NMI Bulletin irtonumero

12,00 

Lehden www-sivut
https://bulletin.nmi.fi/

Poista

Kuvaus

2020 nro 3, sisältö

Kouluhyvinvointi – miten voidaan tukea ja mitä tehdä, kun ongelmia ilmenee? Parhiala

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen muutos COVID19 aikana, Sainio, Hämeenaho, Aro & Poikkeus

Nuorten ADHD-piirteiden yhteys kaverisuhteisiin, Isomäki, Jaatinen, Teivaanmäki, Klenberg, Hirvonen & Kiuru

Oppimisvaikeudet ja motivaatio, minäkäsitys opintoja kantavana vai kaatavana tekijänä, Salmi, Määttä, Vehkakoski, Aunola, Kairaluoma & Pirttimaa

Digitaalisen Lukuseulan luotettavuus lukutaidon arvioinnissa, Ståhlberg, Hotulainen & Lehto

Digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, Paananen, Pöyliö, Määttä & Holopainen

2020 nro 2, sisältö

Itsesäätely ja toiminnanohjaus oppimistilanteissa: itsesäätelyn minäpystyvyys ja taitojen kehittäminen alakoululaisilla, Mika Paananen

Luku- ja laskutaidon kehityksen päällekkäisyys alakoulusta yläkouluun ja taustalla vaikuttavat kognitiiviset mekanismit, Heidi Korpipää

Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta, Juuso Harju & Miia Ronimus

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden käsitykset ja kokemukset oppimista ja koulunkäyntiä tukevista tekijöistä, Hanna-Maija Sinkkonen, Minna Närhi & Minna Kyttälä

Varhaiset kielelliset taidot ja suvussa kulke- va lukivaikeus lukutaidon ennustamisessa: seurantatutkimus 2-vuotiaasta 15-vuotiaaksi, Kenneth Eklund, Maria Psyridou, Pekka Niemi, Sari Sulkunen, Anna-Maija Poikkeus, Timo Ahonen & Minna Torppa

YHTEISPELI – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia, Henna Näyhä

“Ei ole sellaista lasta, jolla ei olisi myös vahvuuksia” – Oppimisen ja oppimisvaikeuksien asiantuntija Heikki Lyytinen liputtaa lasten itsetunnon puolesta, Julia Kyöstilä

2020 nro 1, sisältö

Seurantatutkimus lapsuudessa todetuista oppimisvaikeuksista – Polut koulutukseen, työlistymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, Anna-Kaija Eloranta

Selvitys oppimisvaikeuksien kompensointikeinoista – oppimisen apuvälineet sekä työssä ja opinnoissa saatu tuki, Riina Pieviläinen, Johanna Nukari, Jukka Liimatainen & Susanna Maijanen

Kolmas sektori koulumaailmassa: yläkoulun nuorten näkemyksiä työpajatoiminnassa käytetyistä työtavoista, Raisa Ahtiainen, Ninja Hienonen, Meri Lintuvuori & Risto Hotulainen

Kokeeton osaamisen arviointi – Yläluokkalaisten näkemyksiä portfolion, posterin ja projektien käytöstä arviointimenetelminä ja työtapoina kokeen sijaan, Inkeri Sutela & Najat Ouakrim-Soivio

Onko lukuteatteri tehokas tapa harjoitella lukemista? Pilottitutkimuksen tuloksia ReadDrama -hankkeesta, Jarkko Hautala, Miia Ronimus, Enni Junttila, Nina Kullberg, Kaisa Eräpuro, Tuija Leena Viirret & Jarmo Lintunen

2019 nro 4, sisältö

Tapaustutkimus CP-vammaisten nuorten toiminnanohjauksen kuntoutuksesta, Ulla Puolakka, Maarit Virta ja Petriina Munck

Monilukutaito sosiokulttuurisena lukutaitona, Mirja Tarnanen

Kissatarina – uusi menetelmä lasten kerrontataitojen arviointiin, Leena Mäkinen

Lapsen motoriset pulmat varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa – katsaus DCD13 Bridging the Disciplines -konferenssin esiseminaariin, Henna Näyhä

