennainen kysymys on, miten lasta ympäröivät aikuiset voivat toimia niin, että toiminta tukee lasten ja nuorten säätelytaitojen kehitystä, vahvistaa heidän kykyään toimia vaihtuvissa tilanteissa ja mahdollistaa itsesäätelyn onnistumisen. Itsesäätely nähdään vuorovaikutteisena ja koko ajan kehittyvänä taitona. Onnistunut itsesäätely syntyy, kun ympäristön vaatimukset ja yksilön taidot kohtaavat ja vastaavat toisiaan riittävän hyvin.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

KUMMI 19. Itsesäätely ja toiminnanohjaus – suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa


Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, psykologit ja toimintaterapeutit, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä.

Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia.
– Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
– Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
– Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä
Etsivät – harjoitusohjelma on suunnattu erityisesti 3.-5. -luokkalaisten toiminnanohjauksen tukemiseen

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Anna-Kaija Eloranta, PsT

Kummi 15. Etsivät-ryhmä – Lasten toiminnanohjauksen taitojen tukeminen ryhmässä


Itsesäätely, minäkäsitys ja oppimisvaikeudet, verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄ Toiminta- ja puheterapeutit jotka työskentelevät alle kouluikäisten tai alakouluikäisten kanssa

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖTKoulutuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteistöä, tutustutaan itsesäätelyn kehittymiseen ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin niin yksilön kuin ympäristön näkökulmasta sekä käydään läpi yleisimpiä itsesäätelyn vaikeuksia. Lisäksi tutustutaan tuen perusperiaatteisiin ja tuen jäsentämiseen yleisemmin, esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja seurannan osalta sekä syvennytään tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen yksilökuntoutuksessa ja ympäristöä ohjatessa.

Koulutuksen toisessa osassa käydään läpi sitä, miten oppimisvaikeudet heijastuvat lasten käsitykseen itsestään, heidän kokemukseensa omista taidoistaan ja pystyvyydestään. Koulutuksessa pohditaan, millaisia tunnekokemuksia oppimisvaikeuksiin voi liittyä. Lisäksi pohditaan miten myönteisen oppija-minäkuvan muodostumista voidaan tukea lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia.
Koulutus koostuu kahdesta luentotallenteesta (noin 5 x 45 min ja 2 x 45 min).

KOULUTTAJAT
Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Keski-Suomen hyvinvointialue Lastentutkimusklinikka
Sira Määttä, PsT, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.

Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta