OPH 2019-2020 hankkeen kouluttajat

Alarmo Tea, Psykologi, perheterapeutti (erityistaso), Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Tea Alarmo on kokenut kouluttaja ja on toiminut kouluttajana jo aiemmin OPH:n rahoittamissa täydennyskoulutuksissa sekä eri kuntien oppilashuollollisissa koulutuksissa. Alarmo on toiminut oppilashuollon tehtävissä esimiehenä ja käytännön psykologina erityis- ja yleiskouluympäristössä yli 17 vuotta. Lisäksi Tea Alarmolla on työkokemusta terveyskeskus- ja lastenpsykiatrian psykologityöstä. Tea Alarmo toimii myös tunnetaitoryhmien vetäjänä ja -ohjelmien kouluttajana.

Asunta Piritta, LitT, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto
Asunta on väitellyt lasten motorisen oppimisen vaikeuden tunnitamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä. Hänen erityistä osaamisalaansa on myös liikunnan soveltaminen tukea tarvitseville lapsille. Tällä hetkellä hän työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Käytännön liikuntaa Asunta on ohjannut psykiatristen lasten telinevoimistelusta vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden vesijumppiin. Opetuskokemusta liikunan alalta Asunnalla on yläkoulusta ja lukiosta sekä yliopistosta että Lasten liikunnanohjaajan (LALI) – näyttötutkinnon parista. Asiantuntija- ja kehittämistöitä hän on tehnyt SKLU:ssa kehitysvammaisten harrasteliikunnan kehittäjänä ja koulutuksen suunnittelijana sekä Suomen CP-liiton Mukaan-hankkeessa projektitutkijana. Hän oli myös mukana asiantuntijaryhmässä kirjoittamassa Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016 julkaisua sekä suosituksen tieteellisiä perusteluita motorisen oppimisen vaikeuden näkökulmasta. Lisäksi Asunnalla on liikunnan alueella ollut useita luottamustehtäviä ja tällä hetkellä hän toimii VAU:n koordinoimassa soveltavan liikunnanopetuksen verkostossa sekä THL:n TOIMIA -verkoston lasten ja nuorten toimintakyky asiantuntijatyöryhmän jäsenenä. Hänet on valittu myös LTS:n ja VLN:n koordinoiman erityisliikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmän jäseneksi vuosiksi 2016 – 2018. Asunta on myös kansainvälisesti aktiivinen. Hän on koordinoimassa Suomeen kansainvälistä DCD-13 kongressia, joka pidetään 5.-8.6.2019 Jyväskylässä. Lisäksi hän on mukana Special Olympics- järjestön ´Social Inclusion´ EU-projektissa.

Eloranta Anna-Kaija, PsM, psykologi
Anna-Kaija on psykologi, väitöskirjatutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut psykologina päiväkoti- ja kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntouttamisen parissa. Tällä hetkellä Anna-Kaija tekee Niilo Mäki Instituutissa väitöskirjaansa, jossa hän tutkii oppimisvaikeustutkimuksissa kouluiässä käyneiden aikuisten elämää. Tutkimuksessa hän tarkastelee oppimisvaikeuksien yhteyttä muun muassa koulutukseen, työllistymiseen, tukimuotojen tarpeeseen ja hyvinvointiin. Anna-Kaija pitää täydennyskoulutuksia oman tutkimusaiheensa lisäksi  lasten toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta, jonka parissa hän työskentelee Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla tutkijantyönsä ohella. Anna-Kaija on ollut myös mukana kirjoittamassa toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutukseen perehdyttävää Kummi 15 -julkaisua.

Granroth-Nalkki Sari, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja
Granroth-Nalkilla on laaja kokemus eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä perusopetuksessa sekä luokanopettajana että erityisopettajana. Kouluttaja on työskennellyt yhteisopettajana ja kehittänyt yhteisopettajuutta noin 10 vuoden ajan. Hän on täydentänyt osaamistaan henkilöstöjohtamisen ja oppilaitosjohtamisen koulutuksilla ja on toiminut aktiivisesti työyhteisöissä kehittämistehtävissä mm. kehittyvä koulu-tiimin vetäjänä ja työyhteisön toimintakulttuurin kehittäjänä.

