HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn

MÅLGRUPP: Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp)

MÅLGRUPP: Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering? Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan? Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

Fokus – träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner (3 sp)

MÅLGRUPP Personal inom utbildning samt social- och hälsovården, t.ex. skolpsykologer, speciallärare, kuratorer, lärare och skolhälsovårdare, helst i arbetspar. Av deltagarna förutsätts att de förbinder sig att hålla ett träningsprogram under fortbildningens gång. Maltti-träningsprogrammet är ett strukturerat program på 20 gruppträffar under 6-7 månader (i regel 4-6 barn/grupp, i undantagsfall kan en person hålla en mindre grupp) för barn som har svårigheter med uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Träningsprogrammet erbjuder en strukturerad arbetsmodell och innehållet för varje träff beskrivs utförligt.
Programmet riktar sig till 8-11-åringar med en maximal ålderskillnad på 3 år inom gruppen, men går även att tillämpas utanför denna åldersgrupp. I fortbildningen presenterar vi de teoretiska grunderna och går igenom hur träningsprogrammet genomförs i praktiken.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Teoretisk bakgrund
Interventioner och stöd
Maltti-träningsprogrammet i praktiken
Stöd för barnets närmaste nätverk
Utvärdering och reflektion

Deltagarna samlar ihop en egen elevgrupp och genomför med denna Maltti-programmet i sin egen arbetsmiljö och under handledning av Niilo Mäki Institutets utbildare. I samband med interventionen erbjuds också strukturerat stöd till barnets nätverk. Stödet för nätverket går ut på att följa upp och koppla målsättningarna för interventionen till elevens egen klass och till hemmet. Eleverna som deltar i Maltti-grupperna utvärderas innan och efter träningsprogrammet i syfte att studera metodens effektivitet och genomförbarhet.

Fortbildningens innehåll och beskrivning av deltagarnas uppgifter:
1. fortbildningstillfället: Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, träningsprogram för uppmärksamhet och exekutiva färdigheter, att stöda uppmärksamhet och koncentration i klassen, utvärdering av effektivitet och uppföljningsmetoder för träningsprogrammet, att förverkliga en Maltti-grupp, planering av den egna gruppen
2. fortbildningstillfället: Handledning, stöd i elevens egen klass (uppgift), växelverkan inom gruppen, deltagarna definierar målen för sin grupp
3. fortbildningstillfället: Handledning, genomgång av uppgiften från förra gången, hur stöda Maltti-gruppernas elever i skolgången / planering av framtida stödformer, genomgång av uppföljande undersökningar

UTBILDARE Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

Check in-Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan (2 sp)

MÅLGRUPP: Lärare, speciallärare, rektorer och skolkuratorer, gärna från minst två från samma arbetsgemenskap

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Check In / Check Out (CICO) är en systematisk individualiserad intervention som är utvecklad för att ordnas i skolor där ett systematiskt allmänt stöd för beteende är i användning. Det allmänna stödet gör det lättare att ordna CICO eftersom det redan finns noggrant definierade beteendeförväntningar som alla elever är bekanta med. Då kan CICO lätt ordnas för individuella elever som en fortsättning på och intensifiering av det allmänna stödet.

I CICO får eleverna möjlighet till flera positiva kontakter med vuxna, öva sociala färdigheter, samt personlig handledning för att nå målen för fostran och positiv förstärkning på önskat beteende. CICO-interventionen ger också skolan en färdig modell för att skapa daglig kontakt med vårdnadshavare.

Under CICO-stödet ansvarar en CICO-handledare för att ”checka in” en elev vid skoldagens början och på eftermiddagen ansvarar samma person för att ”checka ut” eleven. Information om hur dagen gått skickas hem med eleven till vårdnadshavarna, som undertecknar och returnerar med eleven nästa dag. Eleven får under skoldagen systematiskt feedback av lärarna gällande sitt beteende.

CICO-stödet fungerar bäst då skolan har ett eget CICO-team som handleder och följer upp hur stödet förverkligats och hur eleven framskrider. Den här utbildningens syfte är att deltagarna ska kunna stödja personalen i skolan att planera och bygga upp CICO-stödet, till exempel som medlemmar i ett CICO-team.

Utbildningen består av totalt tre tillfällen (6x45min+3x45min+3x45min). Under tillfällen 2 och 3 får de som ansvarar för CICO-stödet handledning gällande implementering av CICO-stödet.

  • Evidensbaserat stöd för beteende
  • Beskrivning av CICO-modellen
  • Att välja elever som deltar i stödet
  • Genomföra inledande intervju
  • Att i praktiken förverkliga den egna skolans modell


UTBILDARE: Henrik Husberg, speciallärare, PM, Niilo Mäki Institutet

Fråga mer om beställningsutbildningarna:

Fyll i formuläret nedan för att kontakta utbildningsplaneringsteamet angående beställningsutbildningarna.

Skriv om era önskemål om utbildning, berätta för oss
- utbildningsämne
- preliminär uppskattning av antalet deltagare
- hur många utbildningstimmar vill ni ha
- vilka yrkesgrupper som deltar i utbildningen (utbildningens målgrupp)
- era önskemål angående tidpunkten för utbildningen