NMI Bulletin irtonumero

12,00 

Lehden www-sivut
https://bulletin.nmi.fi/

Kuvaus

2023 nro 1, sisältö

Vertaisryhmämentorointi uusien opettajien tukena, Pennanen

Vaativa erityinen tuki. Kuinka vaativan erityisen tuen teemoja käsitelleisiin täydennyskoulutuksiin osallistuneet opettaja ymmärsivät käsitteen ja mitä ajatuksia heillä oli sen sisällöstä ja merkityksestä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Mannerkoski, Ng, Poikola & Kärnä

Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa, Kanniainen, Kiili, Tolvanen, Utriainen & Leppänen

Lukutaidon yhteys suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -oppimäärän valitsemiseen toisella ja seitsemännellä luokalla, Ståhlberg, Uusitalo & Hotulainen

Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen kehittämiseen muuttuvissa lukuympäristöissä, Kuosmanen, Lehtinen, Luokomaa, Mäkinen, Siiskonen, Eskelä-Haapanen & Lerkkanen

2022 nro 4, sisältö

Tutkivan nettilukemisen taidot alakoululaisilla: Lukivaikeuksien sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien merkitys, Kanniainen

Lukemaan opettaminen ja lukutaito ensimmäisellä luokalla, Ruotsalainen

Käännekohtia koulussa: Opetushenkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunteen rakentuminen, Peltomäki, Rautiainen, Pesonen, Kajamaa, Paju & Kontu

Hyvän arvioitsijan muotokuva – erityisopettajaksi opiskelevien käsityksiä hyvä arvioitsijan ominaisuuksista, Kyttälä, Lahtomaa & Rantamäki

Tarkkaamattomuuden sekä yliaktiivisuuden ja impulsiivisuuden yhteys sosioemotionaaliseen oireiluun lapsilla, joilla on oppimisen vaikeuksia, Koivulahti & Lehtinen

Opettajien puhe aggressiivisesti käyttäytyvinä pidetyistä oppilaista, Liukko, Viljaranta & Hakkarainen

2022 nro 3, sisältö

Motivaatio, oppimisvaikeudet ja ammatillisten opintojen loppuun suorittaminen, Salmi

Opettajien arviointimenetelmät ja arviointiosaaminen akateemisten taitojen arvioinnissa alakoulussa, Virinkoski

Tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien päällekkäistyminen toisella luokalla ja yhteys myöhempään lukusujuvuuden sekä luetun ymmärtämisen kehittymiseen, Ulvinen, Torppa, Poikkeus & Lerkkanen

Integroiva kirjallisuuskatsaus opettajien käyttämistä eriyttämisen opetuksellisista keinoista perusopetuksessa, Peltomäki, Laamanen & Kärnä

Tuen tarjonnan kestävät käytännöt perusopetuksen muuttuneessa oppimisympäristössä – selviytymisestä resilienssiin kevään 2020 poikkeusoloissa, Hämeenaho, Sainio, Aro, Poikkeus, Torppa, Tuomiranta & Valtonen

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmat rakentamassa osallisuutta lisäävää monitoimijaista yhteistoimintamallia, Kinnunen & Holopainen

2022 nro 2, sisältö

Luetun ymmärtämisen kehittyminen alakoulun kolmannelta viidennelle luokalle, Huldén, Lähteenmäki, Aerila & Mikkilä-Erdmann

Matematiikassa heikkojen oppilaiden metakognitiiviset kokemukset yhteisöllisessä ongelmanratkaisuprosessissa, Iiskala, Kajamies, Kenttä, Annevirta & Vauras

Positiivisen käyttäytymisen tukemisen keinojen opettaminen suomalaisessa opettajankoulutuksessa, Närhi, Huhdanpää, Savolainen & Savolainen

Vaativa erityinen tuki perusopetuksessa: käsitteen tarkastelua design -tutkimuksen avulla, Äikäs & Pesonen

Leikitään ja keskitytään – tukea itsesäätelyyn, Moisio, Teivaanmäki & Klenberg

Inkluusio perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014, Vanhanen, Vainikainen & Mäkihonko