Hakkarainen Elina, psykologi, PsT
Elinan osaamisalueita ovat motoriikka ja oppiminen, oppimisvaikeudet, toiminnanohjaus ja tarkkaavuus sekä sosiaaliset taidot

Hautala Jarkko,   PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Jarkko on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit aina sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen niin aikuisilla lukijoilla kuin tyypillisesti kehittyvillä kuin oppimisvaikeuksia omaavilla lapsilla. Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Lisäksi Jarkko on tutkinut oppimisteknologian hyödyntämistä alkuopetuksessa niin luonnontiedon opetuksessa kuin lukemaan oppimisen tukena, sekä tiedonhaun aikaisia kognitiivisia prosesseja. Vuodet 2006-2018 Jarkko työskenteli Jyväskylän yliopistossa, ja vuodet 2018-2023 Jarkko työskentelee akatemiatutkijana Niilo Mäki Instituutissa, missä hän johtaa ReadDrama-tutkimusta, jossa selvitetään lukuteatteri-toiminnan vaikuttavuutta lukivaikeuden kuntoutuksessa.

Heikkilä Riikka, PsT, Jyväskylän yliopisto ja kuntoutusyksikkö Nekku
Heikkilä on tutkija, psykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet, lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Opetuskokemusta on karttunut myös lukion psykologian opettajan tehtävistä. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä hetkellä Heikkilä toimii erityisasiantuntijana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella LUKILOKI-hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan opettajien täydennyskoulutusta lukemisen ja kirjoittamisen tukemisesta. Heikkilä toimii myös psykologina kuntoutusyksikkö Nekussa, jossa hän kuntouttaa kouluikäisiä lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia.

Heinonen Johanna, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, lastentarhanopettaja
Johanna Heinonen työskentelee neuropsykologina Attentio Oy:ssä. Työtehtäviin kuuluvat lasten, nuorten ja aikuisten neuropsykologiset tutkimukset ja neuropsykologinen kuntoutus sekä yksilö- ja ryhmätyönohjaus. Johanna Heinonen on työskennellyt pitkään Jyväskylän perheneuvolan ja Niilo Mäki Instituutin ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla, jossa työ keskittyi oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen sekä vanhempien ohjaukseen, koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatioon ja työnohjaukseen. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Johanna on ollut kirjoittamassa Kummi-sarjan julkaisuista Kummi 5:sta, Aikamatkalla Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma, ja Kummi 8:aa, Maltti Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus. Johanna työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen vaikeuksiin ja niiden tukemiseen.

Honkasilta Juho, KT, tutkijatohtori, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Juho Honkasilta toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on vuosien työkokemus sopeutumisvalmennustoiminnasta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka kokevat haasteita toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyssä, sekä heidän perheidensä kanssa. Honkasilta on käynyt tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutuksia ja kouluttanut rakentavan vuorovaikutuksen taitoja osana (erityis)opettajan koulutusta vuodesta 2015 alkaen.

Husberg Henrik,  speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet
Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.

Jalonen Adrienn, FT, Niilo Mäki Instituutti
Jalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan hankevastaavana. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä vapaaehtoisia jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa, tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation lisääntyminen. Jalonen vastaa myös Jyväskylässä toimivasta Oman äidinkielen lukukerhosta, jossa maahanmuuttajalapset lukevat kirjoja omalla äidinkielellään. Jalonen on kiinnostunut maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. Jalonen kouluttaa maahanmuuttajavanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen käyttömahdollisuuksista ja maahanmuuttajaoppilaiden sanavaraston kehittämisestä.

Karhu Anne , KT, Yliopisto-opettaja, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopisto-opettajana opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkekemus laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulusta ja hän on ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään oppilaiden käyttäytymisen tukea kaikille tuen kolmelle portaalle. Karhu on tehnyt väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.

