Hyvä Alku 2018 – Yhteisöllistä hyvinvointia, turvallisuutta ja pedagogista kehittymistä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Hankkeen tavoitteena on tarjota opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle tietoa, menetelmiä ja valmiuksia tukea yhteisöllisesti lasten hyvinvointia, turvallista kasvua ja oppimista. Hanke edistää laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta tarjoamalla tietoa ja välineitä tukea lapsen ja nuoren hyvinvointia ja turvallisuutta, mikä on osaamisen ja oppimisen perusta. Pääpaino on varhaisessa puuttumisessa ja riskien tunnistamisessa, jotta voidaan ehkäistä myöhempiä ongelmia. 

Koulutukset koostuvat luennoista ja työpajoista, joita voi seurata myös verkkovälitteisesti sekä oppimispäiväkirjan työstämisestä.

Kohderyhmät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen (1-6 lk) henkilöstö

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ OSAAMINEN – KASVUN, KEHITYKSEN JA OPPIMISEN YHTEISÖLLINEN TUKI

ProKoulu: tukea käyttäytymisen oppimiseen

Kehittämistyö varhaiskasvatuksen vuorohoitoyksiköissä Keski-Suomen alueella

Oppimisvaikeuksien ymmärtämisestä

Luokkahuonevuorovaikutuksen merkitys oppimisessa

Oppimisvaikeuksien yhteys elämänkulkuun ja hyvinvointiin aikuisiässä- tuloksia seurantatutkimuksesta – Mitä oppimisvaikeustaustaisten elämään kuuluu aikuisena?

Koulutukset koostuvat luennoista ja työpajoista, joita voi seurata myös verkkovälitteisesti sekä oppimispäiväkirjan työstämisestä.

LASTEN ITSESÄÄTELYN, TARKKAAVUUDEN JA SOSIAALISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN

Pienten lasten toiminnanohjauksen tukeminen leikin avulla

Aikuinen apuna lapsen itsesäätelyn tukemisessa Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen

Toiminnanohjauksen tukeminen luokassa

Lapsen tunnetaitojen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Itsesäätelytaitojen myönteisen kehityksen vahvistaminen

Tarkkaavuushäiriöt ja toiminnanohjaus: Mitä opettaja voi tehdä?

OPPIMISEN ESTEET JA TUKITOIMET – PEDAGOGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och
daghem – nytt material för läsning, benämning och uppmärksamhet på kommande

HAHKU – Hahmottamisen kuntoutus Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen järjestäminen

Pedagoginen kirjoittaminen

Kielen kiemurat – kielellisiä harjoituksia ryhmään

STEAMing pedagogiikka varhaiskasvatuksessa.

Mistä tiedämme, mikä auttaa: näyttöön pohjautuvat menetelmät ja oppimisvaikeudet

Lukemiseen liittyvät vaikeudet ja niiden voittaminen

Uusi kieli ja kulttuuri vai oppimisen vaikeus?

Oppimisen tuki

Laskeminen ja matematiikka

HYVINVOIVA LAPSI JA KASVATTAJA

VASU-työpaja osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen

Lapsen hyvinvointi muuttuvassa arjessa

Miten motivaatio, tunteet ja minäpystyvyys muovaavat oppimisen ongelmien esiintymistä?

Vanhempien ja kodin merkitys oppimisen tukemisessa

TVT JA OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN

Oppimismotivaation kehitys hitaasti lukemaan oppivilla 1. luokkalaisilla ja Ekapeli Alku
ykkösluokkalaisten heikkojen lukijoiden tukena

Opettajien ja ohjaajien osallisuus toimintakulttuurin luomisessa uusissa oppimisympäristöissä

Osallisuuden pedagogiikka – multimodaalinen tuottaminen laaja-alaisen osaamisen tukena esi- ja alkuopetuksessa

Tunneetsivät-hanke: Digitaalinen peli lasten tunnetaitojen vahvistamiseen

Ekapelin käyttö mobiililaitteella

Uudet oppimisympäristöt, tulevaisuuden taidot ja oppimisen ongelmat