Pragma-testi Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi

260,00 

Tekijät: Soile Loukusa
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2019
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Puheterapeutit, psykologit, erityisopettajat
ISBN: 978-951-39-7812-9
Hinta: 260 euroa

Kuvaus

Pragma-testillä arvioidaan lapsen kykyä hyödyntää kontekstuaalisia vihjeitä, yleistietoa sekä sosiaalista tietämystään ilmausten merkitysten ymmärtämisessä. Pragma-testi voidaan tehdä 4–8-vuotiaille lapsille, joilla epäillään olevan vaikeutta kielen sosiaalisessa ja tilannesidonnaisessa ymmärtämisessä (esimerkiksi lapsille, joilla on autismikirjon häiriö, ADHD tai pragmaattiseen kieleen painottuva kehityksellinen kielihäiriö).

Arjen kommunikaatiotilanteissa ilmausten merkitykset rakentuvat useista eri osatekijöistä, eikä pelkkä sanojan merkitysten ja kieliopillisten rakenteiden tulkinta useinkaan riitä avaamaan sitä, mitä puhuja todella tarkoittaa ilmaisullaan. Näin ollen ilmausten merkitysten tulkinnassa on hyödynnettävä lukuisia tilannevihjeitä ja aikaisempaa aiheeseen liittyvää tietämystä, ja on myös tulkittava toisen henkilön mielen sisältöjä. Pragma-testin kehittämisen lähtökohtana on ollut kliinisestä työstä esiin noussut tarve mitata ilmausten kontekstisidonnaista ymmärtämistä laaja-alaisesti.

Pragmaattisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä käyttää kieltä kyseisessä tilanteessa sopivalla tavalla. Kielen käyttäminen pitää sisällään sekä kommunikaatiokumppanin ilmauksen merkityksen tulkitsemisen että tilanteen kannalta asianmukaisen itseilmaisun. Lapsella, jolla on pragmaattisia vaikeuksia voi esiintyä vaikeuksia valita tilanteen kannalta sopivia ilmauksia tai tulkita kommunikaatiokumppanin ilmausten todellisia merkityksiä. Näin ollen väärinymmärrykset ovat tyypillisiä. Lapsi voi esimerkiksi ymmärtää ilmauksia hyvin kirjaimellisesti tai käyttää tilanteeseen sopimatonta kieltä. Lapsi voi myös vaikuttaa hyvin joustamattomalta tai epäkohteliaalta, koska hän ei osaa huomioida tilanteen vaikutusta kielen käyttöön tai keskustelun pelisäännöt ovat hukassa. Kuvainnollisen kielen, kuten vitsien, ironian ja kielikuvien ymmärtäminen, voi olla vaikeaa. Lapsi voi suuntautua tilanteen kannalta epäolennaisiin asioihin keskustelussa ja hänellä voi olla vaikeuksia huomioida, mikä on tilanteen kannalta olennaista ja mikä ei.

Mikäli lapsella havaitaan kielen käyttöön liittyviä kommunikaatiopulmia tai tilannesidonnaisen ymmärtämisen haasteita esimerkiksi konkreettisessa ymmärtämisessä, kannattaa lapsen pragmaattisia taitoja arvioida tarkemmin.

Testiä voi käyttää apuna pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisvaikeuksien tunnistamisessa, kehityksen seurannassa sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi Pragma-testi antaa viitteitä siihen, millaisiin pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisen osatekijöihin kuntoutusta kannattaa suunnata. Testi soveltuu erityisesti puheterapeuttien ja psykologien työvälineeksi. Lisäksi se soveltuu erityisopettajille, joiden oppilailla on sosiaalisen kommunikaation vaikeuksia.

Pragma-testi sisältää:

  • Käsikirjan
  • Pisteytyslomakkeen
  • Kuvia
  • Ihmishahmoja (13 kpl), haravan ja niiden seisontatuet
  • 2 hevosta, 2 lehmää, 2 vuohta, 2 aitausta

Pragma-testin laskuri löytyy osoittesta https://arvio.nmi.fi/pragma/

Lisätietoa:

NMI-Bulletin 4/2020 Pragma-testi: menetelmä sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen arviointiin 4–8-vuotiaille lapsille
Soile Loukusan haastattelu NMI:n uutiskirjeeseen: Lapsen sujuvat kielenkäyttötaidot helpottavat sosiaalisia tilanteita

Katso lyhyt esittely Pragmasta

Lisätiedot

Paino 1,65 kg (kilogramma)

Saatat myös pitää...