KUMMI 17. Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan E-BOK

32,00 

Utgivare: Niilo Mäki Institutet © 2021
Författare: Anne Karhu, Mika Paananen & Vesa Närhi – Översättning och anpassning av Henrik Husberg, Susanna Slama och Tina Heino
Språkgranskning: Jenny Asp
Ombrytning: Lasse Eskola

ISBN: 978-951-39-8564-6
ISSN: 1459-0301
Pris: 32 EURO

Kuvaus

Svårigheter med beteende kan vara väldigt belastande för såväl lärare som hela skolgemenskapen och är en riskfaktor för elevers framtida utveckling. En minskning i störande beteende främjar elevernas inlärning och positiva utveck-ling samt förbättrar den allmänna skoltrivseln. I den här Kummi-publikationen presenteras verksamhetsmodellen Check in Check out (CICO), med hjälp av vilken man kan erbjuda elever effektiverat stöd för beteende som en del av det vardagliga arbetet i skolan. Den finska versionen av CICO-modellen utvecklades och undersöktes i Jyväskylä universitets och Niilo Mäki Institutets gemensamma ProKoulu- och ProVarkaus-projekt. Den svenskspråkiga versionen översattes och redigerades inom ramarna för Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd i Finlandssvenska skolor 2 (ILS 2).

Kummi-publikationen är riktad till personal inom skolor: lärare, speciallärare och skolgångshandledare samt psykologer och kuratorer. I handboken beskrivs det hur man i praktiken tar i bruk CICO modellen i skolan. Handboken innehåller också de utvärderings- och arbetsverktyg som behövs för att inleda stödet för enskilda elever.

Kummi-publikationen innehåller:

  • Allmänna principer för hur man stödjer beteende
  • Instruktioner för att bygga upp stöd för beteende i skolan
  • Nödvändiga utvärdering-, dokumenterings- och uppföljningsblanketter för att systematiskt genomföra CICO-stödet

Du hittar en länk till e-boken i orderbekräftelsen. E-boken kan laddas ner från länken 5 gånger.