Haastava käyttäytyminen

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen luokkien 1-6 luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen.

Sisältöteemat:
Tarkkaavuushäiriö
Autismikirjon häiriö
Traumakokemukset
Ahdistus
Tukitoimien suunnittelu
Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti


Haastavan oppilaan kohtaaminen arjessa

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, erityisluokanopettajat, perusopetuksen luokanopettajat 4-6.lk.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tutustutaan arjen käytänteisiin, joilla voimme kohdata oppilaan haastavaa käyttäytymistä, sekä tukea oppilasta kohden toivottavaa käytöstä. Oppilaan käyttäytymiseen vaikuttaa erilaisia primaari- ja sekundaaritunteita, joiden tunnistaminen mahdollistaa rajata oppilasta sensitiivisemmin ja tukea häntä itsesäätelytaidoissa. Struktuuri on arjenkäytänteitä, mutta myös aikuisen toiminnan ennakoitavuutta ja ympäristön pysyvyyttä. Koulutuksen tavoite on antaa välineitä kohdata oppilas tulevaisuusorientoituneesti ja ratkaisukeskeisesti.

KOULUTTAJA Ville Palkeinen, Erityisluokanopettaja, KM. Ville työskentelee Sophie Mannerheimin koulussa (sairaalakoulu) ala- ja yläkoulussa haastavien oppilaiden erityisluokanopettajana.


Työkaluja haastavan oppilaan kohtaamiseen (kahden lähipäivän koulutus)

KOHDERYHMÄT Erityisluokanopettajat, erityisopettajat, luokanopettajat 4.-6.lk, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän muut jäsenet. Mahdollisuuksien mukaan työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksen tavoite on tarjota työkaluja arjen haastaviin tilanteisiin oppilaan kohtaamisessa. Haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ytimessä ei ole opettajan persoona, vaan ammattitaito, jolla hän kohtaa oppilaan. Johdonmukaisen struktuurin ylläpitäminen, oppilaan rajaaminen ja kurinpito ovat oppilasta ja aikuista kuormittavia arjen haasteita. Erityisesti erityisopetuksessa opettajat kohtaavat hyvin erilaisia oppilaita ja heidän haasteitaan, eikä konflikteille tai haasteille ole yhtä patenttiratkaisua.
Kouluympäristössä oppilaille vaikeuksia tuottavat itsesäätelyn haasteet voivat kummuta neuropsykiatrisista pulmista, käyttäytymisen haasteista, vajavaisista tunne- ja vuorovaikutustaidoista, ahdistuneisuudesta tai opitusta väkivaltaisesta ja aggressiivisesta toimintamallista. Lisäksi oppilaan käyttäytymiseen vaikuttaa erilaisia primaari- ja sekundaaritunteita, jotka tuovat oppilaalle lisää kuormitusta. Näiden tunnistaminen yhdessä oppilaan tuntemuksen kanssa mahdollistaa rajata oppilasta sensitiivisemmin ja tukea häntä itsesäätelytaidoissa, sekä tarjota onnistumisen kokemuksia häntä kuormittavassa ympäristössä. Tavoite on se, että oppilas oppisi haastavissa tai rajaamistilanteissa itse tekemään valintoja, jotka tukevat hänen koulussa olemistaan. Lisäksi koulutuksessa käsitellään dialogista lähestymistä oppilaan haasteisiin moniammatillisessa yhteistyössä ja arjenyhteyden pidossa huoltajien kanssa.
Sisältöteemat:
Arjen käytänteet
Rajaaminen ja struktuuri
Neuropsykiatriset pulmat
Käyttäytymisen haasteet
Väkivaltainen ja aggressiivinen käytös
Itsetuhoisuus ja ahdistuneisuus
Tulevaisuusorientoitunut kohtaaminen
Tunteita validoiva kohtaaminen
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä lähijaksojen välillä toteutettavia etätehtäviä.

KOULUTTAJA Ville Palkeinen, Erityisluokanopettaja, KM. Ville työskentelee Sophie Mannerheimin koulussa (sairaalakoulu) ala- ja yläkoulussa haastavien oppilaiden erityisluokanopettajana.


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta