Palautetta Yhteispeli -koulutuksista

Rehtorikoulutukset

Rehtorit olivat erittäin tyytyväisiä Yhteispeli -koulutuksen sisältöön, jota pidettiin todella ajankohtaisena ja hyödyllisenä. He totesivat koulutuskokonaisuuden sisältäneen hyvinvointia ja osallisuutta lisääviä, helposti omaksuttavia toimintatapoja. He kuvasivat Yhteispeli -koulutuskokonaisuutta hyödylliseksi, asiantuntevaksi sekä perusteelliseksi. Koulusta kehuttiin innostavaksi ja hyvin suunnitelluksi kokonaisuudeksi, joista sai paljon eväitä sekä omaan työhön että Yhteispelin toimintatapojen käyttämiseen koulussa. Yhteispelin vaihtelevat toimintatavat koettiin helposti omaan työyhteisöön sulautuviksi ja koulutuksesta koettiin koko työyhteisön hyötyvän: “Työyhteisö tulee hyötymään”. Osallistujat totesivat, että koulutuksesta on todella saanut konkreettisia vihjeitä/käytänteitä oman koulun arkeen vietäväksi. Rehtoreiden koulutuspäivissä oli varattu paljon aikaa yhteiselle keskustelulle, jonka rehtorit kokivat hyvin hedelmällisenä. Kouluttajia rehtorit kuvasivat erittäin asiantunteviksi ja ammattitaitoisiksi.

Opettajakoulutukset

Opettajat kertoivat saaneensa koulutuspäivistä paljon konkreettisia välineitä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. Opettajat kuvasivat Yhteispeli -koulutusta monipuoliseksi, käytännölliseksi sekä innostavaksi ja kokivat saaneensa koulutuksesta paljon konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita oman opetustyön kehittämiseen: ”Mukavan realistisia ajatuksia eri ideoiden toteuttamiseen voimavarat huomioiden”. Koulutuspäivien koettiin avanneen Yhteispelin toimintamallia selkeästi ja tukeneen myös Yhteispeli-materiaalin monipuolista hyödyntämistä. Opettajakoulutukset saivat kiitosta hyvästä suunnittelusta ja selkeästä etenemisestä. Koulutuspäiviä pidettiin rakenteelta selkeänä ja luennoinnin ja toiminnallisuuden suhdetta pidettiin hyvänä. Koulutuspäivät herättivät kiinnostuksen suunnitella toimintamallin käyttöä omassa työssä ja opettajat totesivat koulutuksen tukeneen toimintamallien juurtumista omaan työhön ”Yhteispeli tuo mukavasti taustaa ja selvyyttä työtapoihin, joita on pitänyt vähän turhankin yksinkertaisina. Muutenkin esitellyt työtavat loksahtavat mukavasti omaan opettajuuteen, minkä vuoksi uskon toteuttavani työtapoja tulevaisuudessa.” Kouluttajat saivat paljon kiitosta asiantuntevuudestaan. Osallistujat kokivat saavansa paljon uusia ajatuksia ja käyttökelpoisia menetelmiä, joita toteuttaa käytännössä.

Työyhteisökoulutukset Työyhteisökoulutuksiin osallistuneet kuvasivat koulutusten sisältöjä kiinnostavaksi, innostavaksi ja ajatuksia kerättäväksi sekä oman työyhteisön hyvinvoinnin kannalta hyödylliseksi: ”Mukavaa, että huomioidaan työssäjaksaminen ja pyritään löytämään sille aikaa”. Osallistujat olivat tyytyväisiä toimintaohjeisiin ja -materiaaleihin, sekä toimiviin ideoihin ja käytännön esimerkkeihin, joita on helppo toteuttaa käytännössä: ”Hyviä ideoita tähän työyhteisöön, mistä aloittaa.” Kouluttajien asiantuntevuus, miellyttävä, vuorovaikutuksellinen ilmapiiri sekä koulutusten toiminnallisuus ja monipuoliset työtavat saivat osallistujilta runsaasti kiitosta. Osallistujat olivat tyytyväisiä myös siihen, että Yhteispeli -koulutus toteutettiin siten, että koulutuksesta hyötyy koko työyhteisö: ”Yhteispeli menetelmänä kuulostaa hyvältä. Valmiiksi mietitty, pureskeltu j ohjeistettu. Hyvä kun kaikki osallistetaan, muuten saattaisi jäädä vain muutaman open käyttöön.