Kautto, Marja-Sisko, ohjauspalvelupäällikkö, KM, erityisluokanopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Kautolla on 30 vuoden kokemus erityisopetuksen kentältä. Hän on erityisesti perehtynyt seuraaviin teemoihin: maahanmuuttajataustaisten lasten opetukseen liittyvät kysymykset, oppilashuoltotyö ja oppilashuollon kehittämiseen liittyvä työ, vieraiden kielten oppimisen pulmat, matematiikan oppimisen pulmat, haastavat oppilaat,
kolmiportainen tuki ja pedagogiset lomakkeet

Ketonen Ritva, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Ritva Ketonen on taustaltaan puheterapeutti ja erityisopettaja ja väitellyt psykologiassa lukemaan oppimisen vaikeuksista. Hän on erikoistunut lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien arviointiin ja kuntouttamiseen aina lukemaan oppimisen ongelmista nuorten ja aikuisten pulmiin. Ketonen on toiminut pitkään tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja tehnyt sekä oppimateriaalia että lukemisen ja kirjoittamisen arviointimateriaalia. Hän on myös yksi Ekapelin kehittäjistä. Tällä hetkellä hän työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, mutta kuntouttaa lukivaikeuksia sivutoimisesti.

Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja
Kiiski on erityisopettaja, kouluttaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tällä hetkellä hän työskentelee erityisopettajana yläkoulussa, jossa oppilaista merkittävä osa on maahanmuuttajataustaisia nuoria. Kiiski on toiminut Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana ja lisäksi hänellä on jonkin verran kokemusta perusopetuksen yläkoulun johtamisesta. Kiiski on kouluttanut opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan koulujen työrauhan edistäminen sekä opetushenkilöstön luokanhallinnantaitojen vahvistaminen.

Koivisto Merja, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, Valteri Onerva
Koivistolla on monipuolista kokemusta opettajan, erityisasiantuntijan ja hallinnon töistä sekä kouluttamisesta. Hän on toiminut asiantuntijana useissa OKM:n, OPH:n, THL:n ja OAJ:n kansallisissa hankkeissa sekä Euroopan komission ja Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Koiviston vahvuusalueita ovat oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen käytänteet ja normit, vaativan erityisen tuen, koulupudokkuuden ja syrjäytymisen kysymykset, inkluusio, opiskeluhuolto ja monialainen yhteistyö.

Kontinen Juha, KM, EO
Juha työskentelee erityisluokanopettajana Muuramessa. Hän on tehnyt kokoaikaista yhteisopetusta vuodesta 2013. Kontinen on kehittänyt Leikarin yhteisopetusmallin, jossa opetus toteutetaan erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyönä. Kontinen toimii NMI:n täydennyskouluttajana yhdessä Olli-Pekka Malisen ja Iines Palmun kanssa. Jyväskylän yliopiston opettajaopiskelijoille suunnattua yhteisopettajuus -kurssia Kontinen on opettanut yhdessä Anna Rytivaaran kanssa vuodesta 2016.

Koponen Tuire, PsT, Jyväskylän yliopisto

Kultti-Lavikainen Nina, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja
Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Lahti Juha – Kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, työnohjaaja
Lahti toimii projektikoordinaattorina Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa (2018). Hakkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kouluttaa mentor -verkosto toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Työuransa Lahti on tehnyt Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa. Hän on toiminut erityisluokanopettajana kieli-, kuulo-, näkö- ja autisminkirjon sekä monitarpeisten oppilaiden opettajana. Vuodesta 2002 Lahti toimi Onervan oppimispäällikkönä vastuualueenaan erilaisten tukitoimien ja konsultointien organisointi ja toteuttaminen lähikoulua käyville oppilaille ja heidän kanssaan työskenteleville. Lahti on myös koulutukseltaan työnohjaaja.

Lahtinen Pirjo,  Koulukuraattori , sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti (ent. VET), Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Pirjolla on vuosien koulutuskokemus eri kunnissa, Valterissa sekä OPH:n rahoittamissa täydennyskoulutuksissa. Hän on ollut mukana Tuta-hankkeessa vuosina 2012-2014 ja ryhmässä Huoli puheeksi sekä yksi kirjoittajista Tunne- ja Turvataito kirjaan, jonka aiheesta hän on myös kouluttanut siitä lähtien. Pirjolla on työkokemusta lastensuojelutyöstä eri sektoreilta, aluesosiaalityöstä ja koulukuraattorin työstä sekä peruskouluissa että erityistä tukea tarvitsevien  lasten ja nuorten parista. Lisäksi hän on osallistunut Ymmärsinkö oikein -kirjan (2007) kirjoittamiseen.

Latvala Juha-Matti, FT, toiminnanjohtaja
Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja. Hän on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa ja projektipäällikkönä LukiMat-hankkeen lukemisen osa-alueella sekä osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.

Leppä Niko, LitM, laaja-alainen erityisopettaja
Niko toimii kouluttajana hänen itsensä luomassa lautapelit liikunnaksi -koulutuskokonaisuudessa, joka on uudenlainen ja inklusiivinen tapa toiminnalliseen oppimiseen. Koulutusten lisäksi Niko toimii erityisopettajana Huhtasuon yhtenäiskoulussa Jyväskylässä ja soveltavan liikunnan asiantuntijana Kuortaneen urheiluopistolla sekä pohjoismaisessa Nord InC -liikuntainnovaatiohankkeessa. Special Olympics -yleisurheiluvalmentajan tehtävistä Nikolla on kokemusta muutaman vuoden verran. Aiempiin työkokemuksiin kuuluvat monipuoliset opetustyöt kaikilla peruskoulun ja toisen asteen luokkatasoilla ja vuorovaikutuskouluttajan tehtävät työhyvinvointiyrityksessä. Ennen valmistumistaan Niko opiskeli soveltavan liikunnan kansainvälisessä maisteriohjelmassa Belgian Leuvenissa.

Leppänen Ulla, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Ulla on töissä Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla psykologina. Ullan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Myös vanhempien tukeminen sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiot ja työnohjaus ovat osa Ullan työtä. Lisäksi Ulla työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen ryhmäkuntoutukseen

Lounaskorpi, Marja, ohjaava opettaja, näkövammaisten erityisopettaja, kehitysvammaisten erityisopettaja
Lounaskorven osaamisalueeseen kuuluvat erityisesti näkövammaisten oppilaiden tuki (esi-ja perusopetus + lukio), sokeuteen ja heikkonäköisyyteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät, monitarpeisten näkövammaisten oppilaiden opetus ja pidennetty oppivelvollisuus ja kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja asiakirjat näkövammaisille oppilaille.

Malinen Olli-Pekka, KT, erityisluokanopettaja
Malisen päätyö on tällä hetkellä Lead Expert -tehtävä Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Gradian omistamassa koulutusvientiyhtiössä EduCluster Finlandissa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli tutkijana, projektipäällikkönä, kouluttaja sekä varatoiminnanjohtajana Niilo Mäki Instituutissa. Osana Niilo Mäki Instituutin työtään hän vastasi vastaa Suomen Akatemian tutkimuksesta, jonka aiheena on opettajien minäpystyvyys ja kollektiivinen pystyvyys. Lisäksi Malinen vastasi Niilo Mäki Instituutin osuudesta Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitettiin oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukeva koko koulun toimintamalli. Malisen kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa opettajien ammatillinen kehittymisen menetelmät ja minäpystyvyys, inklusiivinen opetus, yhteisopettajuus, käyttäytymisen tuki, Kiinan koulujärjestelmä sekä suomalaistyylisen koulutuksen toteuttaminen muissa kulttuureissa. Malinen on työskennellyt myös erityisluokanopettajana Tampereella ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Suomen lisäksi hän on asunut ja työskennellyt Kiinassa, Yhdysvalloissa sekä Alankomaissa tutustuen läheisesti kunkin maan koulujärjestelmään ja opetuksen käytänteisiin. Malisen Niilo Mäki Instituutissa pitämien koulutusten aiheita ovat olleet inklusiivinen opetus, luokan työrauhaa parantavien tukitoimien suunnittelu ja ohjaus, opetushenkilökunnan pystyvyyden kehittäminen, yhteisopettajuus sekä opettajien ammatillinen kehittyminen ns. Lesson Study -työskentelyn kautta. 

Mattinen Aino, KT, erikoistutkija, Turun opettajankoulutuslaitos
Tällä hetkellä Mattinen työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimushankkeissa (Decin, May) joissa kehitetään matemaattisia ja kielellisiä interventioita varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lisäksi Mattinen on aikaisemmin toiminut tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja tuolloin kehittänyt harjaannuttamisohjelmia, joiden avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea pienten lasten matemaattisten taitojen ja kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen kenttä on Mattiselle tuttu, sillä hän on toiminut aikaisemmin lastentarhanopettajana. Kaikki interventiotutkimukset ja harjaannuttamisohjelmat on kokeiltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä päiväkotien varhaiskasvattajien kanssa. Koulutuksissa käsitellään, miten pienten lasten matemaattisten tai kuullun ymmärtämisen taitojen kehittämistä voidaan toteuttaa lasta kiinnostavien, leikinomaisten ja toiminnallisten menetelmien avulla.