IWALS 2019 -konferenssi 17.–19.6.2019 Jyväskylässä kokosi yhteen tutkijoita ympäri maailmaa, Milja Viiliäinen

Lapset tarvitsevat kasvamisen rauhaa myös myöhäislapsuudessa, Lea Pulkkinen

2019 nro 3, sisältö

LECTIO PRAECURSORIA
Koulun toimintakulttuuri avautuvissa oppimistiloissa – Etnografinen tutkimus uuteen koulurakennukseen muuttamisesta – Raija Kattilakoski

TUTKIMUKSET
Kun koulun tarjoama tuki ei riitä – Koulun ja kuntoutuksen yhteistyö lapsen koulunkäynnin tukena – Pilvi Hämeenaho & Tarja Keltto

KATSAUKSET
Digitaalisten oppimissovellusten vaikutus oppimiseen ja niiden arviointimallit – Markus Salonen

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Vanhempainohjaus osana toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden kuntoutusta – tuloksia TOTAKU-vanhempainryhmistä – Satu Jyränen, Kati Rantanen & Elina Vierikko

Tuettua verkko-opetusta koulunkäynnin erityistilanteisiin – Tiina Pillbacka-Rönkä & Johanna Sergejeff

PUHEENVUOROT
Näkökulmia maahanmuuttajalasten kielitaidon tukemiseen – Katja Korhonen

2019 nro 2, sisältö

LECTIO PRAECURSORIA
Osaamismerkein ohjautuva oppiminen, Sanna Brauer

TUTKIMUKSET
Oppilaiden toiminta ja oppimismahdollisuudet koulun digitaalisessa värkkääjäpajassa, Kristiina Kumpulainen, Anu Kajamaa ja Antti Rajala

Esteettömyys digitaalisissa ympäristöissä kielellisten erityisvaikeuksien näkökulmasta, Nelli Autere, Anniina Talvinen, Mari Hankala ja Johanna Pöysä-Tarhonen

KATSAUKSET
Näkökulmia tutkivan nettilukemisen opettamiseen, Carita Kiili ja Leena Laurinen

HAASTATTELUT
Monipuolisuutta kouluarkeen –teknologia pedagogisena työkaluna, Timi Tervo

2019 nro 1, sisältö

LECTIO PRAECURSORIA
Laskemisen sujuvuus osana matemaattisia taitoja, Eija Väisänen

Suunnitteluviitekehys ja periaatteita oppimista ja hyvinvointia edistävien oppimisympäristöjen yhteissuunnitteluun, Tiina Mäkelä

Opetusdialogi luokkahuoneessa – opettajan tarjoama tuki, yhteinen tiedonrakennus ja yhteys akateemiseen suoriutumiseen, Heli Muhonen

TUTKIMUKSET
Lapsen vahvuudet esiopetusvuoden pedagogisissa asiakirjoissa, Noora Heiskanen, Tiina Saxlund, Anja Rantala ja Tanja Vehkakoski

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
PACE-asenne erityislasten kanssa työskentelyssä, Riitta Tanskanen ja Liisa Piiroinen

Virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon arviointiin, Riikka Heikkilä, Jenni Puttonen ja Tiina Siiskonen

PUHEENVUORO
Sivistys ja osaaminen suomalaisen yhteiskunnan tukipilareina, Tiina Silander

KONGRESSIKERTOMUKSET
Poimintoja Hyvä Alku -tapahtumasta 20.–21.9.2018, Timi Tervo

2018 nro 4, sisältö

LECTIO PRAECURSORIA
Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea, Anne Karhu

TUTKIMUKSET
ADHD-oireisten oppilaiden vahvuudet opettajien arvioimina, Liisa Klenberg

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Hahmottamisen tukeminen koulussa, Saija Kantanen

TUTKITTU JUTTU
Lukivaikeuden kehitykselliset alaryhmät ja niiden vertailu kognitiivisissa taidoissa sekä toimintatavoissa, Maarit Perälä, Minna Torppa & Kenneth Eklund

HAASTATTELUT
Camilla Hagelstamin haastattelu – Tiedon ja tutkimusmenetelmien tarve on suuri: miten hahmotusvaikeuksien kanssa selviää arjessa ja koulussa, Katariina Huusela

