KUMMI 19. Självreglering och exekutiva färdigheter – Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan

38,00 

Utgivare: Niilo Mäki Institutet © 2019
Författare: Liisa Klenberg, Vesa Närhi, Henrik Husberg, Susanna Slama och Sira Määttä
Språkgranskning: Charlie Kihl
Ombrytning: Lasse Eskola
Tryck: Euraprint, Eura
ISBN: 978-951-39-7785-6

ISSN: 1459-0301
Pris: 38 EURO

Kuvaus

Niilo Mäki Institutets KUMMI-serie innehåller utvärderings-, undervisnings- och träningsmaterial för lärande och inlärningssvårigheter. Seriens skribenter är experter som följer med forskningen gällande inlärningssvårigheter, känner till förfaringssätten för att kartlägga, undervisa och stödja barn med specialsvårigheter och specialbehov, samt har praktisk erfarenhet av samarbetet mellan hem och skolor.

I KUMMI-seriens 19e del presenterar vi en modell för hur stöd för självreglering och exekutiva färdigheter kan byggas upp. Fokus ligger särskilt på hur reglering av beteende och inlärning kan stödjas i skolan. Handboken ger ramar för hur stödåtgärder kan planeras, genomföras och följas upp på ett konsekvent och strukturerat sätt.

Bokens utgångspunkt är att självreglering är en färdighet som ständigt utvecklas i samspel med omgivningen. En lyckad självreglering uppstår då de krav som omgivningen ställer och de färdigheter en individ har möts och är tillräckligt samstämmiga. Stödformerna är i boken uppdelade i tre steg, där fokus å ena sidan ligger på att anpassa omgivningen för att stödja självregleringen och å andra sidan stödjer individens färdigheter:

1. Att stödja riktningen – vad förväntas av mig?

2. Att stödja motivationen – vad får jag för återkoppling?

3. Att stödja kapaciteten – vilka färdigheter behöver jag?

En avgörande fråga är hur de vuxna som finns runt barnet kan agera på ett sätt som stödjer utvecklingen av regleringsfärdigheter hos barn och unga, särskilt exekutiva färdigheter, stärka deras förmåga att fungera i föränderliga situationer och möjliggöra lyckad självreglering.

Boken riktar sig till alla som jobbar med barn och unga och som vill utveckla sin förståelse för hur självregleringsfärdigheter utvecklas och öka sin förmåga att bemöta och stödja självreglerings-svårigheter. Boken fäster särskild vikt vid skolkontextens krav och utmaningar gällande självreglering, vilket gör att den lämpar sig väl för skolans personal: lärare, speciallärare, handledare, kuratorer och psykologer.

Du kan också beställa via e-post: maria.haakana@nmi.fi

Lisätiedot

Paino 0,4 kg (kilogramma)