Mälkönen Ida, fysioterapeutti, TtM
Mälkönen on fysioterapeutti, terveystieteiden opettaja sekä kouluttaja. Hän on aiemmin toiminut kliinisessä kuntoutustyössä lasten fysioterapian parissa, opetustehtävissä sekä järjestötyössä Suomen CP-liitossa. Hän on työssään Innostun liikkumaan -hankkeen (2013-2017) koulutuskoordinaattorina pyrkinyt lisäämään motorisiin taitoihin liittyvien haasteiden tunnettuutta pyrkimällä tavoittamaan niin päiväkodit, koulut, liikuntaseurat kuin järjestötoimijatkin. Mälkösen pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet motoriikan oppimisvaikeuden ja lievempien motoriikan haasteiden tunnistaminen ja tukeminen koulu- ja varhaiskasvatusympäristöissä. Lisäksi Mälkönen omaa vahvan taustan eri alojen ammattilaisten tekemästä yhteistyöstä, jonka ansiosta koulutukset hyödyttävät useiden eri alojen ammattilaisia muun muassa kasvatus-, opetus- ja kuntoutusalalla.

Määttä Sami, PsT, tutkija
Määttä työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitettiin oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Määttä on erityisen kiinnostunut nuorten motivaatiosta ja sen tukemisesta sosiaalista ympäristöä muokkaamalla. Ennen ProKoulua Määttä työskenteli NMI:n Motivoimaa-hankkeessa, jossa tutkittiin ammattiin opiskelevien nuorten motivaatiota ja opiskelun tukemista. Lisäksi hän on on ollut mukana Mielen hyvinvointi- ja Polkuja läpäisyn tehostamiseen –hankkeissa. Määtän pitämien koulutusten aiheina ovat olleet motivoitumattomien opiskelijoiden tunnistaminen (toinen aste) ja tukeminnen kouluympäristöön sopivien motivaationäkemysten pohjalta.

Määttä Sira, PsT, psykologi
Määttä on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä kouluikäisten lasten oppimisvaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen.  Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan  esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Määttä toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin ILS -hankkeessa, jossa tuotetaan arviointi- ja tukimateriaaleja suomenruotsalaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön tarkkaavuuden ja itsesäätelyn taitoihin liittyen. Lisäksi Määttä toimii psykologina Attentio Oy:ssa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin liittyen.

Norvapalo Päivi, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Valteri Onerva, Jyväskylä
Norvapalo on toiminut 22 vuotta ohjaavana opettajana. Koulutusteemoista hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä, sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen sekä autismin kirjon asiakkaat. Koulutuksissa ja työnohjauksissa asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä autismikirjoon vaan Norvapalo on työssään kouluttanut laajasti ylipäätään erityisten lasten, nuorten ja aikuisten asioissa. Hänen koulutuksissa on usein läsnä hyvin moniammatillisesti osallistujia. Työuransa alussa Norvapalo työskenteli neljä vuotta fysioterapeuttina. Hän on toiminut opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja lastensuojelualalla työnohjaajana vuodesta 2007. Työnohjauksessa hänellä on työyhteisöjä, ryhmiä sekä yksilötyönohjauksia.

Närhi Vesa  Dos., PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto
Närhillä on kahdenkymmenen vuoden kokemus opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisessä fokuksessa koulutuksiin liittyen Närhillä on ollut tarkkaavuuden- ja käyttäytymisen ongelmat, painottuen koulun keinoihin tukea lapsia, joilla näitä ongelmia on. Närhillä on mittava kokemus sekä yksilökohtaisten että koko luokkaa koskevien tukitoimien suunnittelun ohjauksesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä oppaita tukitoimien suunnitteluun päiväkodista yläkouluun. Tällä hetkellä Närhi toimii tutkijana Jyväskylän yliopistossa.

