Ilolla ja yhdessä tehden – lukuteatteri on innostava tapa oppia lukemaan sujuvasti!


LEHDISTÖTIEDOTE

Niilo Mäki Instituutissa on kehitetty osana Suomen Akatemian rahoittamaa ReadDrama-tutkimushanketta (2018-2023) uudenlainen lukuteatterin muoto lukemisen kohdennettuun tukeen. Lukuteatterissa yhdistyvät draamakasvatuksellinen näkökulma sekä sujuvan lukemisen harjoittelu lapsilähtöisellä ja yhteistoiminnallisella tavalla. Sen on tutkimuksessa todettu olevan paitsi tehokas, myös oppilaille mieleinen tapa harjoitella sujuvaa lukemista.  

Lukemisen hitaus on sitkeä pulma, joka voi vaatia vuosien kohdennettua tukea. Pitkäjänteisessä harjoittelussa tulisi tukea myös oppimismotivaatiota. Lukuteatteritoiminnan tarkoituksena on sulauttaa lukemisen harjoittelu osaksi hyvin motivoivaa tekemistä, tässä tapauksessa lukuteatteriesityksen valmistamista. Lukuteatterissa opitaan lukusujuvuuden lisäksi myös luetun ymmärtämistä, ilmaisevan ääneen lukemisen taitoja, esiintymistä ja ryhmätyötaitoja. Olennaista on se, että lukuteatteriin osallistuminen vaikuttaa positiivisesti lapsen lukijaminäkuvaan, eli kokemukseen itsestä lukijana. 

ReadDrama-hankkeessa kehitetyssä lukuteatteriohjelmassa luetaan draamakasvatuksen ammattilaisten kirjoittamaa Velhokisat-näytelmätekstiä. Näytelmän harjoittelu antaa toistavalle lukemiselle mielekkään kontekstin. Oppitunneilla hyödynnetään draamakasvatuksen menetelmiä, ja pienessä ryhmässä tehtävät toiminnalliset ilmaisu- ja lukuharjoitukset vahvistavat sekä esiintymisvarmuutta että lukumotivaatiota. Näytelmä esitetään viimeisellä tapaamiskerralla yleisölle, mikä tuo oman merkityksensä harjoittelulle ja tekee siitä entistä mielekkäämpää.

”Tavoitteena on saada lapset sitoutumaan tarinaan ja kiinnostumaan lukemisen harjoittelusta draamaan heittäytymisen ja leikin kautta”, toteaa draamakasvatuksen opettaja Enni Junttila.

Lukuteatteri on ollut erittäin pidetty harjoittelumuoto osallistujien keskuudessa. ReadDrama-tutkimuksen yhtenä tuloksena on todettu, että lukuteatteritoimintaan osallistuneet lapset ovat kokeneet osallistumisen erittäin myönteisenä. Lapset pitivät erityisesti näyttelemisestä ja esiintymisestä. Lukuteatterissa näytteleminen ja roolissa toimiminen ovatkin ne keinot, joilla heikompikin lukija uskaltaa kokeilla, ylittää itsensä ja siten oppia uutta.

Lukuteatteriohjelma on julkaistu maksuttomana hankkeen verkkosivuilla, osoitteessa readrama.nmi.fi. Lukuteatterimenetelmästä on myös juuri julkaistu Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisu. Julkaisu kattaa laajemman oppaan lukuteatteritoiminnan suunnittelusta ja ohjaamisesta, sekä toteutusta varten kaksi eri versiota lukuteatteriohjelmasta. Lue lisää

Draamakasvatuksellisissa menetelmissä myös opettaja heittäytyy mukaan draamaan ja leikkiin ja laittaa itsensä likoon kuten oppilaatkin. Työskentelyssä keskeistä on turvallinen ja salliva ilmapiiri. KUMMI-julkaisussa annetaan lukuteatteria toteuttavalle opettajalle laajalti käytännön ohjeita draamatyöskentelyyn, joten aikaisempaa taustaa draamasta ei tarvita”,
kertoo ReadDrama-hankkeen projektisuunnittelija ja draamakasvatuksen opettaja Roosa Karhunen.  

ReadDrama-tutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään lukuteatterimenetelmää  

Suomen Akatemian rahoittaman ReadDrama-tutkimushankkeen tavoitteena on ollut kehittää uusi, tehokas ja motivoiva lukuteatteriohjelma lukusujuvuuden tukemiseksi ja erityisopetuksen työkaluksi. Tarkoituksena on, että nyt kehitetty ohjelma olisi mahdollisimman vaivaton sisällyttää osaksi erityisopetusta. Erityisenä tutkimuskohteena oli, tehostaako mielekäs tavoite oppimista. Tätä selvitettiin vertaamalla kahta lukuteatteriohjelmaa, joista toinen sisälsi yksittäisiä harjoitteita ja toinen tähtäsi kokonaisen näytelmän esittämiseen yleisölle. Ohjelmien vaikuttavuutta tutkittiin heikosti lukevilla 3.-4. luokan oppilailla suhteessa tavanomaiseen ääneen lukemisen harjoitteluun sekä tavalliseen luokkahuoneopetukseen. 

Tulosten mukaan lukuteatteri kehitti lukusujuvuutta paremmin kuin tavallinen luokkahuoneopetus ja yhtä hyvin kuin perinteinen ääneen lukemisen harjoittelu. Myös esiintymistavoitteella havaittiin positiivisia vaikutuksia: se lisäsi toimintaan kiinnittymistä, vähensi ääneen lukemiseen liittyvää jännitystä sekä lukuvirheitä. Kuuden kuukauden seurantamittauksen perusteella positiivinen kehitys ei kuitenkaan jatkunut lukuteatterin päätyttyä, mikä kertoo jatkuvan tuen tärkeydestä lukivaikeuksien voittamisessa.”, summaa hankkeen johtaja, akatemiatutkija Jarkko Hautala.

Tulokset kertovat myös ääneen lukemisen harjoittelun olevan keskeistä lukusujuvuuden harjoittelussa. 

“Lukuteatteri tekee ääneen lukemisesta hauskaa ja lukutaito kehittyy siinä samalla. Esiintymistavoite tuo tarkoitusta harjoitteluun ja saa oppilaat yrittämään ja oppimaan enemmän. Lukuteatteri voidaan nähdä esimerkkinä hyvin organisoidusta oppilasprojektista erityisopetuksessa. Oppilasprojektien hyödyistä erityisopetuksessa löytyy vain vähän aiempaa tutkimusta. Projekteissa oppilaat voivat kuitenkin päästä loistamaan heille aiemmin haastavissa asioissa, millä voi olla kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia”, summaa Hautala hankkeen antia. 

Lisätietoja antaa:

Jarkko Hautala
Akatemiatutkija, hankkeen johtaja
jarkko.hautala@nmi.fi p. 040 8053487

Hankkeen kotisivut:
readrama.nmi.fi

Tutkimusartikkeli:
Jarkko Hautala, Miia Ronimus & Enni Junttila (2022) Readers’ Theater Projects for Special Education: A Randomized Controlled Study, Scandinavian Journal of Educational Research, https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2042846

Lehdistökappaleiden tilaukset
maria.haakana@nmi.fi

Lukuteatterikummiin sisältyy 8 kpl tunnekortteja.