Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin – Kummi 11 tutuksi verkkotallenne

40,00 160,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 160 euroa.
Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Huom! Koulutustallenteen pituus on 65 minuuttia.

Kuvaus

Oppimisvaikeudet ovat yhteydessä lapsen hyvinvointiin. Ne tekevät oppimisesta hidasta ja työlästä, mutta vaikuttavat oppimisen lisäksi myös lapsen kokemukseen ja käsitykseen itsestään ihmisenä ja oppijana. Oppimisvaikeuksiin voi liittyä itsetunnon ongelmia, ahdistusta, masennusta ja käyttäytymisen ongelmia, ja tämän vuoksi oppimisen ongelmien ilmetessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä lapsi kokee ja ajattelee omista taidoistaan sekä mahdollisuuksistaan oppia. Lapsen on helpompi ylläpitää itsestään myönteistä minäkuvaa, jos hän tunnistaa vahvuutensa ja vaikeutensa. Myös ymmärrys oppimistilanteisiin liittyvistä ajatuksista ja tunteista auttaa lasta selviämään vaikeita tunteita herättävistä tilanteista siten, että oppiminen ja tehtävien tekeminen onnistuu. Jotta aikuinen osaisi olla lapsen tukena, hänen on osattava kuunnella ja huomioida lapsen oma näkemys vaikeuksistaan ja niiden vaikutuksista elämäänsä.

KOHDERYHMÄT
KUMMI 11 on suunnattu opettajille, psykologeille ja terapeuteille. Siinä olevat harjoitukset sopivat kaikille peruskoululaisille riippumatta siitä, millaisia vaikeuksia heillä on oppimisessaan.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
KUMMI 11 kuvaa minäkäsitystä erityisesti oppimisvaikeuksien näkökulmasta ja tarjoaa laajan katsauksen nykytietoon aiheesta. Kummissa esitellään myös Minä oppijana -kysely, jolla voi kartoittaa lapsen käsityksiä koulunkäynnistä ja oppimisesta, ja joka on hyvä apu keskusteltaessa lapsen ajatuksista. Lisäksi kirjassa kuvataan lapsen tukemisen periaatteita monipuolisesti: se sisältää runsaasti tehtäviä ja harjoituksia, joita voi käyttää mm. myönteisen minäkäsityksen tukemiseen, hyvien työskentelytapojen kehittämiseen sekä ajatusten, tunteiden ja toiminnan välisten yhteyksien pohtimiseen lapsen kanssa.

Luentotallenteen sisällöt:

  • Teoriaa
  • Minäpystyvyyden ja oppijaminäkuvan arviointi (Minä koululaisena –kysely)
  • Myönteisen minäkuvan ja pystyvyyden tunteen tukeminen (harjoitustehtäviä)

KOULUTTAJA
Sira Määttä

Tallenne (65 min) on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

Lisätietoa kummi 11 löydät täältä

KUMMI 11. Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin.

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työyhteisö