Paananen Maria, KM, EO
Paananen toimii hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa Lukivaikeuksien seulontamenetelmän päivitys ja digitalisointi –hankkeessa ja aikuislukion erityisopettajana Gradiassa. Hankkeessa valmistellaan digitaalista lukivaikeuksien seulontamenetelmää nuorille ja aikuisille käytössä olevan seulontamenetelmän pohjalta (Holopainen ym. 2004). Paananen on aiemmin työskennellyt erityisopettajana sekä perusasteella että päivälukiossa. Jyväskylän yliopistossa Paananen on toiminut yliopistonopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa ja projektitutkijana Suomen Akatemian Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus –hankkeessa

Paananen Mika, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi
Paananen on työskennellyt pitkään kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Viime aikoina hän on työskennellyt useassa projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa. Paananen on kehittänyt Maltti-ryhmäkuntoutusmallin. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen kouluinterventioiden toteuttamiseen.

Palmu Iines, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Palmulla on monipuolisesti kokemusta erityisluokanopettajan, opinto-ohjaajan sekä tutkijan työstä ja hän on työskennellyt kaikilla kouluasteilla. Tällä hetkellä hän toimii ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja työstää väitöskirjaa. Tätä ennen hän on toiminut tutkijana NMI:llä ProKoulu-tutkimuksessa ja hallituksen kärkihankkeen arviointityöryhmässä. Palmun kiinnostuksen kohteita ovat käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen, käyttäytymisen ja motivaation tuki, yhteisopettajuus sekä eriyttäminen ja strukturointi inklusiivisessa opetuksessa.  Lisäksi hän on opiskellut Yhdysvalloissa tutustuen paikalliseen koulujärjestelmään ja -käytänteisiin erityispedagogiikan ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien näkökulmista. Palmun pitämien koulutusten aiheita ovat mm. käyttäytymisen ja opiskelumotivaation tukeminen, yhteisopettajuus, sekä strukturointi ja eriyttäminen tuen pedagogisina toteutuskeinoina sekä erityisopettajan konsultatiivinen työote .

Peitso Satu, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Satu työskentelee psykologina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa. Työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia ja tukitoimien suunnittelua. Satu toimii myös kouluttajana opettajien täydennyskoulutuksissa. Satu on toiminut kouluttajana Niilo Mäki Instituutissa liittyen päivähoidon konsultaatiomalliin, jossa strukturoidun toimintamallin avulla jäsennetään tukitoimien toteutusta tarkkaamattomille ja levottomille lapsille. Satun pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen sekä tuen vaikuttavuuden seuraaminen.

Peltonen Marika – FM, yliopistonopettaja
Peltonen toimii Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella yliopistonopettajana. Hänen vastuullaan siellä on tietotekniikan ja sen pedagogisen käytön opettaminen. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, pääaineenaan opetusteknologia. Peltonen on aiemmin työskennellyt tutkimuksen hallinnan ja koordinoinnin parissa Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia sekä hankevastaavan sijaisena Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa. Sitä ennen mm. LukiMatissa, hän ollut mukana kehittämässä ja suunnittelemassa Ekapeliä.  Peltosen pitämien koulutusten aiheita ovat olleet Ekapeli ja LukiMat, tietotekniikkaa erityisopettajille, ohjelmoinnin filosofiaa, lisäksi hän kouluttaa esim. wordin, excelin ja powerpointin käyttöstä opetuksen tukena, erilaisia kokonaisuuksia Ekapelistä sekä ohjelmoinnin pedagogiikkaa.

Pilbacka-Rönkä Tiina, KM, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, puheterapeutti
Pilbacka-Rönkä on toiminut parikymmentä vuotta erityisluokanopettajana yläkoulussa. Hän koulutukseltaan myös puheterepeutti. Nyt hän työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, Mikaelissa. Hänellä on  paljon kokemusta ja myös kouluttajakokemusta kielen tukemisesta ja maahamuuttajien opettamisesta.

Pitkänen Kristiina, KM, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, S2-aineopinnot
Kristiina työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Onervan toimipisteessä. Hänen osaamisaluettaan on erityisesti kuulovammaisten oppilaiden opetus. Kristiina on tehnyt S2-aineopinnot ja on aiemmin erityisluokanopettajana opettanut suomea toisena kielenä sekä viittomakielisille oppilaille että maahanmuuttajataustaisille kielihäiriöisille oppilaille.