2018 nro 3, sisältö

LECTIO PRAECURSORIA
Opetuskäytänteet ja niiden yhteys lukutaidon kehitykseen ensimmäisinä kouluvuosina, Xin Tang, käännös, Silja Lehtonen

Ei tarvi pelätä, että ois erilainen Etnografinen tutkimus pohjois-suomalaisten kuulovammaisten lasten vertaistukiryhmätoiminnasta, Maarit Lasanen

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Kielellisesti tuettu opetus (KIETU-opetus) yläkouluikäisten maahanmuuttajaoppilaiden pedagogisena tukena, Raisa Harju-Autti, Tiina Aine, Pekka Räihä & Hanna-Maija Sinkkonen

TUTKIMUKSET
Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus, Alma Westerholm & Pirjo Aunio

HAASTATTELUT
Sellaista meidän maassa ei oikeastaan vielä ollut – uraauurtavaa työtä teoriasta käytäntöön, Timi Tervo

2018 nro 2, sisältö

LECTIO PRAECURSORIA
“Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä.” Oppimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa – oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja, Johanna Hasu

TUTKIMUKSET
Yhteisopettajuus osana kolmiportaisen tuen toteuttamista. Tapaustutkimus yhden koulun toimintamalleista, Hanna-Maija Sinkkonen, Teija Koskela, Kirsi Moisio & Sanna Suolanen

Kasvatuksellisesta pienluokasta yleisopetukseen: Käyttäytymishäiriöiden erityisen tuen toimintamalli ja sen tuloksellisuus, Jukka Sivola, Vesa Närhi & Hannu Savolainen

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Apila-leiri – lukusujuvuuden harjoitusta Seinäjoella, Saija Kantanen

ProKoulu-malli näkyy työrauhan kehittymisenä ja hyvinvointina Varkauden kouluissa, Anne Karhu, Soile Laitinen, Eriikka Laukkanen, Heikki Loimusalo, Päivi Malkki, Suvi Malmberg, Vesa Närhi, Hannu Savolainen, Pirjo Savolainen, Minna Selkomaa, Anne Suomalainen & Katja Taskinen

2018 nro 1, sisältö

LECTIO PRAECURSORIA
Kielen kehityksen polut: seurantatutkimus esikielellisen kehityksen vaiheesta koulun alkuun, Sira Määttä

TUTKIMUKSET
Vanhempien osallistuminen kuudesluokkalaisten kotitehtävien tekemiseen, Mari Tunkkari, Kaisa Aunola ja Noona Kiuru

ALLU-testin käyttökokemuksia ja luetun ymmärtämisen arviointi vuosina 1995 ja 2017, Tiina Turunen, Jenni Alisaari, Elisa Poskiparta ja Johanna Lindeman

Miltä murtoluku tuntuu? Kosketusviestit osana opetusta – käytännön kokemuksia ympäristöopin, biologian ja matematiikan oppitunneilta, Sari Lahtinen, Ritva Ketonen, Riitta Lahtinen ja Elina Kontu

KOGRESSIKERTOMUKSET
EARLI2017-konferenssi Tampereella 29.8.–2.9.2017, Sanni Pöysä, Jenni Ruotsalainen ja Tarja Pietarinen

2017 nro 4, sisältö

LECTIO PRAECURSORIA Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti – opettajien kokemuksia, Terhi Ojala

TUTKIMUKSET
Siirtymä alakoulusta yläkouluun yhtenäisja erilliskouluissa – siirtymään liittyvät huolet nuorilla, Oona Rautiainen, Laura Rissanen, Noona Kiuru ja Riikka Hirvonen

Alakoululaisten laskemisen ja lukemisen sujuvuuden seuranta, Eija Väisänen ja Pirjo Aunio

PUHEENVUOROT
Perusopetuksen normiston tuntemus erityisten opetusjärjestelyjen taustalla, Irene Rämä, Terhi Ojala ja Elina Kontu

KOGRESSIKERTOMUKSET
Matkakertomus Oppimisen tutkimuksen päivästä 5.5.2017 Helsingissä, Riikka Malinen ja Mirja Myllykoski

Lisätiedot

Paino 0.3 kg
Irtonumero

4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020