NMI Bulletin irtonumero

12,00 

Lehden www-sivut
https://bulletin.nmi.fi/

Kuvaus

2024 nro 1, sisältö

Oppilaiden ja opettajien kollektiiviset johtajuus- ja innovaatiokäytännöt alakoulun makerspace-oppimisympäristössä, Leskinen

Inklusiivisen kasvatuksen ja erityispedagogiikan sisällöt opettajaopintojen opetussuunnitelmissa, Äikäs, Kyrö-Ämmälä, Ojala, Waltzer, Heinonen & Pihlaja

Kohti oppimista: pienryhmien kokoonpanoista neuvotteleminen alakoulun avointen oppimisympäristöjen oppitunneilla, Toivainen, Vehkakoski & Niemi

Lasten äänet esille – Lasten neuvottelukunta osana EduRESCUE-tutkimushanketta, Pöysä, Sorkkila, Elomaa, Pakarinen & Lerkkanen

Lukemalla lukijaksi, Hautala

2023 nro 3, sisältö

Päiväkoti-ikäisten lasten kognitiivisten ja varhaisten akateemisten taitojen tukeminen motoristen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden interventioilla, Jylänki

Toisen asteen opettajien inkluusioasenteet ja -minäpystyvyys, Forsell, Mäkinen, Vainikainen, Mäkihonko & Seppälä

Laaja-alainen erityisopettaja tuen antajana, Takala, Kotilainen & Sirkko

Erityisopettajan arviointityössä kohtaamat kompromissit, Kyttälä, Rantamäki & Lahtomaa

Digilukiseulassa yhdistyvät tutkimustieto ja käyttäjälähtöisyys, Heikkilä, Korpivaara & Niskakoski

2023 nro 2, sisältö

Haavoittuvuus varhaisnuoruudessa: Miten tuki saadaan vastaamaan tuen tarpeita perhe- ja koulukonteksteissa, Salo

Leikin ja vuorovaikutuksen muotoja lapsilla, joilla on autismikirjo –tapaustutkimus, Vermilä

Sidosryhmien näkemyksiä autismikirjoa koskevasta terminologiasta Suomessa, Dindar, Kilpiä, Kämäräinen, Pihlainen, Pukki & Kärnä

Suomen kielen luetun ymmärtämisen merkitys englannin kielen lukutaidossa, Mäntyoja, Lepola & Aerila

Nuorten konsolipelaamisen yhteydet unen riittävyyteen ja koulumenestykseen, Hytönen, Matsi, Tunkkari, Hämäläinen & Kiuru

2023 nro 1, sisältö

Vertaisryhmämentorointi uusien opettajien tukena, Pennanen

Vaativa erityinen tuki. Kuinka vaativan erityisen tuen teemoja käsitelleisiin täydennyskoulutuksiin osallistuneet opettaja ymmärsivät käsitteen ja mitä ajatuksia heillä oli sen sisällöstä ja merkityksestä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Mannerkoski, Ng, Poikola & Kärnä

Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa, Kanniainen, Kiili, Tolvanen, Utriainen & Leppänen

Lukutaidon yhteys suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -oppimäärän valitsemiseen toisella ja seitsemännellä luokalla, Ståhlberg, Uusitalo & Hotulainen

Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen kehittämiseen muuttuvissa lukuympäristöissä, Kuosmanen, Lehtinen, Luokomaa, Mäkinen, Siiskonen, Eskelä-Haapanen & Lerkkanen

2022 nro 4, sisältö

Tutkivan nettilukemisen taidot alakoululaisilla: Lukivaikeuksien sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien merkitys, Kanniainen

Lukemaan opettaminen ja lukutaito ensimmäisellä luokalla, Ruotsalainen

Käännekohtia koulussa: Opetushenkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunteen rakentuminen, Peltomäki, Rautiainen, Pesonen, Kajamaa, Paju & Kontu

Hyvän arvioitsijan muotokuva – erityisopettajaksi opiskelevien käsityksiä hyvä arvioitsijan ominaisuuksista, Kyttälä, Lahtomaa & Rantamäki

Tarkkaamattomuuden sekä yliaktiivisuuden ja impulsiivisuuden yhteys sosioemotionaaliseen oireiluun lapsilla, joilla on oppimisen vaikeuksia, Koivulahti & Lehtinen

Opettajien puhe aggressiivisesti käyttäytyvinä pidetyistä oppilaista, Liukko, Viljaranta & Hakkarainen

2022 nro 3, sisältö

Motivaatio, oppimisvaikeudet ja ammatillisten opintojen loppuun suorittaminen, Salmi

Opettajien arviointimenetelmät ja arviointiosaaminen akateemisten taitojen arvioinnissa alakoulussa, Virinkoski

Tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien päällekkäistyminen toisella luokalla ja yhteys myöhempään lukusujuvuuden sekä luetun ymmärtämisen kehittymiseen, Ulvinen, Torppa, Poikkeus & Lerkkanen

Integroiva kirjallisuuskatsaus opettajien käyttämistä eriyttämisen opetuksellisista keinoista perusopetuksessa, Peltomäki, Laamanen & Kärnä

Tuen tarjonnan kestävät käytännöt perusopetuksen muuttuneessa oppimisympäristössä – selviytymisestä resilienssiin kevään 2020 poikkeusoloissa, Hämeenaho, Sainio, Aro, Poikkeus, Torppa, Tuomiranta & Valtonen

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmat rakentamassa osallisuutta lisäävää monitoimijaista yhteistoimintamallia, Kinnunen & Holopainen

2022 nro 2, sisältö

Luetun ymmärtämisen kehittyminen alakoulun kolmannelta viidennelle luokalle, Huldén, Lähteenmäki, Aerila & Mikkilä-Erdmann

Matematiikassa heikkojen oppilaiden metakognitiiviset kokemukset yhteisöllisessä ongelmanratkaisuprosessissa, Iiskala, Kajamies, Kenttä, Annevirta & Vauras

Positiivisen käyttäytymisen tukemisen keinojen opettaminen suomalaisessa opettajankoulutuksessa, Närhi, Huhdanpää, Savolainen & Savolainen

Vaativa erityinen tuki perusopetuksessa: käsitteen tarkastelua design -tutkimuksen avulla, Äikäs & Pesonen

Leikitään ja keskitytään – tukea itsesäätelyyn, Moisio, Teivaanmäki & Klenberg

Inkluusio perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014, Vanhanen, Vainikainen & Mäkihonko

Koulunkäynninohjaajien asema ja työnkuva inkluusioon pyrkivässä koulussa, Sirkko

Lisätiedot

Paino 0,3 kg (kilogramma)
Irtonumero

2/2022, 3/2022, 4/2022, 1/2023, 2/2023, 3/2023, 1/2024