Plyhm Laura, projektarbetare, PeM, Niilo Mäki Institutet
Laura Plyhm är projektarbetare vid Niilo Mäki Insitutets projekt Inlärning och Stöd. Hon är utbildad till klass- och speciallärare från Åbo Akademi i Vasa. Plyhm har även läst förskole- och nybörjarundervisning samt logopedi.

Poutiainen Päivi, FM englanninopettaja ja erityisopettaja
Poutiainen on työskennellyt yli 10 vuotta englanninopettajana vuosiluokilla 2-6. Lisäksi hänellä on kokemusta laaja-alaisen erityisopettajan työstä alakoulussa. Poutiainen on mukana NMI:n koordinoimassa Opetushallituksen kielen varhentamisen kärkihankkeessa “Kielitaito kuuluu kaikille – minäkin voin oppia”. Hankkeessa kehitetään materiaalia englannin kielen äännetietoisuuden harjoitteluun lukivaikeuden näkökulmasta.

Pöyliö Hanna, KM
Pöyliö toimii hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa sekä yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella. Niilo Mäki Instituutissa hän koordinoi kielten kärkihanketta Kielitaito kuuluu kaikille, jossa kehitetään englannin äännetietoisuuden arviointi- ja harjoitusmateriaalia. Työhön sisältyy tutkimuksen lisäksi kliinistä työtä oppilaiden parissa. Jyväskylän yliopistossa Pöyliö toimii vastuuopettajana erityispedagogiikan opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon ja matematiikan taitojen kursseilla. Pöyliö opiskelee tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän yliopistossa ja on käsikirjoittanut ja konsultoinut Opetushallituksen julkaisemia digitaalisia oppimateriaaleja. Pöyliö kouluttaa tällä hetkellä lukemissujuvuuden arvioinnista ja harjoittamisesta 2.-6. luokkien opettajia. Koulutuksissa opetellaan ja sovelletaan omaan työarkeen toimintamalleja, joilla opettajat voivat tuoda kohdennettua tukea lukemisen taitoihin oppilaille. Pöyliö kouluttaa myös englanninopettajia lukivaikeuden huomioimisesta opetuksessa ja opettajia suomi toisena kielenä -teemoista. Lisäksi hän kouluttaa tietoteknisiä perustaitoja ja toimisto-ohjelmien pedagogista käyttöä erityisopettajille.

Rantalainen Marjo, LitT, vuorovaikutustaitojen kouluttaja, työnohjaaja ja työyhteisönkehittäjä sosped, STOry, työnohjaajien kouluttaja, STOry, Psykologian, terveystiedon – ja liikunnanopettaja
Rantalaisella on Suomen psykologiliiton urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti. Jyväskylän yliopistossa, vuosina 2005-2011,  Rantalainen suunnitteli, organisoi ja koulutti koulutoimen henkilökuntaa opetushallituksen rahoittamissa täydennyskoulutushankkeissa kuten Kohtaamisia koulutyössä, Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnanopetuksessa, Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kouluihin sekä Viisas oppilaitosjohto. Rantalainen työskentelee yrittäjänä Rantanplan Oy:ssä ja pitää muun muassa tunne- ja vuorovaikutuskoulutuksia opiskelijoille, opettajille ja valmentajille. Keväällä 2018 hän pitää “Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa”  -kursseja Jyväskylän ja Kokkolan avoimissa yliopistoissa.

Risberg Ann-Katrine, PeM, speciallärare, doktorand, projektforskare
Ann-Katrine Risberg är projektforskare inom projektet InLärning och Stöd vid Niilo Mäki Institutet. Inom projektet utvecklar hon nya finlandssvenska material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga. A-K Risberg har även tidigare arbetat med utveckling av bl.a material för kartläggning av läsförståelse i grundläggande utbildning. Hon arbetar även som utredningspedagog gällande läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Hon forskar och föreläser om (tidig) identifiering av läs- och skrivsvårigheter bland enspråkigt svenska och tvåspråkiga (fi-sve) elever.

