Yhteispelissä vahvistetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Yhteispelin tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Yhteispelissä koulutettavat toimintatavat on kehitetty suomalaisten opettajien, rehtoreiden ja oppilaiden kanssa ja siksi ne soveltuvatkin hyvin koulujen arkiseen toimintaan. Mukaan vuoden mittaiseen koulutusprosessiin voivat lähteä ala- ja yhtenäiskoulut. Koulutusprosessin aikana koulun opettajia, rehtoreita ja opetushenkilökuntaa koulutetaan konkreettisten toimintatapojen käyttöön.

Mitä Yhteispeli on?

Yhteispeli on joukko toimintatapoja, joilla tuetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja tuodaan hyvinvointia koko kouluyhteisölle. Yhteispelin tavoitteenaon luoda positiivista vuorovaikutusta lasten välille, opettaa itsesäätelyä sekä luoda turvallista ja toisia huomioivaa luokkailmapiiriä. Työyhteisön toiminnassa keskitytään yhteenkuuluvuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksia antavan työkulttuurin luomiseen. Koulun johtamisen koulutuksissa keskitytään YS-ajan suunnitteluun sekä hyvinvoinnin lisäämiseen aikuisten työyhteisössä. Yhteispelin koulutusprosessi koskettaa koulua monella tasolla aina rehtoreista ja opettajista oppilaisiin sekä heidän vanhempiinsa saakka.


Yhteispelissä tunne- ja vuorovaikutustaitoja voidaan harjoittaa käytännönläheisillä ja ennen kaikkea testatuilla sekä turvallisilla toimintatavoilla. Yhteispelin toimintatavat pohjautuvat kehityspsykologiseen, kasvatustieteelliseen ja lastenpsykiatriseen tutkimustietoon. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen on tärkeää lapsen tasapainoiselle kehitykselle ja myös opetussuunnitelmasta löytyy velvoite opettaa näitä taitoja lapsille. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen avulla lapsi voi esimerkiksi luoda ja pitää yllä myönteisiä ihmissuhteita sekä käsitellä ja ilmaista tunteitaan rakentavasti.

”Korona-ajan jälkeen lapsilla ja kouluyhteisöillä on valtava tarve vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja arkiselle yhdessä olemiselle. Yhteispelin toimintatavat tukevat juuri näitä taitoja.” toteaa Yhteispeli -kouluttaja Tiina Ojala.

Yhteispelin toimintatavat oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukena

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisella haetaan Yhteispelissä muun muassa kaverisuhteiden, luokkailmapiirin, oppimisen ja itsetunnon paranemista sekä myös myöhempään elämään ulottuvia hyötyjä tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kautta.

”Edellytys akateemisten taitojen oppimiselle on, että oppilaalla olisi vahvat sosioemotionaaliset taidot. Oppiminen on hankalaa, jos ei osaa olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa tai säädellä omia tunteitaan. Lasta hyödyttää myös myöhemmin elämässä, että hän saa tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Tunne- ja vuorovaikutustaidot luovat sellaista ympäristöä koululle, jossa jokainen tulee kuulluksi, kouluympäristössä on selkeää ja ennakoitavaa ja siellä on toimivia ihmissuhteita.” Yhteispeli -kouluttaja Paula Albacka toteaa.

Yhteispeli kehittää koko kouluyhteisöä

Yhteispeli -kouluttaja Paula Albacka

Yhteispelin toimintatavat kietoutuvat luontevasti luokan ja koulun arjen toimintoihin. Toimintatapoja ovat olleet kehittämässä niin suomalaiset lapset kuin koulujen henkilökuntakin. Koko koulun lähestymistavan mukaisesti Yhteispelin koulutusprosessin aikana koulutetaan opettajia, rehtoreita ja kunkin mukaan lähteneen koulun opetushenkilökuntaa. Näin mahdollistetaan taitojen vahvistuminen koko kouluyhteisössä ja saadaan tukea uusien asioiden kokeilemiseen.   Yhteispelissä toimintatavat jakautuvat oppilaiden taitoja ja luokkahenkeä kehittäviin toimintatapoihin, aikuisten työympäristön ja koulun kehittämiseen liittyviin toimintatapoihin sekä kodin ja koulun yhteistyön toimintatapoihin.”Yhteispelissä koulu saa systemaattisen ja testatun mallin, millä tukea koko koulun hyvinvointia ja myös lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Opettajat ja rehtorit ovat antaneet positiivista palautetta siitä, että koulutuksissa saa keskustella ja kuulla erilaisia käytännönläheisiä vinkkejä omaan työyhteisöön vietäväksi.” Paula Albacka toteaa.

Ala- ja yhtenäiskoulujen ilmoittautuminen Yhteispeli-koulutukseen on käynnissä

Niilo Mäki Instituutti on toteuttanut vuodesta 2016 alkaen Yhteispeli -koulutuskokonaisuutta valtakunnallisesti noin 160:lla eri koululla ja menetelmä on kerännyt hyvin positiivista palautetta koulutuksiin osallistuneilta. Koulutus on koettu koko työyhteisölle hyödylliseksi ja Yhteispelin vaihtelevat toimintatavat helposti omaan työyhteisöön sulautuviksi. Koulutus on tarjonnut sekä konkreettisia välineitä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen että välineitä koko työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen.

“Todella käytännön läheistä ja arkityötä tukevaa. Suosittelen lämpimästi kaikille kouluille. Pitkään rehtorina työskennelleenä koen tämän hyväksi tavaksi tuoda uutta toimintakulttuuria koulutuksen ja ype-opettajien avustuksella omaan kouluuni.”

“Koulutus tarjoaa konkreettisia ja valmiita toimintamalleja, joita voi soveltaa suoraan omaan ryhmäänsä. On helppo lähteä kokeilemaan koulutuspäivän ideoita luokkaansa.”

Ala- ja yhtenäiskoulujen ilmoittautuminen Yhteispeli -koulutukseen on avoinna!
Lue lisää Yhteispeli -koulutuksesta: https://koju.nmi.fi/tuote/oph-yhteispeli-tunne-ja-vuorovaikutustaidoilla-hyvinvoivaan-toimintakulttuuriin-2022-2023/