Koulunkäynninohjaajien asema ja työnkuva inkluusioon pyrkivässä koulussa, Sirkko

2022 nro 1, sisältö – Loppuunmyyty

Mitä tietoa seulontatieto kertoo opettajalle? Tarkastelussa monikielinen oppilasryhmä ja lukutaidon tuen tarpeen seulonta, Aerila, Orell, Lähteelä, Siipola, Mäkelä & Högerman

Huoltajien koulusitoutuneisuus sekä huoltaja-arvio oppilaan käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksista, Lahti, Vainio & Sointu

Digitaalisen Nuorten Kompassi plus -hyvinvointiohjelman soveltuvuus lukiolaisilla, Puolakanaho, Kaipainen, Kiuru, Lappalainen, Keinonen & Lappalainen

Kaksoisvaikeushypoteesi lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia, Nivala, Heikkilä, Torppa, Närhi, Aro & Ahonen

Tukivastemallitehtävä opettajien täydennyskoulutusjaksolla, Kyttälä, Lehtinen, Rantamäki & Björn

Lapsen varhaisen sanaston kehityksen arviointi Sanaseula-menetelmän avulla, Stolt & Vehkavuori

2021 nro 4, sisältö – Loppuunmyyty

”Pystynkö minä?” – Lasten uskomukset omista kyvyistään merkityksellisiä lukutaidon kehittymiselle, Peura

Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tekstivalinnat eri opettajaryhmien kuvaamina, Tarnanen, Ruotsalainen, Lerkkanen, Sulkunen, Leino, Aro & Luukka 

Opettajien stressi ja tuen tarpeet oppimisvaikeusoppijoiden opettamisessa Covid-19-pandemian aiheuttaman
poikkeustilan aikana, Merjonen, Salmi, Latvala & Husberg 

Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve, Sorkkila, Fågel, Kukkonen & Aunola 

Oppilaiden tietämys oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjoista sekä osallisuus niiden laadintaa käsittelevissä palavereissa, Anttila, Noux & Vehkakoski 

2021 nro 3, sisältö

Opettajat ammatillisina toimijoina inkluusiota edistämässä, Sirkko

Sairaalaopetus ja inkluusio, Äärelä, Määttä & Huusko

Opettajien kokemuksia opiskelun erityisten painoalueiden mukaisesta opetuksesta, Orrenmaa, Jyrkiäinen & Mäkihonko

Esiopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen ThinkMath-interventiolla, Mononen, Aunio & Leijo

Oppilaiden lukustrategiat ja niihin yhteydessä olevat tekijät 9. luokalla, Hiltunen, Annala, Pakarinen & Lerkkanen

Oppilaan tilannesidonnainen kiinnittyminen yläkoulussa: yhteydet yleiseen kiinnittymiseen ja eri tilannetekijöihin, Pöysä

Kirjojen lukeminen tukee luetun ymmärtämisen kehitystä, Torppa, Nurminen, Niemi, Vasalampi, Lerkkanen, Tolvanen & Poikkeus

2021 nro 1, sisältö

Pienten lasten hyvinvointi ja kuulumisen rakentuminen varhaiskasvatuksen vuorohoidossa, Salonen

Pedagogiset asiakirjat lapsen tuen suunnittelun välineinä ja sosiaalisen todellisuuden muokkaajina, Heiskanen

Alakoululaisten suomenoppijoiden opetusjärjestelyt ja kielitaidon tason yhteys luetunymmärtämiseen, Alisaari, Turunen & De Luca

Nivelvaiheen osaamispuhe yläkouluikäisten opinto-ohjauksen tukena, Hussinki, Saarinen, Sintonen & Komulainen

Minäuskomukset ja matematiikan oppiminen: Matematiikan Maailmaan -hankkeen kokemuksia, Korpipää, Koponen & Lerkkanen

Nuorten koulupoissaolot – kurkistus koulupoissaolokäsitteisiin ja -tekijöihin sekä tukitoimiin, Pelkonen & Virtanen

2020 nro 4, sisältö

Oppilaalle tarjottavan tuen perusteleminen esi- ja perusopetuksessa laadituissa pedagogisissa arvioissa ja selvityksissä, Vehkakoski & Rantala

Yksilöllisesti räätälöity Oma-Ekapeli osana lapsen lukivaikeuden kuntoutusta, Marttila & Ronimus