Ruodemäki Asta, FM, toimintaterapeutti
Ruodemäki toimii projektisuunnittelijana ja kouluttajana Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankkeessa koulutetaan hahmottamisen mentoreita toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Ruodemäki on työskennellyt aikaisemmin tiedottajana ja tapahtumakoordinaattorina erilaisissa viestinnän tehtävissä mm. Jyväskylän yliopiston viestintäpalveluissa. Toimintaterapeutiksi hän on valmistunut vuonna 2018 ja lopputyössään tutkinut opiskelijoiden ammatti-identiteetin rakentumista opintojen aikana. Ruodemäki on tehnyt lasten toimintakyvyn arviointeja, terapiainterventioita ja ohjaustyötä mm. Kysterissä ja Jyväskylän kaupungin autismiopetuksessa. Aikuisten arkikuntoutukseen Ruodemäki on perehtynyt fyysisen kuntoutuksen keskuksessa Maltalla. Hankkeen aikana Ruodemäki osallistuu asiantuntija- ja mentor-koulutuksiin osaamisalueenaan viestintä ja vuorovaikutus sekä toiminnallisten taitojen ja valmiuksien kehittäminen osana työikäisten merkityksellistä ja toimivaa arkea.

Räsänen Pekka, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Räsäsellä on yli 25 vuoden kokemus psykologien, neuropsykologien sekä opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Koulutusten teemat Räsäsellä ovat käsitelleet erityisesti matemaattisten taitojen oppimisen ongelmia sekä näihin liittyen oppimisen ja kognitiivisten taitojen arviointia sekä kuntoutusta. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus monikulttuurisuuskysymyksistä oppimisvaikeuksissa, hahmottamisen vaikeuksien diagnostiikasta ja kuntoutuksesta sekä tietokoneavusteisuuden hyödyntämisestä oppimisvaikeuksien arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Räsänen toimii tällä hetkellä varatoiminnanjohtajana ja vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutissa.

Salmela Justiina,  KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja
Salmela työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänen osaamisalueeseen kuuluvat erityisesti näkövammaisten oppilaiden tuki (esi- ja perusopetus + lukio), sokeuteen, heikkonäköisyyteen ja hahmottamiseen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät, JNCL- oppilaiden opetus ja tuki, pidennetty oppivelvollisuus sekä kolmiportainen tuki; pedagogiset prosessit ja asiakirjat. Koulutusalueena lisäksi haastava käyttäytyminen, tiimityöskentely ja laaja-alainen oppiminen. Hänellä on laaja kokemus eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä perusopetuksessa sekä luokanopettajana että erityisopettajana.

Salmi Paula, FT, puheterapeutti, tutkija
Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Salmi on ollut mukana kehittämässä  suomenkielisiä lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.

Salminen Jonna, KT, LO, EO, tutkija ja erityisluokanopettaja
Kouluttaja on perehtynyt varhaisten akateemisten taitojen arviointiin ja tukemiseen sekä oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen (sekä tutkijana että opettajana). Lisäksi hän on itse ollut kehittämässä akateemisten taitojen arvioinnin ja tuen menetelmiä.

Slama Susanna, psykolog, projektforskare, PsM, Niilo Mäki Institutet
Slama är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Hon blev färdig psykolog från Åbo Akademi år 2011 och har som skolpsykolog och rådgivningspsykolog jobbat bl.a. med utredningar av barn och unga med olika typer av inlärningssvårigheter. Slama blir 2018 klar med sin utbildning till psykoterapeut med kognitiv inriktning.

Vataja Pia, Ped.mag, doktorand, klass- och speciallärare, projektforskare
Pia Vataja fungerar som projektforskare på Niilo Mäki Institutet inom ILS-projektet (InLärning- och Stöd i Finlandssvenska skolor och daghem). Hon har utarbetat finlandssvenska verktyg  för kartläggning och uppföljning av elevers läsning, skrivning och benämning. Pia Vataja forskar och föreläser om en- och tvåspråkiga finlandssvenska barns läsutveckling i de tidiga skolåren. Hon har också en lång erfarenhet från skolvärlden både som klass- och speciallärare.

Ylönen Suvi, KM, YTM
Suvi Ylönen toimii projektitutkijana Hahmottamisen kuntoutus -hankkeessa, jossa kehitetään kuntouttavia menetelmiä hahmotushäiriöihin ja tuotetaan tietopalvelua hahmotusvaikeuksista. Ylönen kouluttaa hahmotusvaikeuksien näyttäytymisestä arjessa ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ylönen on myös erityispedagogiikan jatko-opiskelijana Jyväskylän yliopistossa.