OPH 2021-2022 Kielellisen kehityksen tukeminen hankkeen kouluttajat

Heikkinen Tiina, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja, ohjaava opettaja, Valteri, Onerva 
Tiina on toiminut pitkään erityisluokanopettajana opettaen lapsia, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Häneltä löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta.  Tiinan vahvuudet ovat oppimisen haasteissa liittyen kieleen ja matematiikkaan, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön

Jalonen Adrienn, FT, Niilo Mäki Instituutti
Jalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan hankevastaavana. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä vapaaehtoisia jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa, tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation lisääntyminen. Jalonen vastaa myös Jyväskylässä toimivasta Oman äidinkielen lukukerhosta, jossa monikieliset lapset lukevat kirjoja omalla äidinkielellään. Jalonen on kiinnostunut monikielisten oppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. Jalonen kouluttaa monikielisten lasten vanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen käyttömahdollisuuksista ja monikielisten oppilaiden sanavaraston kehittämisestä.

Kajamies Anu, KT, yliopistotutkija, Turun yliopisto
Anu työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Hänen sydäntään lähellä on ohjausvuorovaikutuksen laadun kehittäminen yhdessä varhaiskasvattajien kanssa. Erityisen tärkeäksi hän kokee vuorovaikutuksen laadun tarkastelun syrjäytymisriskissä olevien lasten näkökulmista. Hän on tutkinut ja kehittänyt oppimisympäristöjä, joiden avulla tuetaan pitkäjänteisesti lasten osallisuutta ja ymmärtämistaitojen kehittymistä. Hän on ollut mukana kehittämässä mm. Jänistarinat-ohjelmaa. Hänellä on pitkä kokemus kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten innostavasta ja osallistavasta kouluttamisesta sekä työnohjaamisesta.

Kanto Laura, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto
Laura Kanto on kuurojen vanhempien kuulevien lasten kaksikielisyyden kehityksestä väitellyt puheterapeutti. Hän toimii tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa viittomakielen keskuksessa tutkijatohtorina ja johtaa Niilo Mäki Instituutissa VIKKE  (Viittomakieltä omaksuvien lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet) hanketta. Tutkimuksessaan Laura on erityisen kiinnostunut lasten viittomakielen omaksumisesta, kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Laura on myös itse kuurojen vanhempien kuuleva lapsi ja omaksunut äidinkielenään sekä suomen kielen että suomalaisen viittomakielen.

Kettunen Annastiina, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti
Kettunen on työskennellyt useassa Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Kettunen on toiminut mm. Lukumummi ja -vaari -toiminnan ylläpitohankkeessa projektityöntekijänä sekä ollut kehittämässä sanaston oppimista tukevaa peliä Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa. Väitöskirjassaan Kettunen tutkii edistyneiden suomenoppijoiden kielenkäyttöä.

Laukkanen, Saara-Lotta, KM, luokanopettaja, projektisuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti
Saara-Lotta ”Penni” Laukkanen on opiskellut Jyväskylän OKL:ssä ja työskennellyt Vaasassa seitsemän vuotta viittomakielisenä luokanopettajana. Tällä hetkellä Penni on projektisuunnittelijana VIKKE -hankkeessa. Penniä inspiroi lähestyä viittomakielen opetusta täysin uudesta näkökulmasta, johon VIKKE -hankkeessa pyritään. Penni on syntymästä asti kuuro ja vahvasti kaksikielinen, mistä on kiittäminen hänen vanhempiensa ennakkoluulottomasta aktiivisuudesta opiskella uutta kieltä heti hänen syntyessään.

Niutanen Riina, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva

Pakkanen Anu, KM, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, käsityön- ja kuvataiteenopettaja, voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja, Valteri Onerva
Anulla on monipuolinen kokemus erityisluokanopettajan, käsityönopettajan ja kuvataideopettajan työstä. Erityisluokanopettajana hän on työskennellyt pääasiassa esi- ja alakouluikäisten lasten kanssa, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Lisäksi oppilailla on ollut haasteita mm. tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa, tunne-elämän säätelyssä ja käyttäytymisessä. Anun vahvuusalueilla ollaan, kun puhutaan kielellisen erityisvaikeuden vaikutuksista oppimiseen ja koulunkäyntiin, arjen strukturoinnista ja kuvittamisesta, sekä lasten ja vanhempien kohtaamisesta.

Salmi Paula, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Salmi on ollut mukana kehittämässä  suomenkielisiä ja ja ruotsinkielisiä lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.

Suuriniemi Salla-Maaria, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, väitöskirjatutkija
Suuriniemi on työskennellyt suomi toisena kielenä -opettajana perusopetuksen alaluokilla usean vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastelee kielinormeja ja -ideologioita suomalaisessa perusopetuksessa. Tutkimustyönsä ohessa Suuriniemi opettaaa ja kouluttaa S2-pedagogiikan ja monikielisen oppimisen teemoihin liittyen.

Syrjälä, Henna, suomalaisen viittomakielen maisteri, projektisuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti

Opiskelun aikana ja valmistumisen jälkeen Henna on työskennellyt Jyväskylän Yliopiston eri projekteissa projektitutkijana. Tällä hetkellä Henna työskentelee projektisuunnittelijana VIKKE -hankkeessa. Työn ohessa Henna työskentelee myös viittomakielen perheopettajana. Omassa työssään Henna on erityisen kiinnostunut työskentelemään lasten viittomakielen kehitykseen liittyvän tutkimusaineiston parissa. Aineistotyöstä Henna saa uusia oivalluksia ja havaintoja, mitkä saavat hänen ajatuksensa taas uudelle tasolle.

Ylönen Suvi, YTM, KM, Niilo Mäki Instituutti
Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksenopettaja ja erityispedagogiikan jatko-opiskelija. Ylönen on toiminut vuosina 2018–2020 Tartu tarinaan -hankkeen vetäjänä ja kehittänyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Lukuboksi-toimintamallia, jossa keskeistä on toiminnallinen lukeminen ja lukuilo. Ylönen kouluttaa lukuilon ja toiminnallisen lukemisen teemoista. Ylönen on ollut projektitutkijana myös Jyväskylän ja Turun yliopistojen Loikka-hankkeessa, jossa täydennyskoulutettiin varhaiskasvatuksenopettajia. Täydennyskoulutuksessa syvennyttiin varhaiskasvattajien ammatilliseen osaamiseen kehittävän työotteen kautta. Sisältöinä täydennyskoulutuksessa olivat lasten kielelliset taidot, kielitietoinen pedagogiikka ja varhaiskasvatus monikielisenä toimintaympäristönä.