Kohti uudenlaista opettajuutta: yhteisopettajuus haastamassa yksin tekemisen kulttuuria, Kokko, Takala & Muukkonen

LESSON STUDY – maailmalla koeteltu menetelmä opettajien ammatillisen osaamisen kehittämiseen, Malinen & Palmu

Virtuaalisten ja konkreettisten apuvälineiden käytön vaikutus viidesluokkalaisten murtolukujen oppimiseen, Vessonen, Väisänen, Laine & Aunio

Pragma-testi: menetelmä sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen arviointiin 4-8 -vuotiaille lapsille, Loukusa

Eriyttämiseen tarvitaan laajempaa näkökulmaa (e-julkaisu), Roiha & Polso

2020 nro 3, sisältö

Kouluhyvinvointi – miten voidaan tukea ja mitä tehdä, kun ongelmia ilmenee? Parhiala

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen muutos COVID19 aikana, Sainio, Hämeenaho, Aro & Poikkeus

Nuorten ADHD-piirteiden yhteys kaverisuhteisiin, Isomäki, Jaatinen, Teivaanmäki, Klenberg, Hirvonen & Kiuru

Oppimisvaikeudet ja motivaatio, minäkäsitys opintoja kantavana vai kaatavana tekijänä, Salmi, Määttä, Vehkakoski, Aunola, Kairaluoma & Pirttimaa

Digitaalisen Lukuseulan luotettavuus lukutaidon arvioinnissa, Ståhlberg, Hotulainen & Lehto

Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, Paananen, Pöyliö, Määttä & Holopainen

2020 nro 2, sisältö

Itsesäätely ja toiminnanohjaus oppimistilanteissa: itsesäätelyn minäpystyvyys ja taitojen kehittäminen alakoululaisilla, Mika Paananen

Luku- ja laskutaidon kehityksen päällekkäisyys alakoulusta yläkouluun ja taustalla vaikuttavat kognitiiviset mekanismit, Heidi Korpipää

Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta, Juuso Harju & Miia Ronimus

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden käsitykset ja kokemukset oppimista ja koulunkäyntiä tukevista tekijöistä, Hanna-Maija Sinkkonen, Minna Närhi & Minna Kyttälä

Varhaiset kielelliset taidot ja suvussa kulke- va lukivaikeus lukutaidon ennustamisessa: seurantatutkimus 2-vuotiaasta 15-vuotiaaksi, Kenneth Eklund, Maria Psyridou, Pekka Niemi, Sari Sulkunen, Anna-Maija Poikkeus, Timo Ahonen & Minna Torppa

YHTEISPELI – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia, Henna Näyhä

“Ei ole sellaista lasta, jolla ei olisi myös vahvuuksia” – Oppimisen ja oppimisvaikeuksien asiantuntija Heikki Lyytinen liputtaa lasten itsetunnon puolesta, Julia Kyöstilä

2020 nro 1, sisältö

Seurantatutkimus lapsuudessa todetuista oppimisvaikeuksista – Polut koulutukseen, työlistymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, Anna-Kaija Eloranta

Selvitys oppimisvaikeuksien kompensointikeinoista – oppimisen apuvälineet sekä työssä ja opinnoissa saatu tuki, Riina Pieviläinen, Johanna Nukari, Jukka Liimatainen & Susanna Maijanen

Kolmas sektori koulumaailmassa: yläkoulun nuorten näkemyksiä työpajatoiminnassa käytetyistä työtavoista, Raisa Ahtiainen, Ninja Hienonen, Meri Lintuvuori & Risto Hotulainen

Kokeeton osaamisen arviointi – Yläluokkalaisten näkemyksiä portfolion, posterin ja projektien käytöstä arviointimenetelminä ja työtapoina kokeen sijaan, Inkeri Sutela & Najat Ouakrim-Soivio

Onko lukuteatteri tehokas tapa harjoitella lukemista? Pilottitutkimuksen tuloksia ReadDrama -hankkeesta, Jarkko Hautala, Miia Ronimus, Enni Junttila, Nina Kullberg, Kaisa Eräpuro, Tuija Leena Viirret & Jarmo Lintunen

 

 

Lisätiedot

Paino 0,3 kg (kilogramma)
Irtonumero

1/2020, 3/2020, 4/2020, 1/2021, 3/2021, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 1/2023